| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 198/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

w sprawie: szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie art.12 pkt 11 w związku z art.91 i art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz.887 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1

Warunki częściowego lub całkowitego odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, rozkładania na raty, odraczania terminu zapłaty oraz umarzania w części lub całości wraz z odsetkami należności.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.),

2) dziecku – oznacza to dziecko, przebywające w pieczy zastępczej,

3) wychowanku pełnoletnim – oznacza to osobę, która po osiągnięciu pełnoletności pozostała w pieczy zastępczej na zasadach art. 37 ust 2 ustawy,

4) pieczy zastępczej – oznacza to rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy,

5) rodzicach – oznacza to rodziców naturalnych dziecka lub pełnoletniego wychowanka,

6) osobie zobowiązanej – oznacza to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, 3 i 5,

7) dochodzie - oznacza to dochód na osobę lub dochód na osobę w rodzinie określony zgodnie z art. 6 pkt 4 i art. 8 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

8) dochodzie dziecka – oznacza to otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne,

9) kryterium dochodowym – oznacza to dochód określony zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

10) składzie rodziny – oznacza to osoby mieszkające i gospodarujące wspólnie, ponadto w składzie rodziny uwzględnia się dziecko odnośnie którego toczy się postępowanie, a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej i całodobowej placówce opiekuńczo –wychowawczej, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność za ich pobyt,

11) opłacie – oznacza to miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości określonej na zasadach art. 193 ust. 1 ustawy,

12) dłużniku – oznacza to osobę, której została ustalona opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, której nie uregulował w całości w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej,

13) należności – oznacza to wymagalną należność pieniężną (kwota główna, wynikająca z ustalonej opłaty, odsetki za zwłokę i inne należności uboczne).

§ 3

1. Odpłatność, częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat ustala się w drodze decyzji administracyjnej, na okres nie dłuższy niż rok.

2. W przypadku gdy odpłatność ustala się za okresy wcześniejsze – sprzed wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 – z uwagi na procesowe przeszkody we wcześniejszym wydaniu decyzji (np. nieznane miejsce pobytu rodzica), decyzja może obejmować okresy dłuższe niż rok.

3. Od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia opłaty odstępuje się w przypadku, gdy nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat do czasu ustalenia miejsca pobytu.

§ 4

1. Podstawą wydania decyzji w sprawie odstąpienia od ustalania opłaty jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej osób zobowiązanych.

Ustalenie to następuje na podstawie:

1) protokołu w sprawie odpłatności,

2) zaświadczenia bądź oświadczenia o dochodach rodziny,

3) dokumentów i innych dowodów, potwierdzających okoliczności uzasadniające zwolnienie.

2. Odstąpienie od ustalania opłat za pobyt dziecka w rodzinie może obejmować zarówno oboje rodziców jak i jednego z nich.

3. Odstąpienie od ustalania opłat może dotyczyć:

1) osób zobowiązanych do ponoszenia opłat gdy ich dochód jest równy lub nie przekracza 100% kryterium dochodowego,

2) rodziców, którzy są bezdomni lub przebywają w zakładzie penitencjarnym,

3) rodziców, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność lub udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim długotrwałą chorobę,

4) rodziców całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych lub korzystających ze świadczeń szpitala psychiatrycznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 1994 r., nr 111, poz. 535 z późn. zm.),

5) rodziców, którzy są małoletni i pozostają na utrzymaniu innych osób,

6) rodziców, którzy płacą alimenty na to dziecko lub na pełnoletniego wychowanka,

7) rodziców, pod których opieką przebywają inne małoletnie dzieci,

8) rodziców, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą długotrwale lub ciężko chorą,

9) rodziców, którzy aktywnie współpracują w zakresie poprawy własnej sytuacji i powrotu dziecka do domu rodzinnego,

10) opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku, gdy dysponują dochodem dziecka, a także osoby pełnoletnie posiadające dochód, w przypadku ponoszenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z zabezpieczeniem potrzeb dziecka i osoby pełnoletniej,

11) innych ważnych przyczyn uzasadniających zwolnienie, np. znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych.

§ 5

1. Częściowe odstąpienie od obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jeżeli dochód osoby zobowiązanej przekracza 100% kryterium dochodowego, wówczas opłatę za pobyt ustala się według stawek określonych w tabelach umieszczonych poniżej:

DOCHODZIE RODZINY STANOWIĄCYM % KRYTERIUM DOCHODOWEGO

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % OD USTALONYCH KOSZTÓW PONIESIONYCH ZA POBYT W INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

101-150%

1-10%

151-200%

11-20%

201-250%

21-35%

251-300%

36-45%

301-350%

46-55%

351-400%

56-70%

401%-450%

71-80%

451%-500%

81-90%

501%-530%

91-100%

DOCHODZIE RODZINY STANOWIĄCYM % KRYTERIUM DOCHODOWEGO

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % OD USTALONYCH KOSZTÓW PONIESIONYCH ZA POBYT W RODZINIE ZASTĘPCZEJ SPOKREWNIONEJ I NIEZAWODOWEJ

101-150%

1-20%

151-200%

21-40%

201-250%

41-60%

251-300%

61-80%

301-350%

81-100%

DOCHODZIE RODZINY STANOWIĄCYM % KRYTERIUM DOCHODOWEGO

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % OD USTALONYCH KOSZTÓW PONIESIONYCH ZA POBYT W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I RODZINNYM DOMU DZIECKA

101-150%

1-30%

151-200%

31-60%

201-250%

61-80%

251-300%

81-100%

2. Osoby zobowiązane są zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty za okresy nieobecności dziecka w pieczy zastępczej w przypadku urlopowania tegoż dziecka.
3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 2 następuje w przypadku gdy urlopowanie trwa dłużej niż siedem dni w miesiącu, a dziecko przebywa pod opieką osoby zobowiązanej.
4. Warunkiem zwolnienia jest pisemnie udokumentowanie przez osobę zobowiązaną urlopowania dziecka w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia okresu urlopowania.

§ 6

1. Umorzenie należności z tytułu opłaty w całości bądź części wraz z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, w sytuacjach gdy:

1) dłużnik zmarł,

2) nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika lub faktycznego pobytu,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

4) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogło by doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

5) ściągnięcie należności, stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, wywołane co najmniej jednym z niżej wymienionych czynników:

a) ubóstwem, rozumianym jako posiadanie uprawnień do świadczeń pieniężnych, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

b) bezrobociem,

c) bezdomnością,

d) niepełnosprawnością,

e) długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,

f) klęską żywiołową,

g) zdarzeniem losowym,

h) lub inną wyjątkowo trudną sytuacją życiową.

§ 7

1. Na wniosek osoby zobowiązanej, biorąc pod uwagę jej możliwości płatnicze, można:

1) odroczyć termin płatności w całości lub w części opłat,

2) rozłożyć opłatę na raty.

2. Wniosek powinien zawierać informacje o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 niniejszej uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie okoliczności uzasadniające składany wniosek.

3. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty udziela się w drodze decyzji administracyjnej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji.

4. Od opłat, w stosunku, do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust 1 niniejszego paragrafu, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności.

5. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty w warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 8

1. Decyzję dot. umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydaje Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich lub z jego upoważnienia Dyrektor MOPS w Siemianowicach Śląskich oraz inni pracownicy MOPS upoważnieni przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich.

2. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłat solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

§ 9

1. Traci moc Uchwała nr 377/2008 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Traci moc Uchwała nr 88/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »