| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/263/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 13 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/383/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13.12.2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. Roosevelta 40

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/383/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13.12.2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. Roosevelta 40.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze.

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/383/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13.12.2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. Roosevelta 40, wprowadza następujące zmiany:

1. W Rozdziale I § 1 otrzymuje brzmienie:

„Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zwany dalej ośrodkiem prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa a w szczególności:

a) uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu Nr XIII/69/90 z dnia 16.03.1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrzu z późn. zm.,

b) ustawy o samorządzie gminnym,

c) ustawy o samorządzie powiatowym,

d) ustawy o finansach publicznych,

e) ustawy o pomocy społecznej,

f) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

g) niniejszego statutu.”

2. W Rozdziale II § 4 otrzymuje brzmienie:

"1.Zadaniem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Ośrodek w szczególności realizuje:

a) z zakresu pomocy społecznej:

- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym,

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

- zadania własne powiatu,

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,

b) zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,

d) zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

e) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

f) zadania w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

g) zadania reintegracji społecznej i zawodowej wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

h) zadania dotyczące udzielania pomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,

i) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

j) zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych,

k) zadania dotyczące udzielania pomocy zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

l) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków na ich realizację,

m) zadania wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Zabrzu i zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze,

n) zadania wynikające z porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego.”

3.W rozdziale IV w § 7 skreśla się ust. 4, dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numer ust. 4.

§ 2.

Pozostałe zapisy statutu nie ulegają zmianie.

§ 3.

Przyjąć jednolity tekst statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr XX/263/12
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 13 lutego 2012 r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zwany dalej ośrodkiem prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa a w szczególności:

a) uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Zabrzu Nr XIII/69/90 z dnia 16.03.1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrzu z późn. zm.,

b) ustawy o samorządzie gminnym,

c) ustawy o samorządzie powiatowym,

d) ustawy o finansach publicznych,

e) ustawy o pomocy społecznej,

f) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

g) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Ośrodka jest nieruchomość przy ul. Roosevelta 40 w Zabrzu.

2. Ośrodek używa pieczęci o treści:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Roosevelta 40

41-800 Zabrze.

§ 3.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.

II. ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.

1. Zadaniem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Ośrodek w szczególności realizuje:

a) z zakresu pomocy społecznej:

- zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym,

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,

- zadania własne powiatu,

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,

b) zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych,

d) zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

e) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

f) zadania w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

g) zadania reintegracji społecznej i zawodowej wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

h) zadania dotyczące udzielania pomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,

i) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

j) zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych,

k) zadania dotyczące udzielania pomocy zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

l) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków na ich realizację,

m) zadania wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Zabrzu i zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze,

n) zadania wynikające z porozumień zawierających między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5.

Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współpracy z instytucjami, sądami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 6.

1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zabrze.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: - Zastępców Dyrektora, - Głównego Księgowego.

4. Dyrektor Ośrodka w szczególności:

a) kieruje działalnością Ośrodka, ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

b) tworzy warunki do realizacji zadań statutowych Ośrodka poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,

c) zatrudnia zastępców, głównego księgowego i pozostałych pracowników na podstawie umowy o pracę,

d) organizuje dobór podległych pracowników,

e) w zakresie mienia komunalnego działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Zabrze,

f) składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

5. W ramach Ośrodka działają następujące wyodrębnione jednostki:

a) Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej,

b) Dom Noclegowy,

c) Świetlice środowiskowe,

d) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

e) mieszkania chronione,

f) Dział Świadczeń Rodzinnych,

g) Klub Integracji Społecznej.

6. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym jego strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania oraz zakres działania wyodrębnionych jednostek, określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora Ośrodka.

IV. GOSPDARKA FINANSOWA I MIENIE

§ 7.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Źródłem finansowania działalności podstawowej Ośrodka są środki przekazywane z budżetu gminy i budżetu państwa zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

3. Lokalne programy pomocy mogą być także współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Ośrodek posiada odrębne rachunki bankowe na:

a) działalność podstawową (wydatkowe, dochodowe),

b) działalność pozostałą.

§ 8.

1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek dla prowadzenia działalności.

2. Ośrodek może administrować przekazanym mu majątkiem Gminy, Skarbu Państwa lub innych osób fizycznych i prawnych.

§ 9.

Ośrodek prowadzi gospodarkę w oparciu o roczny plan finansowy opracowywany na podstawie uchwały budżetowej gminy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie uchwala Rada Miejska w Zabrzu.

§ 11.

Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »