| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/264/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 13 lutego 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 3a i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 149, poz. 887), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze.

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwała nr XXXII/332/04 z dnia 11.10.2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej określonej w art. 78 ust.5 ustawy o pomocy społecznej w rodzinach zastępczych na terenie miasta Zabrze oraz uchwała nr XXXII/335/04 z dnia 11.10.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zapewniających całodobową opiekę prowadzonych przez miasto Zabrze.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr XX/264/12
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 13 lutego 2012 r.

Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

1) Zawarte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

a) kryterium dochodowe – to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

b) opłata – to wynikająca z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

c) osoba zobowiązana – to osoba lub osoby, o których mowa w art. 193 ust 1, ust 3 i ust 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) W przypadku powstania zaległości z tytułu nieuregulowania należnej opłaty możliwe jest z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej umorzenie w całości lub w części opłaty łącznie z odsetkami, gdy:

a) wobec osoby zobowiązanej występuje uzasadniona okoliczność w szczególności: długotrwała choroba, bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

b) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie, osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat nie przekracza 100% kryterium dochodowego,

c) osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

d) wysokość należnej opłaty nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,

e) osoba zobowiązana podejmuje we współpracy z asystentem rodzinnym lub pracownikiem socjalnym działania w celu powrotu dziecka do rodziny lub gdy dziecko powróciło do rodziny.

3) W przypadku spłacenia przez osobę zobowiązaną 80 % należnej zaległej opłaty istnieje możliwość na wniosek tej osoby umorzenia pozostałej kwoty należności wraz z odsetkami.

4) Osoba zobowiązana składająca wniosek o umorzenie powinna podać okoliczności uzasadniające umorzenie oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające te okoliczności.

5) W przypadku powstania zaległości z tytułu nieuregulowania należnej opłaty możliwe jest także odroczenia terminu płatności lub rozłożenie opłaty na raty, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem osoby zobowiązanej lub gdy osoba ta podejmuje we współpracy z asystentem rodzinnym lub pracownikiem socjalnym działania w celu powrotu dziecka do rodziny lub gdy dziecko powróciło do rodziny.

6) W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenie opłaty na raty, od opłat, w stosunku do których zastosowano te ulgi, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności, chyba że w decyzji o zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej. W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego opłaty na warunkach ustalonych w powyższej decyzji pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za cały okres niespłacenia należności.

7) Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej w przypadku gdy dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie, osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

8) Możliwe jest także z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej odstąpienie od ustalenia opłaty w przypadkach gdy:

a) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie, osoby zobowiązanej przekracza 150% kryterium dochodowego lecz nie przekracza 250% kryterium dochodowego, a osoba ta wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką lub jest w ciąży albo ponosi odpłatność za pobyt innych, członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację albo za pobyt innych dzieci w pieczy zastępczej,

b) wobec osoby zobowiązanej wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności: długotrwała choroba, bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

9) Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na okres wynikający z decyzji, jednak nie dłużej niż na okres dwunastu miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o odstąpieniu może być wydana na okres do 24 miesięcy.

10) W przypadku odstąpienia na wniosek, osoba zobowiązana powinna podać okoliczności uzasadniające odstąpienie oraz dostarczyć dokumenty potwierdzającymi te okoliczności.

11) Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

12) Zastosowanie ulg, o których mowa ust 1, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

13) W trakcie prowadzenia postępowań dotyczących udzielania ulg, o których mowa w ust. 1 możliwe jest przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób zobowiązanych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »