| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/72/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 19 marca 2012r.

w sprawie ustanowienia okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10 oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 31 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010r. o   sporcie (Dz. U. z   2010r. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.).  

Rada Gminy Bojszowy   uchwala, co następuje  

§   1.   Określić zasady i   tryb przyznawania i   pozbawiania okresowych Gminnych Stypendiów Sportowych, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Marek   Kumor

 


Załącznik do Uchwały Nr XIV/72/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 19 marca 2012 r.

REGULAMIN przyznawania i   pozbawiania Gminnych Stypendiów Sportowych.  

§   1.   1.   Wójt Gminy Bojszowy, w   ramach posiadanych na ten cel środków finansowych w   budżecie Gminy Bojszowy, może przyznać w   danym roku budżetowym Gminne Stypendia Sportowe I   lub II stopnia zawodnikom, którzy:  

1)   są mieszkańcami Gminy Bojszowy w   rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z   dn. 23.04.1964r. (Dz. U. z   1964, Nr 16, poz. 93 z   późn. zm.);  

2)   odnotowali wyniki sportowe określone w   tabelach 1   i 2   będących integralną częścią niniejszego Regulaminu ( w   ramach dyscyplin indywidualnych – przy udziale w   zawodach minimum 10 zawodników w   danej konkurencji sportowej, chyba że regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników lub w   przypadku wystąpienia naturalnej niższej frekwencji);  

2.   Zawodnikowi może być przyznane Gminne Stypendium Sportowe I   lub II stopnia finansowane z   budżetu Gminy Bojszowy.  

3.   Gminne Stypendium Sportowe stopnia I   może otrzymać zawodnik, który osiągnął wynik sportowy zgodnie z   tabelą nr 1.  

4.   Gminne Stypendium Sportowe stopnia II może otrzymać zawodnik, który osiągnął wynik sportowy zgodnie z   tabelą nr 2.  

§   2.   1.   Wnioski o   stypendium sportowe należy składać w   terminie do dnia 10 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w   roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.  

2.   Wnioski na rok 2012 należy składać w   terminie do 16 kwietnia 2012 r.  

3.   Formularz wniosku zostanie określony w   drodze zarządzenia Wójta Gminy Bojszowy.  

4.   Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z   przyznaniem stypendium.  

5.   Wniosek o   przyznanie stypendium może złożyć:  

1)   osoba prawna prowadząca działalność w   obszarze sportu;  

2)   zawodnik;  

3)   opiekun prawny małoletniego zawodnika;  

6.   Wniosek formułowany jest w   oparciu o   dane z   rocznego okresu poprzedzającego termin składania wniosków.  

7.   Do wniosku należy załączyć:  

1)   opinię na temat zawodnika wystawioną przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy;  

2)   uwierzytelnioną informację na temat odnotowanych wyników sportowych oraz liczbie zawodników, o   której mowa w   § 1   ust. 1   pkt 2).  

8.   Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w   przypadku:  

1)   złożenia wniosku po wyznaczonym terminie;  

2)   pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę;  

3)   braków formalnych.  

9.   W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Bojszowy może przyznać Gminne Stypendium Sportowe na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem. Przedmiotowy wniosek winien być szczegółowo uzasadniony.  

§   3.   1.   W celu wytypowania ze złożonych wniosków kandydatów na stypendystów, Wójt Gminy w   drodze zarządzenia powołuje Sportową Komisję Stypendialną oraz określa jej tryb działania.  

2.   Obsługę techniczną komisji zapewnia Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Bojszowy  

3.   Stypendium przyznaje Wójt Gminy.  

4.   Stypendia są przyznawane na okres 12 miesięcy.  

5.   Wysokość Gminnego Stypendium Sportowego zależy od poziomu sportowego, jakim legitymuje się kandydat zgłoszony do Gminnego Stypendium Sportowego i   określona jest w   tabelach 1   i 2.  

6.   Przy rozpatrywaniu wniosków o   Gminne Stypendia Sportowe priorytetowe znaczenie ma uprawianie dyscypliny olimpijskiej.  

7.   W sytuacji niewystarczających środków finansowych zabezpieczonych na ten cel Gminnymi Stypendiami Sportowymi zostaną uhonorowani zawodnicy o   najwyższych osiągnięciach sportowych.  

8.   W przypadku odnotowania przez tego samego zawodnika co najmniej dwóch wyników sportowych uprawniających do ubiegania się o   Gminne Stypendium Sportowe będzie brane pod uwagę osiągnięcie o   najwyższej randze.  

9.   Ostateczną decyzję o   przydzieleniu Gminnego Stypendium Sportowego podejmuje Wójt Gminy Bojszowy po zapoznaniu się z   opinią Komisji. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.  

10.   Szczegółowe zobowiązania stron zostaną określone w   umowach stypendialnych.  

§   4.   1.   Wójt Gminy Bojszowy z   urzędu lub na wniosek podmiotu zrzeszającego stypendystę lub właściwego związku sportowego może pozbawić zawodnika stypendium, jeżeli:  

1)   zaprzestał uprawiania danego sportu;  

2)   naruszył przepisy prawa;  

3)   odmówił udziału w   treningach i   zawodach, w   których reprezentuje podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy.  

2.   W przypadku stwierdzenia przez Wójta Gminy Bojszowy, że pozbawienie stypendium nastąpiło z   przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za cały okres od momentu pozbawienia.  

3.   Podmiot zrzeszający zawodnika lub właściwy związek sportowy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wójta Gminy Bojszowy o   wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium.  

§   5.   1.   Stypendium przyznane w   oparciu o   nieprawidłowe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy w   Bojszowach.  

2.   Bieg terminu do zwrotu nienależnego stypendium następuje z   upływem 7   dni od dnia doręczenia pisemnego żądania.  

3.   Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w   terminie wskazanym w   ust. 2   § 5   zobowiązany do zwrotu obciążany będzie odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia.  

infoRgrafika


infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »