| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 315/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art.4 ust.1, art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz 1172). Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w   niniejszej uchwale, grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.  

2.   Zwolnienie ma zastosowanie w   przypadku utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały.  

§   2.   W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną i   sposób finansowania zwolnienie stanowi pomoc de minimis i   jest udzielane przy zachowaniu warunków Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z   28.12.2006 r.)  

§   3.   Zwolnienie dla małych i   średnich przedsiębiorców przysługuje na okres maksymalnie 10 lat, a   dla dużych przedsiębiorców maksymalnie 6   lat, przy czym kwota zwolnienia nie może przekroczyć dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o   którym mowa w   Rozporządzeniu Komisji (WE). W   przypadku gdy przekroczenie pułapu nastąpi przed upływem tego okresu, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w   którym to przekroczenie nastąpiło.  

§   4.   Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników należy rozumieć dwuletnie koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z   zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone o   pomoc otrzymaną na ten cel z   innych środków publicznych.  

§   5.   1.   Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym utworzono nowe miejsca pracy na zasadach określonych w   § 3.  

2.   Zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w   którym nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wartości pomocy de minimis.  

3.   Organ udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o   udzielonej pomocy de minimis zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   6.   1.   Podatnikowi przysługuje zwolnienie z   podatku o   którym mowa w   § 1, po łącznym spełnieniu przesłanek:  

1)   wniosek o   udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożony zostanie przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy;  

2)   nastąpi wzrost liczby pracowników u   danego podatnika w   odniesieniu do średniego zatrudnienia z   ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o   zwolnienie od podatku od nieruchomości, w   przeliczeniu na osoby zatrudnione w   pełnym wymiarze czasu pracy, a   w przypadku prowadzących działalność w   okresie krótszym niż 12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia w   odniesieniu do średniego zatrudnienia z   okresu działalności podatnika;  

3)   zwiększony stan zatrudnienia utrzymany będzie przez okres co najmniej 3   lat od dnia, w   którym zwolnienie przysługuje;  

4)   na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o   pracę w   pełnym wymiarze czasu pracy, w   terminie 3   miesięcy od dnia złożenia wniosku, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia, o   którym mowa w   ust. 1   pkt 2   uwzględnia się wyłącznie pracowników zatrudnionych i   wykonujących pracę na terenie miasta Częstochowy.  

3.   Liczba pracowników zatrudnionych u   danego podatnika, w   przeliczeniu na pełne etaty, liczona będzie z   dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w   oparciu o   metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w   miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z   każdego dnia w   miesiącu, łącznie z   niedzielami i   świętami, dla których przyjmuje się stan z   dnia poprzedniego, dzielony przez ilość dni w   miesiącu.  

§   7.   Podatnik ubiegający się o   zwolnienie od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia:  

1)   przed utworzeniem nowych miejsc pracy:  

a)   wniosku zawierającego podstawowe informacje o   przedsiębiorcy, według wzoru określonego w   Załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały;  

b)   wszystkich zaświadczeń o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc, oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy,  

c)   informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w   szczególności podmiotu i   prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i   przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, przekazanymi na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o   pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3   ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z   przepisami o   rachunkowości,  

2)   po utworzeniu nowych miejsc pracy - oświadczenia o   spełnieniu warunków do zwolnienia, według wzoru określonego w   Załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   8.   1.   Podatnik korzystający ze zwolnienia w   ramach uchwały zobowiązany jest do:  

1)   przedkładania w   terminie do 15 stycznia każdego roku, przez okres 3   lat od dnia uzyskania zwolnienia:  

a)   udokumentowanej informacji o   wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o   których mowa w   § 3;  

b)   informacji dotyczącej zatrudnienia, potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS-DRA;  

c)   oświadczenia o   utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia, o   którym mowa w   § 5   ust.1 pkt 3;  

2)   przekazywania informacji o   otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, w   terminie 14 dni od otrzymania pomocy;  

3)   pisemnego powiadamiania o   utracie prawa do zwolnienia, w   terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę;  

4)   powiadamiania o   możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis w   okresie objętym zwolnieniem;  

5)   składania informacji o   uzyskaniu pomocy innej niż de minimis na koszty zatrudnienia, o   których mowa w   § 3;  

2.   Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.  

3.   Podatnik zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji, niezbędnych dla oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i   monitorowania.  

§   9.   1.   Utrata nabytego prawa do zwolnienia, o   którym mowa w   ust. 1, następuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w   którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, w   przypadku:  

1)   niedopełnienia obowiązku złożenia zaświadczeń, o   których mowa w   § 6   ust. 1   pkt 1   lit. b;  

2)   niespełnienia przesłanek określonych w   § 5   ust. 1   pkt 2   i 3,  

3)   niedopełnienia obowiązku złożenia dokumentów, o   których mowa w   § 7   ust. 1   pkt 1;  

4)   przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis.  

2.   Utrata prawa do zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia następuje w   przypadku wprowadzenia w   błąd organu udzielającego pomocy co do spełniania prawa do zastosowania zwolnienia.  

3.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku wraz z   odsetkami za zwłokę za okres, w   którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   10.   Zwolnienie, o   którym mowa w   § 1, może być przyznane najwyżej jeden raz.  

§   11.   Zwolnienia od podatku od nieruchomości w   zakresie określonym w   niniejszej uchwale nie stosuje się:  

1)   jeżeli podatnik zalega z   zapłatą zobowiązań wobec Gminy Miasta Częstochowa.  

2)   w przypadkach określonych w   art. 1   ust. 1   od lit. a   do lit. a   rozporządzenia Komisji (WE) o   którym mowa w   § 2   ust. 1  

3)   do nieruchomości zajętych na: stacje paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlową detaliczną oraz działalność handlową hurtową.  

§   12.   Prezydent Miasta Częstochowy ma prawo kontroli spełniania przez podatnika prawa do zwolnienia.  

§   13.   Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Częstochowy do składania Radzie Miasta w   terminie do 30 marca corocznego sprawozdania o   efektach zwolnień udzielonych na podstawie niniejszej uchwały, w   tym również o   skutkach finansowych.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r. i   obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 315/XX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

315 20zal.1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 315/XX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

315 20zal.2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Pol

Firma Tax-Pol jest jedną z najdłużej działających firm na rynku, zajmujących się odzyskiwaniem podatku z pracy za granicą. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »