| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 316/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3   i art. 20b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) oraz § 1   Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 5   sierpnia 2008 r. w   sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Zwolnić od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Częstochowy przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w   związku z   realizacją nowej inwestycji.  

2.   Zwolnienie dotyczy nowo wybudowanych przedmiotów opodatkowania lub zakupionych na rynku pierwotnym lub zakupionych od podmiotów, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe.  

3.   Zwolnienie, o   którym mowa w   ust. 1   nie obejmuje nieruchomości, w   których prowadzona jest działalność stacji paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlowa, działalność w   zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości.  

§   2.   1.   Pomoc będzie udzielana w   wysokości i   na warunkach określonych w   przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 5   sierpnia 2008 r. w   sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), zwanego dalej Rozporządzeniem Rady Ministrów. Dotyczy to również dużych projektów inwestycyjnych.  

2.   Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o   której mowa w   Rozporządzeniu.  

§   3.   Udzielana pomoc może być obliczana w   odniesieniu do:  

1)   kosztów inwestycji w   środki trwałe oraz w   wartości niematerialne i   prawne, które są związane z   realizacją nowej inwestycji, lub  

2)   kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z   realizacją nowej inwestycji, przy czym koszt przypadający na jedno miejsce pracy nie może być wyższy niż 10 000 zł.  

§   4.   Podmiot zamierzający ubiegać się o   zwolnienie od podatku od nieruchomości, o   którym mowa w   § 1, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru korzystania z   regionalnej pomocy inwestycyjnej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały, wraz z   wymaganymi załącznikami, przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji, najpóźniej do dnia 31.12.2013 r.  

§   5.   1.   Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o   którym mowa w   § 1   przysługuje:  

1)   przy spełnieniu łącznie następujących warunków:  

a)   nieposiadania zaległości z   tytułu podatków i   opłat lokalnych w   dniu dokonania zgłoszenia oraz dodatkowo w   ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zacznie obowiązywać zwolnienie,  

b)   rozpoczęcia nowej inwestycji w   terminie do sześciu miesięcy, liczonego od dnia dokonania zgłoszenia,  

c)   zakończenia nowej inwestycji w   okresie nieprzekraczającym 3   lat, liczonym od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji,  

d)   utworzenia nowych miejsc pracy w   okresie 2   lat od zakończenia inwestycji,  

2)   od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych – w   odniesieniu do przedmiotów opodatkowania stanowiących nową inwestycję, od których obowiązek podatkowy powstanie po dniu dokonania zgłoszenia,  

3)   na okres maksymalnie 5   lat, a   w przypadku dużego projektu inwestycyjnego 15 lat, w   przypadku gdy przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpi przed upływem tego okresu, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w   którym to przekroczenie nastąpiło,  

2.   Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o   którym mowa w   § 1   następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wraz z   załącznikami zawierającymi dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości.  

§   6.   1.   Po rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji, w   terminie do 14 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z   pomocy winien złożyć Prezydentowi Miasta Częstochowy:  

1)   dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji, tj. dokument zawierający datę podjęcia pierwszych prac przygotowawczych na terenie budowy lub inny dokument zawierający datę podjęcia pierwszej czynności w   przypadku innej inwestycji,  

2)   informacje i   dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z   ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej, w   zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w   dniu dokonania zgłoszenia.  

2.   W trakcie realizacji nowej inwestycji, co 6   miesięcy od dnia rozpoczęcia jej realizacji podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z   pomocy, winien złożyć Prezydentowi Miasta Częstochowy informację o   stanie realizacji nowej inwestycji, o   poniesionych kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o   przewidywanym terminie zakończenia realizacji nowej inwestycji.  

3.   Za dzień zakończenia nowej inwestycji uważa się dzień uprawomocnienia się decyzji o   pozwoleniu na użytkowanie obiektu wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub dzień zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakończenia budowy jeżeli organ ten (PINB) w   terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w   drodze decyzji bądź dzień podjęcia ostatniej czynności w   przypadku innej inwestycji.  

4.   Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji, w   terminie do 30 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z   pomocy winien złożyć Prezydentowi Miasta Częstochowy:  

1)   dokument potwierdzający zakończenie realizacji nowej inwestycji tj. prawomocną decyzję o   pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymaną z   Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokument potwierdzający przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy, jeżeli organ ten (PINB) w   terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w   drodze decyzji, bądź inny dokument zawierający datę podjęcia ostatniej czynności w   przypadku innej inwestycji,  

2)   informację o   rodzaju i   wysokości poniesionych kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, potwierdzonych kserokopiami faktur lub innych dokumentów księgowych (z oryginałami do wglądu),  

3)   oświadczenie o   miesięcznych kosztach wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą poniesionych lub planowanych w   związku z   utworzeniem nowych miejsc pracy (dotyczy tylko przedsiębiorców którzy obliczają pomoc na podstawie kosztów zatrudnienia),  

4)   informacje i   dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z   ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej, w   zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w   dniu złożenia informacji o   zakończeniu inwestycji.  

5.   Po utworzeniu wszystkich nowych miejsc pracy w   związku z   realizacją nowej inwestycji, w   terminie do 30 dni podmiot, który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z   pomocy winien złożyć Prezydentowi Miasta Częstochowy:  

1)   informację o   miesięcznych kosztach wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą poniesionych w   związku z   utworzeniem nowych miejsc pracy (dotyczy tylko przedsiębiorców którzy obliczają pomoc na podstawie kosztów zatrudnienia),  

2)   kserokopie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za ostatni miesiąc poprzedzający utworzenie nowych miejsc pracy w   związku z   realizacją nowej inwestycji.  

6.   Podmiot, który skorzystał ze zwolnienia jest zobowiązany po okresie 5   lat od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji, a   w przypadku małych i   średnich przedsiębiorstw po okresie 3   lat:  

1)   do przedłożenia dokumentów potwierdzających jej utrzymanie w   mieście Częstochowa.  

2)   do przedłożenia dokumentów potwierdzających utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w   związku z   którymi została udzielona pomoc.  

§   7.   1.   Podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Częstochowa o   utracie prawa do zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w   terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę lub zmianę.  

2.   Jeżeli przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpiło w   związku ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości w   trybie niniejszej uchwały kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi.  

3.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia podmiot zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w   którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z   odsetkami za zwłokę, jeżeli są należne.  

4.   Utrata prawa do zwolnienia nastąpi w   następujących przypadkach:  

1)   posiadania w   okresie obowiązywania zwolnienia ponad dwumiesięcznej zwłoki w   regulowaniu podatków i   opłat lokalnych, liczonej od terminu płatności podatku,  

2)   postawienia podmiotu w   stan upadłości lub likwidacji,  

3)   naruszenia przez podmiot warunków zwolnienia,  

4)   podania nieprawdziwych danych, lub niezaktualizowania danych przedkładanych Prezydentowi Miasta Częstochowa,  

5)   wykorzystania pomocy uzyskanej na skutek zwolnienia od podatku od nieruchomości w   sposób niezgodny z   jej przeznaczeniem.  

§   8.   Określa się wzory formularzy:  

1)   zgłoszenia zamiaru korzystania z   regionalnej pomocy inwestycyjnej, stanowiący Załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   oświadczenia podmiotu ubiegającego się o   zwolnienie od podatku od nieruchomości w   ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o   zobowiązaniu się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych lub z   zewnętrznych źródeł finansowania, stanowiący Załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały;  

3)   oświadczenia podmiotu starającego się o   zwolnienie od podatku od nieruchomości w   ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o   zobowiązaniu się do utrzymania inwestycji na terenie miasta Częstochowy, stanowiący Załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały;  

4)   oświadczenie podmiotu ubiegającego się o   zwolnienie od podatku od nieruchomości w   ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o   zobowiązaniu się do utworzenia nowych miejsc pracy w   okresie 2   lat od dnia zakończenia inwestycji i   utrzymania nowych miejsc pracy co najmniej przez okres o   którym mowa w   Rozporządzeniu Rady Ministrów, stanowiące Załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   10.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2013 r., z   tym że prawa do zwolnienia nabyte w   czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w   niej przewidziany.  

§   11.   Traci moc uchwała nr 157/XIV/2007 z   dnia 27.08.2007r. w   sprawie zwolnienia z   podatku od nieruchomości w   ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją. Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawa do korzystania ze zwolnień na podstawie tej uchwały, zachowują to prawo na dotychczasowych zasadach.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 316/XX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

316 20zal.1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 316/XX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

316 20zal2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 316/XX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

316 20zal.3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 316/XX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

316 20zal.4  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »