| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych podatku rolnego i podatku leśnego, warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 9   ust. 11 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11, ust. 12, ust. 13 ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (t.j. Dz. U. z   2006r. Nr 136, poz, 969 ze zm.), art. 6   ust. 9, ust.10, ust. 11 ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz. U. 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:  

§   1.   Określa się wzory formularzy informacji i   deklaracji w   sprawie podatku rolnego i   podatku leśnego:  

1) formularz   "Informacja w   sprawie podatku rolnego - IR-1" wraz z   załącznikami - stanowiący złącznik nr 1   do niniejszej uchwały,  

2) formularz "Deklaracja w   sprawie podatku rolnego - DR-1" wraz z   załącznikami - stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały,  

3) formularz "Informacja w   sprawie podatku leśnego - IL-1" wraz z   załącznikami stanowiący załącznik nr 3   do niniejszej uchwały,  

4) formularz   "Deklaracja w   sprawie podatku leśnego - DL-1" wraz z   załącznikami - stanowiący załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wprowadza się możliwość składania formularzy w   sprawie podatku rolnego i   podatku leśnego oraz ich załączników za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

§   3.   Określa się format elektroniczny wzorów formularzy wykazanych w   § 1   niniejszej uchwały oraz układ informacji i   powiązań między nimi zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;  

1) Format elektroniczny formularzy jest w   formacie danych XML.  

2) Układ informacji i   powiązań między nimi w   formularzach określają załączniki do niniejszej uchwały:  

a)   formularz   "Informacja w   sprawie podatku rolnego - IR-1" wraz z   załącznikami - stanowiący złącznik nr 5   do niniejszej uchwały,  

b)   formularz "Deklaracja w   sprawie podatku rolnego - DR-1" wraz z   załącznikami - stanowiący załącznik nr 6   do niniejszej uchwały,  

c)   formularz "Informacja w   sprawie podatku leśnego - IL-1" wraz z   załącznikami stanowiący załącznik nr 7   do niniejszej uchwały,  

d)   formularz   "Deklaracja w   sprawie podatku leśnego - DL-1" wraz z   załącznikami - stanowiący załącznik nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Formularze mogą być przesyłane z   wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP lub Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.  

§   5.   Formularze muszą być opatrzone: bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001 r. o   podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w   rozumieniu ustawy z   dnia 17 lutego 2005 r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.  

§   6.   Formularze przesyłane w   formie elektronicznej nie muszą być znakowane czasem wysyłającego. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP w   momencie ich otrzymania automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.  

§   7.   Przekazywanie formularzy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w   sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i   niezaprzeczalność danych w   nich zawartych oraz ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.  

§   8.   Określa się limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwotę nadpłaty lub zwrotu podatku wynikające ze składania formularzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wysokości 5   mln złotych.  

§   9.   Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

§   10.   Traci moc Uchwała Nr II/29/02 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 17 grudnia 2002r. w   sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i   podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Rolnej Skarbu państwa oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz wzoru informacji o   lasach dla osób fizycznych.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Konrad   Kamczyk

 

 

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/126/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »