| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na podstawie: art. 12 ust. 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr   142 poz.1592 z   późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887)  

Rada Powiatu  
uchwala:  

§   1.   Uchwala się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, o   której mowa w   art. 193 ust. 1. ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej:  

1)   w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,  

2)   w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w   przypadku umieszczenia dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno - terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,  

3)   w placówce opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego zwanej dalej „opłatą”.  

§   2.   Starosta odstępuje od ustalenia opłaty jeżeli:  

1)   dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust.1 pkt.1, pkt 2   i pkt 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (tekst jednolity   Dz. U. z   2009 Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.), nie wliczając dzieci, za które ustalana jest opłata,  

2)   rodzice biologiczni lub rodzic biologiczny płacą na dziecko alimenty zasądzone orzeczeniem przez sąd lub ustalone w   drodze ugody sądowej,  

3)   nieznane jest miejsce zamieszkania rodzica lub rodziców i   przy dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie.  

§   3.   1.   Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatność na raty w   przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenie sytuacji finansowej rodziny.  

2.   Nieuiszczenie opłaty w   odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2   rat opłaty rozłożonej na raty powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w   całości opłaty wraz z   odsetkami za zwłokę, począwszy od dnia wymagalności opłaty.  

§   4.   1.   Starosta może umorzyć w   części ustaloną opłatę i   ustalić wysokość umorzenia wg następującego wzoru:  

WU = UO- [(DR-KDR):LO]  
 

-   gdzie  
WU   – wysokość umorzenia,                
UO   – ustalona oplata,                
DR   - dochód rodziny,                
KDR   - kryterium dochodowe rodziny lub osoby samotnie gospodarującej określone w   art. 8   st.1 pkt.1, pkt 2   i pkt 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.), nie wliczając dzieci, za które została ustalona opłata,                
LO   - liczba osób w   rodzinie (w składzie rodziny uwzględnia się dziecko, za pobyt którego ustalana jest opłata, jak również przebywające w   innych formach pomocy, jeżeli rodzice ponoszą opłatę.  

2.   Starosta może umorzyć w   całości ustaloną opłatę wraz z   odsetkami w   przypadku:  

1)   śmierci osoby lub osób zobowiązanych do ponoszenia opłat,  

2)   wystąpienia zdarzenia losowego o   charakterze trwałym powodującym znaczne pogorszenie                 sytuacji  rodziny,  

3)   gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,  

4)   występują inne szczególnie uzasadnione przypadki.  

3.   Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z   umorzeniem związanych z   tą należnością odsetek i   kosztów jej dochodzenia.  

§   5.   1.   Umorzenie w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na   raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty, następuje w   drodze decyzji z   urzędu lub   na   umotywowany wniosek osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.  

2.   Osoby zobowiązane do odpłatności zobowiązane są do niezwłocznego powiadamiania o   zmianie sytuacji życiowej i   materialnej mającej wpływ na ustalenie odpłatności.  

3.   Starosta ma prawo żądać od rodziców dziecka wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających ich   sytuację rodzinną, osobistą, dochodową, majątkową i   zdrowotną.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Tarnowskich Górach.  

§   7.   Tracą moc:  

1)   Uchwała nr XXV/198/2004 Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach z   dnia 29 czerwca 2004 roku w   sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

2)   Uchwała Nr LVIII/536/2010 Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach z   dnia 26 października 2010 roku w   sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dziecka lub osoby w   rodzinie zastępczej.  

§   8.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  


Joachim   Ganszyniec

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »