| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na podstawie: art. 12 ust. 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr   142 poz.1592 z   późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887)  

Rada Powiatu  
uchwala:  

§   1.   Uchwala się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, o   której mowa w   art. 193 ust. 1. ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej:  

1)   w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,  

2)   w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w   przypadku umieszczenia dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno - terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,  

3)   w placówce opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego zwanej dalej „opłatą”.  

§   2.   Starosta odstępuje od ustalenia opłaty jeżeli:  

1)   dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ust.1 pkt.1, pkt 2   i pkt 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (tekst jednolity   Dz. U. z   2009 Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.), nie wliczając dzieci, za które ustalana jest opłata,  

2)   rodzice biologiczni lub rodzic biologiczny płacą na dziecko alimenty zasądzone orzeczeniem przez sąd lub ustalone w   drodze ugody sądowej,  

3)   nieznane jest miejsce zamieszkania rodzica lub rodziców i   przy dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie.  

§   3.   1.   Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatność na raty w   przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenie sytuacji finansowej rodziny.  

2.   Nieuiszczenie opłaty w   odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2   rat opłaty rozłożonej na raty powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w   całości opłaty wraz z   odsetkami za zwłokę, począwszy od dnia wymagalności opłaty.  

§   4.   1.   Starosta może umorzyć w   części ustaloną opłatę i   ustalić wysokość umorzenia wg następującego wzoru:  

WU = UO- [(DR-KDR):LO]  
 

-   gdzie  
WU   – wysokość umorzenia,                
UO   – ustalona oplata,                
DR   - dochód rodziny,                
KDR   - kryterium dochodowe rodziny lub osoby samotnie gospodarującej określone w   art. 8   st.1 pkt.1, pkt 2   i pkt 3   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362 z   późn. zm.), nie wliczając dzieci, za które została ustalona opłata,                
LO   - liczba osób w   rodzinie (w składzie rodziny uwzględnia się dziecko, za pobyt którego ustalana jest opłata, jak również przebywające w   innych formach pomocy, jeżeli rodzice ponoszą opłatę.  

2.   Starosta może umorzyć w   całości ustaloną opłatę wraz z   odsetkami w   przypadku:  

1)   śmierci osoby lub osób zobowiązanych do ponoszenia opłat,  

2)   wystąpienia zdarzenia losowego o   charakterze trwałym powodującym znaczne pogorszenie                 sytuacji  rodziny,  

3)   gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,  

4)   występują inne szczególnie uzasadnione przypadki.  

3.   Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z   umorzeniem związanych z   tą należnością odsetek i   kosztów jej dochodzenia.  

§   5.   1.   Umorzenie w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na   raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty, następuje w   drodze decyzji z   urzędu lub   na   umotywowany wniosek osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.  

2.   Osoby zobowiązane do odpłatności zobowiązane są do niezwłocznego powiadamiania o   zmianie sytuacji życiowej i   materialnej mającej wpływ na ustalenie odpłatności.  

3.   Starosta ma prawo żądać od rodziców dziecka wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających ich   sytuację rodzinną, osobistą, dochodową, majątkową i   zdrowotną.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Tarnowskich Górach.  

§   7.   Tracą moc:  

1)   Uchwała nr XXV/198/2004 Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach z   dnia 29 czerwca 2004 roku w   sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

2)   Uchwała Nr LVIII/536/2010 Rady Powiatu w   Tarnowskich Górach z   dnia 26 października 2010 roku w   sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dziecka lub osoby w   rodzinie zastępczej.  

§   8.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  


Joachim   Ganszyniec

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »