| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 3 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Goczałkowicach-Zdroju stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/190/2005 r. Rady Gminy Goczałkowice Zdrój z   dnia 15.03.2005 r. w   sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Goczałkowicach-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49, poz. 1299) zmienionym Uchwałą Nr L/297/2006 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój z   dnia 11.07.2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 111, poz. 3143) Uchwałą Nr XXII/150/2008 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój z   dnia 30.09.2008r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 207, poz. 4019) oraz Uchwałą Nr XLI/282/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z   dnia 06.07.2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 163, poz. 2670) dokonać następujących zmian:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie: „§ 1.1. Ośrodek Pomocy Społecznej w   Goczałkowicach Zdroju zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Goczałkowice-Zdrój powołaną Uchwałą Nr XVII/39/92 z   dnia 11 grudnia 1992 r. w   sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w   Goczałkowicach- Zdroju.  
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w   Goczałkowicach Zdroju działa na podstawie:  
1) ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362, z   późn. zm.),  
2) ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006r., Nr 139, poz. 992 z   późn. zm.),  
3) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  
4) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  
5) ustawy z   dnia 7   września 2007r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z   2009r. Nr 1, poz. 7   z późn. zm.),  
6) ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.),  
7) innych ustaw, rozporządzeń i   aktów prawa powszechnie obowiązujących w   Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących Ośrodka,  
8) aktów prawa miejscowego,  
9) niniejszego Statutu.”;  

2)   w § 4   dodaje się punkt 8   w brzmieniu: „8. Ośrodek realizuje należące do właściwości gminy zadania własne i   zlecone z   zakresu administracji rządowej, określone w   ustawie z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ”.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy i   Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Maćkowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »