| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/131/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   późniejszymi zmianami ), a   także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w   wysokości 34.707.400 zł z   tego :  

a)   dochody bieżące w   wysokości 27.964.381 zł  

b)   dochody majątkowe w   wysokości 6.743.019 zł Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1   do Budżetu.  

§   2.   Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w   wysokości 36.445.751 zł z   tego :  

a)   wydatki bieżące w   wysokości 26.999.499 zł  

b)   wydatki majątkowe w   wysokości 9.446.252 zł Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2   do Budżetu  

§   3.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1.   ogólną w   wysokości 90.641 zł  

2.   celową w   wysokości 69.359 zł z   tego na :  

a)   realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 69.359 zł  

§   4.   Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w   roku 2012 zgodnie z   załącznikiem Nr 2a do Budżetu.  

§   5.   Ustala się deficyt budżetu Gminy w   wysokości 1.738.351 zł który zostanie pokryty przychodami z   następujących źródeł :  

a)   pożyczki w   wysokości 1.738.351 zł Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 3   do Budżetu.  

§   6.   Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w   wysokości 4.240.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w   wysokości 2.501.649 zł Plan przychodów i   rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 4   do Budżetu.  

§   7.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie 5.240.000 zł w   tym na :  

1)   sfinansowanie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł  

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 1.738.351 zł  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów 2.501.649 zł  

§   8.   1.   Ustala się dochody w   kwocie 180.000,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 110.000,00 zł na realizacje zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.  

2.   Ustala się wydatki w   kwocie 70.000,00 zł na realizacje zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

3.   Ustala się plan finansowy dochodów i   wydatków zadań z   zakresu administracji rządowej - zgodnie załącznikiem Nr 5   do Budżetu.  

§   9.   Wyodrębnia się w   budżecie kwotę 83.999,20 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z   załącznikiem Nr 6.  

§   10.   Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z   budżetu gminy, zgodnie z   Załącznikiem nr 1   do Uchwały.  

§   11.   1.   Ustala się plan przychodów i   kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do Uchwały  

2.   Ustala się wysokość dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do Uchwały w   kwocie 1.998.474 zł  

§   12.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   Zaciągania pożyczek i   kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 7   niniejszej uchwały.  

2.   Dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

3.   Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków.  

4.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Cyl

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Budżetu  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/131/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Budżetu  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/131/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2a do Budżetu  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/131/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Złącznik Nr 3   do Budżetu  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/131/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4   do Budżetu  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/131/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5   do Budżetu  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/131/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6   do Budżetu  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/131/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/131/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/131/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »