| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.128.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Oświęcim

z dnia 11 października 2011r.

w sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Oświęcim, przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Oświęcim reprezentowaną przez: panią Małgorzatę Grzywa - Wójta Gminy Oświęcim (nr NIP 549-10-13-539)  

przy kontrasygnacie pana Jacka Sobonia - Skarbnika Gminy Oświęcim   

§   1.   Realizując zadania publiczne związane z   zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Oświęcim, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z   Gminą Oświęcim, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej z   siedzibą przy ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:  

-   przyjmowaniem żywych zwierząt w   Schronisku.  

§   2.   Dostarczone przez Gminę Oświęcim żywe zwierzęta i   umieszczone w   Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w   cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, decyduje ono o   dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.  

§   3.   Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z   należytą starannością, a   szczególnie dbać o   powierzone mu do opieki zwierzęta i   ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierzęta.  

§   4.   1.   Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na czas określony i   obowiązuje od 1   stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

2.   Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w   opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w   trybie natychmiastowym.  

§   5.   1.   Na realizację zadania Gmina Oświęcim przekazywać będzie miesięcznie dotację w   wysokości 3.360,23 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 23/100).  

2.   W pierwszym kwartale 2012 r. wynagrodzenie brutto określone w   pkt 1   zostanie przeliczone zgodnie z   obowiązującym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującym na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.  

3.   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiana w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.  

4.   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w   Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Oświęcim noty obciążeniowej.  

5.   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Oświęcim.  

§   6.   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

§   7.   1.   Do dnia 30 stycznia 2013 r. Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Oświęcim rozliczenie otrzymanej dotacji za rok 2012.  

2.   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Oświęcim w   terminie do dnia 15 lutego 2013 r.  

§   8.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wynagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   9.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).  

§   10.   Wszelkie spory wynikające z   niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w   Bielsku-Białej.  

§   11.   Porozumienie sporządzone zostało w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA OŚWIĘCIM                                                                                                                                                               GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Wójt Gminy  


Małgorzata   Grzywa

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »