| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.128.2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Oświęcim

z dnia 11 października 2011r.

w sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Oświęcim, przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Oświęcim reprezentowaną przez: panią Małgorzatę Grzywa - Wójta Gminy Oświęcim (nr NIP 549-10-13-539)  

przy kontrasygnacie pana Jacka Sobonia - Skarbnika Gminy Oświęcim   

§   1.   Realizując zadania publiczne związane z   zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Oświęcim, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z   Gminą Oświęcim, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej z   siedzibą przy ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:  

-   przyjmowaniem żywych zwierząt w   Schronisku.  

§   2.   Dostarczone przez Gminę Oświęcim żywe zwierzęta i   umieszczone w   Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w   cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, decyduje ono o   dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.  

§   3.   Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z   należytą starannością, a   szczególnie dbać o   powierzone mu do opieki zwierzęta i   ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierzęta.  

§   4.   1.   Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na czas określony i   obowiązuje od 1   stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

2.   Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w   opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w   trybie natychmiastowym.  

§   5.   1.   Na realizację zadania Gmina Oświęcim przekazywać będzie miesięcznie dotację w   wysokości 3.360,23 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 23/100).  

2.   W pierwszym kwartale 2012 r. wynagrodzenie brutto określone w   pkt 1   zostanie przeliczone zgodnie z   obowiązującym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującym na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.  

3.   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiana w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.  

4.   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w   Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Oświęcim noty obciążeniowej.  

5.   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Oświęcim.  

§   6.   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

§   7.   1.   Do dnia 30 stycznia 2013 r. Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Oświęcim rozliczenie otrzymanej dotacji za rok 2012.  

2.   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Oświęcim w   terminie do dnia 15 lutego 2013 r.  

§   8.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wynagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   9.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).  

§   10.   Wszelkie spory wynikające z   niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w   Bielsku-Białej.  

§   11.   Porozumienie sporządzone zostało w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA OŚWIĘCIM                                                                                                                                                               GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Wójt Gminy  


Małgorzata   Grzywa

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »