| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.96.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnych zwierzętom na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Czechowice-Dziedzice reprezentowaną przez: pana Mariana Błachuta - Burmistrza Czechowic-Dziedzic (nr NIP 652-10-89-460)   

§   1.   Realizując zadania publiczne związane z   zapewnieniem opieki bezdomnych zwierzętom na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 30 sierpnia w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice, a   Gminą Bielsko-Biała w   zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z   zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom, Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z   Gminą Czechowice-Dziedzice, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej z   siedzibą przy ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:  

-   odbiorem żywych zwierząt domowych ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,  

-   odbiorem żywych zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   Schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania.  

§   2.   Wykonanie zadań, o   których mowa w   §1 Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez wskazanego pracownika Urzędu Gminy Czechowice-Dziedzice lub Policję (Straż Miejską) i   zobowiązuje się je wykonać w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia.  

§   3.   Dostarczone przez Gminę Czechowice-Dziedzice żywe zwierzęta i   umieszczone w   Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w   cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, decyduje ono o   dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.  

§   4.   Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z   należytą starannością, a   szczególnie dbać o   powierzone mu do opieki zwierzęta i   ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierząta.  

§   5.   1.   Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 r. i   zawarte zostaje na czas nieokreślony z   możliwością jego rozwiązania przez każdą stronę z   zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie.  

2.   Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w   opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w   trybie natychmiastowym.  

§   6.   1.   Na realizację zadania Gmina Czechowice-Dziedzice przekazywać będzie miesięcznie dotację w   wysokości 9.029,17 zł brutto (słownie: dziewieć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 17/100).  

2.   Przysługująca w   kolejnych latach, począwszy od stycznia 2013 roku, kwota dotacji brutto określona w   ust. 1   podlegać będzie corocznie przeliczeniu, zgodnie z   obowiązującym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującym na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.  

§   7.   1.   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa w   § 1   jest nota obciążeniowa wystawiana w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.  

2.   Dotacja, o   której mowa w   § 1   przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w   Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Czechowice-Dziedzice noty obciążeniowej.  

3.   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Czechowice-Dziedzice.  

§   8.   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

§   9.   1.   Do dnia 30 stycznia obowiązującego roku kalendarzowego Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Czechowice-Dziedzice rozliczenie otrzymanej dotacji za poprzedni rok kalendarzowy.  

2.   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Czechowice-Dziedzice w   terminie do dnia 15 lutego obowiązującego roku kalendarzowego.  

§   10.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   11.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniam mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z   2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).  

§   12.   Wszelkie spory wynikające z   niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w   Bielsku-Białej.  

§   13.   Porozumienie sporządzone zostało w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  


 

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE                                                                                                                   GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Burmistrz  


Marian   Błachut

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »