| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.96.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnych zwierzętom na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Czechowice-Dziedzice reprezentowaną przez: pana Mariana Błachuta - Burmistrza Czechowic-Dziedzic (nr NIP 652-10-89-460)   

§   1.   Realizując zadania publiczne związane z   zapewnieniem opieki bezdomnych zwierzętom na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały nr XIII/106/11 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 30 sierpnia w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice, a   Gminą Bielsko-Biała w   zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z   zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom, Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z   Gminą Czechowice-Dziedzice, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej z   siedzibą przy ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:  

-   odbiorem żywych zwierząt domowych ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,  

-   odbiorem żywych zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   Schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania.  

§   2.   Wykonanie zadań, o   których mowa w   §1 Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez wskazanego pracownika Urzędu Gminy Czechowice-Dziedzice lub Policję (Straż Miejską) i   zobowiązuje się je wykonać w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia.  

§   3.   Dostarczone przez Gminę Czechowice-Dziedzice żywe zwierzęta i   umieszczone w   Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w   cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, decyduje ono o   dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.  

§   4.   Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z   należytą starannością, a   szczególnie dbać o   powierzone mu do opieki zwierzęta i   ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierząta.  

§   5.   1.   Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 r. i   zawarte zostaje na czas nieokreślony z   możliwością jego rozwiązania przez każdą stronę z   zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie.  

2.   Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w   opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w   trybie natychmiastowym.  

§   6.   1.   Na realizację zadania Gmina Czechowice-Dziedzice przekazywać będzie miesięcznie dotację w   wysokości 9.029,17 zł brutto (słownie: dziewieć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 17/100).  

2.   Przysługująca w   kolejnych latach, począwszy od stycznia 2013 roku, kwota dotacji brutto określona w   ust. 1   podlegać będzie corocznie przeliczeniu, zgodnie z   obowiązującym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującym na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.  

§   7.   1.   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa w   § 1   jest nota obciążeniowa wystawiana w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.  

2.   Dotacja, o   której mowa w   § 1   przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w   Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Czechowice-Dziedzice noty obciążeniowej.  

3.   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Czechowice-Dziedzice.  

§   8.   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

§   9.   1.   Do dnia 30 stycznia obowiązującego roku kalendarzowego Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Czechowice-Dziedzice rozliczenie otrzymanej dotacji za poprzedni rok kalendarzowy.  

2.   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Czechowice-Dziedzice w   terminie do dnia 15 lutego obowiązującego roku kalendarzowego.  

§   10.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   11.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniam mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z   2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).  

§   12.   Wszelkie spory wynikające z   niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w   Bielsku-Białej.  

§   13.   Porozumienie sporządzone zostało w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  


 

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE                                                                                                                   GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Burmistrz  


Marian   Błachut

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »