| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.142.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnych zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)

a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez: panią Teresę Jankowską - Burmistrza Gminy Brzeszcze (nr NIP 652-10-05-374)

§ 1. Realizując zadania publiczne związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze, na podstawie przepisów art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), Gmina Bielsko-Biała zawiera porozumienie z Gminą Brzeszcze, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48 prowadzić będzie zadania związane z:

- przyjmowaniem żywych zwierząt w Schronisku.

§ 2. Dostarczone przez Gminę Brzeszcze żywe zwierzęta i umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich, na warunkach określonych przez Schronisko w cenniku. Po upływie 14 dni od dostarczenia żywego zwierzęcia do Schroniska, decyduje ono o dalszym jego losie, np. przeznaczeniu do adopcji.

§ 3. Schronisko zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z należytą starannością, a szczególnie dbać o powierzone mu do opieki zwierzęta i ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęte pod opiekę zwierzęta.

§ 4. 1. Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na czas określony i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

2. Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w trybie natychmiastowym.

§ 5. 1. Na realizację zadania Gmina Brzeszcze przekazywać będzie miesięcznie dotację w wysokości 4208,10 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście osiem złotych 10/100).

2. W pierwszym kwartale 2012 r. wynagrodzenie brutto określone w pkt 1 zostanie przeliczone zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującym na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.

3. Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 jest nota obciążeniowa wystawiana w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Brzeszcze noty obciążeniowej.

5. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku obsługującym Gminę Brzeszcze.

§ 6. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 7. 1. Do dnia 30 stycznia 2013 r. Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Brzeszcze rozliczenie otrzymanej dotacji za rok 2012.

2. Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Brzeszcze w terminie do dnia 15 lutego 2013 r.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wynagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).

§ 10. Wszelkie spory wynikające z niniejszego porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w Bielsku-Białej.

§ 11. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA BRZESZCZE GMINA BIELSKO-BIAŁA

Burmistrz Gminy


Teresa Jankowska

Zastępca Prezydenta Miasta


Lubomir Zawierucha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »