| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Milówka; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 16 lutego 2012r.

do porozumienia nr 87/PZD/11 z dnia 01 września 2011r

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i art.5 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r. , póz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 20 pkt 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z   2007 r., poz. 115 z   późn. zm.) oraz na podstawie §2 ust. 14 porozumienia z   dnia 20.07.2011r., dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w   ww. porozumieniu:  

§   1.  

1.   Do §2 porozumienia dodaje się punkt 1a o   następującej treści: „1a. Na realizację zadań określonych w   § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w   okresie od 1.01.2012 do 14.04.2012 oraz od 1.11.2012 do 31.12.2012 środki finansowe w   wysokości 306.558,14 zł (słownie złotych: trzysta sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 14/100) wynikającej z   iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i   kwoty przeznaczonej w   okresie od 1.01.2012 do 14.04.2012 oraz od 1.11.2012 do 31.12.2012 na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w   III i   IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Milówka , która wynosi:  

-dla III standardu – 1826,82 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych < 500 m n.p.m.),  

-dla IV standardu – 1660,85 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),  

W związku z   powyższym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 213.338,78 zł (słownie złotych: dwieście trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem 78/100) według następującego wyliczenia:  

 

21,233 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x 1826,82 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w   IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Milówka) x 5,5 miesiąca = 213.338,78 zł,  

 

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 93.219,36 zł (słownie złotych : dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście 36/100 ) według następującego wyliczenia:  

10,205 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w   IV standardzie) x 1660,85 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w   IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Milówka) x 5,5 miesiąca = 93.219,36 zł.  

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Milówka, objętych niniejszym porozumieniem w   okresie od 1.01.2012 do 14.04.2012 oraz od 1.11.2012 do 31.12.2012 wynosić będzie 306.558,14 zł.”  

Kwota określona w   ust. 1   nie odnosi się do okresu, o   którym mowa w   ust 1a.  

2.   Do §2 porozumienia dodaje się ust. 2a o   następującej treści: „2a. Środki, o   których mowa w   ust. 1a będą przekazywane na konto Przejmującego w   pięciu miesięcznych równych transzach po 55.737,84 zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w   postaci transzy ( l/2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w   kwietniu 2012 w   wysokości 27.868,94 zł do 30 kwietnia 2012 r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego raportu określonego w   §2 ust.3.”  

§   2.  

Integralną część aneksu stanowi załącznik nr 1.  

§   3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie od 1.01.2012r..  

§   5.  

Niniejszy aneks został sporządzony w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i   jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.  

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przekazujący:

Przejmujący:

 

 

 

Starosta  


Andrzej   Zieliński


Wicestarosta  


Andrzej   Kalata


Skarbnik Powiatu  


Elżbieta   Wątroba

Wójt  


Robert   Piętka


Skarbnik Gminy  


Andrzej   Grzegorzek

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 16 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zal 3  

Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 1
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 16 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »