| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Milówka; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 16 lutego 2012r.

do porozumienia nr 87/PZD/11 z dnia 01 września 2011r

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i art.5 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r. , póz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 20 pkt 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z   2007 r., poz. 115 z   późn. zm.) oraz na podstawie §2 ust. 14 porozumienia z   dnia 20.07.2011r., dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w   ww. porozumieniu:  

§   1.  

1.   Do §2 porozumienia dodaje się punkt 1a o   następującej treści: „1a. Na realizację zadań określonych w   § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w   okresie od 1.01.2012 do 14.04.2012 oraz od 1.11.2012 do 31.12.2012 środki finansowe w   wysokości 306.558,14 zł (słownie złotych: trzysta sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 14/100) wynikającej z   iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i   kwoty przeznaczonej w   okresie od 1.01.2012 do 14.04.2012 oraz od 1.11.2012 do 31.12.2012 na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w   III i   IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Milówka , która wynosi:  

-dla III standardu – 1826,82 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych < 500 m n.p.m.),  

-dla IV standardu – 1660,85 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),  

W związku z   powyższym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 213.338,78 zł (słownie złotych: dwieście trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem 78/100) według następującego wyliczenia:  

 

21,233 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x 1826,82 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w   IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Milówka) x 5,5 miesiąca = 213.338,78 zł,  

 

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 93.219,36 zł (słownie złotych : dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście 36/100 ) według następującego wyliczenia:  

10,205 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w   IV standardzie) x 1660,85 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w   IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Milówka) x 5,5 miesiąca = 93.219,36 zł.  

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Milówka, objętych niniejszym porozumieniem w   okresie od 1.01.2012 do 14.04.2012 oraz od 1.11.2012 do 31.12.2012 wynosić będzie 306.558,14 zł.”  

Kwota określona w   ust. 1   nie odnosi się do okresu, o   którym mowa w   ust 1a.  

2.   Do §2 porozumienia dodaje się ust. 2a o   następującej treści: „2a. Środki, o   których mowa w   ust. 1a będą przekazywane na konto Przejmującego w   pięciu miesięcznych równych transzach po 55.737,84 zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w   postaci transzy ( l/2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w   kwietniu 2012 w   wysokości 27.868,94 zł do 30 kwietnia 2012 r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego raportu określonego w   §2 ust.3.”  

§   2.  

Integralną część aneksu stanowi załącznik nr 1.  

§   3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie od 1.01.2012r..  

§   5.  

Niniejszy aneks został sporządzony w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i   jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.  

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przekazujący:

Przejmujący:

 

 

 

Starosta  


Andrzej   Zieliński


Wicestarosta  


Andrzej   Kalata


Skarbnik Powiatu  


Elżbieta   Wątroba

Wójt  


Robert   Piętka


Skarbnik Gminy  


Andrzej   Grzegorzek

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 16 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zal 3  

Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 1
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 16 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »