| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Rajcza; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 20 marca 2012r.

do porozumienia nr 86/PZD/11 z dnia 20 lipca 2011r

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i art.5 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r. , póz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 20 pkt 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z   2007 r., poz. 115 z   późn. zm.) oraz na podstawie §2 ust. 14 porozumienia z   dnia 20.07.2011r., dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w   ww. porozumieniu:  

§   1.  

1.   Do §2 porozumienia dodaje się punkt 1a o   następującej treści:  

„1a. Na realizację zadań określonych w   § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w   okresie od 1.01.2012r. do 15.04.2012r. oraz od 1.11.2012r. do 31.12.2012r. środki finansowe w   wysokości 434.087,16 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt siedem 16/100) wynikającej z   iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i   kwoty przeznaczonej w   okresie od 1.01.2012r. do 15.04.2012r. oraz od 1.11.2012r. do 31.12.2012r. na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w   III i   IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Rajcza, która wynosi:  

-dla III standardu – 1826,82 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych gt; 500 m n.p.m.),  

-dla IV standardu – 1660,85 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych gt; 500 m n.p.m.).  

W związku z   powyższym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 172.616,22 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset szesnaście 22/100) według następującego wyliczenia:  

 

17,180 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych gt; 500 m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie) x 1826,82 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych gt; 500 m n.p.m., w   IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Rajcza) x 5,5 miesiąca = 172.616,22 zł,  

 

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 261.470,94 zł (słownie złotych : dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt 94/100 ) według następującego wyliczenia:  

 

28,624 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych gt; 500 m n.p.m., utrzymywanych w   IV standardzie) x 1660,85 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych gt; 500 m n.p.m., w   IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Rajcza) x 5,5 miesiąca = 261.470,94 zł.  

 

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rajcza, objętych niniejszym porozumieniem w   okresie od 1.01.2012r. do 15.04.2012r. oraz od 1.11.2012r. do 31.12.2012r.wynosić będzie 434.087,16 zł.Kwota określona w   ust 1   nie odnosi się do okresu, o   którym mowa w   ust 1a.  

2.   Do §2 porozumienia dodaje się ust. 2a o   następującej treści: „2a. Środki, o   których mowa w   ust. 1a będą przekazywane na konto Przejmującego w   pięciu miesięcznych równych transzach po 78.924,94 zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w   postaci transzy ( 1/2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w   kwietniu 2012 w   wysokości 39.462,46 zł do 30 kwietnia 2012 r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego raportu określonego w   §2 ust.3.”  

§   2.  

Integralną część aneksu stanowi załącznik nr 1.  

§   3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie od 1.01.2012r..  

§   5.  

Niniejszy aneks został sporządzony w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i   jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.  

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przekazujący:

Przejmujący:

 

 

 

Starosta  


Andrzej   Zieliński


Wicestarosta  


Andrzej   Kalata


Skarbnik Powiatu  


Elżbieta   Wątroba

Wójt  


Kazimierz   Fujak


Skarbnik Gminy  


Anna   Oleś

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 2
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zal 1  

Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 2
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 20 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »