| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/345/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie regulaminu targowisk w Gliwicach

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 11, art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 4   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminny (tekst jednolity: Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

Ustala regulamin targowiska na terenie przy ul. Lipowej, ul. Fredry, i   ul. Czajki w   Gliwicach, w   brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały,  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr XII/275/1999r. Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 4   listopada 1999r. w   sprawie zatwierdzenia Regulaminów Targowisk i   Giełdy Samochodowej w   Gliwicach  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Zbigniew   Wygoda

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/345/2012    
Rady Miejskiej w   Gliwicach    
z dnia 16 lutego 2012 r.  
 

REGULAMIN TARGOWISKA W   GLIWICACH  

§   1.  

1.   Targowisko prowadzi na podstawie aktu własności lub umowy dzierżawy administrator, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.  

2.   Targowisko jest czynne w   dni i   godziny ustalone przez administratora targowiska. Informacja o   obowiązujących dniach i   godzinach otwarcia oraz o   administratorze terenu powinna być w   sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.  

3.   Do obowiązków administratora należy utrzymanie targowiska i   terenu wokół placu w   należytym porządku oraz dbałość o   ograniczenie uciążliwości dla otoczenia.  

§   2.  

1.   Na targowisku może być prowadzona detaliczna i   hurtowa sprzedaż towarów oraz działalność usługowa zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa. Towary i   usługi, których sprzedaż wymaga koncesji lub zezwolenia mogą być sprzedawane po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia, na warunkach w   nich zawartych.  

2.   W obrocie artykułami spożywczymi na targowiskach obowiązują wymagania higieniczno- sanitarne określone, w   szczególności:  

1)   ustawą z   dnia 25 sierpnia 2006 r. o   bezpieczeństwie żywności i   żywienia (t.j. Dz. U. z   2010r.Nr 136 poz.914 z   późn. zm.) i   przepisami do niej wykonawczymi,  

2)   ustawą z   dnia 16 grudnia 2005r o   produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j.Dz. U   z 2006r. Nr 17, poz.127 z   póź. zm.) i   przepisami do niej wykonawczymi,  

3)   ustawą z   dnia 21 grudnia 2000 r o   jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z   2005r Nr 187, poz. 1577, z   póź. zm.) i   przepisami do niej wykonawczymi.  

3.   Sprzedaż żywych zwierząt może odbywać się na zasadach określonych przepisami ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm).  

4.   Prowadzący targowisko udostępnia sprzedającym i   ich klientom, na ich żądanie, tekst przepisów, o   których mowa w   pkt 2   i 3.  

5.   Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z   kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia – będzie wstrzymana przez administratora targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Straż Miejską lub Komendę Miejską Policji.  

§   3.  

1.   Miejsce sprzedaży wyznacza administrator targowiska.  

2.   Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osobę, której miejsce to wyznaczono.  

3.   Zabrania się parkowania samochodów w   sposób zakłócający ruch na targowisku lub w   jego najbliższym sąsiedztwie.  

4.   Zabrania się sprzedaży oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach i   chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w   sposób hamujący ruch.  

5.   Zabrania się sprzedaży artykułów pirotechnicznych.  

6.   Zabrania się prowadzenia na targowiskach gier losowych i   hazardowych oraz sprzedaży towarów w   drodze publicznych losowań lub przetargów.  

7.   Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem miejsc, w   których jest to dopuszczalne w   związku z   wydanym zezwoleniem urzędowym.  

§   4.  

1.   Miejsce sprzedaży wyznaczone osobie do prowadzenia działalności na targowisku musi być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać imię i   nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorcy.  

§   5.  

1.   Uprawnionymi do prowadzenia na targowiskach działalności handlowej i   usługowej, przy zachowaniu przepisów regulaminu targowisk i   innych powszechnie obowiązujących przepisów, są:  

1)   przedsiębiorcy w   rozumieniu ustawy z   dnia 2   lipca 2004 r. o   swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z   2010r. Nr 220, poz.1447 z   późn. zm.), wpisani do rejestru przedsiębiorców w   Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisani do Centralnej Ewidencji i   Informacji o   Działalności Gospodarczej,  

2)   inne osoby nie posiadające statusu przedsiębiorcy, w   tym prowadzące działalność wytwórczą w   rolnictwie w   zakresie upraw rolnych oraz chowu i   hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego,  

3)   rzemieślnicy i   twórcy podmiotów rękodzieła ludowego i   artystycznego – własne przedmioty wytworzone,  

4)   osoby sprzedające rzeczy i   przedmioty używane,  

5)   osoby zagraniczne, o   których mowa w   art. 13 ustawy o   swobodzie działalności gospodarczej.  

§   6.  

1.   Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w   obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i   ich pochodne.  

2.   Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i   używane w   taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i   rzetelności ważenia i   mierzenia.  

3.   Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.  

§   7.  

1.   Sprzedający mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i   estetyczny wygląd miejsca, w   którym prowadzona jest sprzedaż.  

2.   Zabrania się składowania towarów i   urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem.  

3.   Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i   urządzenia oraz ich należyte składowanie i   zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.  

4.   Zabrania się pozostawiania na placu i   w najbliższym otoczeniu po godzinach handlu towarów, wózków, skrzynek, opakowań a   odpady i   śmieci należy usunąć do przeznaczonych na ten cel pojemników.  

§   8.  

1.   Na targowisku obowiązują następujące opłaty:  

1)   dzienna opłata targowa – określona obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w   Gliwicach,  

2)   opłata eksploatacyjna za urządzenia i   usługi związane z   funkcjonowaniem targowiska – według cennika ustalonego przez prowadzącego targowisko.  

2.   Opłatę targową pobiera administrator targowiska lub inkasent miejski na podstawie umowy zawartej z   Prezydentem Miasta Gliwice.  

3.   Opłatę eksploatacyjną pobiera administrator targowiska lub osoba przez niego upoważniona.  

4.   Wysokość opłat wymienionych w   pkt 1   winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.  

5.   Dowody uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego, a   opłaty eksploatacyjnej na warunkach ustalonych przez prowadzącego targowisko i   okazywać na żądanie prowadzącego targowisko lub innych organów kontrolnych.  

6.   Brak posiadania dowodów opłat, o   których mowa w   pkt 5   traktowany jest jako ich nieuiszczenie.  

§   9.  

1.   Osoby prowadzące działalność na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciw-pożarowych oraz innych obowiązujących w   obrocie towarowym.  

2.   Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zamieszczenia i   bieżącej aktualizacji wymogów obowiązujących sprzedających i   kupujących na danym targowisku. Powyższe informacje winny znajdować się na tablicy ogłoszeń.  

§   10.  

1.   W stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą stosowane sankcje w   postaci zakazu handlu na targowisku oraz kary określone odrębnymi obowiązującymi przepisami .  

§   11.  

1.   Książkę skarg i   wniosków przechowuje i   udostępnia na żądanie administrator targowiska.  

§   12.  

1.   Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i   Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w   Gliwicach przy ul Zwycięstwa 21.  

2.   Nadzór i   kontrola opłat targowych prowadzona jest przez Wydział Podatków i   Opłat Urzędu Miejskiego w   Gliwicach przy ul Zwycięstwa 21.  

§   13.  

1.   Regulamin wchodzi w   życie w   dniu określonym Uchwałą Rady Miejskiej i   podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń targowiska.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »