| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/345/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie regulaminu targowisk w Gliwicach

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 11, art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 4   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminny (tekst jednolity: Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

Ustala regulamin targowiska na terenie przy ul. Lipowej, ul. Fredry, i   ul. Czajki w   Gliwicach, w   brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały,  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr XII/275/1999r. Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 4   listopada 1999r. w   sprawie zatwierdzenia Regulaminów Targowisk i   Giełdy Samochodowej w   Gliwicach  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Zbigniew   Wygoda

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/345/2012    
Rady Miejskiej w   Gliwicach    
z dnia 16 lutego 2012 r.  
 

REGULAMIN TARGOWISKA W   GLIWICACH  

§   1.  

1.   Targowisko prowadzi na podstawie aktu własności lub umowy dzierżawy administrator, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.  

2.   Targowisko jest czynne w   dni i   godziny ustalone przez administratora targowiska. Informacja o   obowiązujących dniach i   godzinach otwarcia oraz o   administratorze terenu powinna być w   sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.  

3.   Do obowiązków administratora należy utrzymanie targowiska i   terenu wokół placu w   należytym porządku oraz dbałość o   ograniczenie uciążliwości dla otoczenia.  

§   2.  

1.   Na targowisku może być prowadzona detaliczna i   hurtowa sprzedaż towarów oraz działalność usługowa zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa. Towary i   usługi, których sprzedaż wymaga koncesji lub zezwolenia mogą być sprzedawane po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia, na warunkach w   nich zawartych.  

2.   W obrocie artykułami spożywczymi na targowiskach obowiązują wymagania higieniczno- sanitarne określone, w   szczególności:  

1)   ustawą z   dnia 25 sierpnia 2006 r. o   bezpieczeństwie żywności i   żywienia (t.j. Dz. U. z   2010r.Nr 136 poz.914 z   późn. zm.) i   przepisami do niej wykonawczymi,  

2)   ustawą z   dnia 16 grudnia 2005r o   produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j.Dz. U   z 2006r. Nr 17, poz.127 z   póź. zm.) i   przepisami do niej wykonawczymi,  

3)   ustawą z   dnia 21 grudnia 2000 r o   jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z   2005r Nr 187, poz. 1577, z   póź. zm.) i   przepisami do niej wykonawczymi.  

3.   Sprzedaż żywych zwierząt może odbywać się na zasadach określonych przepisami ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm).  

4.   Prowadzący targowisko udostępnia sprzedającym i   ich klientom, na ich żądanie, tekst przepisów, o   których mowa w   pkt 2   i 3.  

5.   Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z   kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia – będzie wstrzymana przez administratora targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Straż Miejską lub Komendę Miejską Policji.  

§   3.  

1.   Miejsce sprzedaży wyznacza administrator targowiska.  

2.   Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osobę, której miejsce to wyznaczono.  

3.   Zabrania się parkowania samochodów w   sposób zakłócający ruch na targowisku lub w   jego najbliższym sąsiedztwie.  

4.   Zabrania się sprzedaży oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach i   chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w   sposób hamujący ruch.  

5.   Zabrania się sprzedaży artykułów pirotechnicznych.  

6.   Zabrania się prowadzenia na targowiskach gier losowych i   hazardowych oraz sprzedaży towarów w   drodze publicznych losowań lub przetargów.  

7.   Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem miejsc, w   których jest to dopuszczalne w   związku z   wydanym zezwoleniem urzędowym.  

§   4.  

1.   Miejsce sprzedaży wyznaczone osobie do prowadzenia działalności na targowisku musi być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać imię i   nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorcy.  

§   5.  

1.   Uprawnionymi do prowadzenia na targowiskach działalności handlowej i   usługowej, przy zachowaniu przepisów regulaminu targowisk i   innych powszechnie obowiązujących przepisów, są:  

1)   przedsiębiorcy w   rozumieniu ustawy z   dnia 2   lipca 2004 r. o   swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z   2010r. Nr 220, poz.1447 z   późn. zm.), wpisani do rejestru przedsiębiorców w   Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisani do Centralnej Ewidencji i   Informacji o   Działalności Gospodarczej,  

2)   inne osoby nie posiadające statusu przedsiębiorcy, w   tym prowadzące działalność wytwórczą w   rolnictwie w   zakresie upraw rolnych oraz chowu i   hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego,  

3)   rzemieślnicy i   twórcy podmiotów rękodzieła ludowego i   artystycznego – własne przedmioty wytworzone,  

4)   osoby sprzedające rzeczy i   przedmioty używane,  

5)   osoby zagraniczne, o   których mowa w   art. 13 ustawy o   swobodzie działalności gospodarczej.  

§   6.  

1.   Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w   obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i   ich pochodne.  

2.   Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i   używane w   taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i   rzetelności ważenia i   mierzenia.  

3.   Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.  

§   7.  

1.   Sprzedający mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i   estetyczny wygląd miejsca, w   którym prowadzona jest sprzedaż.  

2.   Zabrania się składowania towarów i   urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem.  

3.   Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i   urządzenia oraz ich należyte składowanie i   zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.  

4.   Zabrania się pozostawiania na placu i   w najbliższym otoczeniu po godzinach handlu towarów, wózków, skrzynek, opakowań a   odpady i   śmieci należy usunąć do przeznaczonych na ten cel pojemników.  

§   8.  

1.   Na targowisku obowiązują następujące opłaty:  

1)   dzienna opłata targowa – określona obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w   Gliwicach,  

2)   opłata eksploatacyjna za urządzenia i   usługi związane z   funkcjonowaniem targowiska – według cennika ustalonego przez prowadzącego targowisko.  

2.   Opłatę targową pobiera administrator targowiska lub inkasent miejski na podstawie umowy zawartej z   Prezydentem Miasta Gliwice.  

3.   Opłatę eksploatacyjną pobiera administrator targowiska lub osoba przez niego upoważniona.  

4.   Wysokość opłat wymienionych w   pkt 1   winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.  

5.   Dowody uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego, a   opłaty eksploatacyjnej na warunkach ustalonych przez prowadzącego targowisko i   okazywać na żądanie prowadzącego targowisko lub innych organów kontrolnych.  

6.   Brak posiadania dowodów opłat, o   których mowa w   pkt 5   traktowany jest jako ich nieuiszczenie.  

§   9.  

1.   Osoby prowadzące działalność na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciw-pożarowych oraz innych obowiązujących w   obrocie towarowym.  

2.   Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zamieszczenia i   bieżącej aktualizacji wymogów obowiązujących sprzedających i   kupujących na danym targowisku. Powyższe informacje winny znajdować się na tablicy ogłoszeń.  

§   10.  

1.   W stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą stosowane sankcje w   postaci zakazu handlu na targowisku oraz kary określone odrębnymi obowiązującymi przepisami .  

§   11.  

1.   Książkę skarg i   wniosków przechowuje i   udostępnia na żądanie administrator targowiska.  

§   12.  

1.   Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i   Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w   Gliwicach przy ul Zwycięstwa 21.  

2.   Nadzór i   kontrola opłat targowych prowadzona jest przez Wydział Podatków i   Opłat Urzędu Miejskiego w   Gliwicach przy ul Zwycięstwa 21.  

§   13.  

1.   Regulamin wchodzi w   życie w   dniu określonym Uchwałą Rady Miejskiej i   podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń targowiska.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »