| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9   lit. h, art. 40 ust.1 i   2 pkt 1, 2   art. 41 ust. 1   art.42 ustawy  
z dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591  
z późn. zm.) w   związku z   art. 110 ust.1 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)  

Rada Miejska w   Ogrodzieńcu  
uchwala:  

§   1.   Przyjąć statut Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ogrodzieńcu w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXIII/233/2004 Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu z   dnia 24 sierpnia 2004 r. w   sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ogrodzieńcu.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/162/2012    
Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu    
z dnia 14 lutego 2012 r.  
 

S T A   T U   T  

Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ogrodzieńcu.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Ośrodek Pomocy Społecznej w   Ogrodzieńcu zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową utworzoną celem realizacji własnych i   zleconych gminie zadań z   zakresu pomocy społecznej.  

§   2.   Ośrodek działa w   oparciu o   następujące przepisy prawne:  

-   ustawa z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 14                 poz. 1591 z   późn. zm.);  

-   ustawa z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.);  

-   ustawa z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006r. Nr 139 poz. 992 z   późn. zm.);  

-   ustawa z   dnia 7   września 2007 roku o   pomocy osobom uprawnionym do alimentó                 (Dz. U. z   2009 roku, Nr 1, poz. 7   ze zm.);  

-   ustawa z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 roku, Nr 149, poz. 887);  

-   Uchwała Nr III/43/90 z   dnia 6   marca 1990 roku w   sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ogrodzieńcu;niniejszego statutu;  

-   inne właściwe akty prawne  

§   3.   1.   Siedzibą Ośrodka jest Ogrodzieniec.  

2.   Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren miasta i   gminy Ogrodzieniec.  

3.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

4.   Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

§   4.   Celem działalności Ośrodka jest:  

1.   Kształtowanie lokalnej polityki społecznej oraz opracowanie i   realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   innych,                 których celem jest integracja osób i   rodzin z   grup szczególnego ryzyka.  

2.   Umożliwianie osobom i   rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,                 których nie są oni w   stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i   uprawnienia, a   także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.  

3.   Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin oraz umożliwienie im bytowania w   warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również doprowadzanie do życiowego usamodzielniania osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

4.   Wspieranie rodzin przeżywających trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-                 wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej, w   zakresie ustalonym ustawą.  

5.   Dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w   stanie samodzielnie zaspokoić                 swoich potrzeb, a   w szczególności dzieciom oraz nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, jak również                 wspieranie osób znajdujących się w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu niemożności wyegzekwowania alimentów.  

§   5.   1.   Zadania Ośrodka w   zakresie pomocy społecznej obejmują w   szczególności:  

a)   Zadania własne z   zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę w   tym zadania o   charakterze obowiązkowym,  

b)   Zadania zlecone gminie przez administrację rządową zapisami ustawy o   pomocy społecznej,  

c)   Inne zadania z   zakresu pomocy społecznej wynikające z   rozeznanych potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i   rodzin, po otrzymaniu odpowiednich środków.  

2.   Do zadań Ośrodka należy również:  

a)   tworzenie warunków organizacyjnych, funkcjonowania pomocy społecznej,  

b)   analiza i   ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,  

c)   przyznawanie i   wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowych z   budżetu Gminy oraz przez administrację rządową,  

d)   pobudzanie społecznej aktywności w   zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin,  

e)   prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i   rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie,  

f)   realizacja innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy,  

g)   prowadzenie postępowania w   sprawach świadczeń rodzinnych,  

h)   prowadzenie postępowania w   sprawach świadczeń z   funduszu alimentacyjnego,  

i)   realizacja zadań wynikających z   ustawy o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej.  

3.   W wykonaniu zadań pomocy społecznej Ośrodek współdziała z   organami administracji rządowej i   samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie Ośrodkiem  

§   6.   1.   Kierownik kieruje Ośrodkiem, odpowiada za całokształt funkcjonowania Ośrodka, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.  

2.   Burmistrz Miasta i   Gminy nawiązuje i   rozwiązuje stosunek pracy z   Kierownikiem. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta i   Gminy.  

3.   Kierownik Ośrodka działa w   granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Burmistrza Miasta i   Gminy w   indywidualnych sprawach z   zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.  

4.   Upoważnienie, o   którym mowa w   pkt. 3, może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.  

5.   Kierownik zarządza Ośrodkiem i   zapewnia wykonywanie zadań, ustala jego organizację wewnętrzną.  

6.   Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w   Ośrodku. Posiada uprawnienia do zatrudnienia i   zwalniania pracowników.  

7.   Kierownik tworzy warunki do realizacji zadań statutowych zgodnie z   ustalonym planem finansowym.  

8.   Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z   działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

9.   Kierownik jest uprawniony do składania oświadczeń woli w   zakresie praw i   obowiązków majątkowych.  

§   7.   1.   Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.  

2.   Zasady wynagradzania i   wymagań kwalifikacyjnych pracowników Ośrodka ustala się zgodnie z   przepisami dotyczącymi wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.  

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej  

§   8.   Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z:  

a)   budżetu gminy w   zakresie zadań własnych,  

b)   budżetu państwa w   zakresie zadań zleconych,  

c)   innych prawem przewidzianych źródeł.  

§   9.   1.   Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i   należyte wykorzystanie.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i   wydatków zwany planem finansowym.  
 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   10.   1.   Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w   Ogrodzieńcu.  

2.   Zmian i   uzupełnień dokonuje się w   trybie przewidzianym do jego nadania.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »