| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9   lit. h, art. 40 ust.1 i   2 pkt 1, 2   art. 41 ust. 1   art.42 ustawy  
z dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591  
z późn. zm.) w   związku z   art. 110 ust.1 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)  

Rada Miejska w   Ogrodzieńcu  
uchwala:  

§   1.   Przyjąć statut Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ogrodzieńcu w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXIII/233/2004 Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu z   dnia 24 sierpnia 2004 r. w   sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ogrodzieńcu.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/162/2012    
Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu    
z dnia 14 lutego 2012 r.  
 

S T A   T U   T  

Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ogrodzieńcu.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Ośrodek Pomocy Społecznej w   Ogrodzieńcu zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową utworzoną celem realizacji własnych i   zleconych gminie zadań z   zakresu pomocy społecznej.  

§   2.   Ośrodek działa w   oparciu o   następujące przepisy prawne:  

-   ustawa z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 14                 poz. 1591 z   późn. zm.);  

-   ustawa z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm.);  

-   ustawa z   dnia 28 listopada 2003r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006r. Nr 139 poz. 992 z   późn. zm.);  

-   ustawa z   dnia 7   września 2007 roku o   pomocy osobom uprawnionym do alimentó                 (Dz. U. z   2009 roku, Nr 1, poz. 7   ze zm.);  

-   ustawa z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 roku, Nr 149, poz. 887);  

-   Uchwała Nr III/43/90 z   dnia 6   marca 1990 roku w   sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w   Ogrodzieńcu;niniejszego statutu;  

-   inne właściwe akty prawne  

§   3.   1.   Siedzibą Ośrodka jest Ogrodzieniec.  

2.   Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren miasta i   gminy Ogrodzieniec.  

3.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

4.   Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i   Gminy Ogrodzieniec.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

§   4.   Celem działalności Ośrodka jest:  

1.   Kształtowanie lokalnej polityki społecznej oraz opracowanie i   realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   innych,                 których celem jest integracja osób i   rodzin z   grup szczególnego ryzyka.  

2.   Umożliwianie osobom i   rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,                 których nie są oni w   stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i   uprawnienia, a   także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.  

3.   Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin oraz umożliwienie im bytowania w   warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również doprowadzanie do życiowego usamodzielniania osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

4.   Wspieranie rodzin przeżywających trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-                 wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej, w   zakresie ustalonym ustawą.  

5.   Dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie są w   stanie samodzielnie zaspokoić                 swoich potrzeb, a   w szczególności dzieciom oraz nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, jak również                 wspieranie osób znajdujących się w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu niemożności wyegzekwowania alimentów.  

§   5.   1.   Zadania Ośrodka w   zakresie pomocy społecznej obejmują w   szczególności:  

a)   Zadania własne z   zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę w   tym zadania o   charakterze obowiązkowym,  

b)   Zadania zlecone gminie przez administrację rządową zapisami ustawy o   pomocy społecznej,  

c)   Inne zadania z   zakresu pomocy społecznej wynikające z   rozeznanych potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i   rodzin, po otrzymaniu odpowiednich środków.  

2.   Do zadań Ośrodka należy również:  

a)   tworzenie warunków organizacyjnych, funkcjonowania pomocy społecznej,  

b)   analiza i   ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,  

c)   przyznawanie i   wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowych z   budżetu Gminy oraz przez administrację rządową,  

d)   pobudzanie społecznej aktywności w   zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin,  

e)   prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i   rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie,  

f)   realizacja innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy,  

g)   prowadzenie postępowania w   sprawach świadczeń rodzinnych,  

h)   prowadzenie postępowania w   sprawach świadczeń z   funduszu alimentacyjnego,  

i)   realizacja zadań wynikających z   ustawy o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej.  

3.   W wykonaniu zadań pomocy społecznej Ośrodek współdziała z   organami administracji rządowej i   samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i   prawnymi.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie Ośrodkiem  

§   6.   1.   Kierownik kieruje Ośrodkiem, odpowiada za całokształt funkcjonowania Ośrodka, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.  

2.   Burmistrz Miasta i   Gminy nawiązuje i   rozwiązuje stosunek pracy z   Kierownikiem. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta i   Gminy.  

3.   Kierownik Ośrodka działa w   granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Burmistrza Miasta i   Gminy w   indywidualnych sprawach z   zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.  

4.   Upoważnienie, o   którym mowa w   pkt. 3, może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.  

5.   Kierownik zarządza Ośrodkiem i   zapewnia wykonywanie zadań, ustala jego organizację wewnętrzną.  

6.   Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w   Ośrodku. Posiada uprawnienia do zatrudnienia i   zwalniania pracowników.  

7.   Kierownik tworzy warunki do realizacji zadań statutowych zgodnie z   ustalonym planem finansowym.  

8.   Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z   działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

9.   Kierownik jest uprawniony do składania oświadczeń woli w   zakresie praw i   obowiązków majątkowych.  

§   7.   1.   Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.  

2.   Zasady wynagradzania i   wymagań kwalifikacyjnych pracowników Ośrodka ustala się zgodnie z   przepisami dotyczącymi wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.  

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej  

§   8.   Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z:  

a)   budżetu gminy w   zakresie zadań własnych,  

b)   budżetu państwa w   zakresie zadań zleconych,  

c)   innych prawem przewidzianych źródeł.  

§   9.   1.   Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i   należyte wykorzystanie.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i   wydatków zwany planem finansowym.  
 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   10.   1.   Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w   Ogrodzieńcu.  

2.   Zmian i   uzupełnień dokonuje się w   trybie przewidzianym do jego nadania.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »