| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzanowice

Na podstawie art. 5a ust. 2   w zw. z   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala   :  

§   1.   Uchwała określa zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Krzanowice, które mogą zostać przeprowadzone w   wypadkach przewidzianych ustawą oraz w   innych sprawach ważnych dla gminy w   celu poznania opinii mieszkańców o   poddanej konsultacjom sprawie.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w   Krzanowicach,  

2)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krzanowice,  

3)   Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Krzanowic,  

4)   Urzędzie Miejskim – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w   Krzanowicach.  

§   3.   Konsultacje z   mieszkańcami Gminy mogą być przeprowadzone w   formie:  

1)   zebrania mieszkańców miasta Krzanowice,  

2)   zebrania mieszkańców w   sołectwach,  

3)   badania opinii mieszkańców z   wykorzystaniem formularza ankiety.  

§   4.   Konsultacje przeprowadza się w   zależności od potrzeb na obszarze całej Gminy albo jednego lub kilku sołectw.  

§   5.   Poza przypadkami przewidzianymi w   ustawach, konsultacje przeprowadza się:  

1)   z inicjatywy Burmistrza,  

2)   na podstawie uchwały Rady Miejskiej,  

3)   na wniosek mieszkańców Gminy w   liczbie co najmniej 15 osób.  

§   6.   1.   Wniosek o   przeprowadzenie konsultacji powinien określać:  

1)   przedmiot konsultacji z   uzasadnieniem celu ich przeprowadzenia,  

2)   sposób zorganizowania konsultacji,  

3)   termin i   zasięg terytorialny konsultacji  

2.   Wniosek o   przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców oprócz wymagań określonych w   ust. 1   winien ponadto zawierać:  

1)   wskazanie osoby lub osób upoważnionych do kontaktów z   Urzędem Miejskim, ze wskazaniem dokładnych danych adresowych,  

2)   listę osób popierających wniosek ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL i   podpisu.  

3.   Wniosek spełniający wymogi określone w   ust. 1   i 2   jest rozpatrywany przez Burmistrza w   terminie 30 dni, licząc od daty złożenia.  

4.   Wniosek niekompletny należy uzupełnić w   terminie 7   dni od dnia doręczenia wezwania do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania  

§   7.   1.   Przeprowadzenie konsultacji ogłasza Burmistrz w   drodze zarządzenia.  

2.   Zarządzenie, o   którym mowa w   ust. 1   określa w   szczególności:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

3)   zasięg konsultacji,  

4)   formę konsultacji;  

5)   terminy:  

a)   składania pisemnych wniosków i   uwag w   sprawach będących przedmiotem konsultacji,  

b)   zebrania mieszkańców w   sprawie konsultacji – w   przypadku konsultacji przeprowadzanych na zebraniu wiejskim  

c)   składania formularzy ankiety – w   przypadku konsultacji przeprowadzanych w   formie ankiety  

§   8.   1.   Zebranie mieszkańców o   którym mowa w   §3 zwołuje sołtys na wniosek Burmistrza.  

2.   Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w   nich mieszkańców Gminy.  

§   9.   Obsługę administracyjną zebrania mieszkańców zapewnienia Burmistrz. Z   zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zebrania oraz obecni na zebraniu członkowie zespołu, o   którym mowa w   §10. Protokół zebrania mieszkanców sołtys niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi.  

§   10.   1.   Wynik przeprowadzonych konsultacji ustala zespół do spraw konsultacji powołany przez Burmistrza.  

2.   W skład zespołu wchodzi od 3   do 5   pracowników Urzędu Miejskiego oraz sołtysi sołectw, na obszarze których przeprowadzane są konsultacje.  

3.   W terminie do 7   dni po odbyciu zebrania mieszkańców w   sprawie konsultacji zespół ustala wynik przeprowadzonych konsultacji.  

4.   Wynik konsultacji jest przekazywany na piśmie przez Zespół Burmistrzowi i   Radzie.  

§   11.   1.   Konsultacje w   trybie badania opinii mieszkańców Gminy z   wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone są poprzez:  

1)   opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej   www.bip.krzanowice.pl   Urzędu Miejskiego.  

2)   udostępnienie w   budynku Urzędu Miejskiego formularzy ankiety i   skrzynki do ich składania.  

2.   Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji oraz adres e-mail, na który można nadsyłać wypełnione formularze.  

3.   Skrzynkę przeznaczoną do składania formularzy ankiety należy zabezpieczyć przed możliwością usuwania z   niej formularzy przez osoby niepowołane.  

4.   Po upływie okresu składania formularzy ankiety wyniki konsultacji ustala zespół, o   którym mowa w   §10.  

5.   Burmistrz może zlecić przeprowadzenie konsultacji z   wykorzystaniem formularza ankietowego wyspecjalizowanemu podmiotowi, zajmującemu się profesjonalnie badaniem opinii publicznej.  

§   12.   Wyniki konsultacji z   mieszkańcami mają charakter opiniodawczy, a   ich wyniki nie są wiążące, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

§   13.   1.   Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w   terminie 30 dni od daty ich zakończenia.  

2.   Burmistrz przedstawia również wyniki konsultacji na najbliższej Sesji Rady.  

3.   Koszty związane z   przygotowaniem i   przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z   budżetu Gminy.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   15.   Uchwałę ogłasza się w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »