| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Tworóg

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 1   i art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z   2001r. z   późn.zm.)  

Rada Gminy Tworóg  
uchwala  

Przyjąć Statut Gminy Tworóg wraz z   załącznikami od nr 1   do nr 4.  

STATUT GMINY TWORÓG  

Część I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1.  

Statut zawiera:  

  Część I   - Postanowienia ogólne.  

  Część II - Gmina Tworóg.  

  Część III - Organizacja wewnętrzna Gminy oraz tryb pracy jej organów.  

  Część IV - Gminne jednostki organizacyjne.  

  Część V - Jednostki pomocnicze Gminy.  

  Część VI - Kluby radnych.  

  Część VII - Zasady dostępu do informacji i   dokumentów, wynikających z   wykonywania zadań publicznych.  

  Część VIII - Zasady i   tryb działania komisji rewizyjnej.  

  Część IX - Postanowienia końcowe.  

  Część X - Załączniki:  

-   Nr 1   - Opis granic Gminy Tworóg.  

-   Nr 1/a - Graficzny przebieg granic administracyjnych Gminy,  

-   Nr 2   - Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych,  

-   Nr 3   - Regulamin Komisji Rewizyjnej,  

-   Nr 4   - Regulamin Rady Gminy Tworóg.  

§ 2.  

Ilekroć w   niniejszym Statucie jest mowa o:  

1.   Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Tworóg.  

2.   Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Tworóg.  

3.   Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Tworóg.  

4.   Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Tworóg.  

5.   Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tworóg.  

6.   Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Tworóg.  

Część II.
GMINA TWORÓG  

§ 3.  

Wspólnotę samorządową Gminy Tworóg stanowią mieszkańcy następujących miejscowości: Boruszowice, Brynek, Hanusek, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworoska, Połomia, Świniowice, Wojska.  

§ 4.  

1.   Gmina posiada osobowość prawną i   wykonuje zadania publiczne w   imieniu własnym i   na własną odpowiedzialność.  

2.   Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.  

3.   Siedzibą organów Gminy jest budynek Urzędu Gminy Tworóg w   Tworogu przy ulicy Zamkowej 16.  

§ 5.  

1.   Terytorium Gminy obejmuje obszar o   łącznej powierzchni 12.492 ha.  

2.   Opis granic gminy stanowi załącznik nr 1   do statutu.  

§ 6.  

1.   Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o   znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone przepisami na rzecz innych podmiotów.  

2.   Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek poprzez swoje organy, realizując zadania własne oraz zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej, wykonywane na podstawie stosownych porozumień.  

3.   Dla wykonywania zadań przekraczających możliwości Gminy może ona przystąpić do związków gmin - na zasadach, określonych przepisami.  

4.   Gmina może tworzyć stowarzyszenia i   być członkiem stowarzyszenia - na zasadach, określonych przepisami.  

Część III.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA GMINY ORAZ TRYB PRACY JEJ ORGANÓW  

§ 7.  

1.   Gmina działa poprzez swoje organy.  

2.   Organami Gminy są:  

1)   Rada Gminy Tworóg,  

2)   Wójt Gminy Tworóg.  

§ 8.  

1.   Rada Gminy Tworóg jest organem stanowiącym i   kontrolnym Gminy.  

2.   Rada składa się z   15 radnych.  

3.   Rada jako organ kolegialny samorządu działa na sesjach i   na posiedzeniach komisji.  

4.   Tryb wyboru Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego określają stosowne przepisy.  

5.   Regulamin Rady Gminy Tworóg stanowi załącznik nr 4   do statutu.  

§ 9.  

1.   Rada Gminy powołuje komisje do określonych zadań, ustalając równocześnie ich nazwę, przedmiot działania oraz skład osobowy - w   odrębnych uchwałach.  

2.   Komisje podlegają Radzie Gminy. Przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdania ze swej działalności.  

3.   Stałymi komisjami Rady Gminy są:  

1)   Komisja Rewizyjna,  

2)   Komisja Budżetowa,  

3)   Komisja Komunalna,  

4)   Komisja Rozwoju, Inwentaryzacji i   Rolnictwa,  

5)   Komisja Statutowa i   Wpisu do Gminnej Księgi Zasług,  

6)   Komisja ds. Społecznych.  

§ 10.  

1.   Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy.  

2.   Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i   zadania określone przepisami prawa.  

3.   Kompetencje Wójta jako organu wykonawczego określają ustawy.  

4.   Wójt jest kierownikiem Urzędu i   wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.  

5.   Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w   stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników i   dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.  

Część IV.
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

§ 11.  

1.   Rada Gminy może w   drodze uchwały tworzyć, łączyć, dzielić oraz znosić zakłady budżetowe oraz inne jednostki organizacyjne.  

2.   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2   do niniejszego statutu.  

3.   Zakres zadań i   organizację jednostek, o   których mowa wyżej, określają nadawane im przez Radę Gminy statuty i   regulaminy.  

4.   Dyrektorów i   kierowników jednostek, o   których mowa w   pkt. 1, zatrudnia się na podstawie umowy o   pracę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.  

Część V.
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY  

§ 12.  

1.   Rada Gminy może w   drodze uchwały tworzyć, łączyć, dzielić lub znosić jednostki pomocnicze.  

2.   O tworzeniu, łączeniu, dzieleniu, znoszeniu jednostek pomocniczych stanowi Rada Gminy w   formie uchwały, podejmowanej na wniosek mieszkańców lub radnych.  

3.   Podjęcie uchwały poprzedzone musi być przeprowadzeniem konsultacji z   mieszkańcami danej jednostki.  

4.   Wniosek o   dokonanie czynności, wymienionych w   pkt. 1   powinien być podpisany przez 50% osób danej jednostki, uprawnionych do głosowania i   złożony Wójtowi Gminy.  

5.   Wójt Gminy przedkłada - najpóźniej 3   miesiące od daty złożenia wniosku - projekt stosownej uchwały pod obrady Rady Gminy.  

6.   Tryb przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała.  

7.   Przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany do zawiadomienia sołtysów o   sesji Rady Gminy, na takich samych zasadach jak radnych.  

8.   Wójt Gminy organizuje co najmniej raz w   roku zebranie ze wszystkimi sołtysami i   przewodniczącymi rad sołeckich.  

§ 13.  

1.   Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w   ramach budżetu Gminy.  

2.   Jednostki pomocnicze Gminy realizują zadania poprzez wyodrębniony fundusz sołecki ustalany corocznie przez Radę Gminy.  

3.   W przypadku utworzenia funduszu sołeckiego ustala się załączniki do uchwały w   sprawie ustalenia budżetu określający wydatki wnioskowane przez sołectwa.  

4.   Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Wójt Gminy.  

5.   Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi i   kontroli organów Gminy na zasadach określonych w   statutach tych jednostek.  

Część VI.
KLUBY RADNYCH  

§ 14.  

1.   Radni mogą tworzyć kluby radnych.  

2.   Klub może być utworzony, jeżeli zgłosi do niego udział co najmniej 4   radnych.  

3.   O utworzeniu klubu radni zawiadamiają Przewodniczącego Rady Gminy.  

4.   Tryb prac klubu oraz jego strukturę określa regulamin klubu, ustalony przez jego członków i   przekazany do wiadomości Radzie Gminy.  

5.   Radny może być członkiem tylko jednego klubu.  

6.   Kluby działają w   okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z   rozwiązaniem klubu.  

7.   Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w   obecności co najmniej połowy członków klubu  

8.   Prace klubów organizują ich przewodniczący wybierani przez członków klubu.  

9.   Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem.  

10.   Postanowienia ust. 4   dotyczą także zmian regulaminów.  

11.   Klubom przysługują uprawnienia uchwałodawcze, wnioskodawcze i   opiniodawcze.  

12.   Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji i   posiedzeniach komisji wyłącznie przez swoich przedstawicieli.  

Część VII.
ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI I   DOKUMENTÓW, WYNIKAJĄCYCH Z   WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH  

§ 15.  

1.   Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenie jawności może wynikać bezpośrednio z   ustaw.  

2.   Jawność działania Rady Gminy, jej komisji i   Wójta Gminy zapewnia się poprzez:  

1)   udzielanie zainteresowanym informacji dotyczących prac Rady Gminy, jej komisji oraz Wójta Gminy,  

2)   informowanie obywateli o   terminach planowanych posiedzeń organów gminy i   komisji poprzez zamieszczanie stosownych ogłoszeń w   internecie, na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz co najmniej jednej tablicy ogłoszeń w   każdym sołectwie,  

3)   wstęp na sesje Rady i   posiedzenia komisji,  

4)   umożliwienie prasie, radiu i   telewizji sporządzanie sprawozdań z   obrad Rady Gminy,  

5)   umożliwienie dostępu do protokołów sesji, uchwał Rady Gminy, protokołów z   posiedzeń komisji, zarządzeń Wójta, protokołów z   zebrań wiejskich, także na stronach internetowych.  

§ 16.  

1.   Dostęp do dokumentów, o   których mowa wyżej, realizowany jest przez Sekretarza Gminy lub upoważnionego przez niego innego pracownika.  

2.   Sekretarz Gminy umożliwia wgląd do protokołów sesji, uchwał Rady Gminy, protokołów z   posiedzeń komisji, zarządzeń Wójta, protokołów z   zebrań wiejskich oraz innych dokumentów, odzwierciedlających wykonywanie zadań publicznych.  

3.   Z dokumentów, o   których mowa w   pkt. 2   zainteresowany może sporządzić notatki, kserokopie, wydruki, zapisy na nośnikach elektronicznych itp.  

4.   Przepisów pkt. 1   - 3   nie stosuje się do dokumentów lub ich części objętych ustawowym ograniczeniem jawności.  

5.   Przepisów pkt. 1   - 3   nie stosuje się do:  

1)   informacji objętych postępowaniem administracyjnym, zmierzającym do wydania postanowień lub decyzji w   indywidualnych sprawach z   zakresu administracji publicznej,  

2)   informacji objętych postępowaniem przed sądami powszechnymi, wojskowymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości, jeżeli wynika to z   postanowienia sądów lub przepisów szczególnych.  

§ 17.  

Udostępnianie dokumentów, o   których mowa w   paragrafie 16, następuje w   trybie aktualnie obowiązujących przepisów.  

§ 18.  

W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  

Część VIII.
ZASADY I   TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ  

§ 19.  

Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i   jednostek pomocniczych gminy. W   tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.  

§ 20.  

Zakres działania komisji obejmuje:  

1.   Kontrolę jednostek organizacyjnych - w   szególności ocena:  

1)   realizacji zadań statutowych,  

2)   wykorzystania środków finansowych,  

3)   sposobu gospodarowania powierzonym mieniem.  

2.   Wyrażania opinii w   sprawach:  

1)   wykonania budżetu gminy za dany rok,  

2)   udzielania lub nieudzialania absolutorium Wójtowi.  

3.   Występowanie do Rady Gminy z   wnioskiem w   sprawach absolutorium dla Wójta.  

4.   Inne zadania kontrolne, zlecone przez Radę Gminy uchwałą.  

§ 21.  

Komisja przeprowadza kontrolę w   oparciu o   kryteria:  

a)   legalności - badania zgodności działania kontrolowanych jednostek z   przepisami prawa oraz uchwałami Rady,  

b)   gospodarności,  

c)   rzetelności - badania, czy zadania realizowane są sumiennie, solidnie i   zgodnie z   przepisami.  

§ 22.  

Tryb pracy komisji:  

1.   Przewodniczączy komisji zawiadamia Wójta i   Sekretarza o   terminie przeprowadzenia kontroli - co najmniej 7   dni przed jej planowanym terminem.  

2.   Komisja działa w   oparciu o   półroczne plany pracy, które przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia uchwałą.  

3.   Komisja realizuje kontrole zgodnie z   planem pracy oraz na zlecenie Rady Gminy.  

4.   Rada Gminy zlecając przeprowadzenie kontroli określa jej zakres, przedmiot oraz termin jej przeprowadzenia.  

5.   Szczegółowy zakres i   tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 3   do niniejszego statutu.  

§ 23.  

Skład komisji:  

1.   W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5   radnych. W   przypadku powstania klubów radnych, liczba członków komisji wzrasta o   przedstawicieli klubów. Maksymalna liczba członków komisji wynosi 8   osób.  

2.   W przypadku rozwiązania klubu radnych, Rada Gminy odwołuje przedstawiciela danego klubu z   Komisji Rewizyjnej.  

3.   Przewodniczący komisji:  

1)   organizuje prace komisji,  

2)   ustala termin posiedzeń komisji - nie rzadziej niż raz na kwartał,  

3)   kieruje obradami komisji,  

4)   składa Radzie Gminy pisemne sprawozdanie z   działalności komisji.  

§ 24.  

Posiedzenia komisji:  

1.   Posiedzenia komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w   nim co najmniej połowa ogólnego składu komisji.  

2.   Rozstrzygnięcia podejmowane są przez komisje zwykłą większością głosów w   obecności co najmniej połowy składu komisji.  

3.   Udział w   głosowaniu biorą tylko członkowie Komisji Rewizyjnej.  

4.   Rozstrzygnięcia komisji mają formę opinii lub wniosków i   są przedkładane Radzie Gminy.  

5.   W posiedzeniach komisji mogą brać udział zaproszeni przez nią eksperci. W   tym celu przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa wniosek do Wójta o   ich powołanie.  

6.   W imieniu kontrolowanej jednostki wyjaśnień udziala kierownik jednostki organizacyjnej lub wyznaczona przez niego osoba.  

Część IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 25.  

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada w   trybie właściwym do jego uchwalenia.  

§ 26.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy ustaw.  

§ 27.  

1.   Traci moc uchwała Nr XV/101/2011 z   dnia 5   grudnia 2011 roku w   sprawie przyjęcia Statutu Gminy Tworóg.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

3.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg  


Maria   Łukoszek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/144/2012  
Rady Gminy Tworóg z   dnia 26 marca 2012 r.  
 

OPIS GRANIC GMINY TWORÓG  

Gmina Tworóg położona jest w   północno-zachodniej części województwa śląskiego. Jej najbardziej wysuniętym punktem jest północno-zachodni styk obrębu Koty z   przysiółkiem Stary Sułków (Żyłka – obręb Potępa). Granica biegnie w   kierunku południowo- zachodnim wzdłuż rzeki Stoły i   duktów leśnych, po czym zawraca na wschód, tworząc małą enklawę w   obrębie Potępa. Dalej linią prostą wzdłuż szosy Tworóg – Lubliniec biegnie na południe i   na wysokości wsi Koty skręca na zachód, obejmując swym zasięgiem przysiółek Koty – Wesoła. Na zalewie (granica obrębu Koty-Wesoła i   Potępa) skręca na południowy-zachód, idąc dalej leśną granicą obrębu Koty do torów kolejowych Tworóg – Opole . Następnie wytycza ją linia prosta wzdłuż torów kolejowych w   stronę północnego zachodu, aż do punktu styku z   obrębem Czarków (województwo opolskie). Od tego punktu ciągnie się nieregularną krawędzią obrębów Czarków – Wielowieś oraz Świniowice – Wojska – na zachód do Kolonii Ameryka.  

Na południu Gmina Tworóg sąsiaduje z   terenami Gminy Zbrosławice . Od drogi Miedary-Połomia granica przebiega lasami na północny-wschód do leśniczówki Pustki , dalej wzdłuż torów kolejowych Tarnowskie Góry – Tworóg. W   dalszym ciągu duktami leśnymi, linią nieregularną biegnie na północ do Boruszowic i   stąd, w   kierunku wschodnim granicą oddziałów leśnych do potoku Graniczna Woda. Dalej wybrzusza się na północny – wschód , obejmując obręb Mikołeska - do styku z   Gminą Kalety. Następnie półkolem skręca na zachód, przecinając szosę Tworóg – Koszęcin i   biegnie lasami do przysiółka Krywałd, a   dalej, zgodnie z   nurtem rzeki Mała Panew do przysiółka Pusta Kuźnica.  


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/144/2012    
Rady Gminy Tworóg    
z dnia 26 marca 2012 r.  
 

Graficzny przebieg granic administracyjnych Gminy  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVIII/144/2012  
Rady Gminy Tworóg z   dnia 26 marca 2012 r.  
 


Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych.  

1.   Gminny Ośrodek Kultury w   Tworogu.  

2.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Tworogu.  

3.   Gminne Przedszkole w   Boruszowicach.  

4.   Gminne Przedszkole w   Kotach.  

5.   Gminne Przedszkole w   Tworogu.  

6.   Gimnazjum w   Brynku.  

7.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Tworogu.  

8.   Szkoła Podstawowa w   Boruszowicach.  

9.   Szkoła Podstawowa w   Tworogu.  

10.   Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w   Tworogu.  

11.   Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Wojsce.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVIII/144/2012  
Rady Gminy Tworóg z   dnia 26 marca 2012 r.  
 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ  

Część I.
ZADANIA I   ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI  

§ 1.  

Komisja Rewizyjna powołana jest do wykonywania zadań związanych z   realizacją funkcji kontrolnej Rady Gminy w   zakresie wynikającym z:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591, art. 18a oraz art. 21),  

2)   ustaw szczególnych,  

3)   Statutu Gminy,  

4)   innych uchwał Rady Gminy.  

§ 2.  

Komisja Rewizyjna wykonuje zadania o   których mowa w   §1, w   szczególności:  

1.   Kontroluje działalność Wójta i   podporządkowanych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.  

2.   Gromadzi, analizuje i   opracowuje dla potrzeb oceny pracy Wójta:  

1)   sprawozdania Wójta z   wykonania uchwał Rady Gminy,  

2)   opinie innych komisji Rady Gminy w   sprawie skutków podjętych i   wykonanych decyzji oraz zarządzeń Wójta,  

3)   wyniki kontroli zewnętrznej i   wewnętrznej pracy Wójta i   podporządkowanych Gminie jednostek organizacyjnych oraz kontroluje wykonanie zadań pokontrolnych.  

3.   Występuje do Rady Gminy o   zainicjowanie kontroli zewnętrznej lub wewnętrznej Wójta i   gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.  

4.   W rozpatrywaniu skarg i   wniosków współpracuje z   właściwymi komisjami Rady Gminy.  

Część II.
TRYB SPRAWOWANIA KONTROLI PRZEZ KOMISJĘ  

§ 3.  

Komisja dokonuje kontroli z   punktu widzenia interesów Gminy, uwzględniając kryteria legalności, celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej, a   ponadto w   zakresie:  

1)   wykonania przez Wójta uchwał Rady Gminy,  

2)   gospodarowania mieniem komunalnym,  

3)   kontroli realizacji budżetu,  

4)   rozpatrywania skarg na Wójta oraz wniosków w   tej sprawie,  

5)   rozpatrywania i   załatwiania skarg i   wniosków przez Wójta,  

6)   realizacji interpelacji i   wniosków radnych.  

§ 4.  

1.   Komisja Rewizyjna uchwala półroczny plan pracy zawierający również wykaz planowanych kontroli obejmujący w   szczególności przedmiot, zakres oraz termin kontroli oraz skład zespołu kontrolującego.  

2.   Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie planu kontroli oraz na zlecenie Rady Gminy.  

3.   Upoważnienia imienne dla osób wchodzących w   skład zespołu kontrolującego wystawia przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

§ 5.  

Zespół kontrolujący składa się z   członków Komisji Rewizyjnej w   liczbie ustalonej przez komisję.  

§ 6.  

1.   Przed przystąpieniem do czynności kontrolujący zobowiązani są okazać kierownikowi tej jednostki upoważnienia, o   których mowa w   §4 ust. 3.  

2.   Zespół kontrolujący powinien przeprowadzić kontrole zgodnie z   planem kontroli oraz zgodnie z   obowiązującym prawem, zwłaszcza w   zakresie ochrony informacji niejawnych, a   także ochrony danych osobowych, w   sposób nie utrudniający zwykłego funkcjonowania jednostki kontrolowanej.  

3.   Zespół kontrolujący ma prawo:  

1)   wstępu do odpowiednich pomieszczeń jednostki kontrolowanej,  

2)   wglądu we właściwe dokumenty,  

3)   wezwania do złożenia wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej, przy czym na żądanie pracownika wyjaśnienia utrwala się w   formie protokołu po uprzednim zawiadomieniu kierownika jednostki.  

§ 7.  

1.   Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny, zawierający:  

1)   oznaczenie zespołu z   określeniem jego składu,  

2)   wskazanie miejsca, przedmiotu i   terminu kontroli,  

3)   opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół,  

4)   wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z   podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a   zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej, oględzin i   opinii biegłych powołanych przez zespół,  

5)   wnioski pokontrolne,  

6)   podpisy członków zespołu,  

7)   adnotację o   zapoznaniu się z   protokołem kierownika jednostki kontrolowanej, zaopatrzoną podpisem tego kierownika.  

2.   Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag co do tresci protokołu oraz przebiegu kontroli.  

3.   Oryginał protokołu przechowywany jest w   aktach Komisji Rewizyjnej, natomiast odpisy uwierzytelnione przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i   przewodniczącego zespołu kontrolujacego przekazywane są:  

1)   Przewodniczącemu Rady Gminy,  

2)   Wójtowi,  

3)   kierownikowi jednostki skontrolowanej.  

§ 8.  

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli sporządza sprawozdanie i   formułuje wnioski lub opinie, które przedstawia Radzie Gminy.  

§ 9.  

W razie, gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej zaistnieje, pośród członków zespołu kontrolującego albo Komisji Rewizyjnej, podejrzenie o   popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w   jednostce kontrolowanej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej niezwłocznie powiadamia o   tym Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy, którzy po zebraniu dowodów przez zespół kontrolny lub Komisję Rewizyjną przedstawiają sprawę na najbliższej sesji Rady Gminy, celem rozstrzygnięcia o   przekazaniu sprawy właściwym organom ścigania.  

Część III.
OCENA PRACY WÓJTA  

§ 10.  

Ocena pracy Wójta wykonywana jest na podstawie:  

1)   przedkładanych Radzie Gminy sprawozdań Wójta:  

a)   z wykonania zadań własnych gminy w   zakresie wynikającym z   art. 7   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym, w   tym z   wykonania uchwał Rady Gminy oraz zadań zleconych,  

b)   z oceny pracy jednostek organizacyjnych.  

2)   opinii, o   których mowa w   §2 ust. 2, pkt. 2,  

3)   sprawozdań Rady Gminy z   oceny wykonania przez Wójta uchwał Rady Gminy i   jej organów w   sprawach wynikających ze skarg i   wniosków obywateli oraz organizacji społecznych,  

4)   sprawozdań Komisji Rewizyjnej z   kontroli realizacji przez Wójta interpelacji i   wniosków radnych,  

5)   wyników kontroli zewnętrznej oraz jednostek organizacyjnych.  

Część IV.
ORGANIZACJA PRACY KOMISJI  

§ 11.  

Komisja Rewizyjna raz na pół roku składa Radzie Gminy sprawozdanie z   realizacji planu pracy i   planu kontroli.  

§ 12.  

Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w   obecności co najmniej połowy składu komisji.  

§ 13.  

1.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się zgodnie z   planem pracy. Posiedzenia są protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji. Każdy z   członków Komisji może złożyć do protokołu swoje zdanie odrębne w   danej sprawie.  

2.   Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący z   urzędu, albo na wniosek nie mniej niż trzech członków Komisji, lub na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy.  

3.   Zwołanie posiedzenia Komisji powinno byc połączone z   podaniem przedmiotu posiedzenia.  

4.   Jeżeli porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewiduje rozpatrzenie spraw związanych bezpośrednio z   zakresem działania innej komisji Rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia o   posiedzeniu właściwego przewodniczącego komisji.  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XVIII/144/2012  
Rady Gminy Tworóg z   dnia 26 marca 2012 r.  
 

REGULAMIN RADY GMINY TWORÓG  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1.  

Rada Gminy jest organem stanowiącym i   kontrolnym wspólnoty samorządowej Gminy Tworóg.  

§ 2.  

Regulamin określa tryb działania Rady, a   w szczególności tryb obradowania na sesjach i   komisjach oraz podejmowania uchwał.  

§ 3.  

Rada jako organ samorządu gminnego działa na sesjach, a   także na posiedzeniach komisji.  

§ 4.  

1.   Radny obowiązany jest powiadomić Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji, której jest członkiem o   przeszkodach uniemożliwiających mu wypełnianie jego obowiązków.  

2.   Radny obowiązany jest powiadomić Przewodniczącego Rady o   każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub wskazać adres, pod jaki kierowana ma być do niego korespondencja.  

Rozdział 2.
SESJE RADY  

1.   ZASADY OGÓLNE  

§ 5.  

Rada obraduje na sesjach, a   stanowisko swoje wyraża w   formie uchwał w   sprawach:  

1)   merytorycznych, zastrzeżonych do jej wyłącznej kompetencji,  

2)   porządkowych, związanch z   przebiegiem sesji,  

3)   rezolucji, apeli bądź opinii w   sprawach niemerytorycznych o   charakterze ogólnospołecznym bądź lokalnym.  

§ 6.  

1.   Rada odbywa sesje zwyczajne w   liczbie potrzebnej do wykonania zadań, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  

2.   Ustala się następujące rodzaje sesji:  

1)   zwyczajna,  

2)   nadzwyczajna,  

3)   wspólna z   innymi radami gmin.  

3.   Sesje zwoływane są przez Przewodniczącego Rady. Nie dotyczy to zwołania sesji nowo wybranej Rady. O   planowanej sesji radni zawiadamiani są najpóźniej 7   dni przed sesją.  

4.   Sesje może zwołać wojewoda.  

5.   Sesja Rady może składać się z   jednego lub kilku posiedzeń.  

6.   Rada może odbywać wspólne sesje z   innymi radami gmin. Wspólna sesja może być zwołana przede wszystkim dla rozpatrzenia i   rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla terenów objętym zakresem sąsiednich rad gmin oraz z   okazji ważnych uroczystości.  

7.   Do wspólnych sesji mają zastosowanie ogólne zasady, dotyczące zwoływania i   prowadzenia sesji.  

8.   Sesja nadzwyczajna jest zwoływana w   uzasadnionych i   ważnych przypadkach.  

§ 7.  

1.   W obradach Rady uczestniczą:  

1)   Wójt,  

2)   Zastępca Wójta,  

3)   Skarbnik Gminy,  

4)   Sekretarz Gminy,  

5)   pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw lub udzielania wyjaśnień.  

2.   Na sesjach Rady Gminy mogą być obecne wszystkie zainteresowane osoby, przedstawiciele różnych instytucji oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Gminy.  

3.   Przewodniczący Rady lub komisji może udzielić głosu w   ważnej społecznie sprawie osobom zaproszonym na sesje i   komisje.  

4.   Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie spośród publiczności w   sprawie będącej przedmiotem obrad, po wcześniejszym zapisaniu się do głosu z   podaniem celu wystąpienia.  

5.   Na wniosek osoby zainteresowanej, w   ważnej sprawie społecznej Przewodniczący Rady Gminy może udzielić jej głosu w   punkcie porządku obrad "wnioski i   zapytania".  

2.   PRZYGOTOWANIE SESJI  

§ 8.  

1.   Przewodniczący Rady zwołuje sesje, ustala porządek obrad, miejsce, dzień i   godzinę.  

2.   O sesji zwyczajnej powiadamia się radnych najpóźniej 7   dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia, zawierające dane o   miejscu i   czasie rozpoczęcia obrad, porządek oraz projekty uchwał i   niezbędne materiały związane z   przedmiotem sesji.  

3.   W razie niedotrzymania terminów, o   których mowa w   ust.2, Przewodniczący Rady Gminy może podjąć decyzję o   odroczeniu sesji i   wyznaczeniu nowego terminu obrad.  

4.   Termin dalszych posiedzeń w   ramach tej samej sesji ustala przewodniczący obrad i   zawiadamia o   nich ustnie na posiedzeniu.  

§ 9.  

Przygotowanie materiałów na sesję Rady, jak również obsługę organizacyjno-techniczną sesji zapewnia Urząd Gminy.  

§ 10.  

Sesje Rady są jawne, co oznacza, że w   sposób zwyczajowo przyjęty podaje się do wiadomości mieszkańców informacje o   terminie, miejscu i   przedmiocie obrad.  

3.   ZASADY OBRADOWANIA  

§ 11.  

1.   Sesje otwiera i   prowadzi Przewodniczący Rady Gminy. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.  

2.   Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Przewodniczącego Rady, Wójta lub radnych można postanowić o   przerwaniu obrad i   ich kontynuowaniu w   innym terminie, na drugim posiedzeniu tej samej sesji.  

3.   O przerwaniu sesji w   trybie przewidzianym wyżej można postanowić w   szczególności w   przypadku:  

1)   niemożności wyczerpania porządku sesji na jednym posiedzeniu,  

2)   konieczności rozszerzenia porządku sesji,  

3)   potrzeby uzyskania dodatkowych materiałów lub informacji,  

4)   innych nieprzewidzianych przeszkód, uniemożliwiających Radzie Gminy właściwe obradowanie lub rozstrzyganie spraw.  

4.   Przewodniczący Rady Gminy może przerwać obrady sesji w   przypadkach określonych w   ust. 3.  

§ 12.  

1.   Otwarcie sesji Rady następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły "otwieram sesję Rady Gminy Tworóg".  

2.   Fakt przerwania sesji oraz nazwiska radnych, którzy z   przyczyn nieusprawiedliwionych nie przybyli lub opuścili obrady, co spowodowało jej przerwanie ze względu na brak quorum, odnotowuje się w   protokole sesji.  

§ 13.  

1.   Po otwarciu sesji Przewodniczący przedstawia Radzie porządek obrad, do którego radni mogą wprowadzić zmiany.  

2.   Z wnioskiem o   zmianę porządku obrad może również wystąpić Wójt. Wniosek o   zmianę porządku obrad musi być przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.  

3.   Po dokonaniu czynności opisanych w   ust. 1   i 2   Rada Gminy zatwierdza porządek sesji.  

§ 14.  

W porządku każdej sesji zwyczajowo winno znajdować się:  

1)   przyjęcie protokołu z   poprzedniej sesji,  

2)   odpowiedź na zapytania i   wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji,  

3)   sprawozdanie Wójta z   działalności pomiedzy sesjami Rady,  

4)   informacja z   prac komisji w   okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczących komisji lub jej członka,  

5)   wnioski i   zapytania,  

6)   informacje Przewodniczącego Rady.  

§ 15.  

1.   Wnioski składa się w   istotnych sprawach wspólnoty samorządowej.  

2.   Wnioski składa się ustnie i   na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady, przy czym powinny one być sformułowane jasno i   zwięźle.  

3.   Odpowiedzi na wniosek udziela się na następnej sesji, chyba że możliwe jest udzielenie jej bezpośrednio po złożeniu wniosku.  

4.   Odpowiedzi na wniosek udziela Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.  

5.   Odpowiedź na wniosek udzielana jest w   formie ustnej lub na wniosek radnego albo sołtysa - w   formie pisemnej.  

§ 16.  

1.   Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.  

2.   W przypadku stwierdzenia, że w   swoim wystąpieniu radny lub sołtys wyraźnie odbiega od tematu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący może przywołać go "do porządku", może również użyć innego sformułowania, a   po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.  

§ 17.  

1.   Każdy ma prawo wstępu na posiedzenie Rady Gminy i   posiedzenia komisji.  

2.   Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.  

§ 18.  

1.   Każdy radny oraz sołtys ma prawo zabrać głos w   sprawie będącej przedmiotem obrad.  

2.   Przewodniczący obrad udziela głosu radnym oraz sołtysom według kolejności zgłoszeń. Podczas dyskusji nad tą samą sprawą nie powinno się zabierać głosu więcej niż dwa razy. Czas trwania wypowiedzi radnego lub sołtysa nie może przekroczyć 5   minut, a   w powtórnym zabraniu głosu 3   minuty.  

3.   Przewodniczący obrad może przedłużyć czas wypowiedzi.  

§ 19.  

1.   Przewodniczący prowadzi obrady według porządku obrad. Za zgodą Rady może dokonać zmian w   kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.  

2.   W ciągu całej sesji Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w   sprawie zgłoszenia wniosków o   charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy:  

1)   stwierdzenia quorum,  

2)   przeliczenia głosów,  

3)   skreślenia tematu z   porządku obrad,  

4)   zakończenia dyskusji i   przeprowadzenia głosowania,  

5)   zamknięcia listy mówców,  

6)   odroczenia lub zamknięcia dyskusji,  

7)   ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,  

8)   głosowanie bez dalszej dyskusji,  

9)   ogłoszenie przerwy.  

3.   Skreślenie tematu z   porządku obrad następuje po przegłosowaniu wniosku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.  

§ 20.  

1.   Po wyczerpaniu porządu obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę "zamykam sesję Rady Gminy Tworóg".  

2.   Czasem trwania sesji jest czas od jej otwarcia do zamknięcia.  

3.   Postanowienie to dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.  

§ 21.  

1.   Rada Gminy jest związana uchwałami od momentu ich podjęcia.  

2.   Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w   drodze odrębnej uchwały, podjętej wymaganą dla danej uchwały większoscią głosów.  

§ 22.  

1.   Z każdej sesji Rady pracownik Urzędu Gminy sporządza protokół, stanowiący zwięzły zapis przebiegu obrad i   podejmowanych uchwał.  

2.   Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, sołtysów, zaproszonych gości, podjete przez Radę uchwały, wyniki głosowań podejmowanych uchwał, sprawozdania i   inne materiały, złożone na ręce Przewodniczącego obrad.  

3.   Kopie uchwał doręcza się pracownikom i   jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do podjęcia określonych działań w   terminie 7   dni od dnia sesji.  

4.   Protokół numeruje się cyfrą arabską, oznaczającą numer kolejnej sesji danej kadencji, oraz oznacza się rok kalendarzowy.  

5.   Protokół wykłada się do wglądu w   siedzibie Urzędu Gminy. Na wniosek radnego protokół przesyła się na wskazany adres e-mailowy. Radni mogą zgłaszać poprawki i   uzupełnienia do protokołu najpóźniej w   dniu sesji.  

6.   Protokół zawiera:  

1)   numer, datę miejsce sesji, godzinę rozpoczęcia i   zakończenia obrad, numery uchwał, nazwisko i   imię przewodniczącego obrad oraz protokolanta.  

2)   nazwiska i   imiona nieobecnych radnych,  

3)   odnotowanie przyjęcia protokołu z   poprzedniej sesji,  

4)   przyjęty porządek obrad,  

5)   przebieg głosowania z   wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i   "wstrzymujący się" oznaczony z   imienia i   nazwiska,  

6)   najważniejsze informacje o   przebiegu sesji,  

7)   stanowiska radnych w   rozpatrywanej sprawie ze zgłoszonymi wnioskami,  

8)   wniosek radnego zgłoszony przed wystąpieniem o   zaprotokołowanie w   całości jego wypowiedzi,  

9)   podpis przewodniczącego obrad i   podpis osoby sporządzającej protokół.  

§ 23.  

1.   Obsługę sesji - protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, sporządzanie odpisów, wyciągów z   protokołów, kompletowanie załączników do protokołów sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik.  

2.   Każdy zainteresowany, ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i   odpisów - na zasadach określonych w   obowiązujących przepisach.  

4.   TRYB GŁOSOWANIA  

§ 24.  

1.   Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy rozstrzyga podejmując uchwały.  

2.   Uchwały są odrębnymi dokumentami - z   wyjątkiem uchwał o   charakterze proceduralnym, odnotowanych w   protokole sesji.  

§ 25.  

1.   Prawo inicjatywy uchwałodawczej posiada Wójt, komisje, radni oraz 100 mieszkańców.  

2.   Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w   obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

3.   W przypadku wnoszenia poprawek do projektu uchwały w   pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie poprawkę najdalej idącą. W   przypadku jej przyjęcia pozostałych poprawek się nie głosuje.  

4.   Poprawki do uchwały, mogące skutkować obciążeniami finansowymi, wymagają opinii Skarbnika Gminy.  

5.   Osoba przedstawiająca projekt uchwały, przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie, precyzuje i   ogłasza zebranym proponowaną treść w   taki sposób, aby był on zrozumiały i   przejrzysty, a   wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.  

6.   W przypadku głosowania w   sprawie wyborów osób do komisji, instytucji samorządowych lub innych instytucji, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z   nich, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie listę kandydatów i   zarządza wybory.  

§ 26.  

1.   W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.  

2.   Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.  

3.   Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad, przeliczając głosy oddane "za", "przeciw" i   "wstrzymujące się", sumując je, porównując z   listą radnych obecnych na sesji oraz nakazując imienne odnotowanie wyników głosowania w   protokole.  

4.   Wyniki głosowanie jawnego ogłasza przewodniczący obrad.  

§ 27.  

1.   Głosowanie tajne stosuje się w   przypadkach określonych odrębnymi przepisami.  

2.   Głosowanie tajne przeprowadza przewodniczący obrad przy pomocy komisji skrutacyjnej. Komisję skrutacyjną powołuje Rada spośród radnych w   głosowaniu jawnym.  

3.   Członkowie komisji skrutacyjnej ze swego składu wybierają przewodniczącego komisji.  

4.   W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania.  

5.   Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej wyjaśnia zasady głosowania.  

6.   Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania podając jego wynik.  

7.   Ilość kart do głosowania musi być zgodna z   ilością radnych obecnych na sesji.  

8.   Karty z   oddanymi głosami i   protokół z   głosowania stanowią załącznik do protokołu z   sesji.  

5.   UCHWAŁY RADY  

§ 28.  

1.   Rozstrzygnięcia rozpatrywanych na sesji spraw następują w   drodze uchwał.  

2.   Do uchwał stosuje się § 24 i   § 25 niniejszego regulaminu.  

§ 29.  

1.   Uchwała powinna zawierać:  

1)   numer uchwały według numeru sesji (cyfry rzymskie),  

2)   kolejność jej podjęcia (cyfry arabskie),  

3)   rok podjęcia,  

4)   datę i   tytuł,  

5)   podstawę prawną,  

6)   dokładne merytoryczne określenie treści,  

7)   określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,  

8)   termin wejścia w   życie uchwały.  

2.   Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady Gminy lub zastępca przewodniczącego , w   przypadku gdy prowadził sesję.  

3.   Uchwały ewidencjonuje się i   przechowuje wraz z   protokołem sesji.  

4.   Podpisane uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.  

6.   WSPÓLNE SESJE  

§ 30.  

1.   Rada może odbywać wspólne sesje z   innymi radami gmin. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i   rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów oraz z   okazji uroczystości.  

2.   Do wspólnych sesji mają zastosowanie ogólne terminy i   tryb przygotowania zwołania i   przebiegu sesji.  

3.   Zawiadomienia o   wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący zainteresowanych rad gmin.  

Rozdział 3.
RADNI  

§ 31.  

Radni maja prawo i   obowiązek czynnie uczestniczyć w   sesjach Rady i   komisjach do których zostali wybrani.  

§ 32.  

Radny utrzymuje stałą więź z   wyboracami poprzez:  

1)   przyjmowanie postulatów, wniosków i   skarg wyborców,  

2)   informowanie wyborców o   aktualnej sytuacji Gminy,  

3)   konsultowanie materiałów, spraw i   projektów uchwał,  

4)   upowszechnianie uchwał i   przedsięwzięć Rady oraz mobilizowanie mieszkańców do ich realizacji.  

§ 33.  

Radni mogą postulować wniesienie pod obrady komisji sprawy, które uważają społecznie za pilne i   uzasadnione.  

§ 34.  

1.   Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i   posiedzeniach komisji na liście obecności.  

2.   W razie niemożności uczestniczenia w   sesji lub posiedzeniu komisji, radny powinien przed ich terminem, powiadomić Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.  

§ 35.  

1.   W przypadku wniosku zakładu pracy o   wyrażenie zgody na rozwiązanie z   radnym stosunku pracy, Rada Gminy może powołać komisję w   celu szczegółowego zbadania okoliczności sprawy.  

2.   Komisja przedkłada swoje ustalenia i   propozycje na piśmie pod obrady Rady Gminy.  

3.   Przed podjęciem decyzji w   sprawie Rada wysłuchuje zainteresowanego radnego.  

4.   Rozstrzygnięcie w   sprawie rozwiązania z   radnym stosunku pracy następuje w   formie uchwały.  

Rozdział 4.

1.   KOMISJE RADY GMINY  

§ 36.  

1.   W celu realizowania przedsięwzięć, objętych właściwością Rady, Rada powołuje komisje stałe. Rada może powołać także komisje doraźne w   celu dokonania określonych czynności.  

2.   Skład osobowy komisji określa Rada w   uchwale o   jej powołaniu.  

3.   Komisje pracują w   oparciu o   zakres zadań przyjętych uchwałą.  

4.   Rada na wniosek członków komisji wybiera jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.  

5.   Komisje podlegają Radzie Gminy. Przedkładają jej roczny plan pracy oraz sprawozdanie z   działalności.  

2.   TRYB PRACY KOMISJI  

§ 37.  

1.   Komisje zbierają się w   miarę potrzeb.  

2.   Przewodniczący komisji ustala termin posiedzeń komisji, jej porządek oraz kieruje jej obradami.  

3.   Komisje nie powinny obradować w   tym samym terminie.  

4.   Za zgodą przewodniczącego komisji zawiadomienia o   zwołaniu posiedzenia komisji może podpisać pracownik ds. obsługi rady gminy.  

§ 38.  

1.   Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w   nim co najmniej połowa składu komisji.  

2.   Posiedzenie prowadzi przewodniczący komisji lub jego zastępca.  

3.   Opinie i   wnioski podejmowane są w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

4.   Z posiedzeń komisji sporządza się protokoł, zawiarający:  

1)   kolejny numer posiedzenia komisji danej kadencji,  

2)   porządek posiedzenia,  

3)   przyjęte rozstrzygnięcia,  

4)   głosy w   dyskusji,  

5)   listę obecności,  

6)   dane protokolanta,  

7)   podpis przewodniczącego,  

8)   informacje na temat wniosków zgłoszonych do Wójta.  

5.   Negatywne opinie do projektów uchwał muszą być sformułowane na piśmie oraz zawiarać szczegółowe uzasadnienie.  

§ 39.  

1.   Komisje w   celu realizacji zadań o   charakterze wspólnym dla obszaru działania kilku komisji, mogą odbywać wspólne posiedzenia.  

2.   Komisje mogą inicjować i   podejmować współpracę z   innymi komisjami, komisjami innych rad, radami sołeckimi oraz innymi organizacjami.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »