| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 342/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Działając na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 2   w związku z   art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z   2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami), Rada Miejska w   Sosnowcu uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Nadać Statut Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i   Rekreacji w   Sosnowcu, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w   Sosnowcu Nr 308/XV/99 z   dnia 25 listopada 1999 roku.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Wilhelm   Zych

 


Załącznik do Uchwały Nr 342/XXI/2012
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 marca 2012 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I   REKREACJI W   SOSNOWCU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§ 1.  

1.   Miejski Ośrodek Sportu i   Rekreacji w   Sosnowcu (dalej: MOSiR) jest jednostką organizacyjną gminy Sosnowiec, prowadzoną w   formie jednostki budżetowej.  

2.   MOSiR może używać nazwy skróconej w   brzmieniu: „MOSiR Sosnowiec”.  

§ 2.  

MOSiR działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz w   oparciu o   niniejszy statut.  

§ 3.  

Siedzibą MOSiR jest miasto Sosnowiec.  

§ 4.  

Terenem działania MOSiR jest miasto Sosnowiec.  

§ 5.  

Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Prezydent Miasta Sosnowca.  

Rozdział 2.
Przedmiot działalności  

§ 6.  

1.   Przedmiotem działalności MOSiR jest realizowanie zadań własnych gminy Sosnowiec z   zakresu kultury fizycznej, sportu i   rekreacji.  

2.   Do zadań MOSiR należy w   szczególności:  

a)   Upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej, sportu i   rekreacji, w   tym poprzez współpracę z   podmiotami prowadzącymi albo promującymi tego typu działalność lub aktywność.  

b)   Udostępnianie bazy sportowej i   rekreacyjnej dla potrzeb społeczności lokalnej.  

c)   Prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i   promocyjnej w   zakresie działania MOSiR.  

d)   Dbanie o   bazę oraz infrastrukturę sportową i   rekreacyjną podlegającą MOSiR, a   w szczególności pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadań remontowych i   inwestycyjnych.  

e)   Organizowanie imprez sportowych i   rekreacyjnych.  

f)   Propagowanie i   promowanie edukacji sportowej.  

g)   Rozwijanie i   popularyzowanie wszelkich form aktywnego wypoczynku i   rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.  

h)   Promowanie i   tworzenie warunków dla rodzinnego uczestnictwa w   imprezach sportowych i   rekreacyjnych.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie  

§ 7.  

1.   Działalnością MOSiR kieruje Dyrektor zatrudniany i   zwalniany przez Prezydenta Miasta Sosnowca.  

2.   Dyrektor jednoosobowo zarządza MOSiR oraz reprezentuje jednostkę na zewnątrz, działając na podstawie i   w granicach pełnomocnictw lub upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Sosnowca.  

3.   Zastępców Dyrektora oraz Głównego Księgowego zatrudnia i   zwalnia Dyrektor MOSiR.  

4.   W czasie nieobecności Dyrektora MOSiR, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora.  

§ 8.  

Do głównych obowiązków i   zadań Dyrektora należy w   szczególności:  

1.   Wykonywanie czynności z   zakresu prawa pracy w   stosunku do wszystkich pracowników MOSiR.  

2.   Zapewnienie prawidłowego rozwoju MOSiR we wszystkich jego formach i   zakresach.  

3.   Wydawanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i   instrukcji w   zakresie bieżącej działalności MOSiR.  

4.   Nadzór nad właściwą realizacją planów finansowych, szkoleniowych oraz inwestycyjno-remontowych.  

5.   Kierowanie i   zarządzanie MOSiR w   zakresie realizacji zadań o   charakterze merytorycznym, organizacyjnym i   administracyjnym.  

§ 9.  

Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych MOSiR ustala Dyrektor w   formie regulaminu organizacyjnego.  

§ 10.  

Pracownicy MOSiR ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, wynikających z   indywidualnie przydzielonych zakresów czynności oraz zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i   majątek  

§ 11.  

1.   Działalność MOSiR prowadzona jest na podstawie rocznych i   wieloletnich planów finansowych zatwierdzanych uchwałą Rady Miejskiej w   Sosnowcu.  

2.   MOSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.  

3.   Dochody MOSiR odprowadzane są na rachunek dochodów budżetu gminy Sosnowiec.  

4.   Wydatki MOSiR pokrywane są bezpośrednio z   budżetu gminy Sosnowiec.  

5.   Wynagrodzenie pracowników MOSiR określa regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora, zgodnie z   obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.  

§ 12.  

MOSiR prowadzi rachunkowość i   sprawozdawczość zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu zasad szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.  

§ 13.  

Majątek MOSiR stanowią: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, środki obrotowe.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§ 14.  

Statut nadaje Rada Miejska w   Sosnowcu.  

§ 15.  

Zmiany w   Statucie mogą być dokonywane w   trybie określonym dla jego nadania.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Wilhelm   Zych

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »