| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/161/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Świerklańcu

Na podstawie art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami i   innymi podmiotami, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w   Świerklańcu w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Kultury w   Świerklańcu nadany uchwałą nr XXV/200/2000 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 26 czerwca 2000 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XLI/354/01 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 31 października 2001r., (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 90, poz.2448 z   dnia 19.11.2001 r.).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Cyl

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/161/12    
Rady Gminy Świerklaniec    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

S T A   T U   T  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Świerklańcu z   siedzibą w   Nakle Śląskim  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Gminny Ośrodek Kultury w   Świerklańcu, zwany w   dalszej części GOK, jest gminnąjednostką organizacyjną prowadzącą działalność działającą w   formie gminnej instytucji kultury na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   201 r. Nr 142, poz. 1591 z   póżn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późn.zm.),  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 roku Nr 157, poz.1240 z   późn. zm.),  

4)   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Siedziba GOK mieści się w   Nakle Śląskim przy ul. Głównej 52 (parter),a terenem działania jest obszar Gminy Świerklaniec.  

2.   GOK jest organizowany i   prowadzony przez Gminę Świerklaniec zwaną organizatorem.  

3.   Organizator zapewnia GOK właściwe warunki działalności i   rozwoju odpowiadające jego zadaniom.  

4.   Bezpośredni nadzór nad działalnością w   zakresie organizacji i   funkcjonowania GOK sprawuje Wójt Gminy.  

5.   GOK posiada osobowość prawną wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonegoprzez Urząd Gminy w   Świerklańcu pod pozycją RIK-0/5/2000 i   prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.  

6.   GOK używa pieczęci podłużnej w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby.  

7.   GOK używa na swoich drukach logo według wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszego statutu.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   3.   1.   GOK upowszechnia kulturę i   sztukę realizując zadania z   zakresu edukacji kulturalnej ioświatowej i   podejmuje działania mające na celu zaspakajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej i   lokalnej polityki kulturalnej.  

2.   Realizując swoje zadania statutowe GOK współdziała ze stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i   sztuki a   także z   osobami fizycznym i   prawnymi zgodnie z   potrzebami i   oczekiwaniami lokalnej społeczności.  

3.   Zadaniami GOK są w   szczególności:  

1)   stworzenie odpowiednich warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,  

2)   upowszechnianie i   udostępnianie wartości kulturalnych,  

3)   kultywowanie i   rozwijanie regionalnych tradycji, twórczości ludowej oraz folkloru,  

4)   kształtowanie aktywnych form uczestnictwa w   życiu kulturalnym Gminy,  

5)   organizowanie imprez kulturalnych w   postaci koncertów, przeglądów, plenerów , wystaw,  

6)   upowszechnianie lokalnych tradycji i   historii oraz popularyzacja wiedzy o   zabytkach,  

7)   przygotowywanie i   realizacja programów kulturalno-oświatowych,  

8)   współpraca z   innymi organizacjami kultury, organizacjami oraz towarzystwami w   zakresierozwijania i   zaspakajania potrzeb kulturalnych i   oświatowych społeczeństwa Gminy,  

9)   uczestnictwo w   życiu kulturalnym poprzez tworzenie kół zainteresowań, kursów, artystycznych, zajęć praktycznych oraz nauki języków obcych,  

10)   organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, form rozrywki, wychowania przez sztukę,  

11)   koordynowanie działań i   inicjatyw innych organizacji na terenie Gminy w   celu zaspokojenia podstawowych potrzeb kulturalnych,  

12)   doskonalenie i   dokształcanie pracowników i   społecznych animatorów życia kulturalnego,  

13)   promocja Gminy Świerklaniec.  

4.   GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z   której dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów własnej działalności.  

5.   Działalność gospodarczą o   której mowa w   ust. 4   obejmować może m.in.:  

1)   organizację imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, spektakli, odczytów itd.;  

2)   prowadzenie kursów,  

3)   wynajem i   dzierżawa pomieszczeń,  

4)   prowadzenie edukacji kulturalno-oświatowej w   różnych formach,  

5)   wynajem sprzętu technicznego,  

6)   realizację imprez zleconych okolicznościowych,  

7)   prowadzenie sprzedaży artykułów użytku kulturalnego i   dzieł sztuki,  

8)   prowadzenie małej gastronomii oraz drobnego handlu,  

9)   świadczenie usług z   zakresu kultury.  

6.   GOK zapewnia bezpłatną obsługę sprzętową i   merytoryczną imprez organizowanych przez stowarzyszenia oraz placówki oświatowe działające na terenie Gminy.  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie  

§   4.   1.   GOK kieruje dyrektor powoływany i   odwoływany przez Wójta w   trybie określonym przepisami prawa.  

2.   Dyrektor zarządza GOK i   reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Dyrektor GOK działa jednoosobowo, podejmuje decyzje samodzielnie i   ponosi za nie odpowiedzialność zgodnie z   przepisami prawa.  

4.   Do obowiązków Dyrektora należy m in.:  

1)   kierowanie bieżącą działalnością GOK,  

2)   zarządzanie majątkiem,  

3)   wydawanie zarządzeń, instrukcji i   poleceń służbowych,  

4)   opracowywanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,  

5)   sporządzanie rocznego sprawozdania z   działalności,  

6)   koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy,  

7)   podejmowanie decyzji w   sprawach kadrowych, w   tym zatrudnianie i   zwalnianie pracowników a   także ustalanie zastępstw i   nadawania zakresów czynności,  

8)   zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz stosowanie przepisów prawa pracy a   także przepisów bhp i   ppoż.,  

9)   prawidłowe organizowanie pracy podległych pracowników,  

10)   przygotowywanie i   składanie wniosków na dofinansowanie bieżących zadań własnych oraz o   dotacje na realizację zadań objętych mecenatem państwa.  

5.   Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązania finansowego, do ważności oświadczenia woli konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.  

6.   W GOK zatrudnia się instruktorów, pracowników administracji i   obsługi.  

7.   Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Wójta.  

8.   W Gminnym Ośrodku Kultury działa Rada Programowa, zwana dalej Radą.  

9.   Rada jest organem doradczym Ośrodka.  

10.   Rada składa się z   3 członków, powoływanych przez Wójta Gminy w   drodze Zarządzenia na 4   letnią kadencję spośród osób dysponujących wiedzą w   zakresie prowadzenia działalności kulturalnej.  

11.   Rada opiniuje roczne programy działalności GOK oraz może kierować postulaty,opinie i   apele w   zakresie organizowania i   prowadzenia działalności kulturalnej.  

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa  

§   5.   1.   GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej i   kieruje się zasadą efektywności wykorzystania środków i   mienia.  

2.   GOK zarządza i   gospodaruje przekazanym mu mieniem gminnym, w   tym:  

1)   budynkiem przy ulicy Głównej 52 w   Nakle Śląskim (parter),  

2)   rzeczowymi składnikami majątkowymi znajdującymi się sołeckich filiach animacji kultury.  

3.   Podstawą działalności finansowej GOK jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji z   budżetu Gminy.  

4.   Plan działalności GOK zawiera: plan przychodów i   kosztów, plan usług, plan inwestycji oraz plan remontów i   konserwacji środków trwałych.  

5.   Przychodami GOK są:  

1)   dotacje z   budżetu Gminy,  

2)   wpływy z   działalności statutowej,  

3)   wpływy z   działalności gospodarczej, w   tym z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych sprzedaży majątku ruchomego,  

4)   darowizny otrzymane od osób fizycznych i   prawnych,  

5)   środki pochodzące z   innych źródeł (sponsoring, dotacje z   budżetu państwa i   inne).  

6.   Wysokość dotacji rocznej otrzymywanej z   budżetu Gminy ustala Rada Gminy w   uchwale  

budżetowej.  

7.   Wysokość dotacji rocznej otrzymywanej z   budżetu Gminy ustala Rada Gminy w   uchwale  

budżetowej.  

8.   Cały majątek GOK może być wykorzystywany wyłącznie do celów określonych w   niniejszym statucie.  

9.   Dyrektor GOK sporządza roczne sprawozdanie finansowe i   przedstawia je Wójtowi Gminy.  

Roczne sprawozdanie finansowe GOK podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   6.   Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego nadania.  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »