| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Raciborskiego

z dnia 5 kwietnia 2012r.

z wykonania budżetu za rok 2011

 

Dochody, w   tym:  

Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.  

Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.  

Wykonanie  

%  

zadania własne  

96 526 706  

98 420 514  

101 257   398,88  

103  

zadania z   zakresu administracji rządowej  

9 650 683  

10 327 702  

10 222 675,91  

99  

zadania realizowane na podstawie porozumień  

1 258 802  

4 076 931  

4 093 980,40  

100  

zadania realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej  

0  

263 359  

256 648,09  

97  

OGÓŁEM  

107 436 191  

113 088 506  

115   830   703,28  

102  

 

Przychody, w   tym:  

Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.  

Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.  

Wykonanie  

%  

Wolne środki  

6 026 083  

7 272 790  

7 272 790,00  

100  

Kredyt  

4 500 000  

4 500 000  

4 500 000,00  

100  

OGÓŁEM  

10 526 083  

11 772 790  

11 772 790,00  

100  

 

Ogółem dochody i   przychody  

Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.  

Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.  

Wykonanie  

%  

Suma dochodów i   przychodów  

117 962 274  

124 861 296  

127   603   493,28  

102  

 

Wydatki, w   tym:  

Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.  

Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.  

Wykonanie  

%  

zadania własne  

103 685 858  

105 559 341  

97 974 784,52  

93  

zadania z   zakresu administracji rządowej  

9 650 683  

10 327 702  

10 222 675,91  

99  

zadania realizowane na podstawie porozumień  

1 258 802  

4 076 931  

4 067 213,10  

100  

zadania realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej  

0  

263 359  

256 648,09  

97  

OGÓŁEM  

114 595 343  

120 227 333  

112 521 321,62  

94  

 

Rozchody, w   tym:  

Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.  

Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.  

Wykonanie  

%  

spłata zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

3   366 931  

3   243 646  

3   218   070,85  

99  

lokata  

-  

-  

5   000   000,00  

0  

RAZEM  

3   366 931  

3   243 646  

8   218   070,85  

253  

1)   Termoizolacja budynku szkoły- modernizacja instalacji c.o. i   źródła ciepła oraz docieplenie ostatniej kondygnacji w   Zespole Szkół Zawodowych w   Raciborzu,  

2)   Termoizolacja wraz z   wymianą stolarki okiennej w   Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  
w Raciborzu,  

3)   Modernizacja źródła ciepła i   instalacji wewnętrznych c.o. wraz z   termoizolacją budynków  
w Zespole Szkół Ekonomicznych w   Raciborzu,  

4)   Termomodernizacja oraz wymiana c.o. i   kotłowni w   budynku Poradni Psychologiczno                          -Pedagogicznej w   Raciborzu,  

5)   Termoizolacja przegród budowlanych wraz z   modernizacją instalacji c.o. w   obiekcie Starostwa Powiatowego w   Raciborzu przy pl. Okrzei 4. Ponadto środki w   wysokości 5.000.000,00 zł zdeponowano na lokacie terminowej.  

 

Ogółem wydatki i   rozchody  

Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.  

Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.  

Wykonanie  

%  

Suma wydatków i   rozchodów  

117 962 274  

123 470 979  

120 739 392,47  

98  

-   dochody   115.830.703,28 zł   , tj. 102% planu, w   tym:  dochody bieżące                 95.219.712,92 zł,  dochody majątkowe             20.610.990,36 zł,  

-   wydatki   112.521.321,62 zł   , tj. 94% planu, w   tym                                                                                                                                                                                                                                                     wydatki bieżące                   89.158.404,65 zł, wydatki majątkowe              23.362.916,97 zł.   DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W   2011 ROKU  

infoRgrafika

W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 47% (podatek + pozostałe),  subwencja ogólna 40% i   dotacje celowe 13,1% (rządowe + porozumienia + porozumienia z   organami administracji rządowej).   Plan i   wykonanie dochodów w   podziale na dochody bieżące i   majątkowe  

 

Treść  

Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.  

Wykonanie  

%  

Dochody bieżące  

93.906.179  

95.219.712,92  

101  

Dochody majątkowe  

19.182.327  

20.610.990,36  

107  

Ogółem  

113.088.506  

115.830.703,28  

102  

Dochody wg źródeł finansowania  

 

Lp.  

Wyszczególnienie  

Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.  

Plan po zmianach-                                                                                                                 stan na 31.12.2011r.  

Wykonanie  

%  

1  

Dochody własne (a ÷ d)  

 

50   510 453  

 

51 756 798  

54   593   682,88  

106  

a)  

Udział w   podatku dochodowym od osób fizycznych  

 

13 480 209  

 

13 357 809  

 

13 710 034,00  

103  

b)  

Udział w   podatku dochodowym od osób prawnych  

 

700 000  

 

500 000  

 

618 720,88  

124  

c)  

Wpływy z   tytułu opłat komunikacyjnych  

 

2 072 994  

 

2 005 419  

 

1 946   578,18  

97  

d)  

Pozostałe dochody własne  

 

34 257 250  

 

35 893 570  

 

38   318   349,82  

107  

w tym środki zewnętrzne  

22 387 342  

23 173 177  

 

24 634 843,37  

106  

2  

SUBWENCJE (a-d)  

 

46 016 253  

 

46 663 716  

46 663 716,00  

100  

a)  

Subwencja oświatowa  

 

41 203 954  

 

40 461 100  

 

40 461 100,00  

100  

b)  

Subwencja ogólna uzupełniająca  

 

0  

 

1 390 317  

 

1 390 317,00  

100  

c)  

Subwencja wyrównawcza  

 

4 222 648  

 

4 222 648  

 

4 222 648,00  

100  

d)  

Subwencja równoważąca  

 

589 651  

 

589 651  

 

589 651,00  

100  

3  

Dotacje - zadania zlecone  

 

9 650 683  

 

10 327 702  

 

10 222 675,91  

99  

4  

Dotacje - porozumienia z   j.s.t.  

 

1 258 802  

 

4 076 931  

 

4 093 980,40  

100  

5  

Dotacje - porozumienia z   administracją rządową  

 

0  

 

263 359  

 

256 648,09  

97  

DOCHODY OGÓŁEM  

 

107 436 191  

113 088 506  

115   830   703,28  

102  

1)   plan po zmianach wzrósł w   stosunku do planu pierwotnego o   kwotę: 1.568.745,00 zł w   pozycji dochody pozostałe (dot. dotacji z   budżetu państwa, dotacji celowych w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich, dotacji  
z WFOŚiGW w   Katowicach, środków pozyskanych z   innych źródeł), 647.463,00 zł w   pozycji subwencje, 677.019,00 zł w   pozycji dotacje z   zakresu administracji rządowej (dot. programu „Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie- Cyprzanów”, gospodarki mieszkaniowej oraz środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Raciborzu), 2.818.129,00 zł w   pozycji dotacje w   ramach porozumień  (dot. dróg wojewódzkich, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych).  

2)   plan po zmianach na podatku dochodowym zmniejszono w   stosunku do planu pierwotnego  
o kwotę 322.400,00 zł,  

3)   w trakcie roku wprowadzono do budżetu  środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   kwocie 263.359,00 zł (dot. projektu pn. „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz zadania publicznego pn. „Bezpieczna i   przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w   zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w   Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”).   WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W   2011 ROKU  

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW  
 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

Powyższy wykres przedstawia strukturę wydatków bieżących w   2011r. Wydatki bieżące stanowią 79% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 89.158.404,65 zł. Wynagrodzenia i   pochodne wykonane zostały w   kwocie 48.910.547,61 zł, tj. 99% planu. Stanowią one 43% wydatków ogółem i   finansowanie są ze środków własnych budżetu powiatu. Na programy unijne w   ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 5.454.818,40 zł, tj. 5% planu. W   ramach realizacji tych programów kwotę 679.938,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia i   pochodne. Kwota ta stanowi 12% wydatków na programy unijne. Na wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 21.711.784,45 zł, tj.94% planu. Wydatki statutowe stanowią 19% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z   budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w   kwocie 9.811.373,20 zł, tj.94% planu. Wykonanie dotacji w   stosunku do wydatków ogółem wyniosło 9%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w   kwocie 3.269.880,99 zł, tj.96% planu. Kwota ta stanowi 3% wydatków ogółem.  

infoRgrafika

Powyższy wykres przedstawia strukturę wydatków majątkowych w   2011r. Wydatki majątkowe stanowią 21% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 23.362.916,97 zł. Inwestycje i   zakupy inwestycyjne wykonano w   kwocie 12.378.161,40 zł, tj. 83% planu. Stanowią one 11% wydatków ogółem. Na programy unijne w   ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 9.572.610,60 zł, tj. 80% planu. Stanowią one 9% wydatków ogółem. Dotacje udzielone na inwestycje i   zakupy inwestycyjne wykonano w   kwocie 1.412.144,97 zł. Stanowią one 1% wydatków ogółem.  

infoRgrafika

W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 87 % (oświata, transport, ochrona  zdrowia, kultura, administracja, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 9   %, wydatki  
w ramach porozumień 4%, wydatki realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej 0,1%.  

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat  

 

L.p.  

Wyszczególnienie  

Plan pierwotny - stan na 01.01.2011r.  

Plan po zmianach - stan na 31.12.2011r.  

Wykonanie  

%  

1  

Wydatki własne (a÷h)  

103 685 858  

105 559 341  

97 974 784,52  

93  

a)  

Oświata  

54 570 487  

48 208 748  

45 824 810,09  

95  

b)  

Ochrona zdrowia i   polityka społeczna,  

17 999 341  

17 787 161  

17 188 579,24  

97  

c)  

Obsługa długu / Różne rozliczenia  

1 829 735  

1 474 875  

1 072 344,21  

73  

d)  

Transport  

6 846 354  

9 802 954  

9 530 080,66  

97  

e)  

Administracja publiczna  

10 687 936  

11 159 915  

10 729 966,39  

96  

f)  

Kultura, sport, turystyka  

9 500 313  

11 982 482  

8 824 729,30  

74  

 

w tym "Adaptacja Zamku Piastowskiego…"  

8 741 252  

11 291 949  

8 168 875,69  

72  

g)  

Ochrona środowiska  

868 095  

3 528 734  

3 384 819,94  

96  

 

w tym rolnictwo  

172 795  

2 885 314  

2 877 339,07  

100  

h)  

Pozostałe wydatki  

1 383 597  

1 614 472  

1 419 454,69  

88  

2  

Dotacje - zadania zlecone  

9 650 683  

10 327 702  

10 222 675,91  

99  

3  

Dotacje - porozumienia z   j.s.t.  

1 258 802  

4 076 931  

4 067 213,10  

100  

4  

Dotacje - porozumienia  
z administracją rządową  

0  

263 359  

256 648,09  

97  

 

 

WYDATKI OGÓŁEM  

114 595 343  

120 227 333  

112 521 321,62  

94  

 

Treść  

Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.  

Wykonanie  

%  

Wydatki bieżące  

91 958 116  

89 158 404,65  

97  

Wydatki majątkowe  

28 269 217  

23 362 916,97  

83  

Ogółem  

120 227 333  

112 521 321,62  

94  

1)   przeniesieniem realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w   wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021 na 2012 rok,  
w tym:  

Adaptacja Zamku Piastowskiego w   Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w   Raciborzu – ok. 2.130.000,00 zł, ;

Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Rudach – kwota ok. 550.715,00 zł, ;

Termomodernizacja budynków Przychodni Zdrowia w   Raciborzu przy ul. Ocickiej 54A – ok. 474.426,00 zł, w   tym kwota z   2011r. to 51.954,00 zł, ;

Adaptacja i   remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w   zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i   zieleni, modernizacja sieci zewnętrznej wraz  
z oświetleniem przy pl. Okrzei 4   i 4a w   R-rzu - kwota ok. 200.000,00 zł. ;

2)   otrzymaniem pod koniec roku środków w   wysokości 516.307,00 zł od Województwa Śląskiego na realizację zadania „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w   wyniku klęski żywiołowej - powodzi w   Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w   Raciborzu”; Powiat, aby móc realizować to zadanie zabezpieczył na nie środki własne; we wrześniu podpisano stosowne porozumienie z   Województwem Śląskim i   otrzymano zwrot poniesionych kosztów;  

3)   uzyskaniem niższych kosztów po przetargach niż planowano na realizację zadań inwestycyjnych,  
w tym:  

Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i   3547S (Pawłów - Gamów) – koszty niższe  
o ok. 99.000,00 zł, ;

Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w   wyniku klęski żywiołowej - powodzi w   Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w   Raciborzu – koszty niższe  
o ok.52.000,00 zł, ; Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Szpital Miejski w   R-rzu" – koszty niższe o   ok. 23.500,00 zł, Dofinansowanie zadania pn. "Remont ul. Eichendorffa wraz z   przebudową skrzyżowania ulic Opawskiej, Eichendorffa i   Matejki w   R-rzu" – koszty niższe o   ok. 22.000,00 zł,  

4)   niewykorzystaniem środków w   wysokości 10.000,00 zł, które przeznaczone były na objęcie przez Powiat udziałów w   spółce „PORAMED”. W   ramach wydatków bieżących nie wykonano kwoty 2.799.711,35 zł. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 97% spowodowane jest m.in.:  

1)   niewydatkowaniem kwoty ok. 1.950.000,00 zł, m.in. na oświatę, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Starostwo, rodziny zastępcze, pozostałe wydatki, tym gospodarka nieruchomościami, opracowania geodezyjne i   kartograficzne, promocja j.s.t., zadania z   zakresu pomocy i   polityki społecznej, pozostała działalność z   zakresu ochrony środowiska, zarządzanie kryzysowe,  

2)   niewykorzystaniem środków w   wysokości 169.588,00 zł, zabezpieczonych na rezerwę celową zgodnie z   ustawą z   dnia 26 kwietnia 2007r. o   zarządzaniu kryzysowym; rezerwa jest wykorzystywana tylko w   przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na obszarze Powiatu Raciborskiego;  

3)   niewykorzystaniem środków w   wysokości 154.945,00 zł, zabezpieczonych na poręczenie kredytu, który zaciągnął Szpital Rejonowy w   Raciborzu,  

4)   nie przekazaniem Gminie Rudnik dotacji bieżącej w   wysokości 150.000,00 zł na zadanie "Modernizacja dróg powiatowych nr 3514S i   3523S w   Rudniku", w   związku z   przeniesieniem realizacji zadania na 2012 rok; zadanie realizowane będzie z   wydatków majątkowych;  

5)   brakiem wniosków od osób fizycznych, instytucji o   udzielenie dotacji na zadania realizowane przez Powiat (środki niewydatkowane ok. 89.851,00 zł, w   tym m.in. brak wniosków z   gmin Powiatu Raciborskiego o   udzielenie dotacji na zadania z   zakresu gospodarowania odpadami, realizacja programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego wykonywane są wg rzeczywistych zgłoszeń zainteresowanych spełniających kryteria, nie ogłoszono konkursu w   zakresie ochrony i   promocji zdrowia, brak ofert na realizację zadania  
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,  

6)   mniejszym niż zakładano oprocentowaniem pożyczek (środki niewydatkowane ok. 77.997,00zł),  

7)   wysokość dotacji udzielanej na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i   Kartograficznej była uzależniona i   równa uzyskanym wpływom z   jego działalności (środki niewydatkowane ok. 72.000,00 zł),  

8)   zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z   którą przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z   demontażem, usuwaniem  
i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest rozpoczęto w   miesiącu kwietniu 2011r. (środki niewydatkowane ok. 40.245,00 zł),  

9)   zmianą przepisów dot. wysokości i   zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego (środki niewydatkowane ok. 32.000,00 zł),  

10)   płatnościami faktur w   2012r. oraz przedłużeniem terminów umów dot. dwóch podziałów  
i rozgraniczenia nieruchomości do lutego 2012r. (środki niewydatkowane ok. 15.849,00 zł),  

11)   mniejszymi niż zakładano kosztami na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów (środki niewydatkowane ok. 4.442,00 zł).  Plan finansowy zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w   99%. Realizowano zadania z   zakresu rolnictwa („Scalanie gruntów…”), gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi kartograficzne  
i geodezyjne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i   ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy  
i polityki społecznej. Wydatki realizowane w   ramach porozumień zostały wykonane w   100%, w   tym transport (drogi wojewódzkie), oświata, pomoc społeczna (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze), polityka społeczna. Wydatki realizowane w   ramach porozumień z   organami administracji rządowej wykonano w   97%, przeznaczone były na zadania z   zakresu pomocy społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.  

infoRgrafika

Analizując  powyższy wykres można zauważyć, że:  

1)   plan po zmianach wzrósł w   stosunku do planu pierwotnego o   kwotę: 2.956.600 zł na zadaniach w   zakresie transportu (dot. realizacji zadań z   WPF w   tym: Modernizacja dróg powiatowych nr 3503S i   3547S Pawłów – Gamów, Modernizacja drogi powiatowej nr 3512S – III etap ul. Brzeskiej w   Raciborzu, Remont drogi powiatowej  nr 3526S – I   i II etap Pietrowice Wielkie- Gródczanki), 471.979 zł na zadaniach z   zakresu administracji publicznej (dot. m.in. realizacji zadania  
z WPF pn. „Adaptacja i   remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu w   zakresie dróg wew., pozostałego parkingu i   zieleni, modernizacja sieci zew. wraz z   oświetleniem przy pl. Okrzei 4   i 4a w   R-rzu”), 2.482.169 zł na zadaniach w   zakresie kultury (dot. realizacji zadań z   WPF w   tym:” Adaptacja Zamku Piastowskiego w   Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego”), 2.660.639 zł na zadaniach z   zakresu ochrony środowiska (dot. realizacji zadania z   WPF pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie- Cyprzanów”), 677.019 zł na zadaniach z   zakresu administracji rządowej (dot. prowadzenia operatów szacunkowych, realizacji zadnia pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie- Cyprzanów”, działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Raciborzu), 2.818.129 zł na zadaniach w   ramach porozumień (dot. utrzymania dróg wojewódzkich, dzieci w   rodzinach zastępczych oraz pobyt małoletnich w   placówkach opiekuńczo- wychowawczych);  

2)   plan po zmianach zmalał w   stosunku do planu pierwotnego o   kwotę: 6.361.739 zł na zadaniach w   zakresie oświaty (dot. realizacji zadania z   WPF pn.” Bliżej sportu- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w   Raciborzu” – zadanie przekazane do realizacji Marszałkowi Województwa), 212.180 zł na zadaniach w   zakresie ochrony zdrowia i   polityki społecznej (dot. realizacji zadań z   WPF pn. Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Szpital Miejski w   R-rzu" oraz "Troska o   życie - zakup nowoczesnej aparatury i   sprzętu medycznego dla nowo otworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Rejonowego w   Raciborzu"), 123.985 zł na pozostałych zadaniach, w   tym z   obsługi długu i   różnych rozliczeń (dot. poręczenia kredytu dla Szpitala, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej oraz bezpieczeństwa publicznego i   ochrony przeciwpożarowej).  

3)   w trakcie roku wprowadzono do budżetu  środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   kwocie 263.359,00 zł (dot. projektu pn. „Rodzina, ach rodzina! – program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz zadania publicznego pn. „Bezpieczna i   przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w   zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w   Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych – poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych”). Załączniki do sprawozdania z   wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok:  

1)   Tabela nr 1   – Dochody budżetu Powiatu za 2011 rok,  

2)   Część opisowa do tabeli nr 1   – Dochody budżetu Powiatu za 2011 rok,  

3)   Tabela nr 2   – Wydatki budżetu Powiatu za 2011 rok, w   tym: Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2011 rok, Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2011 rok,  

4)   Część opisowa do tabeli nr 2   – Wydatki budżetu Powiatu za 2011 rok,  

5)   Tabela nr 3   – Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2011 rok,  

6)   Tabela nr 4   - Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wspólnych realizowanych  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok,  

7)   Tabela nr 5   - Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej 2011 rok,  

8)   Tabela nr 6   – Zestawienie przychodów i   rozchodów za 2011 rok,  

9)   Tabela nr 7   – Dochody i   wydatki za 2011r. wynikające z   art. 402 i   403 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z   2008r. Nr 25, poz. 150  
z późn.zm.),  

10)   Tabela nr 8   – Dotacje udzielane z   budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w   2011 roku,  

11)   Tabela nr 9   – Dochody budżetu państwa związane z   realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,  

12)   Tabela nr 10 – Zmiany w   planie wydatków w   2011r. na realizację programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3,  

13)   Tabela nr 11 – Realizacja przedsięwzięć z   WPF Powiatu Raciborskiego w   2011 roku.  

 

 

 

STAROSTA  


Adam   Hajduk

 


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1   - dochody cz.tabelaryczna  

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.1.pdf

Część opisowa do tabeli nr 1   - dochody  

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2   - wydatki cz.tabelaryczna  

Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.1.pdf

Część opisowa do tabeli nr 2   - wydatki  

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3   - rządówka  

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4   - porozumienia  

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 5   - porozumienia z   org.adm.rząd.  

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 6   - przychody i   rozchody  

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 7   - ochrona środowiska  

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 8   - dotacje  

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 9   - dochody Skarbu Państwa  

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 10 - wydatki z   art.5 ust.1 pkt 2   i 3  

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Starosty Raciborskiego
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela nr 11 - przedsięwzięcia wieloletnie  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Finansowanie dla firm - kredyty, leasing, faktoring.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »