| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/192/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic - działki 20/2,20/1, obręb 26

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 5, art. 40, ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr.142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 20 ust. 1   oraz art. 27 ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr   80, poz. 717 z   późn. zm.) w   związku z   art.20 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. o   zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011 r., Nr 32, poz. 159).  

Rada Miejska Cieszyna, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, rozstrzygając o   sposobie rozpatrzenia uwag zgodnie z   załącznikiem   nr 1   do uchwały, o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   załącznikiem   nr 2   do uchwały,  

uchwala  

§   1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący część terenów Małej Łąki i   Boguszowic - działki 20/2, 20/1, obręb 26.  

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne  

Art.1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej “planem”, zawiera część tekstową, której treść stanowi uchwała i   część graficzną w   formie rysunku planu miejscowego wykonanego w   skali 1:1000, stanowiącą załącznik nr 3   do uchwały.  

Art.2.   Określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania Określa się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z   usługami, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW/U.  

Art.3.   Określenie zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego.  

1.   Określa się usytuowanie budynków w   obrębie działek zgodnie z   określonymi na rysunku planu liniami zabudowy.  

2.   Tablice reklamowe nie mogą przekraczać powierzchni 6m 2 , a   wysokość górnej krawędzi reklamy nie powinna przekraczać 3   m nad poziomem terenu.  

3.   Tablice reklamowe należy lokalizować w   sposób niepowodujący przesłaniania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.  

Art.4.   Określenie zasad ochrony środowiska. Wskazuje się obszary o   zróżnicowanym dopuszczalnym poziomie hałasu, określonym przepisami o   ochronie środowiska przed hałasem - teren oznaczony symbolem 1MW/U zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej.  

Art.5.   Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji.  

1.   Określa się minimalne wskaźniki liczby miejsc parkingowych nie mniej niż:  

1)   dla budynku usługowego o   powierzchni użytkowej do 99 m 2 : nie mniej niż 1   miejsce na każde 33   m 2 powierzchni użytkowej,  

2)   dla budynku usługowego o   powierzchni użytkowej powyżej 99 m 2 : nie mniej niż 3   miejsca plus 1   miejsce na każde kolejne 50 m 2 powierzchni użytkowej,  

3)   dla budynku mieszkalnego: nie mniej niż 1,5 miejsca postojowe na mieszkanie,  

4)   dla budynku zamieszkania zbiorowego: nie mniej niż 1   miejsce na 30 m 2 powierzchni użytkowej.  

2.   Liczbę miejsc parkingowych, o   których mowa w   pkt od 1) do 4) ustala się jako liczbę całkowitą, zaokrąglając wynik obliczeń w   górę.  

Art.6.   Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej. Dopuszcza się możliwość budowy, rozbudowy i   modernizacji systemów uzbrojenia terenu.  

Art.7.   Określa się granice terenu potencjalnie zalewowego, wymagającego zabezpieczenia przed powodzią lub przyjęcia odpowiednich rozwiązań w   projektowaniu zabudowy, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu.  

Rozdział 2.
Określenie zasad zagospodarowania terenu, parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym gabarytów obiektów i   wskaźników intensywności zabudowy  

Art.8.   Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z   usługami, oznaczonego symbolem 1MW/U, określa się:  

1)   lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych;  

2)   możliwość wykorzystania do 45% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby usług;  

3)   lokalizację budynków usługowych;  

4)   możliwość rozbudowy i   przebudowy budynku zamieszkania zbiorowego z   lokalami socjalnymi;  

5)   lokalizację garaży, budynków gospodarczych i   wiat jako zabudowę towarzyszącą budynkom wymienionym w   pkt 1), 3) i   4);  

6)   dopuszcza się sytuowanie budynku usługowego zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w   stronę południowej granicy działki 20/2 w   odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki 20/2;  

7)   udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 60%;  

8)   udział powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do działki budowlanej nie mniejszy niż 15%;  

9)   wysokość zabudowy:  

a)   dla budynków i   budowli z   zastrzeżeniem lit. b) wysokość zabudowy   nie większa niż 14m,  

b)   dla obiektów budowlanych wymienionych w   pkt 5) wysokość zabudowy nie większa niż 5   m;  

10)   dachy jedno- lub wielospadowe, o   kącie nachylenia głównych połaci od 5 0 do 45 0 .  

Art.9.   Określa się 10% stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/192/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O   SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  
ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
miasta Cieszyna obejmujący część terenów Małej Łąki i   Boguszowic - działki 20/2, 20/1, obręb 26  

 

Lp.  

Data wpływu uwagi  

Treść uwagi  

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Cieszyna  

1  

2  

3  

4  

1  

31.01.2012   r.  

- wprowadzić definicje pojęć stosowanych w   planie miejscowym w   tym powierzchni biologicznie czynnej zdefiniowanej w   taki sposób aby dopuścić bilansowanie powierzchni „zielonej” parkingu w   wysokości 50% przy wymogu wykonania parkingu z   elementów ażurowych,  

nie uwzględnić  

- w   art. 8   dopisać punkt 6) możliwość rozbudowy i   przebudowy zabudowy usługowej,  

nie uwzględnić  

- w   art. 8   zmienić punkt 6   „dopuszcza się sytuowanie budynku usługowego zwróconego ścianą bez otworów okiennych i   drzwiowych w   stronę południowej granicy działki w   odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy działki 20/2” na „dopuszcza się sytuowanie i   rozbudowę budynku usługowego na działki 20/1, i   dz. 20/2 zwróconego ścianą bez otworów okiennych i   drzwiowych w   odległości 1,50 metra lub bezpośrednio przy granicy między działkami 20/1, 20/2”;  

nie uwzględnić  

- w   art. 5   dopisać ustęp 3   o następującym brzmieniu „dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych w   pasie drogowym ulic publicznych lub w   odległości do 100 metrów od planowanego zamierzenia inwestycyjnego w   tym na dz. 20/1 pod warunkiem uzyskania przez inwestora tytułu prawnego do nieruchomości lub zmienić  powierzchnię biologicznie czynną dla zabudowy usługowej do 5%.  

nie uwzględnić  

- prosimy również o   korektę tzw. renty planistycznej i   ustalenie wskaźnika na poziomie nie większym niż 5% zważywszy na fakt że zagospodarowanie nie uległo zmianie a   plan jest korektą uchybień obowiązującego mpzp.  

nie uwzględnić  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVIII/192/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA  
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W   PLANIE, INWESTYCJI Z   ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ  DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z   PRZEPISAMI O   FINANSACH PUBLICZNYCH  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. 80/03/717 z   póź. zm.) Rada Miejska Cieszyn uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący część terenów  Małej Łąki i   Boguszowic  - działki 20/2, 20/1, obręb 26 stwierdza, że uchwalenie planu nie wymaga realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/192/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący część terenów Małej Łąki i   Boguszowic - działki 20/2, 20/1, obręb 26  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Głowacka

Prawnik, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »