| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 27 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h oraz art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 ro o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U   Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 9   ust. 1i art. 13 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm oraz art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje;  

§   1.   W uchwale Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w   Istebnej z   dnia 30 sierpnia 2000 r. w   sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w   Istebnej z   Gminnym Ośrodkiem Kultury w   Istebnej wprowadza się następujące zmiany:  

1)   tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:  

w sprawie Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej, ;

2)   § 2   otrzymuje brzmienie:  

§   2.   Zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej obejmuje:  

1)   prowadzenie działalności kulturalnej, o   której mowa w   ustawie z   dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r.Nr 13, poz.123 ze zm.),  

2)   prowadzenie gminnej biblioteki publicznej zgodnie z   ustawą z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),  

3)   promocję Gminy, informację turystyczną oraz propagowanie kultury fizycznej i   sportu. ;

3)   § 3   otrzymuje brzmienie:  

§   3.   Szczegółowe cele i   zadania oraz organizację Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej określa statut stanowiący załącznik do uchwały. .

§   2.   Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej otrzymuje nowe brzmienie zawarte w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   maja 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/124/2012    
Rady Gminy Istebna    
z dnia 27 lutego 2012 r.  
 

STATUT  

Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej  

I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.     Gminny Ośrodek  Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteka Publiczna w   Istebnej, zwany dalej Ośrodkiem, jest instytucją kultury, o   której mowa w   ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U   z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm).Siedzibą Ośrodka jest wieś Istebna, a   terenem działalności gmina Istebna.  

§   2.   Organizatorem Ośrodka jest Gmina Istebna, która zapewnia warunki jego działalności i   rozwoju na poziomie odpowiadającym jego zadaniom i   wymogom współczesności.  

§   3.   Ośrodek posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.  

§   4.   1.   Biblioteka Publiczna  wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.  

2.   W zakresie merytorycznym i   szkoleniowym Biblioteka Publiczna korzysta z   pomocy Biblioteki Powiatowej ustanowionej dla powiatu cieszyńskiego. W   sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej może bezpośrednio korzystać z   pomocy biblioteki pełniącej w   woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.  

§   5.   Ośrodek używa pieczątki z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   z adresem siedziby,  

II, CELE I   ZADANIA OŚRODKA  

§   6.   Podstawowym celem Ośrodka jest pozyskanie i   przygotowanie mieszkańców i   innych osób przebywających w   Gminie Istebna do uczestnictwa w   kulturze i   jej promocjioraz współtworzenia jej wartości.  

§   7.   1.   Do podstawowych zadań Ośrodka należy:  

1)   rozpoznawanie i   rozbudzanie zainteresowań i   potrzeb kulturalnych,  

2)   przygotowanie do odbioru i   tworzenia wartości kulturalnych,  

3)   kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w   kulturze,  

4)   promocja gminy i   informacja turystyczna,  

5)   propagowanie kultury fizycznej i   sportu,  

6)   rozwijanie i   zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i   informacyjnych.  

2.   Zadaniami Ośrodka jako instytucji kultury są:  

1)   rozwój i   podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy, kultywowanie starych tradycji ludowych i   kultury ludowej regionu, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, szczególnie w   zakresie budownictwa regionalnego, rzeźby ludowej, koronkarstwa, haftu i   pieśni ludowej,  

2)   prowadzenie pracy środowiskowej poprzez organizowanie imprez oświatowych, artystycznych i   rozrywkowo – rekreacyjnych,  

3)   gromadzenie i   udostępnianie materiałów repertuarowych, informacyjno – bibliograficznych o   regionie i   twórcach ludowych,  

4)   rozwijanie społecznej i   samorządowej aktywności kulturalno – oświatowej poprzez: stałą współpracę z   organizacjami społecznymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami regionalnymi, instytucjami oświatowymi,  

5)   doskonalenie kadry i   form pracy kulturalnej stosownie do wymagań współczesności.  

6)   przygotowywanie zezwoleń i   odmów na prowadzenie imprez masowych,  

7)   organizowanie postępowań o   udzielenie zamówienia publicznego na realizowane zadania,  

3.   Zadaniami Ośrodka w   zakresie promocji i   informacji turystycznej są:  

1)   prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,  

2)   koordynowanie współpracy przygranicznej,  

3)   organizacja oraz udział w   imprezach promujących gminę w   kraju i   za granicą m. in. targi, wystawy, fora, spotkania Euroregionów, Dni Województwa,  

4)   prowadzenie nowych aktywnych form działania na rzecz promocji, w   oparciu o   nowe technologie i   standardy,  

5)   promocja gminy oraz imprez w   mediach, wydawnictwach i   czasopismach regionalnych i   wybranych ogólnopolskich,  

6)   opracowywanie, ewidencja i   dystrybucja materiałów promujących gminę,  

7)   prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy.  

8)   prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych i   innych obiektów, w   których prowadzone są usługi hotelarskie,  

9)   współdziałanie z   Górskim Pogotowiem Ratunkowym w   zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w   górach,  

10)   sprawowanie nadzoru nad stanem szlaków turystycznych, spacerowych, ścieżek rowerowych i   map turystycznych na terenie gminy, współpraca z   PTTK w   tym zakresie,  

11)   współdziałanie z   organizacjami kultury fizycznej oraz promocja sportu i   rekreacji,  

12)   inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie imprez sportowych i   rekreacyjnych,  

13)   przyznawanie dotacji, nagród i   stypendiów sportowych,  

14)   prowadzenie ewidencji klubów sportowych,  

15)   prowadzenie spraw związanych z   utrzymaniem gminnych boisk piłkarskich, sprawowanie   nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych,  

16)   prowadzenie całości spraw związanych z   wydawaniem informatora Rady i   Urzędu „Nasza Trójwieś”.  

17)   współpraca z   gminami Beskidzkiej 5   oraz z   innymi gminami partnerskimi,  

18)   współpraca z   lokalnymi gestorami turystycznymi,  

4.   Zadaniami Ośrodka w   zakresie prowadzenia Biblioteki Publicznej są:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, ochrona i   aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w   dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wsi i   jego społeczności,  

2)   gromadzenie i   opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i   patologii społecznej,  

3)   pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej i   publicznej na terenie gminy. Współpraca z   biblioteką powiatową w   zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na trenie całego powiatu,  

4)   udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w   tym chorych i   niepełnosprawnych,  

5)   tworzenie i   udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,  

6)   organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,  

7)   współdziałanie z   bibliotekami wchodzącymi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i   dla dobra mieszkańców gminy i   użytkowników biblioteki,  

8)   doskonalenie kadry i   form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.  

§   8.   Gminny Ośrodek  Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.  

§   9.   W skład Ośrodka wchodzą:  

1)   Gminny Ośrodek Kultury  

2)   Punkt Promocji i   Informacji Turystycznej  

3)   Biblioteka Publiczna w   Istebnej  

III.   ORGANY OŚRODKA I   JEGO ORGANIZACJA.  

§   10.   1.   Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który kieruje Ośrodkiem i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Wójt Gminy Istebna  

§   11.   1.   W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.  

2.   Stosunki pracy z   pracownikami Ośrodka nawiązuje i   rozwiązuje dyrektor.  

§   12.   1.   Dyrektor i   pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i   wykonywanych zadań.  

2.   Wynagrodzenia pracowników ustala regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej.  

§   13.   Organizację wewnętrzną Ośrodka, jego komórki organizacyjne i   stanowiska pracy, ustala regulamin organizacyjny.  

IV.   GOSPODARKA FINASOWA  

§   14.   1.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w   ramach posiadanych środków oraz w   oparciu o   plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i   rzetelności ich wykorzystania.  

2.   Przychodami Ośrodka są: dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i   fizycznych, a   także wpływy z   innych źródeł zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

3.   Wydatki na działalność Ośrodka pokrywane są z   przychodów.  

§   15.   1.   Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z   obowiązującymi przepisami, obejmującą m. in.:  

1)   dzierżawę lub wynajem pomieszczeń,  

2)   usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i   inne),  

3)   organizowanie imprez kulturalnych i   edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań biblioteki,  

4)   realizację imprez zleconych,  

5)   działalność reklamową i   promocyjną,  

6)   sprzedaż wydawnictw książkowych oraz innych (   m.in. foldery, mapy, pamiątki).  

2.   Środki uzyskane z   działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na     cele statutowe.  

§   16.   Do składania w   imieniu Ośrodka oświadczeń w   zakresie praw i   obowiązków finansowych i   majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i   głównego księgowego.  

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   17.   1.   Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Istebna,  

2.   Zmiany w   statucie dokonywane są w   trybie właściwym dla jego nadania  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Gazur

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »