| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 27 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h oraz art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 ro o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U   Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 9   ust. 1i art. 13 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm oraz art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje;  

§   1.   W uchwale Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w   Istebnej z   dnia 30 sierpnia 2000 r. w   sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w   Istebnej z   Gminnym Ośrodkiem Kultury w   Istebnej wprowadza się następujące zmiany:  

1)   tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:  

w sprawie Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej, ;

2)   § 2   otrzymuje brzmienie:  

§   2.   Zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej obejmuje:  

1)   prowadzenie działalności kulturalnej, o   której mowa w   ustawie z   dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r.Nr 13, poz.123 ze zm.),  

2)   prowadzenie gminnej biblioteki publicznej zgodnie z   ustawą z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),  

3)   promocję Gminy, informację turystyczną oraz propagowanie kultury fizycznej i   sportu. ;

3)   § 3   otrzymuje brzmienie:  

§   3.   Szczegółowe cele i   zadania oraz organizację Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej określa statut stanowiący załącznik do uchwały. .

§   2.   Statut Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej otrzymuje nowe brzmienie zawarte w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   maja 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/124/2012    
Rady Gminy Istebna    
z dnia 27 lutego 2012 r.  
 

STATUT  

Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej  

I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.     Gminny Ośrodek  Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteka Publiczna w   Istebnej, zwany dalej Ośrodkiem, jest instytucją kultury, o   której mowa w   ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U   z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm).Siedzibą Ośrodka jest wieś Istebna, a   terenem działalności gmina Istebna.  

§   2.   Organizatorem Ośrodka jest Gmina Istebna, która zapewnia warunki jego działalności i   rozwoju na poziomie odpowiadającym jego zadaniom i   wymogom współczesności.  

§   3.   Ośrodek posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.  

§   4.   1.   Biblioteka Publiczna  wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.  

2.   W zakresie merytorycznym i   szkoleniowym Biblioteka Publiczna korzysta z   pomocy Biblioteki Powiatowej ustanowionej dla powiatu cieszyńskiego. W   sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej może bezpośrednio korzystać z   pomocy biblioteki pełniącej w   woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.  

§   5.   Ośrodek używa pieczątki z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   z adresem siedziby,  

II, CELE I   ZADANIA OŚRODKA  

§   6.   Podstawowym celem Ośrodka jest pozyskanie i   przygotowanie mieszkańców i   innych osób przebywających w   Gminie Istebna do uczestnictwa w   kulturze i   jej promocjioraz współtworzenia jej wartości.  

§   7.   1.   Do podstawowych zadań Ośrodka należy:  

1)   rozpoznawanie i   rozbudzanie zainteresowań i   potrzeb kulturalnych,  

2)   przygotowanie do odbioru i   tworzenia wartości kulturalnych,  

3)   kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w   kulturze,  

4)   promocja gminy i   informacja turystyczna,  

5)   propagowanie kultury fizycznej i   sportu,  

6)   rozwijanie i   zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i   informacyjnych.  

2.   Zadaniami Ośrodka jako instytucji kultury są:  

1)   rozwój i   podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy, kultywowanie starych tradycji ludowych i   kultury ludowej regionu, rozwijanie zainteresowań mieszkańców, szczególnie w   zakresie budownictwa regionalnego, rzeźby ludowej, koronkarstwa, haftu i   pieśni ludowej,  

2)   prowadzenie pracy środowiskowej poprzez organizowanie imprez oświatowych, artystycznych i   rozrywkowo – rekreacyjnych,  

3)   gromadzenie i   udostępnianie materiałów repertuarowych, informacyjno – bibliograficznych o   regionie i   twórcach ludowych,  

4)   rozwijanie społecznej i   samorządowej aktywności kulturalno – oświatowej poprzez: stałą współpracę z   organizacjami społecznymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami regionalnymi, instytucjami oświatowymi,  

5)   doskonalenie kadry i   form pracy kulturalnej stosownie do wymagań współczesności.  

6)   przygotowywanie zezwoleń i   odmów na prowadzenie imprez masowych,  

7)   organizowanie postępowań o   udzielenie zamówienia publicznego na realizowane zadania,  

3.   Zadaniami Ośrodka w   zakresie promocji i   informacji turystycznej są:  

1)   prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,  

2)   koordynowanie współpracy przygranicznej,  

3)   organizacja oraz udział w   imprezach promujących gminę w   kraju i   za granicą m. in. targi, wystawy, fora, spotkania Euroregionów, Dni Województwa,  

4)   prowadzenie nowych aktywnych form działania na rzecz promocji, w   oparciu o   nowe technologie i   standardy,  

5)   promocja gminy oraz imprez w   mediach, wydawnictwach i   czasopismach regionalnych i   wybranych ogólnopolskich,  

6)   opracowywanie, ewidencja i   dystrybucja materiałów promujących gminę,  

7)   prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy.  

8)   prowadzenie ewidencji obiektów turystycznych i   innych obiektów, w   których prowadzone są usługi hotelarskie,  

9)   współdziałanie z   Górskim Pogotowiem Ratunkowym w   zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w   górach,  

10)   sprawowanie nadzoru nad stanem szlaków turystycznych, spacerowych, ścieżek rowerowych i   map turystycznych na terenie gminy, współpraca z   PTTK w   tym zakresie,  

11)   współdziałanie z   organizacjami kultury fizycznej oraz promocja sportu i   rekreacji,  

12)   inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie imprez sportowych i   rekreacyjnych,  

13)   przyznawanie dotacji, nagród i   stypendiów sportowych,  

14)   prowadzenie ewidencji klubów sportowych,  

15)   prowadzenie spraw związanych z   utrzymaniem gminnych boisk piłkarskich, sprawowanie   nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych,  

16)   prowadzenie całości spraw związanych z   wydawaniem informatora Rady i   Urzędu „Nasza Trójwieś”.  

17)   współpraca z   gminami Beskidzkiej 5   oraz z   innymi gminami partnerskimi,  

18)   współpraca z   lokalnymi gestorami turystycznymi,  

4.   Zadaniami Ośrodka w   zakresie prowadzenia Biblioteki Publicznej są:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, ochrona i   aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w   dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wsi i   jego społeczności,  

2)   gromadzenie i   opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i   patologii społecznej,  

3)   pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej i   publicznej na terenie gminy. Współpraca z   biblioteką powiatową w   zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na trenie całego powiatu,  

4)   udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z   uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w   tym chorych i   niepełnosprawnych,  

5)   tworzenie i   udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,  

6)   organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,  

7)   współdziałanie z   bibliotekami wchodzącymi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i   dla dobra mieszkańców gminy i   użytkowników biblioteki,  

8)   doskonalenie kadry i   form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.  

§   8.   Gminny Ośrodek  Kultury Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.  

§   9.   W skład Ośrodka wchodzą:  

1)   Gminny Ośrodek Kultury  

2)   Punkt Promocji i   Informacji Turystycznej  

3)   Biblioteka Publiczna w   Istebnej  

III.   ORGANY OŚRODKA I   JEGO ORGANIZACJA.  

§   10.   1.   Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który kieruje Ośrodkiem i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Wójt Gminy Istebna  

§   11.   1.   W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.  

2.   Stosunki pracy z   pracownikami Ośrodka nawiązuje i   rozwiązuje dyrektor.  

§   12.   1.   Dyrektor i   pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i   wykonywanych zadań.  

2.   Wynagrodzenia pracowników ustala regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej.  

§   13.   Organizację wewnętrzną Ośrodka, jego komórki organizacyjne i   stanowiska pracy, ustala regulamin organizacyjny.  

IV.   GOSPODARKA FINASOWA  

§   14.   1.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w   ramach posiadanych środków oraz w   oparciu o   plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i   rzetelności ich wykorzystania.  

2.   Przychodami Ośrodka są: dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i   fizycznych, a   także wpływy z   innych źródeł zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

3.   Wydatki na działalność Ośrodka pokrywane są z   przychodów.  

§   15.   1.   Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z   obowiązującymi przepisami, obejmującą m. in.:  

1)   dzierżawę lub wynajem pomieszczeń,  

2)   usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i   inne),  

3)   organizowanie imprez kulturalnych i   edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań biblioteki,  

4)   realizację imprez zleconych,  

5)   działalność reklamową i   promocyjną,  

6)   sprzedaż wydawnictw książkowych oraz innych (   m.in. foldery, mapy, pamiątki).  

2.   Środki uzyskane z   działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na     cele statutowe.  

§   16.   Do składania w   imieniu Ośrodka oświadczeń w   zakresie praw i   obowiązków finansowych i   majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i   głównego księgowego.  

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   17.   1.   Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Istebna,  

2.   Zmiany w   statucie dokonywane są w   trybie właściwym dla jego nadania  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Gazur

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Szymańska

projektant wnętrz, INNE MEBLE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »