| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/104/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/22/11 z dnia 17 lutego 2011r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie: art. 7   ust. 1   pkt 1   oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 403 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95 z   późn. zm.),  

RADA GMINY MARKLOWICE  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Zmianie ulega § 2   uchwały, który otrzymuje brzmienie: Osobom fizycznym udziela się dotacji na realizację inwestycji w   następujących zakresach:  

1)   przedsięwzięcia związane z   ochroną powietrza - modernizacja systemów ogrzewania i   przygotowania ciepłej wody użytkowej;  

2)   przedsięwzięcia związane z   gospodarką odpadami - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest;  

3)   przedsięwzięcia związane z   ochroną wód – budowa przydomowych przepompowni ścieków  

§   2.  

Nadaje się nową treść Regulaminu przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania i   przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków, która stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.  

§   5.  

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


inż.   Andrzej   Brychcy

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/104/12    
Rady Gminy Marklowice    
z dnia 27 marca 2012 r.  
 

Regulamin przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz budowy przydomowych przepompowni ścieków.  

§   1.  

Do korzystania z   dotacji celowej na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami innego tytułu prawnego do budynków mieszkalnych (budynek, w   którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna nie więcej niż 30% część usługowa lub inna) oraz mieszkań w   budynkach wielorodzinnych położonych na terenie gminy Marklowice, które dokonały rozruchu zainstalowanego urządzenia.  

§   2.  

Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji polegającej na:  

a)   modernizacji istniejących systemów ogrzewania, tj. zamianie kotła węglowego komorowego lub pieca węglowego, będących podstawowym źródłem ciepła w   budynkach, na źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej napędowy, biomasę, węgiel w   kotłach z   paleniskiem retortowym (konstrukcja źródła ciepła uniemożliwiająca spalanie odpadów), pompę ciepła.  

b)   podłączeniu budynku do zdalaczynnego źródła ciepła.  

c)   zainstalowaniu kolektorów słonecznych do wytwarzania energii dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

d)   montażu przydomowej przepompowni ścieków podłączonej do kanalizacji sanitarnej (bez kosztów kolektora ciśnieniowego).  

§   3.  

Dotacja celowa na inwestycje określone w   § 2   lit. a   i b nie przysługuje w   przypadku, gdy przed rokiem 2010 było udzielone dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej na wymianę lub zabudowę kotła w   budynku.  

Dotacja celowa jest udzielana jeden raz na inwestycję w   danym budynku, odrębnie dla modernizacji systemu ogrzewania, zainstalowania kolektorów słonecznych oraz montażu przydomowej przepompowni ścieków.  

§   4.  

Osoba ubiegająca się o   udzielenie dotacji powinna złożyć wniosek zawierający odpowiednie oświadczenia oraz następujące dokumenty:  

a)   kserokopię faktury zainstalowanego urządzenia grzewczego wystawioną na uprawnioną osobę – oryginał do wglądu,  

b)   kserokopię aktu własności budynku/mieszkania lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem/mieszkaniem – oryginał do wglądu,  

c)   zgodę właściciela budynku na przeprowadzenie modernizacji lub montażu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem,  

d)   w przypadku kotła węglowego z   paleniskiem retortowym – odpowiedni certyfikat energetyczno – emisyjny wydany przez uprawnione do tego instytuty,  

e)   w przypadku ogrzewania gazowego – protokół odbioru końcowego robót wraz z   oświadczeniem wykonawcy o   prawidłowości wykonania instalacji wewnętrznej,  

f)   w przypadku podłączenia budynku do sieci zdalaczynnej – protokół odbioru końcowego, sporządzony pomiędzy inwestorem a   dostawcą ciepła,  

g)   w przypadku montażu przydomowej przepompowni ścieków – umowa z   odbiorcą nieczystości.  

§   5.  

Kwota dotacji wynosi 2.500 zł., jednak nie więcej niż 50% wartości urządzenia (bez kosztów montażu).  

§   6.  

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się uprawnione osoby, które wykonały inwestycje określone w   § 2   w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (decyduje data wystawienia imiennej faktury).  

§   7.  

Kompletny wniosek stanowi podstawę do zawarcia z   wnioskodawcą umowy, która określa w   szczególności wysokość udzielonej dotacji, sposób kontroli oraz zasady zwrotu dotacji zgodnie z   § 10.  

§   8.  

Wójt Gminy powołuje Komisję do analizowania i   weryfikacji złożonych wniosków. W   razie potrzeby Komisja dokonuje oględzin inwestycji na miejscu, o   czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.  

§   9.  

Komisja, o   której mowa w   § 8   może dokonać kontroli sposobu eksploatacji zmodernizowanego systemu ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej lub przepompowni ścieków w   terminie do 5   lat od przyznania dotacji.  

§   10.  

.   Dotacja celowa podlega zwrotowi w   przypadku stwierdzenia przez Komisję, o   której mowa w   § 8, niespełnienia warunków określonych w   niniejszym regulaminie.  

§   11.  

Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:  

1)   Załącznik Nr 1   - Wniosek o   przyznanie dotacji do modernizacji systemu ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.  

2)   Załącznik Nr 2   - Umowa przyznania dotacji do modernizacji systemu ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.  

3)   Załącznik Nr 3   - Wniosek o   przyznanie dotacji do montażu przydomowej przepompowni ścieków.  

4)   Załącznik Nr 4   - Umowa przyznania dotacji do montażu przydomowej przepompowni ścieków.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/104/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/104/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/104/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/104/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »