| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Zabrze; Wojewody Śląskiego

z dnia 5 marca 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 19 sierpnia 2004 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Zabrze prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późniejszymi zmianami) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk

oraz

Gmina Zabrze reprezentowana przez Prezydenta Miasta Zabrze – Małgorzatę Mańkę-Szulik

zmieniają Porozumienie, o którym mowa powyżej, w następujący sposób:

§ 1. 1. W § 1 Porozumienia ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 39 ust. 3)”,

„3. przedstawianie w formie pisemnej zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku, w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 27) ”.

2. Po § 1 ust. 5 dodaje się:

„z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)”:

6. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki (art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 64 ust. 1);

3. Po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków zadanie wyszczególnione w § 1 ust. 1, 3 i 6 realizowane będzie w odniesieniu do wykazu zabytków przekazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku, Nr 75, poz. 474)”.

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA ZABRZE


Małgorzata Mańka-Szulik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »