| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 ust 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887)

§ 1.

Uchwała reguluje szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to jest miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w:

1) rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

2) placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej Placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

3) placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - zwanej dalej „ opłatą”

§ 2.

1. Starosta odstępuje od ustalenia opłaty, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,

2) rodzice płacą na dziecko alimenty zasądzone przez sąd lub przyjęte w drodze ugody sądowej lub dobrowolnie ustalone,

3) nieznane jest miejsce pobytu rodzica i przy dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie

2. Starosta może odstąpić od ustalenia opłaty w przypadku:

1) rodzica samotnie wychowującego dziecko/i

2) samotnej matki w ciąży

3) bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, potwierdzonej stosownymi dokumentami

4) umorzenia postępowania egzekucyjnego stwierdzającego brak ściągalności

5) ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucjonalnej formie całodobowej opieki

6) gdy rodzic biologiczny nie osiąga żadnego własnego dochodu i pozostaje na utrzymaniu innych osób.

§ 3.

1. Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatności na raty w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczące pogorszenie sytuacji finansowej rodziny.

2. Nieuiszczenie opłaty w odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2 rat opłaty rozłożonej na raty powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w całości opłaty wraz z odsetkami za zwłokę począwszy od dnia wymagalności opłaty.

3.Przy ustalaniu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej w składzie rodziny uwzględnia się to dziecko, a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej i całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli rodzic ponosi opłatę za ich pobyt.

§ 4.

1. Starosta może umorzyć w całości lub w części nieuiszczoną opłatę w przypadku:

1) śmierci osoby zobowiązanej do opłat

2) długotrwałej choroby członka rodziny udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,

3) niepełnosprawności członka rodziny udokumentowanej orzeczeniem o niepełnosprawności,

4) wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze trwałym lub długotrwałym powodującego znaczące pogorszenie sytuacji rodziny.

5) W sytuacji powrotu dziecka z pieczy zastępczej do środowiska rodziny naturalnej

6) gdy po uregulowaniu opłaty dochód w rodzinie jest niższy niż 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,

7) umorzenia postępowania egzekucyjnego stwierdzającego brak ściągalności

2. Umarzając w całości lub części opłatę, Starosta może również umorzyć w całości lub części odsetki za zwłokę.

§ 5.

1.Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstępowanie od ustalenia opłaty następuje w drodze decyzji z urzędu lub na umotywowany wniosek osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.

2. Starosta co najmniej raz w roku ma prawo żądać od zobowiązanego dodatkowych wyjaśnień, złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających jego sytuacje rodzinną, dochodowa, majątkowa i zdrowotną.

3. Osoby zobowiązane do odpłatności zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia o zmianie sytuacji życiowej i materialnej mające wpływ na ustalenie opłaty.

4. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na okres pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Mikołowskiemu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »