| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/215/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1 i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), w   związku z   art. 221 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), w   związku z   art. 403 ust. 2, 4   pkt 1lit. a, 5, 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.), mając na uwadze potrzebę poprawy stanu środowiska w   gminie, a   także realizując zadania zawarte w     „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z   terenu Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętym uchwałą     Nr LIV/665/10 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 29 października 2010r. i     „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętym uchwałą Nr XII/98/2003 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 24 października 2003r. i   „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny - aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXX/308/08 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 28 listopada 2008r., po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 28 maja 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2003 r. Nr 96, poz. 873 z   późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2160),  

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych, które dysponują prawem do własności nieruchomości, z   budżetu Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonej na:  

1)   dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z   demontażem i   unieszkodliwianiem elementów budynków mieszkalnych i   gospodarczych zawierających azbest,  

2)   budową instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla oczyszczania ścieków bytowych z   gospodarstw domowych.  

§   2.  

1.   Udzielenie dotacji, o   której mowa w   § 1   następuje na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem inwestycji pomiędzy Gminą i   Miastem Czerwionka-Leszczyny a   podmiotem wskazanym w   § 1   niniejszej uchwały.  

2.   Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy, dokona merytorycznie właściwy wydział Urzędu Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

3.   Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy.  

§   3.  

Burmistrz Gminy i   Miasta określi wzory: wniosku, umowy, protokołu odbioru i   oświadczenia o   wykonaniu zadania, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o   dotację celową.  

§   4.  

Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z   opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w   rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i   ustawy o   ochronie przyrody. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.  

§   5.  

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania dotacji do:  

1)   budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny określa załącznik nr 1   niniejszej uchwały  

2)   usuwania z   budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest określa załącznik nr 2   niniejszej uchwały.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   7.  

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach nr VIII/84/11 z   dnia 25.03.2011r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 98, poz. 1853)  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie z   po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/215/12    
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach    
z dnia 30 marca 2012 r.  
 

Regulamin udzielania dotacji do budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny  

§   1.  

Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w   stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

§   2.  

1.   Budynek mieszkalny – będący własnością osób fizycznych.  

2.   Dostawca – producent/pośrednik od którego Inwestor może dokonać zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków.  

3.   Inwestor – właściciel budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

4.   Instalator – firma instalacyjna wybrana przez Inwestora, dokonująca montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.  

5.   Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i   odprowadzające je w   stanie oczyszczonym.  

§   3.  

1.   Do korzystania z   dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków uprawnieni są właściciele nieruchomości na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny za wyłączeniem wymienionych w   ust. 2   i 3, którzy wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków i   będą ją eksploatować przez okres min. 10 lat od daty odbioru.  

2.   Do korzystania z   dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne położone są w   rejonach miasta uzbrojonych w   sieć kanalizacji sanitarnej umożliwiającą odprowadzenie ścieków, oraz w   tych rejonach, gdzie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej do końca roku 2015.  

3.   Do korzystania z   dotacji nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, w   których w   całości lub w   części prowadzona jest działalność gospodarcza.  

§   4.  

1.   Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w   uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.  

2.   Wnioski będą przyjmowane i   rozpatrywane według kolejności ich składania. W   przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w   danym roku, dotacje będą realizowane w   pierwszej kolejności w   następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w   wypłacie dotacji.  

3.   Wnioski, które zostaną złożone po dniu 31 października, będą rozpatrywane w   roku kolejnym.  

§   5.  

1.   Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia w   wysokości 25% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 2   500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).  

2.   Dotowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przysługuje jednorazowo do budynku mieszkalnego.  

3.   Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z   gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5   m 3 /dobę w   ramach zwykłego korzystania z   wód.  

4.   Dotacji nie podlegają:  

1)   koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków,  

2)   koszty sporządzonej dokumentacji,  

3)   koszty żwiru i   piasku.  

5.   Dotacją objęte są urządzenia posiadające oznakowanie zgodności, zgodnie z   Ustawą  
o systemie oceny zgodności z   30 sierpnia 2002 r. (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 138, poz. 935).  

6.   Jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz pisemne oświadczenie o   wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi ponoszącemu koszty budowy.  

§   6.  

1.   Przystępując do zadania Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek, oświadczając że:  

1)   zapoznał się i   akceptuje treść niniejszego Regulaminu,  

2)   nie posiada zaległości z   tytułu podatków, opłat i   innych należności względem Gminy  
i MiastaCzerwionka-Leszczyny,  

3)   będzie użytkował oczyszczalnię (stosował bioaktywatory, czyścił filtr, wywoził osady ściekowe, itp.) zgodnie z   rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,  

4)   wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w   celu weryfikacji wniosku, przyznania i   wypłaty dotacji zgodnie z   Ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (Dz. U. z   2002 r. Nr 101 poz. 926 z   późn. zm.),  

5)   zobowiązuje się do zwrotu dotacji jeśli będą zachodzić okoliczności wymienione w   § 10 ust. 2   regulaminu,  

2.   Wniosek o   udzielenie dotacji powinien zawierać w   szczególności:  

1)   opis zadania przewidzianego do realizacji  

2)   termin i   miejsce realizacji zadania  

3)   kalkulację kosztów realizacji zadania  

4)   kwotę wnioskowanej dotacji  

5)   deklarowaną wielkość udziału własnego  

3.   Do wniosku należy dołączyć:  

1)   kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości,  

2)   oświadczenia o   których mowa w   § 5   ust. 6   regulaminu, jeśli są wymagane.  

4.   Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i   merytorycznym przez pracowników Wydziału Ekologii i   Zdrowia Urzędu Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

5.   Rozstrzygnięcie w   przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i   Miasta.  

6.   Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i   Miastem Czerwionka-Leszczyny a   podmiotem wskazanym w   § 3   niniejszego Regulaminu. Umowa określa w   szczególności:  

1)   zakres rzeczowy zadania,  

2)   termin i   miejsce realizacji zadania,  

3)   wysokość dotacji oraz termin jej przekazania i   rozliczenia,  

4)   termin realizacji zadania nie dłuższy niż do 31 października danego roku budżetowego.  

§   7.  

Sposób rozliczenia dotacji:  

1.   Podmiot, z   którym zawarto umowę dotacji zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny w   terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, pisemnego oświadczenia o   wykonaniu zadania będącego przedmiotem dofinansowania wraz z   następującymi załącznikami:  

1)   kserokopię faktury,  

2)   opinię Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji Sp. z   o.o. w   Czerwionce-Leszczynach o   braku możliwości skierowania ścieków z   nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.  

3)   protokół odbioru końcowego sporządzony przez osobę z   wymaganymi uprawnieniami wraz z   dokumentem uruchomienia przydomowej oczyszczalni.  

2.   Inwestor we własnym zakresie i   na własny koszt przygotuje pełną dokumentację niezbędną dla realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast montażu urządzeń dokona podmiot gospodarczy posiadający odpowiednie kwalifikacje.  

3.   Inwestor samodzielnie wybierze Instalatora/Dostawcę i   zobowiąże się do realizacji inwestycji zgodnie z   przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego i   rozporządzenia Ministra Infrastruktury w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie.  

4.   Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznaną dotację w   terminie i   w sposób przewidziany umową.  

§   8.  

W ramach środków, którymi dysponuje i   do wysokości określonej w   niniejszym regulaminie Burmistrz Gminy i   Miasta ma prawo odstępstwa od jego postanowień.  

§   9.  

Wszelkie usterki urządzeń Inwestor zgłasza Instalatorowi zgodnie z   warunkami gwarancji.  

§   10.  

1.   W ciągu 5   lat od daty przyznania dotacji Gmina zastrzega się prawo kontrolowania eksploatacji przydomowej oczyszczalni, na której budowę została przyznana dotacja oraz wglądu do oryginałów dokumentów.  

2.   Dotacja podlega zwrotowi w   przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z   rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta (dostawcy) urządzeń.  

3.   Zwrot dotacji następuje w   kwocie stanowiącej wysokość dotacji powiększonej o   odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji.  

4.   Postępowanie dotyczące zwrotu dotacji będzie prowadzone w   stosunku do osoby, która otrzymała dotację.  

§   11.  

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zastosowania trybu, w   którym regulamin został uchwalony.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XX/215/12    
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach    
z dnia 30 marca 2012 r.  
 

Regulamin  
przyznawania i   rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z   budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest  

§   1.  

1.   Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej  
na realizację prac związanych z   demontażem i   unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z   budynków mieszkalnych i   gospodarczych na terenie gminy i   miasta Czerwionka – Leszczyny.  

2.   Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie usunęły i   wywiozły odpady azbestowe pochodzące z   wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, do których mają tytuł prawny.  

§   2.  

Wykonanie prac wymienionych w   § 1   należy zlecić podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

§   3.  

1.   Wysokość dotacji wynosi 70% kosztów związanych z   demontażem  
i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest - bez kosztów transportu, jednak nie więcej niż 2.500,00zł.  

2.   Jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z   demontażem i   unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z   budynków mieszkalnych i   gospodarczych oraz pisemne oświadczenie o   wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi ponoszącemu koszty inwestycji.  

§   4.  

1.   Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w   uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.  

2.   Wnioski będą przyjmowane i   rozpatrywane według kolejności ich składania. W   przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w   danym roku, dotacje będą realizowane w   pierwszej kolejności w   następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w   wypłacie dotacji.  

3.   Wnioski, które zostaną złożone po dniu 31 października, będą rozpatrywane w   roku kolejnym.  

§   5.  

Do wniosku o   dofinansowanie należy dołączyć:  

1)   kopię tytułu prawnego do obiektu budowlanego,  

2)   oświadczenia o   których mowa w   § 3   ust. 2   regulaminu, jeśli są wymagane.  

§   6.  

1.   Przystępując do zadania Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek, oświadczając że:  

1)   zapoznał się i   akceptuje treść niniejszego Regulaminu,  

2)   nie posiada zaległości z   tytułu podatków, opłat i   innych należności względem Gminy  
              i Miasta                 Czerwionka-Leszczyny,  

2.   Wniosek o   udzielenie dotacji powinien zawierać w   szczególności:  

1)   opis zadania przewidzianego do realizacji,  

2)   termin i   miejsce realizacji zadania,  

3)   kalkulację kosztów realizacji zadania,  

4)   kwotę wnioskowanej dotacji,  

5)   deklarowaną wielkość udziału własnego.  

§   7.  

1.   Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i   merytorycznym przez pracowników Wydziału Ekologii i   Zdrowia Urzędu Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

2.   Rozstrzygnięcie w   przedmiocie udzielania dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i   Miasta.  

3.   Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i   Miastem Czerwionka-Leszczyny a   podmiotem wskazanym w   § 1   niniejszego Regulaminu. Umowa określa w   szczególności:  

1)                 zakres rzeczowy zadania,  

2)                 termin i   miejsce realizacji zadania,  

3)                 wysokość dotacji oraz termin jej przekazania i   rozliczenia,  

4)                 termin realizacji zadania nie dłuższy niż do 31 października danego roku budżetowego.  

§   8.  

Sposób rozliczenia dotacji:  

1.   Podmiot, z   którym zawarto umowę dotacji zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny w   terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, pisemnego oświadczenia o   wykonaniu zadania będącego przedmiotem dofinansowania wraz z   następującymi załącznikami:  

1)   kopię faktury VAT potwierdzonej przez wnioskodawcę za zgodność z   oryginałem,wystawionej      przez firmę na wnioskodawcę, z   tytułu wykonania prac związanych z   usuwaniemmateriałów budowlanych zawierających azbest, zawierającą między innymi masę odpadów,koszt ich usunięcia, transportu oraz unieszkodliwiania,  

2)   kopię karty przekazania odpadów na składowisko do unieszkodliwienia,  

3)   oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o   zgodnościwykonania prac z   obowiązującymi przepisami w   zakresie usuwania materiałów zawierającychazbest oraz o   oczyszczeniu terenu z   pyłu azbestowego z   zachowaniem                 właściwych przepisów                 technicznych i   sanitarnych.  

2.   Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznaną dotację w   terminie i   w sposób przewidziany umową.  

§   9.  

W ramach środków, którymi dysponuje i   do wysokości określonej w   niniejszym regulaminie Burmistrz Gminy i   Miasta ma prawo odstępstwa od jego postanowień.  


§   10.  

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zastosowania trybu, w   którym regulamin został uchwalony.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 403 ust. 2   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j.. Dz. U. z   2008r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i   gospodarki wodnej, w   zakresie określonym w   art. 400a ust. 1   pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i   38-42 tej ustawy. Do zadań tych zalicza się również przedsięwzięcia związane z   gospodarką odpadami i   przedsięwzięcia związane z   ochroną wód.  

Ustawa pozwala na udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. W   myśl znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska zasady udzielenia dotacji określa rada gminy w   drodze uchwały.  

Zachęcenie mieszkańców poprzez udzielanie dotacji celowej na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska pozwoli na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z   terenu Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętego Uchwałą Nr LIV/665/10 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 29 października 2010 r. oraz na osiągnięcie efektów ekologicznych. Dotacja celowa na budowę instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawana będzie właścicielom domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z   instalacji kanalizacyjnych i   w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie swoich budynków do oczyszczalni komunalnej.  

Projekt niniejszej uchwały został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z   zasadami i   trybem określonymi w   Uchwały Nr L/585/10 z   dnia 28 maja 2010r. Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2003r. nr 96 poz. 873  
z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 131, poz. 2160) – nie wniesiono żadnych uwag  
i wniosków.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »