| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/103/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 art.lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r.- tekst jednolity z późn. zm. w związku z art.110 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) art.4 ust.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U.z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/157/2005 Rady Gminy w Lubomi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubomi, oraz uchwała nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XX/103/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 8 lutego 2012 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej OPS jest jednostką budżetową organizacyjną Gminy, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zadań przekazanych przez odpowiednie ustawy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

uchwały Gminnej Rady Narodowej w Lubomi Nr IX/49/90 z dnia 26 luty 1990 r. – w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Gminy Lubomia;

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.);

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887);

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

innych właściwych aktów prawnych;

niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą i terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest gmina Lubomia.

§ 3. Bieżący nadzór nad działalnością OPS sprawuje Wójt Gminy.

Rozdział 2.
Zakres działalności:

§ 4. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń;

pracy socjalnej;

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zadaniami określonymi przez Radę Gminy, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

§ 5. W ramach zadań określonych w § 4 ust. 1 OPS wykonuje:

1) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym do których należy:

opracowywanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,

przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

praca socjalna,

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,

tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

dożywianie dzieci,

sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu, sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego, utworzenie i utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

2) Zdania własne gminy, do których należy:

przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej: m.in. zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych,

przyznawanie pomocy w naturze,

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych.

3) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których należy:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

4) Zadania wynikające z innych ustaw, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego tj:

urodzenia dziecka,

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

samotnego wychowania dziecka,

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

rozpoczęcia roku szkolnego,

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych tj:

zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia pielęgnacyjnego.

opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego,

opłacanie składki zdrowotnej,

prowadzenie postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych oraz spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

prowadzenie organizacji pracy z rodziną oraz ponoszenie kosztów z tytułu realizacji tego zadania,

realizacji projektów unijnych,

sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych dotyczących zadań realizowanych ze środków budżetu państwa

§ 6. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej spoza terenu gminy.

§ 7. Ośrodek dokonuje remontów i inwestycji służących do wykonania zadań oraz prawidłowego funkcjonowania OPS-u, w zakresie ustalonym przez Radę Gminy, Wójta Gminy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

3. Do czynności przekraczających zakres określony w udzielonym pełnomocnictwie wymagana jest odrębna zgoda Wójta Gminy.

4. Kierownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę przez Wójta Gminy.

5. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

6. Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Kierownik OPS-u.

7. W przypadku nieobecności Kierownika pracą Ośrodka kieruje i za podejmowane czynności jest odpowiedzialny zastępca kierownika Ośrodka, a w razie jego nieobecności - wytypowany przez Kierownika pracownik Ośrodka.

§ 9. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiada przed Radą Gminy za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych OPS-owi środków finansowo-rzeczowych.

2. Kierownik OPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10. 1. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

zapewnienie właściwej organizacji pracy,

dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,

wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w OPS,

nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami,

podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności OPS.

§ 11. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

§ 12. Strukturę wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zasady jego funkcjonowania określa Kierownik w drodze Regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Wójta Gminy.

§ 13. Rada Gminy uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS, w zakresie wskazanym przez ustawę o pomocy społecznej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienia.

§ 14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 15. Działalność OPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich realizację.

§ 16. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

§ 17. Podstawę gospodarki finansowej OPS jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.

§ 18. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 19. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na majątku Gminy.

§ 20. Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy.

§ 21. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bielińska-Piechota

Ekspert ds. Kadr i Płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »