| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/103/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 art.lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r.- tekst jednolity z późn. zm. w związku z art.110 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) art.4 ust.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U.z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/157/2005 Rady Gminy w Lubomi z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubomi, oraz uchwała nr XXVIII/194/2008 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XX/103/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 8 lutego 2012 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBOMI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi zwany dalej OPS jest jednostką budżetową organizacyjną Gminy, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zadań przekazanych przez odpowiednie ustawy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

uchwały Gminnej Rady Narodowej w Lubomi Nr IX/49/90 z dnia 26 luty 1990 r. – w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Gminy Lubomia;

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn. zm.);

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887);

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

innych właściwych aktów prawnych;

niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą i terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest gmina Lubomia.

§ 3. Bieżący nadzór nad działalnością OPS sprawuje Wójt Gminy.

Rozdział 2.
Zakres działalności:

§ 4. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń;

pracy socjalnej;

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zadaniami określonymi przez Radę Gminy, natomiast zadania zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

§ 5. W ramach zadań określonych w § 4 ust. 1 OPS wykonuje:

1) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym do których należy:

opracowywanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,

przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

praca socjalna,

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,

tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

dożywianie dzieci,

sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu, sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego, utworzenie i utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

2) Zdania własne gminy, do których należy:

przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej: m.in. zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych,

przyznawanie pomocy w naturze,

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych.

3) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których należy:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

4) Zadania wynikające z innych ustaw, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego tj:

urodzenia dziecka,

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

samotnego wychowania dziecka,

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

rozpoczęcia roku szkolnego,

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych tj:

zasiłku pielęgnacyjnego,

świadczenia pielęgnacyjnego.

opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego,

opłacanie składki zdrowotnej,

prowadzenie postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych oraz spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

prowadzenie organizacji pracy z rodziną oraz ponoszenie kosztów z tytułu realizacji tego zadania,

realizacji projektów unijnych,

sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych dotyczących zadań realizowanych ze środków budżetu państwa

§ 6. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z Samorządem Wojewódzkim i Powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej spoza terenu gminy.

§ 7. Ośrodek dokonuje remontów i inwestycji służących do wykonania zadań oraz prawidłowego funkcjonowania OPS-u, w zakresie ustalonym przez Radę Gminy, Wójta Gminy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

3. Do czynności przekraczających zakres określony w udzielonym pełnomocnictwie wymagana jest odrębna zgoda Wójta Gminy.

4. Kierownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę przez Wójta Gminy.

5. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

6. Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Kierownik OPS-u.

7. W przypadku nieobecności Kierownika pracą Ośrodka kieruje i za podejmowane czynności jest odpowiedzialny zastępca kierownika Ośrodka, a w razie jego nieobecności - wytypowany przez Kierownika pracownik Ośrodka.

§ 9. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiada przed Radą Gminy za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych OPS-owi środków finansowo-rzeczowych.

2. Kierownik OPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10. 1. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

zapewnienie właściwej organizacji pracy,

dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,

wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w OPS,

nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami,

podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności OPS.

§ 11. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

§ 12. Strukturę wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zasady jego funkcjonowania określa Kierownik w drodze Regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Wójta Gminy.

§ 13. Rada Gminy uchwala zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS, w zakresie wskazanym przez ustawę o pomocy społecznej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienia.

§ 14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 15. Działalność OPS jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich realizację.

§ 16. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

§ 17. Podstawę gospodarki finansowej OPS jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.

§ 18. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 19. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na majątku Gminy.

§ 20. Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy.

§ 21. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »