| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubomi

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 08. 03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25.10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zmian.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dn. 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z 2011 r. tekst jedn.)

Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje

§ 1. Nadać Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/180/2005 Rady Gminy Lubomia z dnia 07.10.2005 r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubomi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w Katowicach.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń


Załącznik do Uchwały Nr XX/112/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 8 lutego 2012 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBOMI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w drodze uchwały Rady Gminy Lubomia.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

a) ustawy z dnia 25. 10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. tekst jedn. późn. zm.)

b) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest budynek znajdujący się w Lubomi przy ul. Mickiewicza 4.

2. Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Lubomia.

3. Ośrodek może również działać na terenie całej Polski a także poza granicami kraju.

§ 4. 1. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr. 1 prowadzonego przez organizatora, którym jest gmina Lubomia.

2. Ośrodek posiada osobowość prawną.

3. Ośrodek może używać nazwy skróconej GOK Lubomia.

Rozdział 2.
Cel i zakres działania Ośrodka

§ 5. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka i jego oddziałów należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej zgodnej z założeniami i możliwościami gminy

2) stworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego, kół zainteresowań, klubów oraz innych zespołów, wspieranie i pobudzanie lokalnych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i społecznych.

3) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych

4) działalność instruktażowo-metodyczna

5) prowadzenie kursów językowych oraz pracowni specjalistycznych

6) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych

7) współdziałanie z instytucjami, placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców

8) prowadzenie współpracy kulturalnej w kraju i z zagranicą

9) prowadzenie wypożyczalni, działalności wydawniczej, sprzedaży książek, wynajem kuchni, sali widowiskowej oraz innych pomieszczeń

10) prowadzenie innych form działalności gospodarczej, usługowej i handlowej w celu wspomagania działalności Ośrodka uzyskanymi w ten sposób środkami finansowymi.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze

§ 7. 1. Działalnością GOK kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora GOK powołuje oraz odwołuje Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora, a zatwierdzony przez Wójta Gminy.

4. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Działalność Ośrodka finansowana jest w drodze dotacji przez organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

2. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

- prowadzenia warsztatów, szkoleń, różnego rodzaju kursów, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.

- sprzedaży własnych wydawnictw i zleconych

- sprzedaży składników majątku ruchomego

- organizowanie imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady

- wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów itp.

- wynajem sal i innych pomieszczeń

- prowadzenia hoteliku w siedzibie

- obsługa słupów ogłoszeniowych

- dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną

- koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów

- sprzedaż biletów na imprezy

- promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek

- usług reklamowych, filmowania, robienia zdjęć

- z innych usług związanych z działalnością statutową.

3. GOK, jako instytucja upowszechniania kultury samodzielnie gospodaruje mieniem stanowiącym własność gminy oddanym na podstawie umów użyczenia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w oparciu o plan zatwierdzony przez Dyrektora na dany rok.

4. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

5. Wydatki na całkowitą działalność GOK pokrywane są z przychodów.

§ 9. W zakresie nie unormowanym odrębnymi przepisami GOK prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustaw: o rachunkowości i o finansach publicznych.

§ 10. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Rozdział 5.

§ 11. 1. Statut GOK nadaje Organizator.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »