| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.19.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zm.) art. 221, ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lyski  
uchwala  

§   1.  

Powierzanie przez Gminę podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i   niedziałającym w   celu osiągnięcia zysku zadań publicznych Gminy innych niż określone w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie oraz udzielanie dotacji na ten cel następuje w   trybie określonym w   niniejszej uchwale.  

§   2.  

1.   W celu uzyskania dotacji podmiot ubiegający się o   jej przyznanie powinien wystąpić do Wójta Gminy z   ofertą na wykonanie zadania.  

2.   Oferta powinna zawierać:  

1)   nazwę i   adres podmiotu ubiegającego się o   przyznanie dotacji,  

2)   statut lub inny dokument organizacyjny i   rejestracyjny podmiotu,  

3)   zakres rzeczowy zadania,  

4)   terminy i   sposób realizacji zadania,  

5)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w   tym określenie wkładu własnego  

6)   oświadczenie o   nie prowadzenie działalności w   celu osiągnięcia zysku,  

7)   wykaz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu podmiotu.  

3.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad zawartych w   ofercie, Wójt może wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia w   wyznaczonym terminie pod rygorem wykluczenia podmiotu z   postępowania o   udzielenie dotacji.  

§   3.  

Decyzję o   przyznaniu dotacji podejmuje Wójt po wykluczeniu zbieżności zadań z   zakresem przedmiotowym zadań opisanych w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, uwzględniając w   szczególności:  

1)   zgodność z   zadaniami własnymi gminy,  

2)   koszty realizacji zadania przedstawione w   ofercie,  

3)   stopień zaagażowania finansowego podmiotu,  

4)   ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot,  

5)   spodziewane efekty,  

6)   sposób realizacji zadania,  

7)   możliwości finansowe Gminy  

§   4.  

1.   Z podmiotem przyjmującym zadanie Wójt Gminy zawiera pisemną umowę na realizację.  

2.   Umowa zawiera elementy określone w   art. 151 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz 1240 z   późn. zm.)  

3.   Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłużej niż rok budżetowy.  

4.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron możliwość zmiany zakresu rzeczowego oraz warunki realizacji zadania, w   formie aneksu do umowy.  

5.   Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w   przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego jej wykonania.  

6.   Podstawą do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli jej wykonania.  

§   5.  

1.   Dotacja może być przekazywana jednorazowo lub w   kilku ratach wg. ustalonego w   umowie harmonogramu, z   zastrzeżeniem, że uruchomienie kolejnej raty dotacji następuje pod warunkiem rozliczenia się podmiotu z   raty poprzedniej.  

2.   Podmiot otrzymujący dotację prowadzi dokumentację i   ewidencję zgodnie z   obowiązującymi przepisami, w   sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

3.   Dokumentację związaną z   realizacją zadania dotowany przechowuje w   swoich aktach.  

§   6.  

1.   Po zakończeniu realizacji zadania podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z   jej wykorzystania, które w   szczególności powinno zawierać zestawienie i   kserokopie rachunków i   faktur VAT oraz część opisową.  

2.   Sprawozdanie, o   którym mowa w   ust. 1   powinno być złożone w   Urzędzie Gminy w   terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania.  

§   7.  

1.   Wójt lub upoważniona przez niego osoba dokonuje kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych w   trakcie realizacji zadania i   po jego zakończeniu, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości i   rzetelności realizacji zadania.  

2.   Z przeprowadzonej kontroli każdorazowo sporządzony jest protokół.  

§   8.  

Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z   odsetkami, w   wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w   terminie 15 dni od wezwania, lub zakończenia realizacji zadania.  

§   9.  

W celu zapewnienia jawności postępowania o   udzielenia dotacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i   tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 14 dni po zaistnieniu zdarzenia, informacji o   wpłynięciu oferty, podjęciu decyzji o   przyznaniu dotacji oraz rozliczeniu dotacji.  

§   10.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   11.  

Traci moc Uchwała Nr XIII/73/2007 z   9 sierpnia 2007 r. w   sprawie trybu postępowania o   udzielenie dotacji z   budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i   niedziałającym w   celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie.  

§   12.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski.  

§   13.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lyski  


inż.   Krystian   Widenka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »