| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.19.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zm.) art. 221, ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lyski  
uchwala  

§   1.  

Powierzanie przez Gminę podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i   niedziałającym w   celu osiągnięcia zysku zadań publicznych Gminy innych niż określone w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie oraz udzielanie dotacji na ten cel następuje w   trybie określonym w   niniejszej uchwale.  

§   2.  

1.   W celu uzyskania dotacji podmiot ubiegający się o   jej przyznanie powinien wystąpić do Wójta Gminy z   ofertą na wykonanie zadania.  

2.   Oferta powinna zawierać:  

1)   nazwę i   adres podmiotu ubiegającego się o   przyznanie dotacji,  

2)   statut lub inny dokument organizacyjny i   rejestracyjny podmiotu,  

3)   zakres rzeczowy zadania,  

4)   terminy i   sposób realizacji zadania,  

5)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w   tym określenie wkładu własnego  

6)   oświadczenie o   nie prowadzenie działalności w   celu osiągnięcia zysku,  

7)   wykaz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu podmiotu.  

3.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad zawartych w   ofercie, Wójt może wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia w   wyznaczonym terminie pod rygorem wykluczenia podmiotu z   postępowania o   udzielenie dotacji.  

§   3.  

Decyzję o   przyznaniu dotacji podejmuje Wójt po wykluczeniu zbieżności zadań z   zakresem przedmiotowym zadań opisanych w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, uwzględniając w   szczególności:  

1)   zgodność z   zadaniami własnymi gminy,  

2)   koszty realizacji zadania przedstawione w   ofercie,  

3)   stopień zaagażowania finansowego podmiotu,  

4)   ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot,  

5)   spodziewane efekty,  

6)   sposób realizacji zadania,  

7)   możliwości finansowe Gminy  

§   4.  

1.   Z podmiotem przyjmującym zadanie Wójt Gminy zawiera pisemną umowę na realizację.  

2.   Umowa zawiera elementy określone w   art. 151 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz 1240 z   późn. zm.)  

3.   Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłużej niż rok budżetowy.  

4.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron możliwość zmiany zakresu rzeczowego oraz warunki realizacji zadania, w   formie aneksu do umowy.  

5.   Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w   przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego jej wykonania.  

6.   Podstawą do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli jej wykonania.  

§   5.  

1.   Dotacja może być przekazywana jednorazowo lub w   kilku ratach wg. ustalonego w   umowie harmonogramu, z   zastrzeżeniem, że uruchomienie kolejnej raty dotacji następuje pod warunkiem rozliczenia się podmiotu z   raty poprzedniej.  

2.   Podmiot otrzymujący dotację prowadzi dokumentację i   ewidencję zgodnie z   obowiązującymi przepisami, w   sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

3.   Dokumentację związaną z   realizacją zadania dotowany przechowuje w   swoich aktach.  

§   6.  

1.   Po zakończeniu realizacji zadania podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z   jej wykorzystania, które w   szczególności powinno zawierać zestawienie i   kserokopie rachunków i   faktur VAT oraz część opisową.  

2.   Sprawozdanie, o   którym mowa w   ust. 1   powinno być złożone w   Urzędzie Gminy w   terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania.  

§   7.  

1.   Wójt lub upoważniona przez niego osoba dokonuje kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych w   trakcie realizacji zadania i   po jego zakończeniu, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości i   rzetelności realizacji zadania.  

2.   Z przeprowadzonej kontroli każdorazowo sporządzony jest protokół.  

§   8.  

Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z   odsetkami, w   wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w   terminie 15 dni od wezwania, lub zakończenia realizacji zadania.  

§   9.  

W celu zapewnienia jawności postępowania o   udzielenia dotacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i   tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 14 dni po zaistnieniu zdarzenia, informacji o   wpłynięciu oferty, podjęciu decyzji o   przyznaniu dotacji oraz rozliczeniu dotacji.  

§   10.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   11.  

Traci moc Uchwała Nr XIII/73/2007 z   9 sierpnia 2007 r. w   sprawie trybu postępowania o   udzielenie dotacji z   budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i   niedziałającym w   celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w   ustawie z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie.  

§   12.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski.  

§   13.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lyski  


inż.   Krystian   Widenka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »