| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilicy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   póź. zm.), art. 110 ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej z   dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z   2009r. Nr 175, poz.1362) po przeprowadzeniu konsultacji społecznej Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala :  

§   1  

Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w   Pilicy w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2  

Traci moc uchwała Nr XVIII/135/2011 Rady Miasta i   Gminy w   Pilicy z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pilicy.  

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Pilica.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 15 marca 2012 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   PILICY  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w   Pilicy zwany dalej „Ośrodkiem” działa w   szczególności na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362, z   póź. zm),  

2)   Ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992 z   póź. zm),  

3)   Ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z   2008 r. Nr 223, poz. 1458 z   póź. zm.),  

4)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póź. zm.),  

5)   Ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z   póź. zm.),  

6)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   póź. zm.),  

7)   Ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994 r. o   ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z   póź. zm.),  

8)   Ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z   2009 r. Nr 1, poz. 7   z póź. zm.),  

9)   Ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z   póź. zm.),  

10)   Ustawy z   dnia 28 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2007 r. Nr 70, poz. 473 z   póź. zm.),  

11)   Ustawa z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   póź. zm.),  

12)   Innych, właściwych aktów prawnych,  

13)   Niniejszego Statutu.  

§   2  

1.   Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową, skupiającą zadania z   zakresu pomocy społecznej zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych.  

3.   Nadzór nad OPS sprawuje Burmistrz Miasta i   Gminy Pilica.  

4.   Terenem działania Ośrodka jest Miasto i   Gmina Pilica.  

5.   Siedziba Ośrodka znajduje się w   Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46a , budynek Urzędu Miasta i   Gminy pokój nr 6,7,8 i   9.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

§   3  

Celem działalności OPS jest:  

1)   doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem,  

2)   umożliwienie osobom i   rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w   stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i   uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,  

3)   wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i   społeczności lokalnych, poprzez pobudzenie ich potencjału i   aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój.  

§   4  

Zadania OPS obejmują:  

1)   tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w   tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

2)   analizę i   ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z   pomocy społecznej,  

3)   pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i   rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,  

4)   zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin, w   szczególności poprzez:  

a)   świadczenie usług przewidzianych ustawą o   pomocy społecznej oraz innymi przepisami, w   tym usług opiekuńczych,  

b)   przyznawanie i   wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o   pomocy społecznej oraz innymi ustawami,  

5)   dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej oraz ocena efektów jej działalności w   mieście i   gminie  

6)   współdziałanie z   grupami i   społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w   nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,  

7)   organizowanie różnorodnych form pomocy, w   tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a   także udział w   rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,  

8)   podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup kategorialnych (np. dzieci, młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni) oraz społeczności lokalnych, w   szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem, będących odpowiedzią na generowane przez te podmioty potrzeby i   problemy,  

9)   realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i   grup,  

10)   realizacja zadań w   zakresie wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej zgodnie z   art. 176 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),  

11)   tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie zgodnie z   art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

12)   obsługa organizacyjno-techniczna gminnego zespołu interdyscyplinarnego,  

13)   współpraca i   współdziałanie z   organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim i   innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i   prawnymi na zasadzie partnerstwa w   zakresie pomocy społecznej,  

14)   realizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w   Gminie Pilica”w zakresie zadań pomocy społecznej.  

§   5  

OPS realizuje:  

1)   zadania własne oraz zlecone gminy określone w   ustawie o   pomocy społecznej,  

2)   zadania wynikające z   innych ustaw, w   szczególności:  

a)   opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,  

b)   prowadzenie postępowania i   wydawanie decyzji w   sprawie świadczeń z   funduszu alimentacyjnego,  

c)   prowadzenie postępowań przeciwko dłużnikom alimentacyjnym,  

d)   realizowanie zadań wynikających z   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych,  

e)   realizowanie zadań wynikających z   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie,  

f)   zadań wynikających z   ustawy o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

g)   zadań własnych gminy wynikających z   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych,  

h)   zadań wynikających z   ustawa z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   póź. zm.).  

Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie  

§   6  

1.   Kierownik kieruje Ośrodkiem, odpowiada za całokształt działań oraz reprezentuje OPS na zewnątrz.  

2.   Kierownik OPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i   działa w   granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Burmistrza Miasta i   Gminy Pilica.  

3.   Kierownik składa roczne sprawozdanie Radzie Miasta i   Gminy w   Pilicy z   działalności OPS oraz przedstawia potrzeby w   zakresie pomocy społecznej.  

4.   Burmistrz M i   G Pilica nawiązuje i   rozwiązuje stosunek pracy z   Kierownikiem OPS.  

§   7  

1.   W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyróżnia się następujące stanowiska :  

1)   kierownik Ośrodka  

2)   główny księgowy  

3)   pracownicy socjalni  

4)   inspektor ds. świadczeń rodzinnych i   funduszu alimentacyjnego  

5)   opiekunki  

6)   Ośrodek prowadzi nadzór nad działalnością Świetlic Środowiskowych i   Ognisk Wychowawczych  

7)   Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

2.   Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Załącznik nr 1   do Statutu.  

§   8  

1.   Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych mu przez Burmistrza Miasta i   Gminy Pilica.  

2.   Burmistrz M iG Pilica może udzielić innej osobie na wniosek Kierownika OPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w   zakresie zadań gminy.  

Rozdział 4.
Gospodarka majątkowa i   finansowa  

§   9  

Kierownik OPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i   należyte wykorzystanie.  

§   10  

1.   Podstawą gospodarki finansowej OPS jest roczny plan dochodów i   wydatków.  

2.   OPS prowadzi obsługę finansowo-księgową zadań działów wynikających ze struktury organizacyjnej OPS.  

§   11  

1.   Kierownik OPS uprawniony jest do tworzenia rachunku dochodów własnych zgodnie z   przepisami w   tym zakresie.  

2.   OPS jest upoważniony do przyjmowania darowizn przeznaczonych na działalność statutową.  

§   12  

Nadzór nad prowadzoną przez OPS gospodarką finansową sprawuje Burmistrz M i   G Pilica.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   13  

1.   Statut OPS jest nadawany przez Radę Miasta i   Gminy w   Pilicy.  

2.   Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.  

Załącznik nr 1  
do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pilicy  

STRUKTURA ORGANIZACYJNA  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W   PILICY  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »