| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/232/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.).

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży za każdy 1 m2 powierzchni zajętej:

1) na targowisku zlokalizowanym pomiędzy ulicami: Kościuszki, Eichendorffa, Łąkowa, Dąbrowszczaków - 2,00 zł.

2) na targowisku na Placu Targowym - w granicach wyznaczonych przez właściciela terenu - 2,50 zł.

3) w pozostałych miejscach - 20,00 zł.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży artykułów dekoracyjnych grobów przed cmentarzem za każdy 1 m2 powierzchni zajętej - 2,00 zł.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży:

1) z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie - 20,00 zł.

2) z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - 25,00 zł.

3) z ciągnika lub innego środka transportu - 20,00 zł.

4) z przyczep do pojazdów wymienionych w punktach 1 - 3 - stawkę dzienną jak za pojazd podstawowy

§ 4. 1. Jeżeli powierzchnia zajmowana przez podmiot dokonujący sprzedaży jest mniejsza niż 1 m2 to zaokrągla się ją do pełnego m2 .

2. Za każdy dzień handlowy pobór opłaty targowej od sprzedaży odbywa się oddzielnie.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa - poboru opłaty targowej dokonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

2. Określa się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej dla inkasenta w wysokości 12 % zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot.

§ 6. Inkasent wpłaca niezwłocznie pobraną opłatę targową na rachunek bankowy Miasta Racibórz lub w kasie Urzędu Miasta Racibórz, nie później jednak niż w pierwszy dzień roboczy po tygodniu, w którym opłata targowa została pobrana.

§ 7. Zwalnia się od opłaty targowej, jeżeli handlujący posiada pisemną zgodę organizatora na zajęcie terenu pod handel, sprzedaż prowadzoną w związku z oprawą gastronomiczno - handlową imprez kulturalnych i sportowych, organizowanych przez:

1) Miasto Racibórz lub jednostki organizacyjne gminy,

2) Powiat Raciborski lub jednostki organizacyjne powiatu,

3) organizacje pożytku publicznego oraz parafie wyznaniowe.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLIII/683/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty targowej z późn. zm.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek dziennych opłaty targowej od sprzedaży, zarządza jej pobór w drodze inkasa oraz określa inkasentów. Zmiany zapisów uchwały dokonuje się w związku ze zmianą wysokości stawek opłaty na targowisku na Placu Targowym. We wszystkie dni tygodnia dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży za każdy 1 m2 powierzchni zajętej, wynosić będzie 2,50 zł.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 09.02.2012 r. do 22.02.2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »