| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/232/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.).

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży za każdy 1 m2 powierzchni zajętej:

1) na targowisku zlokalizowanym pomiędzy ulicami: Kościuszki, Eichendorffa, Łąkowa, Dąbrowszczaków - 2,00 zł.

2) na targowisku na Placu Targowym - w granicach wyznaczonych przez właściciela terenu - 2,50 zł.

3) w pozostałych miejscach - 20,00 zł.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży artykułów dekoracyjnych grobów przed cmentarzem za każdy 1 m2 powierzchni zajętej - 2,00 zł.

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży:

1) z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie - 20,00 zł.

2) z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - 25,00 zł.

3) z ciągnika lub innego środka transportu - 20,00 zł.

4) z przyczep do pojazdów wymienionych w punktach 1 - 3 - stawkę dzienną jak za pojazd podstawowy

§ 4. 1. Jeżeli powierzchnia zajmowana przez podmiot dokonujący sprzedaży jest mniejsza niż 1 m2 to zaokrągla się ją do pełnego m2 .

2. Za każdy dzień handlowy pobór opłaty targowej od sprzedaży odbywa się oddzielnie.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa - poboru opłaty targowej dokonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

2. Określa się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej dla inkasenta w wysokości 12 % zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot.

§ 6. Inkasent wpłaca niezwłocznie pobraną opłatę targową na rachunek bankowy Miasta Racibórz lub w kasie Urzędu Miasta Racibórz, nie później jednak niż w pierwszy dzień roboczy po tygodniu, w którym opłata targowa została pobrana.

§ 7. Zwalnia się od opłaty targowej, jeżeli handlujący posiada pisemną zgodę organizatora na zajęcie terenu pod handel, sprzedaż prowadzoną w związku z oprawą gastronomiczno - handlową imprez kulturalnych i sportowych, organizowanych przez:

1) Miasto Racibórz lub jednostki organizacyjne gminy,

2) Powiat Raciborski lub jednostki organizacyjne powiatu,

3) organizacje pożytku publicznego oraz parafie wyznaniowe.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLIII/683/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty targowej z późn. zm.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwały określa wysokość stawek dziennych opłaty targowej od sprzedaży, zarządza jej pobór w drodze inkasa oraz określa inkasentów. Zmiany zapisów uchwały dokonuje się w związku ze zmianą wysokości stawek opłaty na targowisku na Placu Targowym. We wszystkie dni tygodnia dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży za każdy 1 m2 powierzchni zajętej, wynosić będzie 2,50 zł.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 09.02.2012 r. do 22.02.2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »