| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami ) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zmianami).

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rudnik w wysokości:

1. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudnik na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Rudnik, tryb rozliczania dotacji oraz zasady kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Rudnik, której zasady udzielania określa niniejsza uchwała, udzielana będzie na dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), zwanej w dalszej części uchwały Ustawą.

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 2.

Dotacja z budżetu Gminy Rudnik, określone w § 1 niniejszej uchwały, zwana w dalszej części uchwały Dotacją, może być udzielane jeżeli zabytek:

1. Dotacja z budżetu Gminy Rudnik, określone w § 1 niniejszej uchwały, zwana w dalszej części uchwały Dotacją, może być udzielane jeżeli zabytek:

a) usytuowany jest na terenie Gminy Rudnik,

b) wpisany jest do rejestru zabytków,

c) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe,

d) jest ogólnodostępny dla mieszkańców lub turystów,

e) wnioskodawca posiada tytuł prawny do zabytku.

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie robót i prac, które:

1)zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona.

2)rozpoczęto w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku lub w roku złożenia wniosku i będą kontynuowane w roku, w którym dotacja ma być udzielona.

3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku określone w art. 77 Ustawy.

4. Dotacja z budżetu nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania podmiotu oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 2.
Tryb postępowania z wnioskiem.

§ 3.

1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wnioski o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4, składa się w Urzędzie Gminy Rudnik w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

3. Wnioski o przyznanie dotacji, zgłaszane w trakcie roku budżetowego, rozpatrywane są na zasadach zmian w budżecie gminy.

4. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dołącza się:

a) aktualny wypis z rejestru zabytków,

b) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót wykonywanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

d) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego,

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

6. Jeżeli prowadzone prace są kontynuacją prac z lat ubiegłych, wnioskodawca dołącza do wniosku kopię protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniejszej oferty lub inną dokumentację ze sposobu rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy na podstawie odrębnych przepisów, na wykonanie zadania oraz kopię umowy, jeżeli jest już zawarta taka umowa oraz protokoły odbioru wykonanych robót do dnia złożenia wniosku podpisane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia

§ 4.

1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Gminy Rudnik.

2. W uchwale Rady Gminy Rudnik w sprawie przyznania dotacji, określa się nazwę podmiotu otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

3. Informację o przyznaniu dotacji ogłasza się na stronie internetowej Gminy Rudnik.

Rozdział 3.
Umowa o udzielenie dotacji

§ 5.

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem, który otrzyma dotację, a Wójtem Gminy Rudnik.

2. Umowa powinna określać:

1)opis prac lub robót i termin ich wykonania oraz określenie trybu wyłonienia wykonawcy,

2)kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót,

3)sposoby i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji, a także sposób kontroli wykorzystania dotacji,

4)zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji.

3. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

4. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele, niż określone w umowie.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.

§ 6.

Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku transzach w zależności od potrzeb i specyfiki realizowanego zadania oraz postanowień umowy.

Rozdział 4.
Rozliczenie dotacji

§ 7.

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do dnia 30 grudnia danego roku kalendarzowego.

2. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót z udziałem osób posiadających kwalifikacje do odbioru robót.

3. W celu rozliczenia dotacji, podmiot, któremu jej udzielono, składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Wójtowi Gminy Rudnik.

4. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wójt Gminy Rudnik prowadzi wykaz dotacji udzielonych przez Radę Gminy Rudnik na zadania, o których mowa w § 1.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji zadania

§ 9.

1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, przede wszystkim w zakresie:

a) stanu realizacji zadania,

b) efektywności i jakości wykonania zadania,

c) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,

d) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków budżetu Gminy,

e) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy

2. Kontrolę prawidłowości wykonywania dotowanego zadania, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych, sprawuje Wójt Gminy lub upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy Rudnik.

3. W ramach kontroli, o której mowa w pkt. 1, osoby upoważnione mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji dotyczących wykonywania zadania.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 10.

Wielkość środków finansowych przeznaczonych w roku budżetowym na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach określa uchwała budżetowa.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Helga Sekuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XVII/125/2012          
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 do uchw. XVII-125-2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  XVII/125/2012          
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 do uchw. XVII-125-2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »