| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 344/XXI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art.12 pkt 11, art. 92 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z   2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U   z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z   2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z   2007 r., Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z   2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z   2009 r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z   2010 r., Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z   2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w   związku z   art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r.o wspieraniu rodzinny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011 r., Nr 149 poz. 887, Nr 288, poz. 1690)  

Rada Miejska w   Sosnowcu  

uchwala co następuje:  

§   1.   W postępowaniu dotyczącym umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej stosuje się następujące zasady ogólne:  

1.   zasadę wspierania osób i   rodzin w   przezwyciężaniu sytuacji i   okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w   pieczy zastępczej,  

2.   zasadę uwzględniania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i   zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasoby i   uprawnienia,  

3.   zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i   osób będących na ich całkowitym lub częściowym utrzymaniu.  

§   2.   Użyte w   uchwale określenia oznaczają:  

1.   ustawa – ustawa z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zmianami);  

2.   dochód i   kryterium dochodowe – dochód i   kryterium dochodowe w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2009 r., Nr 175 poz. 1362 z   późniejszymi zmianami);  

3.   piecza zastępcza – rodzinna lub instytucjonalna piecza zastępcza w   rozumieniu ustawy;  

4.   dziecko – dziecko przebywające w   pieczy zastępczej;  

5.   pełnoletni wychowanek pieczy zastępczej– osoba, która po osiągnięciu pełnoletności pozostała w   pieczy zastępczej na zasadach art. 37 ust. 2   ustawy;  

6.   osoby zobowiązane – rodzice dziecka lub pełnoletniego wychowanka pieczy zastępczej, za wyjątkiem rodziców, o   których mowa w   art. 193 ust. 7   ustawy, osoby dysponujące dochodem dziecka, osoba pełnoletnia, która osiągnęła pełnoletność w   pieczy zastępczej i   pozostaje w   pieczy po osiągnięciu pełnoletności na zasadach określonych w   art. 37 ust. 2   ustawy,  

7.   opłata – miesięczną opłata za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej w   wysokości określonej na zasadach art. 193 ust. 1   ustawy;  

8.   kontrakt socjalny – kontrakt socjalny w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2009 r., Nr 175 poz. 1362 z   późniejszymi zmianami);  

9.   plan pracy z   rodziną – plan pracy z   rodziną w   rozumieniu przepisów ustawy.  

§   3.   1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w   szczególności jeżeli w   sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej lub zdrowotnej osoby zobowiązanej występuje co najmniej jedna z   poniższych okoliczności :  

1)   osoba zobowiązana korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,  

2)   dochód osoby zobowiązanej nie przekracza 150 % kryterium dochodowego,  

3)   osobą zobowiązaną jest niepełnoletni rodzic nieposiadający własnego dochodu,  

4)   osoba zobowiązana jest bezdomna lub przebywa w   zakładzie penitencjarnym a   jej dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego,  

5)   osoba zobowiązana jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona lub korzysta ze świadczeń szpitala psychiatrycznego w   rozumieniu art. 3   pkt 2   ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994 r. o   ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z   2011 r., Nr 231, poz. 1375 z   późniejszymi zmianami),  

6)   osoba zobowiązana wypełnia obowiązek alimentacyjny wobec dziecka lub pełnoletniego wychowanka pieczy zastępczej lub innych osób, jeśli taki obowiązek jest na niego nałożony decyzją sądu i   jej dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego,  

7)   osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innego członka rodziny przebywającego w   domu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,  

8)   osoba zobowiązana przebywa w   domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub ośrodku wsparcia i   ponosi z   tego tytułu opłatę,  

9)   osoba zobowiązana aktywnie współpracuje w   zakresie poprawy własnej sytuacji życiowej celem powrotu dziecka pod jej opiekę i   wychowanie, w   tym realizuje postanowienia kontraktu socjalnego lub planu pracy z   rodziną i   jej dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.  

2.   Okres odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej ustalony w   decyzji administracyjnej nie może przekroczyć jednorazowo 12 miesięcy.  

§   4.   W przypadku powstania zaległości z   tytułu nieuiszczania opłat przez osobę zobowiązaną można umorzyć w   całości, łącznie z   odsetkami, kwotę należności jeżeli:  

1.   osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,  

2.   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności,  

3.   postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,  

4.   pobyt dziecka w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania, a   utrzymanie zobowiązania mogło by doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i   ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej,  

5.   egzekucja należności zagraża egzystencji osoby zobowiązanej lub osobom pozostającym na jej utrzymaniu,  

6.   sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa lub zdrowotna osoby zobowiązanej uległa pogorszeniu i   w jej wyniku zaistniała co najmniej jedna z   okoliczności wskazanych § 3   ust. 1   pkt 1-8 niniejszej uchwały.  

§   5.   Umorzenie w   części należności z   tytułu opłat wraz z   odsetkami może nastąpić w   sytuacji gdy dochód osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat nie przekracza 300% kryterium dochodowego i   występuje co najmniej jedna z   poniższych okoliczności :  

1.   osoba zobowiązana realizuje ustalenia zawartego kontraktu socjalnego lub planu pracy z   rodziną celem powrotu dziecka pod jej opiekę i   wychowanie,  

2.   osoba zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt innego członka rodziny przebywającego w   domu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,  

3.   osoba zobowiązana wypełnia obowiązek alimentacyjny wobec dziecka lub pełnoletniego wychowanka pieczy zastępczej lub innych osób, jeśli taki obowiązek jest na niego nałożony decyzją sądu,  

4.   występują inne uzasadnione okoliczności, w   szczególności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, śmierć członka rodziny osiągającego dochody, znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub inne sytuacje kryzysowe.  

§   6.   1.   Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może nastąpić gdy osoba zobowiązana wywiązywała się terminowo z   ponoszenia opłat i   nastąpiło pogorszenie jej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej lub zdrowotnej albo wystąpiło zdarzenie losowe uniemożliwiające uiszczenie opłaty z   zachowaniem terminu płatności.  

2.   Odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

3.   Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może przekroczyć 24 miesięcy.  

4.   Od należności, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności określonych decyzją.  

5.   W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłat na warunkach ustalonych decyzją o   rozłożeniu należności na raty lub decyzją o   odroczeniu terminu płatności, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z   odsetkami, o   których mowa w   ust.4 niniejszego paragrafu.  

§   7.   1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty lub zastosowanie ulg, o   których mowa w   niniejszej uchwale może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej w   drodze decyzji administracyjnej.  

2.   Wniosek osoby zobowiązanej winien zawierać wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie ulgi lub odstąpienie od ustalenia odpłatności na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz należy potwierdzić te okoliczności odpowiednimi dokumentami.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   9.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Wilhelm   Zych

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »