| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/166/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 7   ust. 3   oraz art. 20b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), w   związku z   art. 2   pkt 7, art. 3, art. 5   i art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 roku o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z   2007 r. Nr 59, poz. 404 z   pózn. zm) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania zwolnienia z   podatku od nieruchomości budynków lub ich części na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w   których wykonano remont elewacji.  

2.   Wsparcie udzielane w   ramach niniejszej uchwały dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis, a   jej udzielanie następuje zgodnie z   warunkami określonymi w   Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 roku, w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.06.379.5 z   28.12.2006 r.) oraz z   uwzględnieniem przepisów ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 roku o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z   2007 r. Nr 59, poz. 404 z   pózn. zm).  

3.   Przedsiębiorca może uzyskać pomoc na podstawie niniejszej uchwały, jeżeli jej wartość brutto, łącznie z   wartością innej pomocy de minimis (w rozumieniu art. 2   rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 roku, w   sprawie zastosowania art. 87 i   88 traktatu WE do pomocy de minimis) otrzymanej przez niego w   ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz w   dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. Euro. Dla przedsiębiorców działających w   sektorze transportu drogowego wartość o   której mowa wyżej nie może przekroczyć 100 tys. Euro.  

§   2.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1.                 elewacji – należy przez to rozumieć wszystkie zewnętrzne ściany budynku wraz z   występującymi na nich elementami architektonicznymi,  

2.                 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w   istniejącym obiekcie budowlanym (budynku) robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a   niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w   stanie pierwotnym,  

3.   bieżącej konserwacji – należy przez to rozumieć drobne czynności wykonywane na obiektach budowlanych, których celem jest zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz zapewnienie możliwości ich użytkowania zgodnie z   przeznaczeniem.  

§   3.  

1.                 Zwalnia się z   podatku od nieruchomości budynki lub ich części położone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicach: Rynek, Słowackiego, Targowa (od Rynku do ulicy Witosa), Zamkowa, Zgody, Kubsza, Michalskiego, Wałowa, Głowackiego, Plac Gladbeck, Jana, Piłsudskiego, Apteczna, Styczyńskiego, Opolskiego, Kościelna, Sądowa, Minorytów, Ks. Konstancji, Średnia, Powstańców, Krótka, Daszyńskiego, Arendarska w   których po dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały został przeprowadzony i   zakończony remont elewacji.  

2.                 Zwolnienie z   podatku od nieruchomości o   którym mowa w   niniejszej uchwale przysługuje po spełnieniu warunków określonych w   niniejszej uchwale od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w   którym zakończono remont elewacji budynku na okres 5   lat. Warunkiem uzyskania prawa do zwolnienia jest zakończenie remontu elewacji budynku przed upływem okresu obowiązywania niniejszej uchwały.  

3.                 W przypadku gdy przed upływem okresu zwolnienia o   którym mowa w   niniejszej uchwale nastąpiło zdarzenie powodujące wygaśnięcie obowiązku podatkowego w   stosunku do przedmiotu opodatkowania objętego zwolnieniem ciążącego na podmiocie który poniósł nakłady na remont elewacji (np. przeniesienie własności nieruchomości) zwolnienie przysługuje do końca miesiąca w   którym zdarzenie to miało miejsce.  

4.                 W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu udzielonej pomocy de minimis zwolnienie z   podatku od nieruchomości przysługuje do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w   którym nastąpiło jego przekroczenie.  

5.                 Wysokość zwolnienia udzielonego w   ramach niniejszej uchwały nie może przekroczyć nakładów poniesionych na wykonanie remontu elewacji budynku oraz nakładów poniesionych na remont dachu jeżeli remont ten był przeprowadzany w   związku z   remontem elewacji budynku, z   tym że do nakładów tych wlicza się jedynie nakłady poniesione po dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały. W   tym przypadku przepis § 3  
ust. 4   znajduje odpowiednie zastosowanie.  

6.                 W sytuacji gdy koszty remontu elewacji zostały poniesione przez wspólnotę mieszkaniową w   rozumieniu ustawy z   dnia 24 czerwca 1994 roku o   własności lokali (t.j. Dz.U. z   2000 r. Nr 80, poz. 903 z   pózn. zm) zwolnienie z   podatku od nieruchomości przysługuje do wysokości nakładów poniesionych na remont elewacji obliczonych proporcjonalnie do udziału podatnika w   nakładach poniesionych na remont.  

7.                 Zwolnienie z   podatku od nieruchomości nie obejmuje budynków lub ich części w   których wykonano remont elewacji niezgodnie z   obowiązującymi przepisami w   tym z   pominięciem obowiązujących procedur wynikających z   prawa budowlanego lub z   naruszeniem zaleceń konserwatorskich.  

§   4.  

Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest utrzymanie estetyki i   stanu technicznego wyremontowanej elewacji budynku przez cały okres zwolnienia z   podatku od nieruchomości, przy czym dopuszcza się możliwość przeprowadzania w   okresie zwolnienia bieżącej konserwacji.  

§   5.  

1.                 Warunkiem skorzystania ze zwolnienia o   którym mowa w   niniejszej uchwale jest złożenie, przed rozpoczęciem remontu elewacji, wniosku o   udzielenie zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały informującego o   zamiarze skorzystania ze zwolnienia z   podatku od nieruchomości, w   tym zawierającego dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o   zwolnienie (pełna nazwa albo imię i   nazwisko, adres zamieszkania lub siedziba podmiotu, identyfikator podatkowy, oraz w   przypadku podmiotów ubiegających się o   udzielenie pomocy publicznej forma prawna podmiotu ubiegającego się o   zwolnienie, wielkość przedsiębiorcy, klasę działalności), a   także przewidywanej daty rozpoczęcia remontu i   przewidywanego terminu jego zakończenia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

2.                 Wraz z   wnioskiem o   przyznanie zwolnienia z   podatku od nieruchomości podatnik zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:  

a)   dokumentów potwierdzających stan elewacji przed rozpoczęciem remontu – w   tym szczegółową dokumentację fotograficzną całej elewacji budynku,  

b)   kopii decyzji o   pozwoleniu na przeprowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy organ, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia, lub kopie zgłoszenia robót właściwemu organowi oraz innych dokumentów wynikających z   przepisów prawa budowlanego.  

3.   W terminie 30 dnia od dnia zakończenia remontu elewacji budynku podatnik zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:  

a)   dokumentów potwierdzających stan elewacji po zakończeniu remontu – w   tym szczegółową dokumentację fotograficzną całej elewacji budynku,  

b)   informację i   dokumenty potwierdzające datę rozpoczęcia i   zakończenia remontu (np. umowa z   wykonawcą z   której wynikać będzie termin realizacji prac),  

c)   informację zbiorczą o   wysokości poniesionych nakładów na remont elewacji budynku wraz z   kopiami faktur, rachunków (kosztorysów, protokołów odbioru) poświadczających poniesione wydatki związane z   remontem elewacji danego budynku (w tym za zakup materiałów wykorzystywanych do przeprowadzenia remontu elewacji, zakup usług budowlanych, wykonanie projektów budowlanych, dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami). Podatnik zobowiązany jest także przedłożyć na żądanie oryginały faktur, rachunków i   dokumentów do wglądu. Do wysokości nakładów poniesionych na remont elewacji budynków zalicza się także nakłady poniesione na remont dachu tego budynku, ale w   związku z   remontem jego elewacji. W   sytuacji gdy przedmiotem remontu budynku była nie tylko jego elewacja (lub dach) z   dostarczonych dokumentów (w tym faktur, rachunków) winno jednoznacznie wynikać wysokość nakładów związanych z   remontem elewacji budynku (lub jego dachu),  

d)   wszystkich zaświadczeń o   pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w   roku w   którym ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie,  

e)   informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w   szczególności podmiotu i   prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i   przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, przekazane na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o   pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 roku w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 , poz. 311) wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3   ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z   przepisami o   rachunkowości,  

f)   oświadczenia o   spełnieniu warunków do zastosowania zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały.  

4.   Po zakończeniu remontu elewacji budynku podatnik winien złożyć także informacje w   sprawie podatku od nieruchomości lub deklarację na podatek od nieruchomości (lub ich korekty) zgodnie z   odrębnymi przepisami w   tym przepisami ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

5.   Każdorazowo w   całym okresie zwolnienia, na początku każdego roku podatkowego, tj. w   terminie do dnia 15 stycznia danego roku, podatnik korzystający ze zwolnienia stanowiącego pomoc publiczną, jest zobowiązany przedłożyć dokumenty o   których mowa w   ust. 3   lit. d i   lit. e.  

§   6.  

Zwolnienia o   którym mowa w   niniejszej uchwale nie stosuje się wobec podatników zalegających z   zapłatą zobowiązań (podatkowych oraz niepodatkowych) wobec Miasta Wodzisław Śląski w   momencie zakończenia remontu elewacji budynku oraz w   trakcie korzystania ze zwolnienia w   sytuacji gdy okres zalegania ze spłatą zobowiązań wynosi co najmniej 2   miesiące.  

§   7.  

1.                 W przypadku nie dotrzymania przez podatnika któregokolwiek z   wymienionych w   uchwale warunków, zwolnienie nie przysługuje.  

2.                 Podatnik, który wprowadził w   błąd organ udzielający zwolnienia co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.  

3.                 Nie spełnienie warunków o   którym mowa w   niniejszej uchwale w   szczególności warunku o   którym mowa w   § 4   powoduje, iż podatnik traci prawo do zwolnienia określonego niniejszą uchwałą za cały okres w   którym ze zwolnienia korzystał.  

4.                 Podatnicy, o   których mowa w   ust. 2   i 3   są zobowiązani do zapłaty należnego podatku zgodnie z   zasadami zawartymi w   ustawie Ordynacja podatkowa.  

§   8.  

1.                 W okresie korzystania ze zwolnienia określonego w   niniejszej uchwale, może nastąpić weryfikacja złożonych przez podatnika dokumentów oraz stanu elewacji budynku w   którym dokonano remontu elewacji w   wyniku kontroli (oględzin) przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

2.                 W przypadku gdy zwolnienie stanowi pomoc publiczną przedsiębiorca korzystający z   pomocy w   formie zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w   żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i   monitorowania.  

§   9.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   10.  

1.                 Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.  

2.                 Prawa do zwolnienia nabyte w   czasie obowiązywania uchwały trwają przez okres przewidziany w   uchwale.  

§   11.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

              1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z   17.12.1992),

              2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z   20.07.1999).

              Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/166/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór wniosku o   udzielenie zwolnienia  
na podstawie uchwały w   sprawie zwolnień z   podatku od nieruchomości  
budynków lub ich części w   których wykonano remont elewacji  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »