| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr P/01/PS-A/AK/2012 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a

Na podstawie uchwały nr IX/117/2011 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   2 czerwca 2011 r. w   sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia części zadań z   zakresu edukacji publicznej, Miasto Gliwice reprezentowane przez Krystiana Tomalę - Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice  
zawiera porozumienie z   Gminą Knurów reprezentowaną przez Piotra Surówkę Zastępcę Prezydenta Miasta Knurów.  

§   1  

Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w   sprawie zorganizowania nauki religii w   roku szkolnym 2011/2012 w   pozaszkolnym punkcie katechetycznym w   Gliwicach przy ul.   Jagiellońskiej 19a dla 48 uczniów szkół prowadzonych przez Gliwice, Powiat Gliwicki, Gierałtowice, Knurów, Krupski Młyn, Pyskowice, Toszek, Zabrze - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia, o   których mowa w   § 2   związanego z   nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w   wymiarze 18/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w   Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w   Gliwicach przy ul. Gomułki 16a. Lekcje religii realizowane są w   punkcie katechetycznym w   Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.  

§   2  

1.   Koszty zatrudnienia nauczyciela, o   którym mowa w   § 1, a   które ponosi Miasto Gliwice obejmują:  

-   § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  

-   § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

-   § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  

-   § 4120 Składki na Fundusz Pracy  

-   § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

2.   Gmina Knurów ponosi koszty zatrudnienia określone w   ust. 1   proporcjonalnie dla 1   ucznia z   terenu Gminy Knurów, tj. 0,02 tych kosztów.  

§   3  

1.   Średnie miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o   którym mowa w   § 2   wynoszą 63,34 złotych w   roku szkolnym 2011/2012. Kalkulację planowanych kosztów poniesionych przez Miasto Gliwice z   tytułu zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

2.   Gmina Knurów zobowiązuje się przekazywać Miastu Gliwice dotację celową na realizację zadania określonego w   § 1, w   kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów, tj. 763,61 złotych za okres od 1   września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.  

3.   Gmina Knurów zobowiązuje się przekazać jednorazowo kwotę dotacji, o   której mowa w   ust. 2   na rachunek Miasta Gliwice, tj. ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Gliwice, nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252, po zakończonym roku szkolnym 2011/2012 do dnia 31 sierpnia 2012 roku.  

4.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 3   zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

§   4  

1.   Kwoty wykazane w   § 3   w ust. 1   i ust. 2   są kwotami planowanymi i   mogą ulec zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela określonych w   § 2   i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.  

2.   Kwota dotacji celowej określona w   § 3   ust. 2   zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2012 roku i   rozliczona do dnia 31 października 2012 r. Miasto Gliwice przedstawi Gminie Knurów rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z   tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w   punkcie katechetycznym w   Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.  

3.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   ust. 2   będzie:  

1)   wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2011/2012 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Knurów, to Gmina Knurów zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w   terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, o   którym mowa w   ust. 2. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Gmina Knurów zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 3   ust. 4;  

2)   niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2011/2012 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Knurów, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie 14 dni od daty rozliczenia, o   którym mowa w   ust. 2   na konto przekazującego dotację. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Gliwice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 3   ust.   4.  

§   5  

1.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w   punkcie katechetycznym w   Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a - za okres od 1   września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.  

2.   Termin końcowego rozliczenia zadań, o   których mowa w   ust. 1   strony ustalają na dzień nie później niż 31 października 2012 roku.  

§   6  

1.   W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. nr 157, poz. 1240) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

2.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w   formie pisemnej.  

3.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.  

§   7  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2011 r.  

§   8  

Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  


Krystian Tomala  


Skarbnik Miasta Gliwice  


Ryszard   Reszke

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów  


Piotr   Surówka


Skarbnik Miasta Knurów  


Krzysztof   Grzelak

 


Załącznik do Porozumienia Nr P/01/PS-A/AK/2012
Gminy Knurów
z dnia 9 lutego 2012 r.

Załącznik do porozumienia nr P/01/PS-A/AK/2012 z   dnia 9.02.2012 r.  

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w   punkcie katechetycznym działającym w   Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.  

 

KALKULACJA KOSZTÓW  

 

 

 

 

 

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT ZATRUDNIENIA  

 

 

 

 

 

KOSZT ZATRUDNIENIA W   OKRESIE IX 2011-VIII 2012  

 

 

 

 

 

LP  

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

LICZBA UCZNIÓW  

CZĘŚĆ WYMIARU ETATU PRZYPADAJĄCA NA JST  

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT PRZYPADAJĄCY NA POSZCZEGÓLNE JST  

OGÓŁEM KOSZTY  
IX 2011- VII 2012  

§4010  

§ 4040  

§ 4110  

§ 4120  

§ 4440  

SUMA  

§ 4010  

§ 4040  

§ 4110  

§ 4120  

§ 4440  

SUMA  

1  

GLIWICE  

38  

0,80  

2545,37  

30544,48  

1859,69  

149,94  

307,07  

49,23  

179,44  

2545,37  

22316,24  

1799,29  

3684,86  

590,80  

2153,29  

30544,48  

2  

GIERAŁTOWICE  
(Przyszowice)  

1  

0,02  

63,64  

763,61  

46,49  

3,75  

7,68  

1,23  

4,49  

63,64  

557,91  

44,98  

92,12  

14,77  

53,83  

763,61  

3  

KNUROW  

1  

0,02  

63,64  

763,61  

46,49  

3,75  

7,68  

1,23  

4,49  

63,64  

557,91  

44,98  

92,12  

14,77  

53,83  

763,61  

4  

KRUPSKI MŁYN  

1  

0,02  

63,64  

763,61  

46,49  

3,75  

7,68  

1,23  

4,49  

63,64  

557,91  

44,98  

92,12  

14,77  

53,83  

763,61  

5  

PYSKOWICE  

2  

0,04  

127,26  

1527,21  

92,98  

7,50  

15,35  

2,46  

8,97  

127,26  

1115,81  

89,96  

184,24  

29,54  

107,66  

1527,21  

6  

TOSZEK  
(Paczyna)  

1  

0,02  

63,64  

763,61  

46,49  

3,75  

7,68  

1,23  

4,49  

63,64  

557,91  

44,98  

92,12  

14,77  

53,83  

763,61  

7  

ZABRZE  

1  

0,02  

63,64  

763,61  

46,49  

3,75  

7,68  

1,23  

4,49  

63,64  

557,91  

44,98  

92,12  

14,77  

53,83  

763,61  

8  

STAROSTWO POWIATOWE  

3  

0,06  

190,91  

2290,84  

139,48  

11,25  

23,03  

3,69  

13,46  

190,91  

1673,72  

134,95  

276,36  

44,31  

161,50  

2290,84  

RAZEM  

 

48  

1,00  

3181,74  

38180,58  

2324,60  

187,44  

383,85  

61,53  

224,32  

3181,74  

27895,32  

2249,10  

4606,06  

738,50  

2691,60  

38180,58  

Sebastian Olencki 9/18 et. kontraktowy  

Andrzej Wójcik 9/18 et. kontraktowy  

Starostwo Powiatowe (gmina Knurów x1, gmina Pyskowice x2)  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »