| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Poczesna; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6 kwietnia 2012r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Poczesna prowadzenia zadania p.n.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w Nieradzie- etap II część II "

Województwem Śląskim,   z siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adama Matusiewicza                                                                                 Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                                             Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

a  

Gminą Poczesna,   z siedzibą w   Poczesnej przy ul. Wolności 2   reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Ujmę.  

§   1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Poczesna prowadzenia zadania p.n.:   „Budowa chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w   Nieradzie- etap II część II   ".  

2.   Województwo Śląskie powierza Gminie Poczesna pełnienie funkcji inwestora w   zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w   ust. 1, w   rozumieniu art. 20 pkt 3   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych. Gmina Poczesna ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3.   Zakres rzeczowy zadania określonego w   ust. 1   obejmuje budowę chodnika wraz z   odwodnieniem w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w   Nieradzie - etap II część II: budowa chodnika na odcinku 242 m, budowa odwodnienia na odcinku 217 m, budowa 12 wjazdów, montaż 2   separatorów i   odtworzenie nawierzchni jezdni na powierzchni 12,76 m 2 .  

4.   Budowa chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w   Nieradzie - etap II część I   była przedmiotem porozumienia nr   26/KT/2011 z   dnia 28.04.2011 r.  

5.   Gmina Poczesna posiada pozwolenie na budowę Nr 24/09/C (IF/IX/7111/2/15/09) z   dnia 21 maja 2009 r. wydane przez Wojewodę Śląskiego.  

6.   Do niniejszego porozumienia mają w   szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o   drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.  

7.   Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w   ust. 1   rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, dokonywanego w   trybie określonym w   § 4   ust. 4   niniejszego porozumienia na 17 grudnia 2012   r.  

§   2.  

1.   Koszt całkowity zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzoru i   wynosi 421.906 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych).  

2.   Koszt zadania ustalony został na podstawie umowy zawartej przez Gminę Poczesna z   wykonawcą robót budowlanych PU DROGREM K.   Kołodziejczyk z   Poczesnej oraz umowy z   inspektorem nadzoru Firmą Inżynierską T. Czop z   Łaz.  

3.   Gmina Poczesna oświadcza, że wybór wykonawców zadania dokonany został zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.  

4.   Gmina Poczesna uczestniczy w   kosztach realizacji zadania w   2012 r. w   wysokości 100 % kosztu określonego w   ust. 1.  

5.   Gmina Poczesna posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w   2012 r. w   wysokości 421.906   zł.  

6.   Województwo Śląskie nie uczestniczy w   2012 r. w   kosztach realizacji zadania.  

7.   Gmina Poczesna udzieli Województwu Śląskiemu w   2012 r. pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w   wysokości 100 % kosztu określonego w   ust. 1, w   formie dotacji celowej, której zasady przekazania i   rozliczania określi odrębna umowa.  

8.   Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Poczesna otrzyma w   2012 r. dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy w   kwocie wynikającej z   poniesionych i   udokumentowanych kosztów.  

9.   Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w   zakres określony w   umowie z   wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiedzy stronami porozumienia i   wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały finansowe stron w   tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Poczesna i   Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

10.   Dotacja celowa dotyczy wydatków poniesionych przez Gminę Poczesna w   2012 r.  

§   3.  

1.   Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Poczesna środki finansowe dotacji celowej określonej w   § 2   ust. 8   na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w   terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.  

2.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   należy dołączyć potwierdzone za zgodność z   oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania dokonanego z   udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz rachunków i   faktur.  

3.   Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.  

§   4.  

1.   Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z   niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i   gospodarności.  

2.   Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o   którym mowa w   § 1   ust. 3   oraz jego kontrolowania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

3.   Gmina Poczesna ustali z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach termin odbioru końcowego zadania.  

4.   Odbiór końcowy zadania winien być dokonywany przez Gminę Poczesna z   udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach w   terminie umożliwiajacym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w   terminie wskazanym w   §1 ust.7.  

5.   Wytworzoną w   ramach niniejszego porozumienia oraz porozumienia nr 26/KT/2011 infrastrukturę drogową Gmina Poczesna przekaże nieodpłatnie Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

§   5.  

1.   Gmina Poczesna wykorzysta przekazaną dotację celową, o   której mowa w   § 2   ust. 8, w   terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w   § 2   ust.1.  

2.   Gmina Poczesna zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w   terminie do 31 stycznia 2013 r., zgodnie z   postanowieniami art. 250 i   251 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.  

3.   Rozliczenia dotacji, o   którym mowa w   ust. 2   należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanyach robót.  

4.   Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z   postanowieniami art. 252 ustawy z   dnia 27.08.2009r. o   finansach publicznych.  

5.   Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.  

§   6.  

Gmina Poczesna oświadcza, że:  

a.   dysponuje potencjałem technicznym i   osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;  

b.   roboty wykonywane będą zgodnie z   wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach dostępnymi na stronie www.zdw.katowice.pl.  

§   7.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.  

2.   Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§   8.  

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.  

§   9.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.  

§   10.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   11.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Województwo Śląskie                                                                                                                                                                                                                                                       Gmina Poczesna  

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  


Adam   Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga

WÓJT  


mgr inż.   Krzysztof   Ujma

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »