| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Poczesna; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6 kwietnia 2012r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Poczesna prowadzenia zadania p.n.: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w Nieradzie- etap II część II "

Województwem Śląskim,   z siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adama Matusiewicza                                                                                 Marszałka Województwa Śląskiego  

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi                                             Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

a  

Gminą Poczesna,   z siedzibą w   Poczesnej przy ul. Wolności 2   reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Ujmę.  

§   1.  

1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Poczesna prowadzenia zadania p.n.:   „Budowa chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w   Nieradzie- etap II część II   ".  

2.   Województwo Śląskie powierza Gminie Poczesna pełnienie funkcji inwestora w   zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w   ust. 1, w   rozumieniu art. 20 pkt 3   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych. Gmina Poczesna ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3.   Zakres rzeczowy zadania określonego w   ust. 1   obejmuje budowę chodnika wraz z   odwodnieniem w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w   Nieradzie - etap II część II: budowa chodnika na odcinku 242 m, budowa odwodnienia na odcinku 217 m, budowa 12 wjazdów, montaż 2   separatorów i   odtworzenie nawierzchni jezdni na powierzchni 12,76 m 2 .  

4.   Budowa chodnika w   ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w   Nieradzie - etap II część I   była przedmiotem porozumienia nr   26/KT/2011 z   dnia 28.04.2011 r.  

5.   Gmina Poczesna posiada pozwolenie na budowę Nr 24/09/C (IF/IX/7111/2/15/09) z   dnia 21 maja 2009 r. wydane przez Wojewodę Śląskiego.  

6.   Do niniejszego porozumienia mają w   szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o   drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o   finansach publicznych, ustawy o   gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.  

7.   Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w   ust. 1   rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, dokonywanego w   trybie określonym w   § 4   ust. 4   niniejszego porozumienia na 17 grudnia 2012   r.  

§   2.  

1.   Koszt całkowity zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzoru i   wynosi 421.906 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych).  

2.   Koszt zadania ustalony został na podstawie umowy zawartej przez Gminę Poczesna z   wykonawcą robót budowlanych PU DROGREM K.   Kołodziejczyk z   Poczesnej oraz umowy z   inspektorem nadzoru Firmą Inżynierską T. Czop z   Łaz.  

3.   Gmina Poczesna oświadcza, że wybór wykonawców zadania dokonany został zgodnie z   przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.  

4.   Gmina Poczesna uczestniczy w   kosztach realizacji zadania w   2012 r. w   wysokości 100 % kosztu określonego w   ust. 1.  

5.   Gmina Poczesna posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w   2012 r. w   wysokości 421.906   zł.  

6.   Województwo Śląskie nie uczestniczy w   2012 r. w   kosztach realizacji zadania.  

7.   Gmina Poczesna udzieli Województwu Śląskiemu w   2012 r. pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w   wysokości 100 % kosztu określonego w   ust. 1, w   formie dotacji celowej, której zasady przekazania i   rozliczania określi odrębna umowa.  

8.   Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Poczesna otrzyma w   2012 r. dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy w   kwocie wynikającej z   poniesionych i   udokumentowanych kosztów.  

9.   Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w   zakres określony w   umowie z   wykonawcą podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiedzy stronami porozumienia i   wymagają zawarcia aneksu ustalającego udziały finansowe stron w   tych kosztach. Określenie szczegółowego zakresu tych robót wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Gminy Poczesna i   Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

10.   Dotacja celowa dotyczy wydatków poniesionych przez Gminę Poczesna w   2012 r.  

§   3.  

1.   Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Poczesna środki finansowe dotacji celowej określonej w   § 2   ust. 8   na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w   terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.  

2.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   należy dołączyć potwierdzone za zgodność z   oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania dokonanego z   udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach oraz rachunków i   faktur.  

3.   Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.  

§   4.  

1.   Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z   niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i   gospodarności.  

2.   Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, o   którym mowa w   § 1   ust. 3   oraz jego kontrolowania Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

3.   Gmina Poczesna ustali z   Zarządem Dróg Wojewódzkich w   Katowicach termin odbioru końcowego zadania.  

4.   Odbiór końcowy zadania winien być dokonywany przez Gminę Poczesna z   udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach w   terminie umożliwiajacym sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania najpóźniej w   terminie wskazanym w   §1 ust.7.  

5.   Wytworzoną w   ramach niniejszego porozumienia oraz porozumienia nr 26/KT/2011 infrastrukturę drogową Gmina Poczesna przekaże nieodpłatnie Województwu Śląskiemu protokołem zdawczo-odbiorczym, którego kopię po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarząd Dróg Wojewódzkich w   Katowicach.  

§   5.  

1.   Gmina Poczesna wykorzysta przekazaną dotację celową, o   której mowa w   § 2   ust. 8, w   terminie do 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w   § 2   ust.1.  

2.   Gmina Poczesna zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w   terminie do 31 stycznia 2013 r., zgodnie z   postanowieniami art. 250 i   251 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych.  

3.   Rozliczenia dotacji, o   którym mowa w   ust. 2   należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanyach robót.  

4.   Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z   postanowieniami art. 252 ustawy z   dnia 27.08.2009r. o   finansach publicznych.  

5.   Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.  

§   6.  

Gmina Poczesna oświadcza, że:  

a.   dysponuje potencjałem technicznym i   osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;  

b.   roboty wykonywane będą zgodnie z   wymogami Prawa budowlanego oraz wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w   Katowicach dostępnymi na stronie www.zdw.katowice.pl.  

§   7.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania przez obydwie strony.  

2.   Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§   8.  

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.  

§   9.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.  

§   10.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   11.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Województwo Śląskie                                                                                                                                                                                                                                                       Gmina Poczesna  

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  


Adam   Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga

WÓJT  


mgr inż.   Krzysztof   Ujma

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »