| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 10 kwietnia 2012r.

do Porozumienia nr 110/KT/2009 zawartego w dniu 15.06.2009 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Województwem Śląskim   , z   siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego  

Aleksandra Gajewska-Przydryga - Wicemarszałek Województwa Śląskiego  

zwanym dalej „Przekazującym”  

a Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach :  

Paweł Sadza - Starosta  

Henryk Kolarczyk - Wicestarosta  

zwanym dalej „Przejmującym”  

o następującej treści :  

§   1.  

Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian określonego powyżej porozumienia:  

1.   W § 3   porozumienia dodaje się pkt. 27 – 33 w   brzmieniu:  

  27.   W I   półroczu roku 2012 „Przejmujący” otrzyma dodatkowo w   ramach przedmiotowego porozumienia, środki finansowe w   wysokości 25.000 zł stanowiące pomoc finansową udzieloną Województwu Śląskiemu przez Gminę Pawłowice z   przeznaczeniem na realizację robót dotyczących utrzymania zieleni w   zakresie wykaszania pasa drogowego dróg wojewódzkich DW 933 i   DW 938 na terenie Gminy Pawłowice, których koszt ogółem szacuje się w   wysokości 30.000 zł.  

28.   Środki finansowe, o   których mowa w   pkt. 27 Gmina Pawłowice przekaże województwu do dnia 10 maja 2012r.  

29.   Środki finansowe w   kwocie 25.000 zł stanowiące pomoc finansową gminy dla województwa zostaną przekazane Powiatowi Pszczyńskiemu w   ramach przedmiotowego porozumienia niezwłocznie po ich otrzymaniu od Gminy Pawłowice.  

30.   Na realizację robót dotyczących utrzymania zieleni, o   których mowa w   pkt. 27 „Przejmujący” przeznaczy oprócz środków określonych w   pkt. 29, także środki w   wysokości nie więcej niż 5.000 zł pochodzące z   dotacji celowej przyznanej w   I półroczu 2012r. zgodnie z   pkt. 4d na realizację zadań objętych porozumieniem.  

31.   Zakres rzeczowy robót określonych w   pkt. 27 obejmuje wykaszanie poboczy pasów drogowych:  

-   DW 933 o   szerokości około 6,0 m z   każdej strony na długości 4.500 m,  

-   DW 938 o   szerokości około 8,0 m z   każdej strony na długości 7.100 m.  

-   ponadto w   ramach drugiego koszenia należy wyczyścić po prowadzonych pracach wpusty uliczne w   ciągu ww. dróg w   ilości 80 szt.  

Szacunkowa powierzchnia podlegająca koszeniu wynosi około 167.600 m2. Wymienione wyżej roboty zostaną wykonane w   ramach nie mniej niż 2   koszeń w   ciągu sezonu letniego w   następujących terminach:  

-   1 koszenie do 14 maja,  

-   2 koszenie do 11 czerwca.  

32.   Gmina Pawłowice ma prawo do zapoznania się z   przebiegiem procedury wyboru wykonawcy robót określonych w   pkt. 27 i   jej wynikiem, a   także do udziału w   odbiorach robót.  

33.   Powiatowy Zarząd Dróg w   Pszczynie zawiadomi Gminę Pawłowice każdorazowo o   terminie odbioru robót określonych w   pkt. 27 i   umożliwi jej przedstawicielowi uczestnictwo w   odbiorze”;  

2.   W § 4   porozumienia dodaje się pkt. 1g i   1h w   brzmieniu:  

  1g.   W I   półroczu 2012 roku rozliczenie środków określonych w   § 3   pkt. 29 nastąpi poprzez przedłożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do Wydziału Komunikacji i   Transportu: kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki na terenie Gminy Pawłowice, opatrzonych adnotacją „opłacono ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu Śląskiemu przez Gminę Pawłowice w   zakresie kwoty ...…….. przeznaczonej na finansowanie robót dotyczących utrzymania zieleni w   zakresie wykaszania pasa drogowego w   ciągu dróg wojewódzkich DW 933 i   DW   938 na terenie Gminy Pawłowice w   ramach Porozumienia nr 110/KT/2009 ”, kopii dowodów zapłaty faktur oraz protokołów odbioru robót, potwierdzonych za zgodność z   oryginałem.  

1h.   Rozliczenie robót określonych w   § 3   pkt. 27 oraz rozliczenie przekazywanych środków finansowych określonych  
w   §   3   pkt.   29 będzie się odbywało tak jak dotychczas w   comiesięcznych sprawozdaniach sporządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w   Pszczynie, przy czym ostatnie rozliczenie winno być dostarczone nie później niż do 10 lipca 2012 roku.”  

§   2.  

Niniejszy aneks zostaje zawarty na czas określony do 30 czerwca 2012r.  

§   3.  

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.  

§   4.  

Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Aneks został sporządzony w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Strona Przekazująca                                                                                                                                                                                                                                             Strona Przejmująca  

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  


Adam   Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK  


Aleksandra   Gajewska-Przydryga

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »