| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/144/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Bielsku-Białej  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Nadaje się Statut Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w   Bielsku-Białej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.  

Tracą moc Uchwały Rady Powiatu w   Bielsku-Białej:  

1.   Nr III/30/215/09 z   dnia 29 stycznia 2009 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Bielsku-Białej;  

2.   Nr III/41/284/09 z   dnia 29 października 2009 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Bielsku-Białej;  

3.   Nr III/50/347/10 z   dnia 28 maja 2010 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Bielsku-Białej;  

4.   Nr IV/7/43/11 z   dnia 28 kwietnia 2011 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Bielsku-Białej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Roman   Migdał

 


Załącznik do Uchwały Nr IV/20/144/12    
Rady Powiatu w   Bielsku-Białej    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Bielsku-Białej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  


Misją Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej jest "Sprawowanie opieki zdrowotnej w   zakresie psychiatrii i   uzależnień"   .  

§   1.  

1.   Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej zwany dalej "SPZOZ" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Podmiotem tworzącym i   nadzorującym SPZOZ jest Powiat Bielski, który wykonuje swoje zadania poprzez organy, którymi są Rada Powiatu i   Zarząd Powiatu.  

§   2.  

1.   SPZOZ wpisany jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi rejestrowej: 000000014059-W-24.  

2.   SPZOZ posiada osobowość prawną i   jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i   zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w   Bielsku-Białej, pod numerem: 00126705.  

§   3.  

SPZOZ działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a   w szczególności:  

1.   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” i   przepisów wydanych na jej podstawie;  

2.   ustawy z   dnia 14 czerwca 1994 r. o   ochronie zdrowia psychicznego(tj.Dz. U. z   2011 nr 231 poz. 1375 z   późń. zm   )   ;  

3.   innych przepisów dotyczących działalności podmiotów leczniczych;  

4.   uchwał organów Powiatu Bielskiego.  

§   4.  

1.   Siedzibą SPZOZ jest miasto Bielsko-Biała, adres siedziby 43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102.  

2.   Obszarem działania SPZOZ jest miasto Bielsko-Biała i   powiat bielski.  

3.   SPZOZ może prowadzić działalność poza obszarem określonym w   ust. 2   na podstawie odrębnych umów.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania SPZOZ  

§   5.  

1.   Podstawowym celem SPZOZ jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w   zakresie psychiatrii  
i uzależnień oraz profilaktyki i   promocji zdrowia ogółowi ludności na warunkach bezpłatności, częściowej lub pełnej odpłatności, na zasadach określonych w   ustawach, odrębnych przepisach lub umowach cywilnoprawnych.  

2.   Do zadań SPZOZ należy:  

1) udzielanie ambulatoryjnych, dziennych i   całodobowych świadczeń zdrowotnych, dla dzieci, młodzieży i   dorosłych, w   tym diagnostycznych, leczniczych i   rehabilitacyjnych, realizowanych przy współpracy z   uprawnionymi podmiotami;  

2) prowadzenie i   rozwijanie profilaktyki zdrowotnej i   promocji zdrowia;  

3) udzielanie świadczeń konsultacyjnych i   orzecznictwo lekarskie;  

4) uczestnictwo w   przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i   kształcenia osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w   odrębnych przepisach;  

5) udział w   realizacji programów zdrowotnych;  

6) wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa;  

7) realizacja innych zadań wynikających z   odrębnych przepisów prawnych oraz zadań powierzonych SPZOZ w   szczególności przez Starostę Bielskiego, Wojewodę Śląskiego i   Ministra Zdrowia.  

3.   SPZOZ może podejmować współpracę z   krajowymi i   zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w   zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i   doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi; realizującymi zadania należące do zakresu działalności opieki zdrowotnej w   zakresie psychiatrii i   uzależnień.  

4.   SPZOZ może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w   związku z   prowadzeniem badania klinicznego.  

5.   SPZOZ może być członkiem instytucji i   organizacji, o   których mowa w   ust.3.  

§   6.  

Wykonując swoje zadania SPZOZ współpracuje w   szczególności z   innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi i   stowarzyszeniami.  

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna SPZOZ  

§   7.  

1.   Organizację i   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor SPZOZ.  

2.   Szczegółową strukturę organizacyjną SPZOZ oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora SPZOZ i   przedstawiony podmiotowi tworzącemu.  

3.   Schemat organizacyjny SPZOZ zawiera załącznik nr 1   do Statutu.  

§   8.  

1.   Strukturę SPZOZ tworzą komórki organizacyjne:  

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1;  

2) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i   Współuzależnienia, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1;  

3) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1;  

4) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i   Młodzieży, Bielsko-Biała, ul. Reja 15;  

5) Poradnia Zdrowia Psychicznego, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;  

6) Poradnia Leczenia Nerwic, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;  

7) Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i   Młodzieży, Bielsko-Biała, ul. Reja 15 – 12 miejsc;  

8) Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 12 miejsc;  

9) Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny), Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 12 miejsc;  

10) Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny), Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 12 miejsc;  

11) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 16 miejsc;  

12) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 30 łóżek;  

13) Oddział Psychiatryczny (Ogólny), Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 35 łóżek;  

14) Zespół Środowiskowy z   Oddziałem Hospitalizacji Domowej, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;  

15) Izba Przyjęć, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;  

16) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, Bielsko – Biała, ul. Kaszyska 35 – 14 łóżek,  

17) Dział Farmacji Szpitalej, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102.  

2.   Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą inne komórki organizacyjne i   samodzielne stanowiska, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ wymienione w   schemacie organizacyjnym, w   tym Warsztaty Terapii Zajęciowej jako komórka wyodrębniona organizacyjnie i   finansowo.  

Rozdział 4.
Organy i   zarządzanie SPZOZ  

§   9.  

Organami SPZOZ są:  

1.   Dyrektor.  

2.   Rada Społeczna.  

§   10.  

1.   Zarząd Powiatu w   Bielsku-Białej nawiązuje stosunek pracy z   Dyrektorem SPZOZ na podstawie powołania lub umowy o   pracę albo zawiera z   nim umowę cywilnoprawną.  

2.   Dyrektor kieruje SPZOZ oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Dyrektor samodzielnie zarządza SPZOZ oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

4.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników SPZOZ i   pełni wobec nich funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

5.   Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu SPZOZ przez ustalenie zakresu i   czasu ich umocowania.  

§   11.  

1.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora SPZOZ  

2.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.  

3.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata jednak nieprzerwanie do wyłonienia nowego składu Rady Społecznej.  

4.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor SPZOZ oraz przedstawiciele organizacji związkowych i   zaproszeni goście.  

5.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   12.  

1.   Rada Społeczna SPZOZ składa się z   5 osób, w   tym:  

1) przewodniczący: Starosta Bielski lub osoba przez niego wyznaczona,  

2) członkowie:  

-   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

-   3 osoby wybrane przez Radę Powiatu w   Bielsku-Białej.  

2.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik SPZOZ.  

3.   Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w   następujących przypadkach:  

-   śmierci członka Rady Społecznej,  

-   na wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,  

-   na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej z   zastrzeżeniem ust. 4,  

-   na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.  

4.   Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Powiatu o   odwołanie członka Rady Społecznej, przed upływem kadencji w   następujących przypadkach:  

-   członek Rady Społecznej nie uczestniczy w   trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,  

-   członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, określonych w   uchwałach Rady Społecznej.  

§   13.  

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i   zatwierdzony przez Radę Powiatu w   Bielsku-Białej.  

§   14.  

Do zadań Rady Społecznej należy:  

1.   przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

2) związanych z   przekształceniem lub likwidacją SPZOZ, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

3) przyznawania nagród Dyrektorowi SPZOZ,  

4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem SPZOZ,  

5) regulaminu organizacyjnego;  

2.   przedstawianie Dyrektorowi SPZOZ wniosków i   opinii w   sprawach:  

1) planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

2) rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

3) kredytów bankowych lub dotacji,  

4) podziału zysku;  

3.   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;  

4.   opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;  

5.   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie o   działalności leczniczej i   statucie SPZOZ oraz opiniowanie innych wniosków podmiotu tworzącego lub Dyrektora SPZOZ, a   związanych z   funkcjonowaniem SPZOZ.  

§   15.  

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi SPZOZ przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.  

Rozdział 5.
Zasady działalności finansowej i   gospodarczej  

§   16.  

1.   SPZOZ jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym gospodarkę finansową na zasadach określonych w   :  

-   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm);  

-   ustawie z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tj. Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.);  

-   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)   oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.  

2.   SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową w   formie samodzielnego zakładu, który pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskiwanych przychodów, koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej SPZOZ jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora SPZOZ i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

4.   Dyrektor SPZOZ przedstawia Zarządowi Powiatu w   Bielsku-Białej w   terminie ustawowym, roczne sprawozdanie finansowe po weryfikacji, celem zatwierdzenia.  

5.   Wyboru podmiotu uprawnionego do badania (weryfikacji) sprawozdania finansowego SPZOZ dokonuje Zarząd Powiatu w   Bielsku – Białej.  

6.   Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.  

7.   Zasady i   tryb systemu kontroli zarządczej SPZOZ określają odrębne przepisy.  

§   17.  

1.   SPZOZ samodzielnie gospodaruje przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem stanowiącymi własność Powiatu Bielskiego oraz majątkiem własnym.  

2.   Zbycie aktywów trwałych SPZOZ, oddanie ich w   dzierżawę najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

§   18.  

Wartość majątku SPZOZ określają:  

1) fundusz założycielski;  

2) fundusz zakładu.  

§   19.  

1.   SPZOZ może uzyskiwać środki ze źródeł wymienionych w   art. 55 ustawy oraz innych   wszelkich możliwych źródeł w   formach i   sposobach nie stojących w   sprzeczności z   przepisami prawa.  

2.   SPZOZ może również uzyskiwać środki finansowe z   wydzielonej działalności gospodarczej w   zakresie:  

1) usług konsultacyjnych w   zakresie ochrony zdrowia;  

2) usług związanych z   organizacją narad, kursów sympozjów naukowych i   innych imprez związanych z   działalnością dydaktyczną;  

3) usług badawczych, rozwojowych w   dziedzinie medycyny i   farmacji;  

4) usług najmu lub dzierżawy ruchomości oraz nieruchomości, dzierżawy miejsc na reklamę;  

5) usług parkingowych;  

6) usług gastronomicznych i   handlowych;  

7) usług xero.  

§   20.  

SPZOZ może otrzymać środki publiczne z   przeznaczeniem na cele wymienione w   art. 114 ustawy.  

§   21.  

1.   SPZOZ samodzielnie decyduje o   podziale zysku.  

2.   SPZOZ pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   22.  

1.   Statut nadaje podmiot tworzący.  

2.   Zmiany w   Statucie następują w   tym samym trybie, co jego nadanie.  

§   23.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z   późn. zm).  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »