| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/148/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie Statutu "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1   pkt 2   i art. 51a ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.  
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586),  

Rada Powiatu w   Bielsku-Białej  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Nadaje się Statut „Centrum” Środowiskowemu Domowi Samopomocy w   Bielsku-Białej  
w brzmieniu, jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc: Uchwała Nr II/51/382/2006 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 29 czerwca 2006r. w   sprawie Statutu „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w   Bielsku-Białej, uchwała Nr III/26/180/08 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 30 października 2008r. w   sprawie zmiany uchwały Nr II/51/382/2006 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 29 czerwca 2006r. w   sprawie Statutu „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w   Bielsku-Białej oraz uchwała Nr III/52/366/10 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 15 lipca 2010r. w   sprawie zmiany uchwały Nr II/51/382/2006 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 29 czerwca 2006r. w   sprawie Statutu „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w   Bielsku-Białej.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Roman   Migdał

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr IV/20/148/12    
Rady Powiatu w   Bielsku-Białej    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Statut  
„Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w   Bielsku-Białej  

„Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy z   siedzibą w   Bielsku-Białej, przy  
ul. Sobieskiego 158, zwany w   treści statutu „Centrum”, działa w   szczególności na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001r. Nr 142 poz.1592 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009r. Nr 175 poz.1362 z   późniejszymi zmianami), zwana dalej „ustawą o   pomocy społecznej”,  

3)   ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994r. o   ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity  
Dz. U. z   2011r. Nr 231, poz. 1375 z   późniejszymi zmianami),  

4)   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr. 238 poz.1586).  

§   2.  

1.   Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, należącą do sektora finansów publicznych, nieposiadającą osobowości prawnej.  

2.   Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w   ustawie  
o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.  

3.   Centrum obejmuje zakresem działania powiat bielski oraz inne powiaty, z   którymi Powiat Bielski zawarł porozumienia o   powierzeniu realizacji zadania publicznego, w   miarę posiadanych miejsc.  

§   3.  

1.   Centrum jest domem typu B.  

2.   Centrum świadczy usługi dla 90 osób z   upośledzeniem umysłowym.  

3.   Centrum świadczy usługi osobom upośledzonym umysłowo, w   stopniu głębokim, znacznym  
i umiarkowanym oraz osobom upośledzonym umysłowo w   stopniu lekkim,  
gdy jednocześnie występują u   nich inne zaburzenia (zwłaszcza neurologiczne), a   także tym osobom upośledzonym umysłowo, u   których współwystępuje niepełnosprawność motoryczna lub/i zaburzenia czynności psychicznych (o ile nie są to osoby przewlekle psychicznie chore  wymagające stałej opieki lekarza psychiatry lub/i leczenia szpitalnego).  

4.   Usługi realizowane są w   obiektach zlokalizowanych na terenie Bielska-Białej, przy  
ul. Sobieskiego 158 i   ul. Piastowskiej 58 oraz w   Bestwinie, przy ul. Plebańskiej 2.  

§   4.  

Centrum świadczy usługi osobom z   zaburzeniami psychicznymi, które w   wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia  
w środowisku rodzinnym i   społecznym, w   szczególności w   celu zwiększenia zaradności  
i samodzielności życiowej, a   także ich integracji społecznej.  

§   5.  

1.   Centrum świadczy usługi w   ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi  
i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w   zakresie dnia codziennego i   funkcjonowania w   życiu społecznym.  

2.   Centrum może również świadczyć usługi w   miarę posiadanych możliwości rodzinom  
i opiekunom prawnym uczestników Centrum.  

§   6.  

1.   Przyjmowanie osób do Centrum następuje za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się  
o skierowanie.  

2.   Zasady przyjmowania i   ustalania odpłatności za pobyt w   Centrum określa ustawa  
o pomocy społecznej.  

§   7.  

1.   Centrum kieruje Dyrektor,  zatrudniany przez Zarząd Powiatu.  

2.   Obowiązki Dyrektora określa zakres czynności ustanowiony przez Starostę.  

§   8.  

Prawa i   obowiązki pracowników określają indywidualne zakresy obowiązków oraz regulamin pracy, ustalane przez Dyrektora.  

§   9.  

Strukturę organizacyjną Centrum tworzą działy i   sekcje, określone w   regulaminie organizacyjnym.  

§   10.  

Wszelkich zmian w   statucie dokonuje się w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »