| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/307/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust.2   pkt 9   lit. g oraz art.40 ust.2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   2001r. z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego z   udziałem Miasta Chorzów.  

§   2.  

Miasto Chorzów może obejmować i   nabywać udziały lub akcje w   spółkach prawa handlowego już istniejących, do których przystępuje lub w   spółkach tworzonych przez Miasto Chorzów.  

§   3.  

Upoważnia się Prezydenta Miasta Chorzów do:  

1)   wnoszenia do spółek, na pokrycie przez Miasto Chorzów udziałów lub akcji, wkładów pieniężnych w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Miasta Chorzów na dany rok budżetowy,  

2)   wnoszenia do spółek, na pokrycie przez Miasto Chorzów udziałów lub akcji, wkładów niepieniężnych, o   których mowa w   § 5   uchwały,  

3)   wykonania uprawnień z   tytułu prawa pierwszeństwa, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z   2000 r. Nr 94, poz. 1037 z   późn. zm.).  

§   4.  

Wnoszenie, cofanie i   zbywanie udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego z   udziałem Miasta Chorzów, następuje w   drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów, z   wyjątkiem sytuacji gdy:  

1)   zwiększenie udziałów i   akcji na rzecz jednego podmiotu następuje w   formie wkładu pieniężnego powyżej 1.000.000,00 zł,  

2)   zwiększenie udziałów i   akcji następuje w   formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w   zakresie nieruchomości, a   także w   zakresie innych niż nieruchomości składników mienia komunalnego mogącego stanowić taki wkład, jeżeli jednorazowo wartość takiego aportu przekracza kwotę 1.000.000,00 zł,  

3)   cofnięcie lub zbycie wszystkich posiadanych udziałów i   akcji stanowi rezygnację z   dalszego udziału w   spółce.  

§   5.  

Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w   szczególności:  

a)   własność nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, własność rzeczy ruchomych, użytkowanie wieczyste,  

b)   udziały, akcje, obligacje, wierzytelności,  

c)   prawa majątkowe na dobrach niematerialnych: patent lub prawo do jego używania, prawo do wzoru użytkowego, licencje na korzystanie z   wynalazku lub wzoru użytkowego, znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie.  

§   6.  

Wniesienie wkładu niepieniężnego w   celu pokrycia udziałów i   akcji w   spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. Wyceny nie dokonuje się w   przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jej nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.  

§   7.  

Przed podjęciem decyzji o   wnoszeniu, cofaniu i   zbywaniu całości lub części udziałów i   akcji w   spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i   ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i   perspektyw jej rozwoju oraz spodziewanych korzyści dla miasta Chorzowa.  

§   8.  

Wycofanie udziałów i   akcji przez Miasto Chorzów następuje wyłącznie w   drodze ich umorzenia, zgodnie z   przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.  

§   9.  

1.   Udziały i   akcje mogą być zbywane w   trybie:  

a)   oferty ogłoszonej publicznie,  

b)   przetargu publicznego,  

c)   rokowań na podstawie publicznego zaproszenia.  

2.   Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego w   co najmniej jednym dzienniku o   zasięgu ogólnopolskim.  

3.   Zbycie udziałów i   akcji innym jednostkom samorządu terytorialnego może nastąpić z   pominięciem trybu określonego w   ust. 1.  

§   10.  

O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów i   akcji Prezydent Miasta Chorzów informuje Radę Miasta Chorzów na najbliższej sesji Rady Miasta Chorzów następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o   ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów, do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w   jakiej spółce zostały zbyte, a   także jakie obowiązki korzyści lub uprawnienia z   tego tytułu dla Miasta Chorzów powstaną.  

§   11.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »