| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 153/XVII/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 23 kwietnia 2012r.

w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

Na podstawie art.18 ust 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /Dz.U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn zm./ w   związku z   art. 42 oraz 204 ust 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej  /Dz.U. Nr 112, poz. 654/ Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadać Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w   Poczesnej Statut w   brzmieniu załącznika do uchwały.  

§   2.   Traci moc Statut Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Poczesnej, którego jednolity tekst zatwierdzony został uchwałą Nr 323/XLII/10 Rady Gminy Poczesna z   dnia 26 sierpnia 2010r. w   sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Poczesnej.  

§   3.   Uchyla się uchwałę Nr 137/XVI/12 Rady Gminy Poczesna z   dnia 29 marca 2012r. w   sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Poczesnej.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i   Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Poczesnej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Lidia   Kaźmierczak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 153/XVII/12    
Rady Gminy Poczesna    
z dnia 23 kwietnia 2012 r.  
 

S T A   T U   T  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POD NAZWĄ:  

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W   POCZESNEJ  

I. Postanowienia ogólne  

§ 1  

1. Publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą: Gminny Zespół  

Ośrodków Zdrowia w   Poczesnej zwany dalej „ Zespołem” jest  

samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.  

2. Zespół  działa jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą na podstawie:  

1) ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej  

(Dz.U.z 2011 r. Nr 112  poz.654 z   późn. zmianami)  

i przepisów wykonawczych  wydanych na podstawie tej ustawy,  

2) innych aktów normatywnych dotyczących podmiotów leczniczych,  

3) niniejszego statutu.  

4) przepisów ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  

(Dz.U. Nr 16, poz.93 z   późn. zmianami).  

§ 2  

Organem założycielskim i   sprawującym nadzór nad Zespołem jest Rada Gminy w   Poczesnej.  

§ 3  

1. Siedziba Zespołu mieści się w   Poczesnej ul. Szkolna 3  

2. Uruchomienie działalności w   innych pomieszczeniach wymaga  

zmiany w   Statucie.  

§ 4  

Zespół obejmuje swą działalnością mieszkańców Gminy Poczesna oraz inny obszar według zawartych umów.  

§ 5  

1. Zespół podlega wpisowi do rejestru podmiotów leczniczych  

prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

2. Zespół uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru  

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez  

właściwy sąd rejonowy.  

II. Cel i   zadania zespołu  

§ 6  

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej.  

§ 7  

Działalność Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia obejmuje świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej i   specjalistyki w   zakresie:  

1) udzielania świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

a) chorób wewnętrznych,  

b) pediatrii,  

c) ginekologii i   położnictwa,  

d) chirurgii ogólnej  

e) neurologii  

2) diagnostyki medycznej w   zakresie EKG,  

3) badań analitycznych,  

4) medycyny szkolnej,  

5) szczepień ochronnych i   innych działań profilaktycznych,  

6) pielęgnacji chorób i   zabiegów pielęgnacyjnych,  

7) orzekania o   stanie zdrowia i   czasowej niezdolności do pracy,  

8) usług ultrasonograficznych,  

9) działań profilaktycznych i   promocji  zdrowia,  

10) działań pielęgniarki środowiskowej POZ  

i działań położnej środowiskowej POZ  

§ 8  

W realizacji statutowych zadań Gminny Zespół współdziała  

w szczególności z:  

1. Narodowym Funduszem  Zdrowia  

2. innymi podmiotami leczniczymi w   zależności od potrzeb.  

III. Organy Zespołu i   struktura organizacyjna  

§ 9  

Organami Zespołu są:  

1. Dyrektor  

2. Rada Społeczna  

§ 10  

1.  Dyrektora powołuje i   odwołuje  Wójt Gminy zgodnie z   obowiązującymi       przepisami.  

2.  Dyrektor stoi na czele Zespołu, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.  

3.  Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu i   pełni funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów kodeksu pracy.  

4.  Dyrektor spełnia wymogi kwalifikacyjne określone przepisami.  

5.  Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej ustala regulamin organizacyjny.  

§ 11  

1. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:  
1/ zastępcy,  

2/ głównego księgowego,  

3/ pielęgniarki koordynującej i   nadzorującej pracę innych pielęgniarek  

2. Zastępcę zatrudnia i   zwalnia Dyrektor zgodnie z   obowiązującymi  

przepisami.  

§ 12  

1. Przy Zespole działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym  

i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym  Dyrektora  

Zespołu.  

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

3. W   skład Rady Społecznej wchodzi jako przewodniczący Wójt Gminy  

i 5   członków.  

4. Rada Społeczna odbywa posiedzenia w   miarę potrzeb, nie rzadziej niż  

raz na kwartał.  

5   .   Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i   opinie w   formie uchwały.  

6.  Przewodniczący i   członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście.  

7.  Rada Społeczna działa na podstawie ustawy o   działalności leczniczej, niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego w   szczególności: sposób zwoływania posiedzeń Rady, trybu jej pracy oraz sposób podejmowania uchwał.  

8.  Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Dyrektor Zespołu.  

§ 13  

1. W   posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   zakładzie.  

2. W   posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem  

doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§ 14  

1.Do zadań Rady Społecznej należy:  

1) przedstawienie podmiotowi, który utworzył zakład wniosków i   opinii  

w sprawach:  

a/ zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej       aparatury i   sprzętu medycznego,  

b/ związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c/ przyznawania kierownikowi nagród,  

d/ rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   kierownikiem,  

e/ regulaminu organizacyjnego  

2) przedstawienie Dyrektorowi Zespołu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a/ planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b/ rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c/ kredytów bankowych lub dotacji,  

d/ podziału zysku,  

e/ zmian w   Statucie Zespołu  

3)  dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych  

przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających  

nadzorowi medycznemu  

4)  wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie o   działalności  

leczniczej i   statucie.  

2.Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje  

odwołanie do  Rady Gminy.  

                                                        § 15  

Członek Rady Społecznej może zostać odwołany  przed upływem kadencji:  

1)   na wniosek podmiotu delegującego w   skład Rady  

2)   zrzeczenia się członkostwa  

§ 16  

Struktura organizacyjna Zespołu przedstawia się następująco:  

1.  Ośrodek Zdrowia w   Poczesnej ul. Szkolna 3  

a)  poradnia ogólna  poz  

b)  poradnia dla dzieci poz  

c)  poradnia ginekologiczno-położnicza     d)  gabinet zabiegowy  

e)  punkt szczepień  

f)   laboratorium analityczne  

g)  pracownia USG  

h)  Gabinet Higieny Szkolnej przy Szkole Podstawowej w   Poczesnej  

- Poczesna ul. Szkolna 1  

i)  Gabinet Higieny Szkolnej przy Gimnazjum w   Poczesnej  

- Poczesna ul. Bankowa 7  

j)  gabinet pielęgniarki środowiskowej POZ  

k)  gabinet położnej środowiskowej POZ  

l)   poradnia chirurgii ogólnej  

ł)  poradnia neurologiczna  

2.  Ośrodek Zdrowia we Wrzosowej ul. Strażacka 27  

a)  poradnia ogólna poz  

b)  poradnia dla dzieci poz  

c ) poradnia ginekologiczno-położnicza  

d)  gabinet zabiegowy  

e)  punkt szczepień  

f)  Gabinet Higieny Szkolnej przy Zespole Szkół we Wrzosowej  

- Wrzosowa ul. Szkolna 4  

g)  Gabinet Higieny Szkolnej przy Zespole Szkół w   Hucie Starej B  

- Huta Stara B ul. Mickiewicza 12  

h)  Gabinet Higieny Szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w   Słowiku  

- Przedszkole  

- Słowik ul. Podlaska 4  

i)  Gabinet Higieny Szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  

Słowiku – Szkoła Podstawowa  

- Słowik ul. Podlaska 4  

j)  gabinet pielęgniarki środowiskowej POZ  

3.  Ośrodek Zdrowia w   Nieradzie ul. Targowa 160  

a)  poradnia ogólna poz  

b)  poradnia dla dzieci poz  

c)  gabinet zabiegowy  

d)  punkt szczepień  

e)  Gabinet Higieny Szkolnej przy Szkole Podstawowej w   Nieradzie  

- Michałów ul. Laurowa 54  

f)  Gabinet Higieny Szkolnej przy Oddziałach Przedszkolnych przy  

Szkole Podstawowej w   Nieradzie  

- Michałów ul. Laurowa 54  

g)  gabinet pielęgniarki środowiskowej POZ  

§ 17  

1. Szczegółowy zakres działania jednostek organizacyjnych i   komórek funkcjonalnych wchodzących w   skład Zespołu określa regulamin organizacyjny Zespołu.  

2. Zależnie od potrzeb Dyrektor Zespołu za zgodą organu założycielskiego może tworzyć inne jednostki i   komórki Zespołu lub likwidować już istniejące.  

3. Utworzenie lub likwidacja jednostki organizacyjnej czy komórki  

funkcjonalnej Zespołu wiążąca się z   rozszerzeniem lub ograniczeniem  

działalności  zakładu, musi być zaopiniowana przez Radę Społeczną zgodnie z   treścią § 14 ust. 1   pkt 1   lit. ”b” Statutu.  

IV. Forma gospodarki finansowej i   fundusze Zespołu  

§ 18  

1. Zespół prowadzony jest w   formie samodzielnego zakładu  

pokrywającego z   posiadanych środków i   uzyskanych przychodów  

koszty  działalności i   zobowiązań.  

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zespołu  

albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji jest nieważne  

bez zgody podmiotu, który utworzył zakład.  

§ 19  

Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w:  

- ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej,  

- innych przepisach finansowych dotyczących samodzielnych  

publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

§ 20  

Podstawę gospodarki finansowej Zespołu stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespołu.  

§ 21  

Zespół sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz z   rachunkiem wyników, które podlega weryfikacji, a   następnie zatwierdzeniu przez Radę Gminy.  

§ 22  

Zespół prowadzi rachunkowość na podstawie obowiązujących w   tym zakresie  

przepisów.  

§ 23  

1.Zespół może uzyskiwać środki finansowe:  

1 / z   odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w   szczególności  

              na zlecenie:  

              a/                 organu założycielskiego oraz innych organów uprawnionych  

              na podstawie odrębnych przepisów,  

              b/                 zakładów pracy, organizacji społecznych i   innych instytucji, w   tym  

              podmiotów leczniczych,  

              c/                 osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie  

              przysługujące w   ramach ubezpieczenia,  

              d/                 osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenia społeczne,  

              e/                 instytucji ubezpieczeniowych,  

              f/                 Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy,  

2/                 na realizację zadań i   programów zdrowotnych,  

3/  prowadzonej działalności gospodarczej innej niż wymieniono  

              w pkt 1, jeżeli statut przewiduje wykonywanie takiej działalnosci  

4/                 z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także  

              pochodzenia zagranicznego  

2. Zespół może otrzymywać dotacje budżetowe na:  

1/ realizację zadań w   zakresie zapobiegania chorobom i   urazom lub  

innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia,  

2/ pokrycie kosztów uczestnictwa w   kształceniu i   podnoszeniu  

kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,  

3/ inwestycje, w   tym zakup wysokospecjalistycznego sprzętu  

i aparatury medycznej,  

4/ dodatkowe zadania nałożone przez organ założycielski na  

podstawie przepisów ustawy o   działalności leczniczej,  

5/ cele budżetowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.  

3. Dotacje budżetowe przyznaje przede wszystkim organ założycielski.  

§ 24  

1. Wartość majątku Zespołu określają:  

a/ fundusz założycielski,  

b/ fundusz zakładu.  

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zespołowi  

części mienia komunalnego.  

3. Fundusz Zespołu stanowi wartość  majątku własnego po odliczeniu  

funduszu założycielskiego.  

§ 25  

Zespół samodzielnie decyduje o   podziale zysku.  

§ 26  

1.  Zespół pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

2.  Podmiot tworzący  SP ZOZ może w   terminie 3   m-cy od upływu terminu    zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości.  

3. W   przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego określonego w   ust.2 podmiot tworzący w   terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego  

w ust. 2   podejmuje uchwałę o   zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o   likwidacji Zespołu, zgodnie z   art. 60 ustawy o   działalności leczniczej  

V. Postanowienia końcowe  

§ 27  

1. Statut Zespołu po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną  

uchwala Rada Gminy  

2. Zmiany w   Statucie przeprowadza się według tej samej procedury  

co jego nadanie.  

§ 28  

Statut wchodzi w   życie na zasadach określonych w   uchwale Rady Gminy.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Lidia   Kaźmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »