| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/139/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit „a”, art. 40 ust. 2   pkt 3   i 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tj. Dz. U. z   2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm) oraz art. art. 13 ust. 1, 37 ust. 4   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Porąbka  
uchwala się, co następuje:  

§   1.  

Uchwała określa zasady i   tryb korzystania z   dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących w   zarządzie Gminy Porąbka, polegające na zajęciu pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z   budową, przebudową, utrzymaniem i   ochroną dróg oraz na cele niezwiązane z   potrzebami zarządzania drogami, potrzebami ruchu drogowego oraz potrzebami obsługi uczestników ruchu, w   celu:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym w   celach niezwiązanych z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg wewnętrznych,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym reklam,  

4)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami wewnętrznymi lub potrzebami ruchu drogowego,  

5)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt. 1   - 4.  

§   2.  

1.   Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej odbywa się za odpłatnością, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej przez Gminę Porąbka, reprezentowaną przez Wójta Gminy Porąbka z   zajmującym pas drogowy oraz na warunkach określonych tą umową, w   celu:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym w   celach niezwiązanych z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg wewnętrznych,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym reklam,  

4)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami wewnętrznymi lub potrzebami ruchu drogowego,  

5)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1   - 4.  

2.   Wyraża się zgodę na bezprzetargowy trybu zawierania umów cywilnoprawnych mających charakter umów użytkowania, dzierżawy lub najmu zawieranych na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.  

3.   Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej bez zawarcia umowy cywilnoprawnej uzasadnia skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.  

§   3.  

1.   Gmina Porąbka podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy po złożeniu wniosku przez podmiot zainteresowany zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej  

2.   Wniosek należy złożyć z   co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem  

3.   Z zastrzeżeniem   §   6., zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej może nastąpić najwcześniej w   dacie zawarcia umowy i   na warunkach określonych tą umową.  

§   4.  

1.   Podmiot zainteresowany zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej składa wniosek o   wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać:  

1)   imię i   nazwisko oraz adres lub nazwę i   siedzibę podmiotu występującego o   zajęcie pasa drogowego,  

2)   cel zajęcia pasa drogowego,  

3)   lokalizację i   powierzchnię zajętego pasa drogowego, a   w przypadku reklam, powierzchnię reklamy,  

4)   planowany okres zajęcia pasa drogowego.  

2.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 1, należy załączyć:  

1)   szczegółowy plan sytuacyjny w   skali 1:1000 lub 1:500, z   zaznaczeniem granic  
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a   w przypadku umieszczania reklamy – z   podaniem jej wymiarów,  

2)   plan orientacyjny z   zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej oraz informację o   sposobie zabezpieczenia robót,  

3)   kserokopię aktualnego wypisu z   ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię aktualnego wypisu z   KRS. W   przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - numer PESEL,  

4)   pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie przez pełnomocnika,  

5)   inne dokumenty na żądanie Gminy Porąbka  

3.   W przypadku zajęcia pasa drogowego w   celu umieszczenia w   pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzenia infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego niezwiązanego z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, do wniosku o   którym mowa w   ust. 1   i 2, należy dołączyć dodatkowo:  

1)   kserokopię załącznika graficznego do projektu zagospodarowania działki uzgodnionego w   ZUDP i   zatwierdzonego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,  

2)   uzgodnienie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego niezwiązanego z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w   pasie drogowym.  

4.   Przekazanie terenu do zajęcia następuje na podstawie protokołu przekazania.  

5.   Zajmujący pas drogowy zawiadamia pisemnie Gminie Porąbka o   zakończeniu robót i   przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej do   poprzedniego stanu użyteczności, nie później niż w   ostatnim dniu zajęcia pasa.  

6.   Gmina Porąbka dokonuje niezwłocznie odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej, sporządzając protokół odbioru.  

§   5.  

1.   Wzór wniosku o   zajęcie pasa drogowego w   celu umieszczenia w   pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzenia infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego niezwiązanego z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego określa   załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Wzór wniosku o   zajęcia pasa drogowego drogi wewnętrznej w   celu prowadzenia robót niezwiązanych z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg stanowi   załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Wzór wniosku o   zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w   celu umieszczenia reklam stanowi   załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   6.  

W przypadku awarii urządzeń w   pasie drogowym drogi wewnętrznej, niezwiązanych z   obsługą drogi, właściciel urządzenia lub jednostka eksploatująca urządzenie, niezwłocznie zawiadamia o   zajęciu pasa drogowego w   związku z   awarią. Do   zawiadomienia należy dołączyć plan sytuacyjny z   zaznaczoną powierzchnią zajęcia pasa drogowego. Wzór zawiadomienia stanowi   załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14. dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/139/2012
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Uchwała RG drogi wew. Załącznik 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/139/2012
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Uchwała RG drogi wew. Załącznik 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/139/2012
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Uchwała RG drogi wew. Załącznik 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/139/2012
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Uchwała RG drogi wew. Załącznik 4  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »