| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/164//2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy Radzionków oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 34 ust. 1   pkt 3, art. 37 ust. 2   pkt 1, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1   pkt 7   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651 tekst jednolity z   późniejszymi zmianami), art. 3   ustawy z   dnia 24 czerwca 1994 r. o   własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z   2000 r. Nr 80, poz. 903 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2) ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami).  

Rada Miasta Radzionków  
uchwala co następuje:  

§   1.   Określić zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne  wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy Radzionków oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.  

§   2.   Sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny następuje wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu.  

§   3.   1.   Sprzedaż lokalu mieszkalnego i   udzielenie bonifikaty może nastąpić gdy spełnione są łącznie następujące warunki:  

1)   umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony, a   najem trwa nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat,  

2)   najemca  nie zalega z   opłatami z   tytułu czynszu najmu.  

2.   Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego następuje w   formie jednorazowej lub na wniosek strony może zostać rozłożona na oprocentowane raty wg. stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.  

3.   Zasady określone powyżej nie dotyczą lokali znajdujących się w   budynkach, gdzie wiek budynku nie przekroczył 20-tu lat.  

§   4.   1.   Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, zbywanych osobom, o   których mowa w   art. 34 ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami, w   następującej wysokości:  

 

Wiek budynku  

Bonifikata  

od 21 do 50 lat  

do 50,00%  

ponad 50 lat  

do 70,00%  

2.   Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, zbywanych osobom, o   którym mowa w   art. 34 ust 1   pkt 3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami w   wysokości do 90% w   sytuacji, gdy sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych w   budynku nastąpi jednocześnie, z   zastrzeżeniem ust 3.  

3.   Jeżeli w   danym budynku dokonano sprzedaży części lokali mieszkalnych, z   zastosowaniem wobec nabywców bonifikaty, o   której mowa w   ust. 1, to kolejne mieszkania sprzedawane pojedyńczo, mogą być sprzedawane wyłącznie z   zastosowaniem dotychczasowych bonifikat.  

4.   Bonifikatę pomniejsza się o   kwotę nakładów na modernizację danego lokalu mieszkalnego poniesionych przez Gminę Radzionków w   okresie ostatnich 5   lat. W   przypadku modernizacji budynku lub infrastruktury z   nim związanej kwotę nakładów dzieli się proporcjonalnie do każdego lokalu, w   zależności od wielkości lokalu.  

5.   Ze sprzedaży wyłącza się:  

1)   lokale mieszkalne znajdujące się w   budynku, który zgodnie z   decyzją organu nadzoru budowlanego został wyłączony z   użytkowania lub zakwalifikowany do rozbiórki,  

2)   lokale mieszkalne znajdujące się na terenie szkół i   innych placówek oświatowo-wychowawczych,  

3)   lokale mieszkalne powstałe na skutek zmiany sposobu użytkowania budynku na cele mieszkaniowe, jeżeli od tej zmiany nie upłynęło mniej niż 20 lat.  

4)   lokale mieszkalne o   obniżonym standardzie (socjalne) określone w   Zarządzeniu Burmistrza Miasta Radzionków.  

6.   Sprzedaż nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne następuje z   uwzględnieniem ustawy z   dnia 11 marca 2004r. o   podatku od towarów i   usług (Dz. U. z   2004 r. Nr 54, poz. 535 tekst jednolity ze zm.).  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Dariusz   Wysypoł

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »