| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/372/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Harcerskiej w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.   U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po   zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i   Ładu Przestrzennego,  

RADA     MIASTA     TYCHY  
stwierdza,  

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla   obszaru   położonego w   rejonie ulicy   Harcerskiej w   Tychach nie narusza obowiązującego „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy”, które   zostało uchwalone Uchwałą Nr   0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z   dnia 18 grudnia 2002   r. z   późn.   zm.  

i     uchwala  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w   rejonie ulicy   Harcerskiej w   Tychach, zwany dalej planem.  

§   1  

1.   Treść niniejszej uchwały zawarta jest w   następujących rozdziałach:  

1)   Rozdział 1                   Przepisy ogólne;  

2)   Rozdział 2                   Przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenów oraz   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)   Rozdział 3                   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji;  

4)   Rozdział 4                   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej;  

5)   Rozdział 5                   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

6)   Rozdział 6                   Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem;  

7)   Rozdział 7                   Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z   tytułu   wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu;  

8)   Rozdział 8                   Przepisy końcowe.  

2.   Ze względu na istniejące uwarunkowania przepisy art. 15 ust. 2   pkt 4, 5, 7, 9, 11 Ustawy z   dnia 27   marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr   80 poz. 717 z   późn. zm.) nie mają zastosowania w   odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w   rejonie ulicy   Harcerskiej w   Tychach.  

§   2  

1.   Załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część, jest   załącznik nr 1   – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w   skali 1   : 500, zawierający wyrys ze   „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w   skali 1   :   10 000 z   oznaczeniem granic obszaru objętego planem.  

2.   Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik nr 2   – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o   sposobie rozpatrzenia uwag do   projektu planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu;  

2)   załącznik nr 3   – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o   sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do   zadań własnych gminy.  

§   3  

Plan obejmuje obszar o   powierzchni 0,3527   ha w   granicach określonych na rysunku planu.  

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE  

§   4  

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:  

3)   obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:  

a)   granice obszaru objętego planem,  

b)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c)   symbole graficzne oraz literowe terenów o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów, zgodnie z   oznaczeniem w   legendzie rysunku planu;  

4)   informacyjne:  

a)   istniejąca sieć wodociągowa,  

b)   istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,  

c)   istniejąca sieć kanalizacji deszczowej,  

d)   istniejąca sieć elektroenergetyczna,  

e)   istniejąca sieć gazociągowa.  

§   5  

Pojęcia użyte w   planie oznaczają:  

1)   obszar planu   – wszystkie tereny w   granicach objętych planem, zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   teren   – fragment obszaru planu wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia i   numerem wyróżniającym go   spośród innych terenów, o   ile z   treści planu nie wynika inaczej;  

3)   przeznaczenie podstawowe   – ustalony w   planie przeważający sposób użytkowania terenu;  

4)   przeznaczenie dopuszczalne   – ustalony w   planie sposób użytkowania terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i   współistnieje z   nim zgodnie z   zasadami określonymi w   planie;  

5)   zieleń urządzona   – należy przez to rozumieć zespoły zieleni ukształtowane w   sposób zaplanowany, wraz z   obiektami małej architektury oraz ciągami pieszymi lub   rowerowymi.  

§   6  

W planie wyznacza się następujące tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:  

1)   1   KS   – teren parkingu;  

2)   2   ZP   ,   3   ZP, 4   ZP, 5   ZP   - tereny zieleni urządzonej.  

Rozdział 2
PRZEZNACZENIE, ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY,  
WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ ZASADY OCHRONY I   KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  

§   7  

Dla   terenu parkingu   oznaczonego na rysunku planu symbolem   1   KS   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – parking;  

2)   przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona;  

3)   intensywność zabudowy – maksimum     0,05;  

4)   udział powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – minimum 10%;  

5)   geometria dachów – spadek połaci dachowej maksimum 10 0 ;  

6)   dopuszczenie budynku albo tymczasowego obiektu budowlanego, obsługujących parking, o   powierzchni użytkowej maksimum 16   m 2 i maksymalnej wysokości 4   m;  

7)   zakaz lokalizacji nośników reklamowych o   powierzchni służącej prezentacji reklam powyżej 6   m 2 i   wysokości powyżej 6   m;  

8)   minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 1700   m².  

§   8  

Dla   terenów zieleni urządzonej   oznaczonych na rysunku planu symbolami   2   ZP,   3   ZP, 4   ZP, 5   ZP   ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;  

2)   udział powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowalnej:  

a)   na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami   2   ZP   ,   3   ZP   – minimum 65%,  

b)   na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami   4   ZP   ,   5   ZP   – minimum 80%;  

3)   nakaz urządzenia szpaleru z   drzew wzdłuż północno-zachodniej granicy opracowania planu na terenach o   symbolach   2   ZP   ,   4   ZP   ;  

4)   zakaz lokalizacji:  

a)   tymczasowych obiektów budowlanych,  

b)   nośników reklamowych;  

5)   minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych:  

a)   na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami   2   ZP   ,   4   ZP   ,   5   ZP   – 160   m²,  

b)   na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami   3   ZP   – 930   m².  

Rozdział 3
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I   BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  

§   9  

Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu oraz powiązania z   układem zewnętrznym pośrednio lub bezpośrednio poprzez drogę publiczną (ul. Harcerską) zlokalizowaną w   bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu.  

Rozdział 4
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I   BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

§   10  

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   zasady ogólne:  

a)   dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń budowlanych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sieciom infrastruktury technicznej na   całym obszarze planu, w   sposób umożliwiający realizację ustaleń planu,  

b)   dopuszczenie remontu i   przebudowy istniejących sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej oraz korekty ich lokalizacji i   przebiegu, z   zastrzeżeniem lit a.,  

c)   dopuszczenie lokalizacji wyłącznie podziemnych obiektów liniowych sieci infrastruktury technicznej;  

2)   zasady szczegółowe:  

a)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę, w   tym w   zakresie ochrony przeciwpożarowej i   przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom – dopuszcza się obsługę z   istniejącej sieci wodociągowej, tj. wodociągi niskiego ciśnienia Ø   300 oraz   Ø   150   mm, zlokalizowane poza granicami obszaru planu, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

b)   w   zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych – nakaz odprowadzenia do   istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w   Tychach-Urbanowicach, poza granicami obszaru planu, poprzez kolektor sanitarny Ø 200 mm, zlokalizowany w   granicach obszaru planu, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

c)   w   zakresie odprowadzenia wód opadowych – nakaz podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø 200, Ø 400 mm, zlokalizowanej w   granicach obszaru planu oraz istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 500 mm, zlokalizowanej poza granicami obszaru planu, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

d)   w   zakresie zaopatrzenia w   ciepło – dopuszczenie dostaw z:  

-   istniejącej sieci ciepłowniczej 2   x Ø 50 mm, zlokalizowanej poza granicami obszaru planu,  

-   indywidualnych źródeł ciepła zasilanych paliwem płynnym, gazowym lub energią elektryczną,  

e)   w zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną – ograniczenie do dostaw z:  

-   istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zlokalizowanej poza granicami obszaru planu, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

-   istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, zlokalizowanej w   granicach obszaru planu, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

f)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz – dopuszczenie dostaw z   istniejącej sieci gazociągowej niskiego cieśnienia Ø 110 mm, zlokalizowanej poza granicami obszaru planu, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

g)   w zakresie telekomunikacji – dopuszczenie dostępu do sieci telekomunikacyjnej,  

h)   w zakresie gospodarki odpadami – nakaz postępowania z   odpadami zgodnie z   przepisami w   zakresie gospodarki odpadami oraz według zasad określonych w   „Planie gospodarki odpadami na terenie miasta Tychy”.  

Rozdział 5
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I   KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

§   11  

Dla terenów w   obszarze planu nie ustala się dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku, o   których mowa w   przepisach odrębnych z   zakresu ochrony przed hałasem.  

Rozdział 6
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I   WARUNKI SCALANIA I   PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM  

§   12  

Nie ustala się szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości.  

Rozdział 7
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ Z   TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W   ZWIĄZKU Z   UCHWALENIEM PLANU  

§   13  

Dla całego obszaru planu ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu w   wysokości 1   %.  

Rozdział 8
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   14  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.  

§   15  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/372/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVII/372/12    
Rady Miasta Tychy    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy  

o sposobie rozpatrzenia uwag  
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego przy ulicy Harcerskiej w   Tychach  

Na podstawie art. 20 ust. 1   Ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy   ulicy   Harcerskiej w   Tychach.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVII/372/12    
Rady Miasta Tychy    
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy  

o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  
zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego przy ulicy Harcerskiej w   Tychach  

Na podstawie art. 20 ust. 1   Ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że w   obszarze planu nie występują inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych Gminy Tychy, których konieczność realizacji wynikałaby z   przepisów prawa i   ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla   obszaru położonego przy ulicy Harcerskiej w   Tychach.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »