| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 157/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit h, art. 40 ust 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami) oraz art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zmianami) uchwala się co następuje :  

§   1.   W Statucie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Woźnikach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 280/XXV/2009 Rady Miejskiej w   Woźnikach z   dnia 27.02.2009 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 2   otrzymuje brzmienie:„Ośrodek działa na podstawie:  

1) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  

2) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych  

3) ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej  

4) ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych  

5) ustawy z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

6) ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty  

7) ustawy z   dnia 13 października 1998 r. o   systemie ubezpieczeń społecznych  

8) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych  

9) ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej  

10) ustawy o   pracownikach samorządowych z   dnia 21 listopada 2008 r.  

11) kodeksu postępowania administracyjnego  

12) uchwały Nr III/15/90 Rady Gminy i   Miasta w   Woźnikach z   dnia 3   lipca 1990 r. w   sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Woźnikach  

13) uchwał Rady Miejskiej podejmowanych w   zakresie pomocy społecznej  

14) innych, właściwych ustaw  i   wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych  

15) niniejszego statutu.  

2.   w § 6   dodaje się ust 7   i 8   o następującym brzmieniu:  

-   7) MGOPS realizuje zadania wynikające z   ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów."  

-   8) MGOPS realizuje zadania wynikające z   ustawy o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej."  

3.   w § 7   część 1/ Zadania własne gminy o   charakterze obowiązkowym, do których należą: dodaje się pkt 16 i   17 o   następującym brzmieniu:  

-   16) przyznawanie i   wypłacanie zasiłków stałych,  

-   17) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w   przepisach o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

4.   w § 7   część 3/ otrzymuje brzmienie:  

-   Zadania zlecone gminie z   zakresu administracji rządowej, które obejmują:  

1) organizowanie i   świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

2) przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z   klęską żywiołową lub ekologiczną,  

3) realizacja zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osó, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,  

4) przyznanie i   wypłacanie zasiłków celowych, a   także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o   którym mowa w     art. 5a,  

5) przyznanie i   wypłacanie zasiłków celowych, a   także udzielanie schronienia, posiłku i   niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki."  

§   2.   Pozostałe zapisy statutu pozostają bez zmian.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Woźnikach  


Irena   Matyl

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »