| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 159/XIV/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

Na podstawie art 42 ust 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz 654 z   późniejszymi zmianami) oraz art 18 ust 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r.  Nr 142 poz 1591 z   późniejszymi zmianami) Rada Miejska w   Woźnikach uchwala  

§   1.   Gminnemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w   Woźnkach nadaje się statut w   brzmieniu zgodnym z   załącznikiem do uchwały.  

§   2.   Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w   Woźnikach:  

1.   Nr 304/XXVII/2005 z   dnia 29 września 2005 w   sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Woźnikach.  

2.   Nr 165/XIV/2007 z   dnia 28 grudnia 2007 w   sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVII/2005.  

3.   Nr 193/XXII/2008 z   dnia 28 lutego 2008 w   sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVII/2005.  

4.   Nr 305/XXVII/2009 z   dnia 28 kwietnia 2009 w   sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVII/2005.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Woźnikach  


Irena   Matyl

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 159/XIV/2012    
Rady Miejskiej w   Woźnikach    
z dnia 30 marca 2012 r.  
 

Statut Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Woźnikach  

§   1.   Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w   Woźnikach zwany dalej „Zespołem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym pod firmą: „Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w   Woźnikach”  

§   2.   Zespół działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej,  

2.   Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

3.   Niniejszego statutu.  

§   3.   1.   Podmiotem tworzącym Zespołu jest Rada Miejska w   Woźnikach.  

2.   Nadzór nad zakładem sprawuje Rada Miejska w   Woźnikach.  

3.   Kontrolę nad zakładem w   zakresie określonym w   art. 118 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej sprawuje Wojewoda Śląski.  

§   4.   Siedziba Zespołu mieści się w   Woźnikach przy ulicy Dworcowej 21.  

§   5.   Obszar działania obejmuje Miasto i   Gminę Woźniki oraz Gminę Starcza.  

§   6.   1.   Zespół podlega wpisowi do Rejestru Podmiotów Wykonujących działalność leczniczą oraz innych odpowiednich rejestrów stosownie do prowadzonej działalności.  

2.   Zespół uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.  

§   7.   Celem Zespołu jest udzielanie ludności ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy.  

§   8.   1.   Do zadań Zespołu należy:  

1) Udzielanie świadczeń w   zakresie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej:  

a)   Zabiegi pielęgniarskie i   środowiskowa opieka pielęgniarska;  

b)   Szczepienia ochronne i   promocja zdrowia.  

2) Udzielanie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w   zakresie:  

a)   Ginekologii i   położnictwa;  

b)   Stomatologii;  

c)   Rehabilitacji leczniczej w   tym fizykoterapii;  

d)   Chirurgii ogólnej;  

e)   Zdrowia psychicznego;  

f)   Diabetologii;  

g)   Laryngologii;  

h)   Dermatologii;  

i)   Świadczenie usług w   zakresie pielęgniarstwa i   położnictwa środowiskowego.  

3) Medycyna szkolna.  

4) Wykonywanie badań diagnostycznych: USG i   analityki medycznej.  

5) Wykonywanie badań profilaktycznych.  

6) Wykonywanie badań kierowców i   osób ubiegających się o   prawo jazdy.  

7) Orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia, w   tym orzekanie o   czasowej niezdolności do pracy.  

8) Świadczenie usług w   ramach długoterminowej opieki domowej.  

2.   Uprawnionymi do korzystania z   usług Zespołu są:  

1) Osoby zdeklarowane na obszarze działania Zespołu;  

2) Osoby zdeklarowane poza obszarem działania Zespołu zgłaszające się w   celu otrzymania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia;  

3) Osoby uprawnione na podstawie odrębnych umów.  

3.   Cele i   zadania Zespół realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i   finansowych.  

§   9.   1.   W skład Zespołu wchodzą:  

1) Ośrodek Zdrowia w   Kamienicy - ul. Częstochowska 5  

2) Ośrodek Zdrowia w   Woźnikach - ul. Dworcowa 21  

3) Ośrodek Zdrowia w   Starczy - ul. Zdrowa 3  

2.   Strukturę organizacyjną przedstawia załącznik nr 1   do Statutu.  

§   10.   Organami Zespołu są:  

1.   Dyrektor,  

2.   Rada Społeczna.  

§   11.   1.   Podmiot tworzący zawiera z   Dyrektorem umowę cywillnoprawną po rozstrzygniętym konkursie na stanowisko zgodnie z   art 49 ustawy o   działalności leczniczej.  

2.   Dyrektor stoi na czele Zespołu, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu i   pełni funkcję pracodawcy w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

§   12.   Dyrektor może kierować zakładem przy pomocy z-cy – kierownika ds. lecznictwa.  

§   13.   1.   Przy Zespole działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i   opiniodawczym Rady Miejskiej w   Woźnikach oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.  

2.   Kadencja Rady Społecznej trwa 3   lata.  

3.   Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i   opinie w   formie uchwały.  

4.   Przewodniczący i   członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście.  

5.   Rada Społeczna odbywa posiedzenia w   miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

6.   Rada Społeczna działa na podstawie ustawy o   działalności leczniczej, niniejszego statutu oraz zatwierdzonego przez Radę Miejską regulaminu, który określa w   szczególności: sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy, sposób podejmowania prawomocnych uchwał.  

7.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie – Rada Miejska w   Woźnikach.  

8.   Członkowie Rady podlegają odwołaniu z   Rady przed upływem kadencji w   następujących przypadkach:  

1) Zatrudnienia tej osoby w   Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w   Woźnikach,  

2) Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,  

3) Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo nieumyślne przeciwko życiu i   zdrowiu ludzkiemu, działalności instytucji państwowych i   samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów,  

4) Podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w   sprzeczności z   interesami Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Woźnikach lub/i podmiotu tworzącego.  

9.   Obsługę kancelaryjną Rady Społecznej zapewnia Przewodniczący.  

§   14.   W skład Rady Społecznej zespołu wchodzi Burmistrz Woźnik jako przewodniczący oraz co najmniej 8   członków.  

§   15.   1.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy:  

1) Dyrektor zakładu,  

2) Przedstawiciele organizacji związkowych działających w   zakładzie.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz inne zaproszone osoby.  

§   16.   Do zadań rady społecznej należy:  

1.   Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

2) związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

3) przyznawania Dyrektorowi nagród,  

4) rozwiązania umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem,  

5) regulaminu organizacyjnego.  

2.   Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i   opinii w   sprawach:  

1) planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

2) rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

3) kredytów bankowych lub dotacji,  

4) podziału zysku.  

3.   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

4.   Opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.  

5.   Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statucie.  

§   17.   Stosownie do art.48 ust. 12 ustawy o   działalności leczniczej od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.  

§   18.   1.   Zakres działania i   organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny.  

2.   Utworzenie lub likwidacja komórki organizacyjnej Zespołu, która wiąże się z   rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zespołu musi być zaopiniowane przez Radę Społeczną.  

3.   Za zgodą podmiotu tworzącego Dyrektor w   zależności od potrzeb może tworzyć inne komórki organizacyjne zespołu lub likwidować istniejące - po konsultacji z   Radą Pracowniczą oraz po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.  

§   19.   1.   Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011 r.  o   działalności leczniczej  

2.   Zespół prowadzi rachunkowość zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

3.   Zespół sporządza roczne sprawozdanie finansowe i   ustala wynik finansowy swojej działalności.  

§   20.   1.   Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespołu.  

2.   Zespół może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł wskazanych w   art. 55 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej.  

§   21.   1.   1. Wartość majątku Zespołu określają (w rozumieniu przepisów  ustawy o   działalności leczniczej):  

1) fundusz założycielski,  

2) fundusz zakładu.  

2.   Zespół samodzielnie decyduje o   podziale zysku.  

3.   Ujemny wynik finansowy Zespół pokrywa we własnym zakresie.  

4.   Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w   sposób określony w   ust. 3, Podmiot tworzący Zespołu podejmuje działania określone w   ustawie o   działalności leczniczej  

§   22.   1.   Statut Zespołu nadaje Rada Miejska.  

2.   Zmiany dotyczące struktury organizacyjnej i   zakresu działania Zespołu wymagają zmian w   statucie i   winny być zgłoszone organowi rejestrowemu w   ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany.  

3.   Zmiany w   statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.  

§   23.   Statut wchodzi w   życie w   ciągu 14 dni od jego opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1   do Statutu    
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Woźnikach  
 

Wykaz komórek organizacyjnych, w   których prowadzona jest działalność Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w   Woźnikach  

OŚRODEK ZDROWIA W   KAMIENICY UL. CZĘSTOCHOWSKA 5:  

1.   Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego  

2.   Laboratorium  

3.   Gabinet zabiegowy  

4.   Gabinet pielęgniarki i   położnej środowiskowej  

5.   Gabinet higieny szkolnej  

6.   Poradnia chirurgii ogólnej  

7.   Poradnia zdrowia psychicznego  

8.   Poradnia diabetologiczna  

9.   Poradnia laryngologiczna  

10.   Poradnia dermatologiczna  

OŚRODEK ZDROWIA W   WOŹNIKACH UL. DWORCOWA 21  

1.   Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego  

2.   Poradnia stomatologiczna  

3.   Poradnia ginekologiczna  

4.   Gabinet fizjoterapii  

5.   Gabinet zabiegowy  

6.   Laboratorium  

7.   Poradnia chirurgii ogólnej  

8.   Poradnia rehabilitacyjna  

9.   Pielęgniarska opieka długoterminowa  

10.   Gabinet pielęgniarki i   położnej środowiskowej  

11.   Pracownia USG  

12.   Poradnia medycyny pracy  

13.   Gabinet higieny szkolnej  

14.   Poradnia zdrowia psychicznego  

15.   Poradnia diabetologiczna  

16.   Poradnia laryngologiczna  

17.   Poradnia dermatologiczna  

OŚRODEK ZDROWIA W   STARCZY, WŁASNA UL. ZDROWA 3:  

1.   Poradnia (Gabinet) Lekarza Rodzinnego  

2.   Poradnia ginekologiczna  

3.   Gabinet fizjoterapii  

4.   Gabinet zabiegowy  

5.   Gabinet pielęgniarki i   położnej środowiskowej  

6.   Gabinet higieny szkolnej  

7.   Poradnia chirurgii ogólnej  

8.   Poradnia zdrowia psychicznego  

9.   Poradnia diabetologiczna  

10.   Poradnia laryngologiczna  

11.   Poradnia dermatologiczna  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »