| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kłobuckiego Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA 2011 ROK

1) ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO W 2011 ROKU

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kłobucku Nr 22/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku. Po stronie dochodów wynosił 63.323.346 zł, a po stronie wydatków 67.654.288 zł (deficyt 4.330.942 zł). Ustalone zostały wysokości rozchodów w kwocie 9.881.827 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz przychodów w kwocie 14.212.769 zł.

W toku wykonywania budżetu został on zmieniony uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

• dochody 63.205.683 zł

• wydatki 71.061.907 zł

• przychody 16.742.053 zł

• rozchody 8.885.829 zł

2) WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2011 ROK

Budżet Powiatu Kłobuckiego za 2011 rok został wykonany po stronie dochodów w wysokości 64.584.159 zł, tzn. w 102,2 % planu, a po stronie wydatków w wysokości 67.681.551 zł, czyli w 95,2 % planu po zmianach (załącznik Nr 1). Deficyt , czyli ujemna różnica między dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł – 3.097.392 zł.

Przychody z tytułu uzyskania wolnych środków z 2010 roku wyniosły 3.073.225 zł.

Dokonano również spłat kredytów i pożyczek (rozchody) zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 8.833.639 zł.

Powiat Kłobucki zakończył rok sprawozdawczy nadwyżką operacyjną w kwocie 2.623.077 zł. Nadwyżka operacyjna to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wskazująca, ile pozostało dochodów bieżących po zabezpieczeniu wszystkich koniecznych wydatków bieżących. Począwszy od roku 2011 jednostki samorządu terytorialnego muszą wykazywać nadwyżkę operacyjną w budżecie zarówno na etapie planu, jak i wykonania.

W 2011 roku zaciągnięto 11.643.595 zł kredytu.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Powiat zadłużony był na kwotę ogółem 22.118.404 zł, z tego 3.896.782 zł stanowił kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków współfinansowanych ze źródeł europejskich.

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku wymienić należy przebudowy 2 dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dokończenie realizacji 2 dróg współfinansowanych ze środków europejskich, dokończenie zadania polegającego na zagospodarowaniu posesji przy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Skorupki oraz budowę kompleksu boisk sportowych w Krzepicach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

3) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU

Plan dochodów budżetowych ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 63.323.346 zł został w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszony do kwoty 63.205.683 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 64.584.159 zł , czyli 102,2 % planu.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

• dotacje – 28.124.703 zł , co stanowi 43,5 % zrealizowanych dochodów

• subwencje – 21.054.367 zł , co stanowi 32,6 % zrealizowanych dochodów

• pozostałe dochody – 15.405.089 zł , co stanowi 23,9 % zrealizowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 49.106.906 zł (100,9 % planu), natomiast dochody majątkowe w wysokości 15.477.253 zł (106,6 % planu). Duże wykonanie dochodów majątkowych związane jest głównie z wcześniejszym, aniżeli planowano otrzymaniem środków europejskich z tytułu realizacji projektu E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego.

Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich otrzymano łącznie 9.107.926 zł, z tego na zadania bieżące 526.683 zł (61,1 % planu), a na zadania inwestycyjne 8.581.243 zł (110,9 % planu).

Realizacja dochodów budżetu Powiatu Kłobuckiego w odniesieniu do planu 2011 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6.900 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.900 zł.

Dział 020 – Leśnictwo 165.268 zł

Wykonane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 165.268 zł, czyli 97,2 % planu pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność 14.912.012 zł

Ogółem w tym dziale wykonano 14.912.012 zł dochodów, co stanowi 97,4 % planu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 2.227.443 zł.

Na realizację zadań na drogach wojewódzkich tzn. na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu otrzymano ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego kwotę 2.108.822 zł.

Pozostałe dochody bieżące stanowią:

• 95.015 zł z tytułu kary nałożonej za nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartej umowy

• 17.678 zł z najmu pomieszczeń przy Obwodzie Drogowym w Przystajni

• 568 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym

• 5.360 zł z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, zwrot nadpłaty z zfśs, odszkodowanie).

Wykonane w kwocie 12.684.569 zł dochody majątkowe stanowią:

• 444 zł z tytułu sprzedaży złomu

• 6.846.694 zł z tytułu refundacji środków europejskich za zrealizowane w 2010 roku przebudowy dróg powiatowych (zrealizowano 92,4 % zakładanej kwoty)

• 2.448.431 zł otrzymano z gmin jako pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

– z gminy Wręczyca Wielka – 998.817 zł z przeznaczeniem na przebudowę ciągu dróg powiatowych relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Węglowice – Puszczew

– z gminy Lipie – 855.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę ciągu dróg powiatowych relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów – Julianów

– z gminy Krzepice - 204.997 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Zajączkach Drugich ul. Nowa Wieś, kontynuację budowy chodnika w ul. Kuków w Krzepicach, przebudowę chodnika w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach, dokumentację projektową dla budowy chodników Lutrowskie – Starokrzepice i Starokrzepice – Kostrzyna, przebudowę chodnika w miejscowości Zajączki Pierwsze oraz 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu kluczowego

– z gminy Miedźno – 175.461 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą

– z gminy Popów – 163.656 zł z przeznaczeniem na projekt przebudowy drogi powiatowej 2017S Zawady – Rębielice Królewskie i projekt przebudowy drogi powiatowej 2013S Popów – Brzózki, budowę chodników przy drodze powiatowej 2013S w Dąbrówce , przy drodze powiatowej 2014S w Kulach, przy drodze powiatowej 2017S w Zawadach oraz wycenę działki 289/2 pod drogę D531

• 3.389.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przyznana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ciągu dróg powiatowych relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Węglowice – Puszczew oraz ciągu dróg powiatowych relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów – Julianów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.575.145 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.575.145 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym:

• opłata roczna w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd wnoszona przez PZD, PUP i Dom Dziecka – 18.222 zł

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 21.176 zł

• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 1.463.107 zł

• odpis z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 67.939 zł

• pomoc finansowa z miasta Częstochowa na pokrycie kosztów z tytułu wykonania operatu szacunkowego – 2.706 zł

• pomoc finansowa z gminy Miedźno z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości wywłaszczanych na rzecz gminy Miedźno na realizację celu publicznego tj. poszerzenie drogi gminnej - 1.906 zł

• odsetki od nieterminowych wpłat – 71 zł

• wpływy z różnych opłat – 18 zł.

Całość stanowiła dochody bieżące.

Zaplanowane w kwocie 67.400 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek przy Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Wąsoszu i Złochowicach nie zostały wykonane.

Dział 710 – Działalność usługowa 1.120.904 zł

Otrzymano z budżetu państwa dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wys. 459.555 zł.

Ponadto wykonano dochody z następujących tytułów:

• 463 zł pozyskano z tytułu odsetek na rachunku bankowym

• 660.349 zł pozyskano z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

• z planu dochodów w wys. 50 zł wykonano 44 zł z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

• z różnych opłat (zwrot za koszty upomnienia) uzyskano 493 zł.

Ogółem wykonano 1.120.904 zł dochodów bieżących.

Dział 750 – Administracja publiczna 3.908.313 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 3.908.313 zł dochodów (160,7 % planu), w tym:

• 1.992.592 zł stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, które wykonano w 96,7 % planu

• 5.552 zł stanowią wpływy z kar umownych, głównie za zwłokę w wykonaniu umowy

• 446 zł stanowią wpływy z opłat za czynności egzekucyjne

• 10.152 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu najmu

• 40.866 zł stanowią wpływy z usług (za usługi portierskie świadczone na rzecz US, za utrzymanie czystości itp.)

• 391 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat

• 55.552 zł stanowią nieplanowane wpływy z różnych dochodów (ksero dokumentów, wpłaty za zużyte tonery, refundacja wynagrodzeń z PUP itp.)

• 241.014 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

• 55.704 zł stanowią środki w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu E – usługi.

Całość wykonanych dochodów dotyczy dochodów bieżących.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.506.044 zł, z tego 1.404.408 zł otrzymano w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu E – usługi, a kwotę 101.636 zł otrzymano z gminy Kłobuck na dofinansowanie zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.793.875 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 3.793.875 zł dochodów bieżących, w tym:

• z tytułu odsetek na rachunku bankowym wykonano 261 zł

• 3.792.295 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP i obrony cywilnej

• z planu dochodów w wys. 1.300 zł wykonano 1.319 zł z tytułu realizacji dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.573.121 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 10.573.121 zł, w tym:

• 10.099.885 zł – 101,7 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla porównania udział w podatku od osób fizycznych za 2010 rok wyniósł 8.931.614 zł.

• 97.415 zł – 51,3 % planu stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych (w 2010 roku osiągnięto z tego tytułu kwotę 248.196 zł)

• 400 zł - odsetki od nieterminowych wpłat

• 375.421 zł stanowią dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz z tytułu wydawania kart wędkarskich.

Całość stanowi dochody bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia 21.810.601 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu wykonano 120.735 zł, co stanowi 134,2 % planu.

Otrzymano w okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów kwotę 15.915.036 zł jako część oświatową subwencji ogólnej.

W okresie sprawozdawczym otrzymano od Ministra Finansów część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4.014.002 zł.

Wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.125.329 zł z tytułu przekazania części równoważącej subwencji ogólnej.

Ogółem kwoty wykonanych subwencji za 2011 rok zamykają się kwotą 21.054.367 zł.

Ponadto otrzymano w okresie sprawozdawczym kwotę 635.499 zł jako środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

Całość dochodów w tym dziale stanowią dochody bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 265.262 zł

Ogółem wykonano w tym dziale:

• 96 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

• 1.587 zł nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

• 28.047 zł z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, zwrot za zrealizowany w 2010 projekt)

• 5.453 zł stanowi zwrot dotacji z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie

• 810 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prace komisji egzaminacyjnej)

• 140.254 zł stanowią dotacje ze środków europejskich i budżetu państwa (jako wkład własny) z przeznaczeniem na bieżące finansowanie programu „Modelowanie świata” realizowanego przez Zespół Szkół w Krzepicach i projektu „Z matematyką w świat” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3

• 86.510 zł stanowią dochody na realizację programu Comenius i inne pozyskane z różnych źródeł z przeznaczeniem na międzynarodowe wymiany młodzieży

• 2.505 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Ogółem w tym dziale zrealizowano 265.262 zł dochodów, z czego 262.757 zł stanowią dochody bieżące, a 2.505 zł stanowią dochody majątkowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.486.072 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano 2.137.931 zł dotacji z budżetu państwa na finansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Domu Dziecka i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

W związku z podpisaniem porozumień z gminami otrzymano w okresie sprawozdawczym z gminy Lipie i Opatów 18.000 zł z przeznaczeniem na remont ośrodków zdrowia na terenach gmin.

Zaplanowana kwota 329.388 zł do pozyskania ze środków unijnych na termomodernizację Szpitala Rejonowego w Krzepicach została zrealizowana w kwocie 330.141 zł.

Nie wykonano natomiast zaplanowanej kwocie 12.000 zł dotacji z gminy Popów na termomodernizację ośrodka zdrowia w Popowie.

Ogółem wykonano w tym dziale 2.486.072 zł dochodów, w tym dochodów bieżących w wys. 2.155.931 zł, a dochodów majątkowych 330.141 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.851.088 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 1.851.088 zł – 106,9 % planu dochodów, w tym:

• 214 zł stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych

• 1.437 zł stanowiły wpływy z usług (za wynajęcie samochodu)

• 1.889 zł stanowiły przede wszystkim wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz zwrot wynagrodzenie za czas choroby

• 10.819 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tzn. finansowanie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu Dziecka i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

• 1.822.140 zł stanowiły dotacje z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka w Kłobucku i w rodzinach zastępczych

• 12.674 zł stanowią darowizny na rzecz Domu Dziecka w Kłobucku

• 921 zł stanowią wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kłobucku i w rodzinach zastępczych.

Razem dochodów bieżących wykonano 1.850.094 zł.

• 994 zł pozyskano z tytułu sprzedaży złomu w Domu Dziecka w Kłobucku (dochód majątkowy).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 643.998 zł

Ogółem wykonano w tym dziale 643.998 zł dochodów bieżących, w tym:

• 29 zł stanowią opłaty za dostęp do informacji publicznej

• 712 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym

• 28.077 zł stanowią wpływy z różnych dochodów, głównie z odpisu od wydatkowanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

• 1 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji

• 107.379 zł otrzymano jako dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich pn. „Nowe perspektywy” , „Wspólnie do celu II”, „Inwestuję w siebie”, „Droga do kwalifikacji”

• 507.800 zł stanowią środki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 358.226 zł

Z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz innych dochodów wykonano w 2011 roku kwotę 2.862 zł.

Na realizację projektu stypendialnego skierowanego do uczniów pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” pozyskano kwotę 274.864 zł z dotacji ze środków europejskich i z budżetu państwa oraz 4.186 zł ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Z tytułu zwrotu dotacji z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie otrzymano 76.305 zł, zwrot za koszty upomnienia 9 zł.

Ogółem wykonano w tym dziale 358.226 zł dochodów bieżących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 157.374 zł

W tym dziale zrealizowano łącznie 157.374 zł dochodów, w tym 155.466 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 1.908 zł z tytułu kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska. Całość dochodów stanowią dochody bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna 956.000 zł

Zgodnie z zawartą umową otrzymano z gminy Wręczyca Wielka 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych (dochody bieżące)

Na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” otrzymano z budżetu państwa 500.000 zł, ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego 333.000 zł oraz z gminy Krzepice – 120.000 zł.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów wg uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz ich wykonania przedstawia załącznik Nr 2.

4) REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej w kwocie 67.654.288 zł został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty 71.061.907 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane było przede wszystkim z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych oraz otrzymaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na finansowanie projektu kluczowego dla Powiatu Częstochowskiego.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie 67.681.551 zł , co stanowi 95,2 % planu, w tym:

wydatki bieżące stanowiły kwotę 46.483.829 zł, czyli 68,7 % poniesionych wydatków

wydatki majątkowe stanowiły kwotę 21.197.722 zł, czyli 31,3 % poniesionych wydatków.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco (załącznik Nr 3):

wydatki związane z drogami – 22.764.989 zł , co stanowi 33,6 % poniesionych wydatków

zadania oświatowe i wychowawcze – 18.176.181 zł , co stanowi 26,9 % poniesionych wydatków

administracja publiczna – 10.109.470 zł , co stanowi 14,9 % poniesionych wydatków

bezpieczeństwo publiczne – 3.819.791 zł , co stanowi 5,6 % poniesionych wydatków

pomoc społeczna – 3.324.175 zł , co stanowi 4,9 % poniesionych wydatków

pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 2.365.701 zł , co stanowi 3,5 % poniesionych wydatków

ochrona zdrowia – 2.155.931 zł , co stanowi 3,2 % poniesionych wydatków

zadania geodezyjne – 1.476.054 zł , co stanowi 2,2 % poniesionych wydatków

kultura, kultura fizyczna – 1.317.142 zł , co stanowi 2,0 % poniesionych wydatków

działalność usługowa – 956.597 zł , co stanowi 1,4 % poniesionych wydatków

obsługa długu – 892.919 zł , co stanowi 1,3 % poniesionych wydatków

leśnictwo, rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 322.601 zł , co stanowi 0,5 % poniesionych wydatków.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco (załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 26.900 zł

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Z planu dotacji na zadania rządowe w wysokości 8.000 zł wydatkowano kwotę 6.900 zł na aktualizację operatu ewidencyjnego dla 18 działek rolnych obręb Borowa gm. Miedźno (wydatek bieżący).

rozdz. 01009 – Spółki wodne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.000 zł na bieżące dotacje dla spółek wodnych w Krzepicach, Opatowie, Miedźnie, Wręczycy Wielkiej.

Dział 020 – Leśnictwo 291.496 zł

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Z zaplanowanej kwoty 170.000 zł wykorzystano w 2011 roku 165.268 zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (środki przyznane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Z zaplanowanej kwoty 120.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.905 zł, tj. 90,8 % rocznego planu na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

rozdz. 02095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.323 zł na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz pokrycie kosztów związanych z oceną udatności uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność 22.764.989 zł

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wykorzystano całość środków tzn. kwotę 2.108.822 zł przyznanych zgodnie z umową ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie bieżących kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie naszego Powiatu

Środki wykorzystano m.in. na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 282.576 zł

• usługi remontowe – 770.223 zł, w tym m.in.:

– remont ciągu pieszego wraz z odwodnieniem w m. Podłęże Szlacheckie – 65.962 zł

– pozimowe i letnie remonty cząstkowe dróg wojewódzkich – 594.952 zł

– remont nawierzchni chodnika w Pankach – 27.340 zł

– remont zniszczonych krat ściekowych – 22.010 zł.

• zakup paliwa – 100.446 zł

• materiały drogowe – 297.107 zł

• zimowe utrzymanie dróg – 246.899 zł. Wydatki obejmują m.in. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, mieszanie soli i piasku, montowanie i zbieranie siatki, palików.

• letnie utrzymanie dróg wojewódzkich – 284.497 zł, w tym m.in. wymiana poręczy ochronnych, czyszczenie nawierzchni, kopanie rowów, usługi związane z wycinką drzew i krzewów.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynoszący 20.974.900 zł został w okresie sprawozdawczym wykonany w wys. 20.656.167 zł, czyli w 98,5 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3.057.420 zł, czyli w 92,8 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1.004.189 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.743 zł

• świadczenia wynikające z przepisów bhp – 28.795 zł

• wpłaty na PFRON – 13.205 zł

• podatek od nieruchomości – 10.919 zł

• koszty energii, wody – 16.346 zł

• zakup paliwa – 71.722 zł

• zakup materiałów drogowych – 275.075 zł

• zakup części do maszyn, urządzeń – 78.123 zł

• zakup znaków, kratek, włazów, tablic itp. – 37.122 zł

• usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg – 282.790 zł

• ścinka poboczy, karczowanie krzewów, drzew wraz z utylizacją gałęzi, koszenie trawy, wycinka odrostów i skupin zakrzewień, koszenie poboczy – 147.126 zł

• usuwanie brudnicy nieparki z drzew lipy w m. Stanisławów i Lindów – 33.000 zł

• wydatki bieżące związane z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych – 9.598 zł

• w ramach usług remontowych za kwotę 594.644 zł sfinansowano m.in.:

– remont cząstkowy dróg powiatowych po okresie zimowym – 229.038 zł

– remont drogi powiatowej na odcinku Parzymiechy – Lipie – 91.874 zł

– remont drogi powiatowej w m. Wilcza Góra wraz z wymianą podbudowy i warstwy tłuczniowej – 50.119 zł

– remont nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej Ostrowy – Kocin – 55.843 zł

– remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Złochowice – 45.533 zł

– remont doraźny wraz z usuwaniem drzew i krzewów w m. Albertów i Lindów wraz z remontem stożków i przyczółków mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Lipie, a także położenie chodnika dla pieszych – 30.019 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano za kwotę 17.598.747 zł następujące zadania:

• poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice- Panki- DW 494- Praszczyki- Kałmuki- Hutka- Kłobuck-DK-43-Kamyk-DW491-Kuźnica Kiedrzyńska- Rybna- Kokawa-DW484-DK1 – 6.313.643 zł (w tym z RPO 3.322.729 zł)

• dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na wspólne zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice- Panki- DW 494- Praszczyki- Kałmuki- Hutka- Kłobuck-DK-43-Kamyk-DW491-Kuźnica Kiedrzyńska- Rybna- Kokawa-DW484-DK1 – 1.950.000 zł

Otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego środki w wysokości 1.950.000 zł Powiat Kłobucki – jako leader projektu – przekazał do Powiatu Częstochowskiego.

• poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice- Waleńczów- DK-43- Brzezinki- Wilkowiecko – Danków – 1.683.714 zł (w tym z RPO 471.440 zł)

• przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Węglowice – Puszczew – 3.823.769 zł

W ramach tego projektu przebudowano 8,85 km dróg powiatowych i ok. 2,5 km chodników.

Droga realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z dotacji z budżetu państwa otrzymano 1.825.000 zł. Ponadto gmina Wręczyca Wielka dofinansowała zadanie kwotą 998.817 zł.

• przebudowa ciągu dróg powiatowych relacji Danków – Lipie – Albertów – Stanisławów – Lindów – Julianów – 3.224.498 zł

W ramach tego projektu przebudowano 5,6 km dróg powiatowych i ok. 2,5 km chodników i ok. 500 mb kanalizacji burzowej.

Droga realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z dotacji z budżetu państwa otrzymano 1.564.000 zł. Ponadto gmina Lipie dofinansowała zadanie kwotą 855.500 zł.

• budowa chodników przy drodze powiatowej w Dąbrówce, w Kulach, w Zawadach oraz wycena działki pod drogę w gm. Popów – 69.246 zł

• regulacja stanu prawnego drogi powiatowej relacji Libidza – Grodzisko – 46.199 zł

• projekt przebudowy drogi 2013S Popów – Brzózki, projekt przebudowy drogi 2017S Zawady- Rebielice Królewskie, mapy do celów projektowych – 107.220 zł

• przekazano dotację dla m. Krzepice na budowę chodnika w Zajączkach Drugich, kontynuację budowy chodnika w Krzepicach, przebudowę chodnika w Krzepicach, dokumentację projektową dla budowy chodników Lutrowskie - Starokrzepice i Starokrzepice-Kostrzyna, przebudowę chodnika w Zajączkach Pierwszych (środki z gminy Krzepice) – 204.997 zł

• przekazano dotację dla Miedźna na budowę chodników m. Ostrowy nad Okszą (środki z gminy Miedźno) – 175.461 zł. Zadanie będzie zakończone w 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 6. Załącznik Nr 5 przedstawia natomiast realizację wydatków w podziale na źródła finansowania własne oraz europejskie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.476.054 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszącego 1.463.946 zł wykonano w okresie sprawozdawczym 1.463.107 zł. Środki wykorzystano na:

• zwrot kosztów stawienia się strony na rozprawę, dokumentację geodezyjną do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości, odbitki z mapy ewidencyjnej, wypisy – 1.421.997 zł

W ramach tej kwoty została przyznana w 2011 roku dotacja celowa w kwocie 1.403.500 zł. Wykorzystano ją w kwocie 1.403.424 zł. Środki zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

• zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 4.448 zł

• wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami dla właścicieli nieruchomości drogowych – 33.109 zł

• opłaty sądowe - 3.553 zł.

Natomiast z planu wydatków na zadania powierzone z miasta Częstochowy na pokrycie kosztów z tytułu wykonania operatu szacunkowego wynoszącego 3.000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.706 zł.

Z dotacji otrzymanej z gminy Miedźno na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości wywłaszczanych na rzecz gminy Miedźno na realizację celu publicznego tj. poszerzenie drogi gminnej wykorzystano 1.906 zł (plan wynosił 2.000 zł).

Na zadania własne Powiatu wykorzystano kwotę 8.335 zł, w tym na:

• wypisy, ogłoszenia, operaty szacunkowe, wyrysy – 5.808 zł

• podatek od nieruchomości z powiatowego zasobu – 767 zł

• składkę na fundusz remontowy od nieruchomości w Krzepicach – 980 zł

• opłaty sądowe – 780 zł.

Łącznie wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami kwotę 1.476.054 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 956.597 zł

rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Z zaplanowanej dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.591 zł całość środków wykorzystano na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących merytoryczne zadania.

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Z ustalonego planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 73.716 zł wykorzystano całość środków z przeznaczeniem modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Popów.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Z planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.417 zł wykorzystano 1.350 zł na aktualizację użytków dla działek Skarbu Państwa do zmiany oznaczenia działek w ewidencji gruntów i budynków oraz w Księgach Wieczystych.

Natomiast z własnych środków wydatkowano kwotę 497.042 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Panki (199.623 zł), opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa (48.093 zł), modernizację ewidencji gruntów, w tym założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Popów (157.691 zł) i przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej (91.635 zł).

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszący 354.900 zł został wykorzystany w kwocie 354.898 zł. Środki wykorzystano na:

• zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 306.977 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.840 zł

• opłaty za czynsz – 4.979 zł

• pozostałe – 35.102 zł, w tym m.in. paliwo, materiały biurowe, konserwacja kserokopiarki, abonament Serwis budowlany, szafy, wykładzina, oświetlenie.

Dział 750 – Administracja publiczna 10.109.470 zł

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Z przyznanej dotacji rocznej w wysokości 214.014 zł wykorzystano całość środków na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej oraz na zakup latarek w celu właściwego wykonywania zadań z zakresu akcji kurierskiej.

rozdz. 75019 – Rada Powiatu

Z planu wydatków wynoszącego 266.000 zł wykorzystano 255.587 zł, czyli 96,1 % planu, w tym:

• diety dla radnych Powiatu – 248.004 zł

• puchary, dyplomy, wynajem sali na sesje Rady Powiatu, kalendarze, artykuły spożywcze itp. – 7.583 zł.

rozdz. 75020 – Starostwo powiatowe

Plan wydatków bieżących wynoszący 7.697.946 zł został zrealizowany w kwocie 7.245.382 zł, czyli w 94,1 % planu, w tym m.in. na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 5.179.760 zł

• świadczenia dla pracowników wynikające z odrębnych ustaw – 33.817 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 136.559 zł

• opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę – 165.121 zł

• zakup druków komunikacyjnych – 689.956 zł

• zakup tablic rejestracyjnych – 61.124 zł

• usługa audytu – 22.800 zł

• artykuły biurowe – 23.585 zł

• tusze, tonery, papier – 70.586 zł

• wydawnictwa, biuletyny – 11.413 zł

• usługi pocztowe – 90.964 zł

• usługi informatyczne, YUMA – 18.803 zł

• usługi telekomunikacyjne – 42.155 zł

• wywóz nieczystości – 12.299 zł

• opłaty za dostęp do sieci Internet – 9.514 zł

• podatek od nieruchomości – 10.734 zł

• szkolenia – 10.884 zł

• różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu, samochodów, składki z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich, składka członkowska w „Zielonym Wierzchołku Śląska”) – 27.087 zł

• realizację projektu „E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego” – 112.199 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.314.930 zł zostały poniesione na:

• zagospodarowanie terenu przy budynku przy ulicy Skorupki w Kłobucku – 1.904.159 zł

• wykonanie monitoringu obiektu przy ulicy Skorupki wraz z zabezpieczeniem 2 serwerowni – 17.637 zł

• opracowanie projektu technicznego dla budowy przyłącza kanalizacyjnego budynku Starostwa przy ulicy Wieluńskiej – 4.000 zł

• realizację projektu „E- usługi dla Powiatu Kłobuckiego” – 227.415 zł (zakupy inwestycyjne)

• zakup regałów do archiwum – 49.335 zł

• zakup mebli do Wydziału Komunikacji i Transportu – 49.850 zł

• zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 29.475 zł

• zakup pługu wirnikowego do odśnieżania – 6.299 zł

• zakup licencji do oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji – 12.251 zł

• zakup serwera – 14.509 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 6.

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 9.560.312 zł.

rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Plan dotacji wynosił w tym rozdziale 27.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano całość środków na:

• zabezpieczenie wynagrodzeń członków Komisji Lekarskiej – 14.118 zł, osób obsługujących Komisję – 8.750 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń – 1.653 zł

• pozostałe – 2.479 zł, w tym m.in. artykuły biurowe, środki czystości, ciśnieniomierz, leki.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem wydatki na promocję Powiatu w 2011 roku wyniosły 52.557 zł, co stanowi 75,1 % planu, w tym:

• nagrody i puchary dla uczestników i zwycięzców konkursów (w tym m.in. na: IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów Teatralnych Wręczyca Wielka, Konkurs Języka Angielskiego, puchar dla najlepszego gospodarstwa Regionu Częstochowskiego, statuetki, dyplomy, puchary z okazji Dożynek) – 6.943 zł

• materiały promocyjne, artykuły spożywcze, kwiaty, koncert zespołu „Żuki” z okazji Pikniku Europejskiego, ogłoszenia w prasie, nadruki, usługa tłumacza i usługi konsumpcyjne podczas wizyty delegacji niemieckiej, fajerwerki, koszulki WOŚP, papier firmowy itp. – 45.614 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.819.791 zł

rozdz. 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

W 2011 roku przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku kwotę 22.000 zł, w tym na dofinansowanie zakupu sztandaru 2.000 zł oraz na remont budynku Komendy 20.000 zł.

rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 3.783.395 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym całość środków. Na zabezpieczenie uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników cywilnych wydatkowano łącznie 3.160.045 zł, co stanowi 83,5 % wszystkich wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 623.350 zł składają się:

• świadczenia dla funkcjonariuszy tj. np. wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 194.036 zł

• ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom – 109.177 zł

• materiały pędne i smary – 54.014 zł

• opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – 28.687 zł

• zakup opału – 21.224 zł

• podatek od nieruchomości – 17.836 zł

• podróże służbowe krajowe – 24.185 zł

• pozostałe – 174.191 zł, w tym m.in. zakup materiałów administracyjno - biurowych, materiałów informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, usługi remontowe, badania lekarskie.

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 8.900 zł całość przekazano gminom jako dotacje na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania ludności.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 5.496 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono motopompę, agregat benzynowy, pilarkę spalinową, wąż poliestrowy oraz sfinansowano wykonanie ulotek w ramach akcji „Bezpieczny senior”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 892.919 zł

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Z planu wydatków wynoszącego 949.237 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 892.919 zł, czyli 94,1 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

W związku z udzieleniem przez Radę Powiatu poręczenia spłaty odnawialnego kredytu wraz z odsetkami dla Zespołu Opieki Zdrowotnej zapewniono w budżecie Powiatu kwotę 750.000 zł jako zabezpieczenie tego poręczenia oraz kwotę 30.000 zł jako zabezpieczenie spłaty kredytu dla Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Poręczenia wygasły w trakcie 2011 roku i na koniec roku nie istniała potrzeba zabezpieczania na nie środków w budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia 0

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano przyznanych z budżetu państwa środków w kwocie 2.416 zł, które przeznaczone były na zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu zaplanowane były 3 rezerwy tj. rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych i wychowawczych, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna. W okresie sprawozdawczym uruchamiano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 176.219 zł z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie wydatków związanych z prawomocnymi wyrokami sądowymi, na sfinansowanie druku ulotek w ramach akcji „Bezpieczny senior”, na sfinansowanie odszkodowania wraz z pozostałymi kosztami w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie, celem przekazania środków do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, na sfinansowanie prac remontowych w lokalach mieszkalnych w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku, na sfinansowanie zakupu zestawu pielęgnacyjnego do boiska sportowego „Orlik”.

Rezerwę oświatową uruchamiano w 2011 roku w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych.

Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego uruchomiono w kwocie 5.000 zł z celem wzmocnienia potencjału operacyjnego OSP w sytuacji wystąpienia zagrożenia wpływającego negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska.

Na dzień 31 grudnia pozostało rezerwy ogólnej 131.781 zł, rezerwy oświatowej 0 zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe 87.000 zł (ogółem 218.781 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie 15.117.554 zł

Na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w Powiecie Kłobuckim otrzymano w 2011 roku 15.915.036 zł subwencji oświatowej. Ze środków subwencji zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek oświatowych i wychowawczych w kwocie 13.582.726 zł oraz dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie – 1.969.767 zł. Na pozostałe wydatki bieżące 5 zespołów szkół oraz poradni zostało z subwencji oświatowej po zabezpieczeniu w/wym potrzeb 362.543 zł, podczas gdy potrzeby tylko na dokonanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 641.869 zł. Wobec niewystarczających środków z subwencji dofinansowano bieżące wydatki oświatowe przeznaczając na nie dodatkowo z własnych dochodów ponad 1.650.000 zł.

W 2011 roku zabezpieczono w jednostkach oświatowych plan pozwalający na uregulowanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w jednostkach przeprowadzane były stosunkowo niewielkie remonty i unowocześnianie wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach posiadanych środków i faktycznych potrzeb. W Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkół w Krzepicach realizowane były projekty współfinansowane ze środków europejskich.

Szczegółowo wydatki w oświacie przedstawiały się następująco:

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie przekazano w okresie 12 miesięcy ubiegłego roku kwotę 300.366 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z planu wydatków wynoszącego w tym rozdziale 5.058.418 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4.934.161 zł, w tym m.in.:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.049.500 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 192.245 zł

• świadczenia – 150.747 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZS w Waleńczowie i ZS w Krzepicach

• zakup energii elektrycznej, wody – 57.990 zł, zakup opału – 94.865 zł. Wydatki dotyczą ZS Nr 3 i ZS w Krzepicach

Z ważniejszych remontów przeprowadzono w 2011 roku:

• remont pomieszczenia siłowni i jej zaplecza w ZS Nr 3 – 35.019 zł

• remont mieszkania w budynku ZS Nr 3 – 20.000 zł

• remont mieszkania w obiekcie lokatorskim przy ZS w Krzepicach – 16.000 zł

• wymianę parkietu w auli ZS w Krzepicach – 62.843 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były przy współudziale środków europejskich 2 projekty:

• projekt „Modelowanie świata w ZS w Krzepicach” – 3.486 zł (kwota dotyczyła ostatecznych rozliczeń projektu)

• projekt „Z matematyką w świat” w ZS Nr 3 w Kłobucku – 136.768 zł. W ramach projektu m.in. opłacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz osób obsługujących projekt (79.455 zł), zapłacono za catering dla uczestników (22.201 zł) i wycieczki edukacyjne (9.336 zł) oraz zakupiono za kwotę 23.830 zł pomocy naukowych i dydaktycznych.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynoszący 9.749.371 zł został w okresie sprawozdawczym wykorzystany w kwocie 9.715.801 zł. Środki wykorzystano przede wszystkim na zabezpieczenie kosztów bieżącego funkcjonowania klas szkół zawodowych, w tym m.in.:

• wynagrodzenia i pochodne – 8.507.984 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 388.596 zł

• świadczenia – 163.006 zł, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli ZS w Waleńczowie

• zakup opału – 42.284 zł, opłaty za energię , wodę – 70.315 zł. Wydatki dotyczą ZS Nr 1, ZS Nr 2 i ZS w Waleńczowie.

• wynajem hali OSiR przez Zespół Szkół Nr 2 – 21.378 zł

• opłaty za kursy uczniów ZS Nr 2 w Kłobucku i ZS w Krzepicach – 59.020 zł

• dotacje dla Powiatu Kluczborskiego na kursy uczniów – 21.350 zł.

W ramach remontów przeprowadzono m.in.:

• remont sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, naprawa grzejników w ZS Nr 2 – 18.530 zł

• konserwację instalacji elektrycznej, przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w warsztatach szkolnych w ZS Nr 1 – 5.145 zł.

W 2011 roku realizowano w ramach tego rozdziału następujące projekty:

• program Comenius „Działajmy na rzecz demokracji” w Zespole Szkół Nr 1 – 14.562 zł. Środki wykorzystano głównie na zakup biletów lotniczych dla uczestników i opiekunów projektu. Projekt realizowany jest od 2011 roku, zakończenie przypada na 2013 rok.

• projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” prowadzony przez Starostwo Powiatowe – 47.020 zł. W 2011 roku wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących projekt, właściwa realizacja projektu przypadać będzie na lata następne.

Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 122.060 zł przeznaczono na:

• modernizację części ogrodzenia w ZS w Waleńczowie – 8.808 zł

• modernizację kotłowni w ZS Nr 1 w Kłobucku – 113.252 zł.

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z koniecznością realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, co wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli łącznie 40.321 zł.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z planu wydatków wynoszącego 126.905 zł całość środków na:

• sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół naszego powiatu – 123.645 zł

• dotację dla Zarządu Rejonowego PCK na przeprowadzenie różnych form współzawodnictwa dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia – 2.000 zł

• na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.260 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.155.931 zł

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W związku z podjętymi uchwałami rad gmin Opatów i Lipie zaplanowano w budżecie kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Środki wykorzystano na remont ośrodków zdrowia w Lipiu i Opatowie.

W okresie sprawozdawczym nie otrzymano i nie wydatkowano kwoty 12.000 zł z gminy Popów na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Popowie.

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Łącznie w tym rozdziale z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynoszącego 2.138.212 zł wykorzystano 2.137.931 zł, w tym:

• Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

Z dotacji w wysokości 2.097.355 zł wykorzystano całość środków zł na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz członków rodzin oraz odsetki.

• Dom Dziecka w Kłobucku

Plan dotacji wynoszący 24.711 zł został wykorzystany w całości na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka.

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie przekazano dotację w wysokości 15.865 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.324.175 zł

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowano 2.308.364 zł, w tym:

• na dotacje dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich domach dziecka dzieci z terenu naszego powiatu wydatkowano 114.277 zł

• na wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków oraz zasiłek na usamodzielnianie dla 1 wychowanka wydatkowano 18.446 zł

• na zabezpieczenie funkcjonowania Domu Dziecka wydatkowano łącznie 2.175.641 zł, w tym m.in. na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.707.416 zł, czego 3.995 zł zabezpieczono z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.870 zł

– zakup żywności – 89.339 zł

– opłaty za energię elektryczną, wodę – 27.473 zł

– zakup opału – 32.050 zł

– opłaty za ośrodki lecznicze i wychowawcze – 34.430 zł

– kolonie, wycieczki, opłaty szkolne – 39.849 zł

– remont generalny 2 łazienek – 30.400 zł

Z innych powiatów na finansowanie wydatków związanych z pobytem dzieci w naszym Domu Dziecka otrzymano kwotę 1.673.529 zł.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 600.753 zł został wykonany w kwocie 591.048 zł, tzn. w 98,4 % planu, w tym:

• kwotę 40.245 zł przeznaczono na dotacje dla innych powiatów na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych spoza powiatu, w których wychowują się dzieci z naszego powiatu

• 550.803 zł przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń dla rodzin zastępczych, z czego 148.611 zł otrzymano z innych powiatów właściwych na miejsce zamieszkania dzieci.

rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Z planu wydatków wynoszącego 401.395 zł wykorzystano 400.938 zł, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 371.841 zł, z czego 6.824 zł zabezpieczono z dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.305 zł

• pozostałe – 18.792 zł, w tym m.in. opłaty za Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup tonerów, niszczarki, materiałów biurowych, ubezpieczenie mienia.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Z własnych dochodów przeznaczono dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na wsparcie Punktu Interwencji Kryzysowej kwotę 8.000 zł oraz dla Stowarzyszenia „O uśmiech dziecka” na organizację festynu integracyjnego 5.000 zł. Ogółem wydatkowano 13.000 zł.

rozdz. 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka w Kłobucku wydatkowano w okresie sprawozdawczym 639 zł.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach planu wydatków sfinansowane zostały w 2011 roku odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Domu Dziecka w Kłobucku w kwocie 10.186 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.365.701 zł

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce przeznaczono kwotę 65.760 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

rozdz. 85333 – Powiatowy urząd pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 2.299.941 zł, w tym z własnych środków w kwocie 2.060.776 zł zabezpieczono m.in. :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.839.229 zł

• odpisy na zfśs – 53.799 zł

• zakup oleju opałowego – 39.284 zł

• zakup energii elektrycznej – 29.243 zł

Ponadto w 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował 4 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które łącznie wydatkowano 239.165 zł.

Na realizację projektu „Wspólnie do celu II” wydatkowano łącznie 237.436 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.779 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.657 zł. Celem programu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

Na realizację projektów „Nowe perspektywy” , „Inwestuję w siebie” i „Droga do kwalifikacji” wydatkowano w 2011 roku odpowiednio 503 zł, 613 zł i 613 zł głównie na ogłoszenia i plakaty promujące projekty.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.058.627 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty funkcjonowania świetlic przy Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3 w Kłobucku. Plan wydatków wynoszący 151.298 zł został zrealizowany w kwocie 147.800 zł, w tym:

• na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 139.222 zł

• na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.578 zł.

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 6.784 zł obsługujących zadanie polegające na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

rozdz. 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku wydatkowano 947.202 zł, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 879.236 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.450 zł

• pozostałe – 25.516 zł (w tym m.in. delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, konsultacje lekarskie).

Natomiast z zaplanowanej w kwocie 1.200 zł dotacji dla miasta Częstochowy uruchomiono w okresie sprawozdawczym 1.022 zł.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale 948.224 zł. Całość stanowiły wydatki bieżące.

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu stypendialnego skierowanego do uczniów „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” zaplanowano w budżecie kwotę 446.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 279.050 zł, czyli 62,6 % planu, w tym:

• na wypłatę stypendiów dla uczniów – 261.900 zł

• na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt – 17.150 zł.

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.669.401 zł z przeznaczeniem na dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kukowie.

rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydatkowano 2.498 zł.

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 4.870 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.205 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z zaplanowanej na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej do budynku Sądu w Kłobucku kwoty 150.000 zł nie uruchamiano środków.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano w tym rozdziale 1.205 zł na opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego. Całość stanowiły wydatki bieżące.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Z przyrodą za pan brat” przeznaczono w okresie sprawozdawczym 3.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90.216 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki

Przekazano dla gminy Kłobuck dotację na współfinansowanie biblioteki w wysokości 30.000 zł (100% planu).

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 60.216 zł, czyli 92,6 % planu z przeznaczeniem na:

• 4.000 zł dla gminy Lipie na finansowanie XIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych

• 4.000 zł przekazano dla gminy Miedźno na zorganizowanie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka

• 4.000 zł przekazano dla gminy Przystajń na zorganizowanie VI Dożynek Powiatowo - Gminnych

• 27.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, w tym:

– Ponadregionalne Stowarzyszenie „Wieniawa” – 6.000 zł (organizacja Dni Długoszowskich)

– Związek Harcerstwa Polskiego – 8.000 zł (zadanie „Harcerskie działania ku rodzinnej tradycji”)

– Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich – 8.000 zł (zadanie „Ocalić od zapomnienia)

– Liga Obrony Kraju – 1.000 zł (obchody rocznic i świąt państwowych).

– Stowarzyszenie „Prom” – 4.000 zł (VI Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego)

• 14.980 zł przeznaczono na stypendia artystyczne

• 1.850 zł przeznaczono na umowy zlecenia z tytułu prowadzenia Festiwalu „Blues nad Okszą” i dla członków jury XIII Przeglądu Orkiestr Dętych

• 4.386 zł przeznaczono na pozostałe wydatki związane z zadaniami z zakresu kultury (usługi, nagrody itp.)

Dział 926 – Kultura fizyczna 1.226.926 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko – ORLIK 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Krzepicach zaplanowano w budżecie kwotę 2.177.236 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.131.235 zł.

Ponadto na zakup sprzętu do pielęgnacji boiska wydatkowano 30.750 zł (wydatek inwestycyjny), na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boiska 7.549 zł.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym z planu wydatków wynoszącego 61.000 zł kwotę 57.392 zł, w tym m.in:

• udzielono dotacji w kwocie 40.000 zł dla następujących organizacji:

– Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 16.000 zł (organizacja zawodów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży)

– Powiatowe Zrzeszenie LZS – 16.000 zł (Powiatowe Mistrzostwa LZS)

– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orient – 1.000 zł (organizacja Otwartych Mistrzostw Powiatu Kłobuckiego)

– Klub Sportowy „Liswarta” w Krzepicach – 1.500 zł (XVII Ogólnopolski Bieg Krzepkich)

– Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – 2.000 zł (organizacja biegów na orientację).

– Miejski Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Kłobuck – 2.000 zł (organizacja II turnieju piłkarskiego Juniorów połączona z festynem rodzinnym)

– Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” – 1.500 zł (IX Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza)

• zakupiono medale, puchary i nagrody na imprezy sportowe (m.in. na XI Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej, Kobieca Amatorska Liga Siatkówki, Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty, Turniej Amatorskiej Siatkówki Plażowej) – 12.807 zł.

5) ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOKONANE W TRAKCIE 2011 ROKU

W budżecie 2011 roku zaplanowano następujące zadania współfinansowane ze środków europejskich:

1. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1

Zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1 realizowane było od 2008 roku. Zadanie zakończono w 2011 roku. W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 10.159.101 zł, z tego środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 5.667.127 zł. Ostatecznie po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na to zadanie wyniósł 6.315.869 zł, z czego 3.323.166 zł z RPO (plan zmniejszono uchwałą Rady Powiatu Nr 29/IV/2011 z 10 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w związku z przewidywanymi niższymi kosztami wykonania inwestycji).

2. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków

Zadanie miało zostać zakończone w 2010 roku, lecz wskutek różnych okoliczności termin zakończenia zadania przesunięto na 2011 rok. Wprowadzając to zadanie do budżetu 2011 roku (uchwała Rady Powiatu Nr 29/IV/2011 z 10 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok) przewidziano na nie kwotę 1.651.100 zł, z czego 392.308 zł ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Ostatecznie plan wydatków na to zadanie zamknął się kwotą 1.700.000 zł (w tym 476.000 zł z RPO). Zwiększenie planu wydatków związane było z wyższymi potrzebami w zakresie realizacji tego zadania (zwiększenia dokonano uchwałą Rady Powiatu Nr 48/V/2011 z 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok).

3. Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na wspólne zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1

Dotacja dla Powiatu Częstochowskiego na wspólne zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1 w kwocie 1.950.000 zł została wprowadzona do budżetu uchwałą Zarządu Powiatu Nr 247/2011 z 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok. Całość środków stanowiły środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego. Do końca 2011 roku plan pozostał bez zmian.

4. System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi

Na realizację projektu System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi zapewniono w budżecie kwotę 2.479.919 zł, z czego 2.084.124 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na koniec ubiegłego roku plan wyniósł 385.840 zł, z czego 324.260 zł z RPO. Zmiana kwoty wydatków nastąpiła uchwałą Nr 58/VI/2011 Rady Powiatu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok.

5. projekt „Modelowanie świata”

Projekt „Modelowanie świata” był realizowany w Zespole Szkół w Krzepicach. W 2011 roku uchwałą Zarządu Powiatu Nr 70/2011 z 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego wprowadzono do planu wydatków kwotę 3.487 zł z przeznaczeniem na ten projekt. Kwota dotyczyła ostatecznych rozliczeń projektu. W ramach tej kwoty 2.964 zł stanowiły środki europejskie, 523 zł dotacja z budżetu państwa. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków tego projektu.

6. projekt „Z matematyką w świat”

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku od 2010 roku. Zaplanowano na to zadanie w budżecie kwotę 166.500 zł, z czego 141.525 zł ze środków europejskich, a 24.975 zł z dotacji z budżetu państwa. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 169/2011 z 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 81.603 zł. Na koniec 2011 roku plan wydatków wyniósł 248.103 zł, z czego ze środków europejskich 210.887 zł, z dotacji z budżetu państwa 37.216 zł.

7. projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” Rada Powiatu uchwałą Nr 58/VI/2011 z 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok wprowadziła do budżetu kwotę 67.227 zł z przeznaczeniem na ten cel. Plan nie ulegał zmianom w trakcie roku budżetowego. Zadanie realizowane jest w latach 2011 – 2013 przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

8. projekt „Działajmy na rzecz demokracji”

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku od 2011 roku. Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Nr 83/VIII/2011 z 10 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok w kwocie 6.400 zł. Uchwałą Nr 280/2011 z 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok w związku z częściowym podziałem rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków na ten cel o kwotę 11.156 zł. Ostatecznie plan wydatków na to zadanie wyniósł 17.556 zł.

9. projekt „Wspólnie do celu II”

W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt pn. „Wspólnie do celu II”. Na to zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 237.038 zł, z czego 201.482 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 35.556 zł ze środków własnych. Uchwałą Nr 263/2011 z dnia 20 grudnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok Zarząd Powiatu zwiększył plan wydatków o kwotę 400 zł w związku z niewykorzystaniem tej kwoty w 2010 roku.

10. projekt „Nowe perspektywy”

Drugim projektem współfinansowanym ze środków europejskich i realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w 2011 roku był projekt pn. „Nowe perspektywy”, na który zapewniono w budżecie kwotę 1.580 zł (1.343 zł z EFS, 237 zł z budżetu państwa – uchwała Zarządu Powiatu Nr 241/2011 z 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok). W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków..

11. projekt „Inwestuję w siebie”

Powiatowy Urząd Pracy realizował także w 2011 roku projekt „Inwestuję w siebie”, na który zapewniono uchwałą Zarządu Powiatu Nr 247/2011 z 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok kwotę 1.905 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

12. projekt „Droga do kwalifikacji”

W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Droga do kwalifikacji”, na który zabezpieczono uchwałą Zarządu Powiatu Nr 247/2011 z 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego kwotę 1.905 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian.

13. projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

Plan wydatków na to zadanie ustalono w uchwale budżetowej na 2011 rok. Zabezpieczono wtedy kwotę 446.000 zł, w tym ze środków europejskich 379.100 zł ze środków europejskich, a 66.900 zł z dotacji z budżetu państwa i Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie roku nie dokonywano zmian planu wydatków na ten projekt. Zadanie realizowane było w latach 2010 – 2011.

Ogółem plan wydatków na zadania objęte dofinansowaniem ze środków europejskich wynosił na początek roku 13.488.558 zł, a na koniec roku 11.376.910 zł.

Realizacja wydatków w ramach poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków europejskich została przedstawiona w części opisowej wydatków.

6) STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1

Zadanie pn. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku DK-43 Krzepice – Panki – DW494 – Praszczyki – Kałmuki – Hutka – Kłobuck – DK43 – Kamyk – DW491 – Kuźnica Kiedrzyńska – Rybna – Kokawa – DW484 – DK1 realizowane jest od 2008 roku. W 2011 roku wydatkowano na to zadanie 6.313.643 zł, z tego 3.322.729 zł ze środków europejskich. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem w 2011 roku.

2. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę elementów uzupełniających kluczową sieć dróg powiatowych Subregionu Północnego na odcinku Złochowice – Waleńczów – DK43 – Brzezinki – Wilkowiecko – Danków

W umowie z wykonawcą określono termin zakończenia prac do końca 2010 roku. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji zadania, na co nie uzyskał zgody. W związku z powyższym na pozostałe do wykonania roboty rozpisano w 2011 roku osobny przetarg. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku i zostało zakończone w 2011 roku. Wydatki na to zadanie zamknęły się w 2011 roku kwotą 1.683.714 zł (w tym 471.440 zł z RPO).

3. Budowa chodników w gminie Miedźno

W 2011 roku udzielono dotacji gminie Miedźno w kwocie 175.461 zł na budowę chodników wraz z odwodnieniem przy ulicy Częstochowskiej w Ostrowach nad Okszą. Zadanie ma zostać skończone w 2012 roku.

4. System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi

Na realizację projektu System elektronicznej komunikacji Powiatu Kłobuckiego E – usługi wydatkowano w 2011 roku kwotę 339.614 zł. W 2010 roku trwała bieżąca realizacja projektu, wyłoniono Inżyniera Projektu oraz przygotowywano dokumentację potrzebną do wyłonienia Wykonawcy Projektu. Zakres rzeczowy projektu został zakończony w 2011 roku. Zakupiono wówczas sprzęt i oprogramowanie, zapłacono za szkolenia użytkowników, promocję projektu (ulotki, konferencje), za Inżyniera Projektu oraz wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem. Projekt realizowano od 2008 roku.

5. Budowa przyłącza kanalizacyjnego obiektu przy ulicy Wieluńskiej

W 2011 roku opracowano projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego obiektu przy ulicy Wieluńskiej za kwotę 4.000 zł. Zakres rzeczowy zadania ma zostać wykonany w 2012 roku.

6. Zagospodarowanie terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku

Zadanie rozpoczęto w 2010 roku i zakończono w 2011 roku. W 2010 roku opracowano dokumentację projektową zadania oraz wykonano badania geologiczne. W 2011 roku wykonano całość prac związanych z zagospodarowaniem terenu posesji przy ulicy Skorupki w Kłobucku i wydatkowano na ten cel 1.904.159 zł.

7. projekt „Z matematyką w świat”

Zadanie realizowane jest od 2010 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku. W 2011 roku wydatkowano na nie 136.768 zł. W ramach projektu m.in. opłacono wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia oraz osób obsługujących projekt (79.455 zł), zapłacono za catering dla uczestników (22.201 zł) i wycieczki edukacyjne (9.336 zł) oraz zakupiono za kwotę 23.830 zł pomocy naukowych i dydaktycznych. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2012.

8. program „Uczenie się przez całe życie” – „Działajmy na rzecz demokracji”

Do programu przystąpił w 2011 roku Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku. Wydatkowano na to zadanie kwotę 14.562 zł z przeznaczeniem głównie na zakup biletów lotniczych dla uczestników i opiekunów projektu. Celem programu jest przekazanie młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznych instytucji politycznych poprzez m.in. wyjazdy młodzieży do innych krajów demokratycznych. Projekt będzie realizowany do 2013 roku.

9. projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”

W 2011 roku Starostwo Powiatowe przystąpiło do realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Wydatkowano na ten cel 47.020 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Rzeczowa realizacja nastąpi w latach następnych, a zakończenie planowane jest na rok 2013.

Zaplanowane na lata 2012 - 2013 działania w projekcie to m.in.:

• udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;

• zajęcia pozaszkolne m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;

• kursy certyfikowane m.in. prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych;

• praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;

• wizyty studyjne u pracodawców;

• doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

10. projekt „Wspólnie do celu II”

Projekt, którego celem było upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiecie Kłobuckim” był realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy od 2010 roku. W 2011 roku wydatkowano na ten cel 237.436 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.779 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.657 zł. W 2011 roku projekt zakończono.

11. projekt „Nowe perspektywy”

Celem projektu jest odbudowa motywacji i wiary w zaistnienie na współczesnym rynku pracy osób bezrobotnych. W 2011 roku wydatkowano 503 zł na materiały promocyjne. Właściwa realizacja tzn. głównie szkolenia dla bezrobotnych z zakresu doradztwa psychologicznego i prawnego oraz zakończenie nastąpi w 2012 roku.

12. projekt „Droga do kwalifikacji”

W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Droga do kwalifikacji”, na który wydatkowano kwotę 613 zł z przeznaczeniem na akcję promocyjną. Właściwa realizacja polegająca na prowadzeniu szkoleń tematycznych dla bezrobotnych w celu uzyskania kwalifikacji nastąpi w 2012 roku. Na 2012 planowane jest także zakończenie realizacji projektu.

13. projekt „Inwestuję w siebie”

Powiatowy Urząd Pracy realizował także w 2011 roku projekt „Inwestuję w siebie”, na który wydatkowano 613 zł na akcję promocyjną. Większość wydatków i zakończenie realizacji planowane jest na 2012 rok. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych Powiatu Kłobuckiego. Cel ma zostać osiągnięty poprzez szkolenia tematyczne dla bezrobotnych.

7) REALIZACJA PRZYCHODÓW W 2011 ROKU

Zaplanowano w 2011 zaciągnięcie kredytów i pożyczki w kwocie 13.668.829 zł.

Ostatecznie w 2011 roku faktyczne potrzeby kredytowe wyniosły ogółem 11.643.595 zł. Na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto 3.896.782 zł, na finansowanie zadań własnych i wkładu własnego zaciągnięto 7.746.813 zł kredytu. Z uwagi na brak środków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zrealizowano zaplanowanej pożyczki z tego źródła.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano przychodów w kwocie 3.073.225 zł z tytułu uzyskania wolnych środków z 2010 roku.

Ogółem wykonano 14.716.820 zł przychodów.

Załącznik Nr 8 przedstawia plan i wykonanie przychodów z poszczególnych tytułów w 2011 roku.

8) REALIZACJA ROZCHODÓW W 2011 ROKU

Ogółem w okresie sprawozdawczym wykonano 8.833.639 zł rozchodów z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki, w tym kwotę 6.791.014 zł stanowi spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków europejskich.

Spłaty kredytów i pożyczki odbywały się zgodnie z harmonogramem spłat.

Załącznik Nr 9 przedstawia spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczki.

9) ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI POWIATU na dzień 31 grudnia 2011 roku

Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 22.118.404 zł. Całość zobowiązań stanowi zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Wg terminu zapadalności z kwoty zadłużenia 22.118.404 zł, kwota 5.478.863 zł zostanie spłacona w 2012 roku, kwota 9.160.875 zł przypada do spłaty w okresie od 1 roku do 5 lat, natomiast 7.478.666 zł przypada do spłaty w okresie powyżej 5 lat.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku należności wymagalne Powiatu wynosiły 2.530.981 zł, w tym kwotę 2.447.731 zł stanowiły należności z tytułu kary za nieterminowe wykonanie prac w zakresie przebudowy drogi.

10) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W okresie sprawozdawczym wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych utworzonych przez Radę Powiatu i funkcjonujących od dnia 1 stycznia 2011 roku przedstawiało się następująco:

• dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

Dochody w wys. 187.472 zł osiągnięto z tytułu usług świadczonych przez Stację Kontroli Pojazdów, wpływów ze sprzedaży wyrobów (obudowy do zasuw, klucze odkręcające do hydrantu), wpływów za czynsz, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych oraz z różnych dochodów.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup węgla, materiałów do bieżących napraw, części do maszyn i urządzeń, zapłatę za energię elektryczną i inne usługi.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

• dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku

Dochody w wys. 6.062 zł osiągnięto z tytułu wynajmu sali, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, różnych dochodów oraz odsetek.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na zakup środków czystości, materiałów do remontów, materiałów na egzamin zawodowy, mebli do sali Nr 2, drobne usługi remontowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

• dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku

Dochody w wys. 65.688 zł osiągnięto z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych, wpływów z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw), odsetek bankowych.

Natomiast wydatki poniesiono w kwocie 65.684 zł m.in. na materiały do bieżących napraw, środki czystości, meble, wyposażenie, pomoce dydaktyczne (komputer stacjonarny, karabinki pneumatyczne, luneta, spiner obrotowy).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4 zł.

• dochody własne funkcjonujące przy Zespole Szkół w Krzepicach

Dochody w wys. 161.090 zł osiągnięto z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, opłat za żywienie dzieci, wynajmu i dzierżawy lokali wraz z opłatami za media, wpływu z usług ksero, wpływów ze sklepiku, odsetek.

Natomiast wydatki poniesiono w tej samej kwocie m.in. na:

– wynagrodzenia bezosobowe – 1.360 zł

– zakup opału – 49.415 zł

– zakup towaru do sklepiku – 46.415 zł

– materiały biurowe – 1.438 zł

– zapłatę za energię elektryczną i wodę – 16.037 zł, wywóz nieczystości – 5.523 zł

– wywóz nieczystości – 5.523 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 10.

Starosta Kłobucki


Roman Minkina

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik8.pdf

Załącznik 8

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik9.pdf

Załącznik 9

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Kłobuckiego
Zalacznik10.pdf

Załącznik 10

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »