| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr Bok.5511.1.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2011 roku

1.   Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w   roku 2011 obradowała w   dniach 29   marca oraz 29 czerwca. Tematy omawiane na spotkaniach:  

I.   W dniu 29 marca 2011 roku:   Przedstawiono informację na temat podjętych i   planowanych działań na terenie Józefki, w   związku z   licznymi przypadkami włamań do domów na tym terenie. Omawiając problem włamań do domów w   rejonie Osiedla Józefka I   Zastępca Komendanta Miejskiego Policji przedstawił ogólną liczbę zdarzeń w   tym rejonie w   ostatnim okresie określając ją, jako niską wynoszącą ok. 2,6% w   skali całego Miasta. Niemniej jednak Policja prowadziła tam niestandardowe działania patrolując rejon od 2   tygodni przez 3   dni w   tygodniu dwoma samochodami nieoznakowanymi wyposażonymi w   specjalistyczny sprzęt elektroniczny, pozwalający identyfikować osoby wchodzące na teren posesji. Dodatkowo w   tym czasie znajdowały się dwa patrole piesze, które umożliwiłyby w   momencie zdarzenia podjąć natychmiastową interwencję. Zaznaczono również, że teren ten jest słabo oświetlony, co powoduje, iż sprawcy kradzieży wybierają ten rejon. Komendant Straży Miejskiej poinformował, że patrole Straży Miejskiej patrolują rejon Osiedla Józefka głównie w   godzinach wieczornych w   trakcie wspólnych patroli z   Policją, gdzie są zadaniowani na okoliczność kradzieży. Naczelnik Wydziału Inwestycji i   Remontów przedstawił plan inwestycji na Osiedlu, przede wszystkim montaż oświetlenia drogowego, który rozpocznie się w   kwietniu 2011 r. Opracowano również plan remontów dróg na Osiedlu Józefka. Radny Leszek Podzimski powtórnie zwrócił się z   wnioskiem o   zablokowanie przejścia pomiędzy ogródka działkowymi, którędy to, jak przypuszcza, złodzieje uciekają. Podinsp. Łączyk zaprzeczył, że jest to droga ucieczkowa, ponieważ sprawcy kradzieży poruszają się samochodami, a   blokowanie przejścia utrudni patrolowanie rejonu. Również mieszkańcy często korzystają z   tego przejścia.  

2.   Przyjęto informacja na temat sposobu rozwiązania problemu handlu materiałami pirotechnicznymi w   czasie pielgrzymek stanowych do Matki Boskiej Piekarskiej oraz odpustów parafialnych. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, poruszając punkt posiedzenia dotyczący ograniczenia sprzedaży produktów pirotechniki widowiskowej w   czasie pielgrzymek do Sanktuarium MP Piekarskiej oraz na odpustach parafialnych poinformował, iż uregulowanie ograniczenia sprzedaży tych produktów Uchwałą Rady Miejskiej w   Tychach zostało zaskarżone i   Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach uchwała została uchylona. Zaprezentował również opinię prawną, która sugeruje niezgodność z   prawem podjęcie uchwały zakazującej sprzedaż artykułów pirotechnicznych oraz przepisy prawne regulujące obrót materiałów wybuchowych do użytku cywilnego. Zasugerował, że kontrolę sposobu prowadzenia sprzedaży pirotechniki widowiskowej powinny zająć się organy do tego upoważnione tzn. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i   Konsumentów. W   trakcie dyskusji I   Z-ca Komendanta Miejskiego Policji zaproponował, aby zorientować się jak rozwiązany jest ten problem w   innych miejscach, np. w   Częstochowie, gdzie ilość pielgrzymek jest większa, a   wyroby pirotechniczne również mogą być sprzedawane. Prezydent nakazał podjęcie prac nad rozwiązaniem tego problemu na drodze prawa miejscowego.  

3.   Przedstawiono sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w   Piekarach Śląskich z   wykonywania zadań nałożonych przez „Program Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i   Porządku Publicznegona lata 2008-2010”. Szczegółowe sprawozdanie zostało zamieszczone w   „Programie Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i   Porządku Publicznego na lata 2011 – 2013”. Za podstawowy cel na następny okres Policja postawiła sobie utrzymać wysokie wykrycie przestępstw (aktualnie najwyższe w   województwie), częstsze delegowanie Oddziałów Prewencji do patrolowania ulic Miasta, które to patrole są bardzo przydatne i   potrzebne np. ze względu na wysoką aktywność piekarskich pseudokibiców. Wyrażono również obawę przed wzrostem wypadków na drogach po oddaniu do użytku autostrady. Niepokój Komendanta budził również możliwy wzrost ilość pojazdów na ulicach Piekar Śląskich z   powodu omijania przez kierowców płatnych odcinków autostrady.  

4.   Przedstawiono i   przyjęto projekt „Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i   Porządku Publicznego na lata 2011-2013”. Po przedstawieniu „Programu przeciwdziałania przestępczości na lata 2011-2013” przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja podsumowała go wysuwając szereg wniosków, które winny być umieszczone w   „Programie …”: W   latach 2008 – 2010 służby patrolowe na terenie Miasta były wspomagane siłami funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji w   Katowicach. Łącznie 4377 funkcjonariuszy zrealizowało 611 służb na terenie Piekar Śląskich. Z   uwagi na wygaśnięcie podpisanych wcześniej umów i   likwidacji służby kandydackiej, zauważono konieczność podjęcia kroków zmierzających do sfinansowania dodatkowych patroli. Miasto Piekary Śląskie poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przystąpiło do rządowego programu ograniczania przestępczości i   aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Program w   swych założeniach był spójny z   „ProgramemPrzeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i   Porządku Publicznego2008 – 2010” i   dlatego projekt MOPR był dofinansowany ze środków rezerwy celowej MSWiA. Postanowiono odstąpić od prowadzenia wspólnie z   MOPR punktów konsultacyjno-informacyjnych, które do tej pory funkcjonowały przy ulicy Olimpijskiej 3   i   Skłodowskiej 106, z   uwagi na bardzo małe zainteresowanie mieszkańców. Na ponad 250 dyżurów zgłosiło się 12 osób w   związku z   czym ich działalność zawieszono, a   wniosek o   ich likwidacji uznano za najbardziej zasadny. Zauważono konieczność zaktywizowania lokalnych (osiedlowych) społeczności w   celu szybkiej reakcji przez odpowiednie służby na najbardziej uciążliwe zachowania aspołeczne (wybryki chuligańskie, niszczenie infrastruktury, pijaństwo, itp.). Należy, dlatego poprawić realizację zadań w   zakresie prewencji kryminalnej poprzez np.: cykliczne spotkania z   zarządami Rodzinnych Ogródków Działkowych, zwiększenie liczby spotkań w   gimnazjach na temat zagrożeń wynikających z   kryminalizacji życia codziennego, cykliczne audycje w   Radiu Piekary dotyczące bezpieczeństwa itp. Podkreślono, że nadrzędnym celem „Programu…” jest w   szczególności zaktywizowanie wszystkich podmiotów miejskich do ścisłej współpracy w   ramach wymienionych w   nim działań. Program ukazuje również, jak wiele zadań z   zakresu bezpieczeństwa jest ustawowym oraz statutowym obowiązkiem całego szeregu służb, Wydziałów Urzędu Miasta, jednostek miejskich, instytucji i   straży. Tym samym zaproponowano, aby w   przypadkach uzasadnionych oraz uprawnionych funkcjonowała zasada wymiany informacji o   prowadzonych lub podejmowanych działaniach, co pozwoli na właściwą koordynację oraz zminimalizuje rozproszenie sił i   środków. Zwiększone natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej 911, związane z   lokalizacją wjazdu i   zjazdu z   autostrady A1 w   bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi,   przy obecnym statusie DW 911 (po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku) i   aktualnym obciążeniu ruchem, można założyć, że w   rejonie tym będą duże spiętrzenia ruchu. Komisja zauważyła, że należy także przypuszczać, że lokalizacja w   bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu z   autostrady A1, skrzyżowania z   sygnalizacją świetlną DW 911 z   ulicami Podmiejską i   Miarki, będzie także generowała spiętrzenia w   ruchu, tym bardziej, że przed tym skrzyżowaniem nastąpi zawężenie pasów ruchu z   trzech do jednego w   kierunku północnym. Newralgiczne, pod względem bezpieczeństwa, w   ruchu drogowym będą zjazdy, a   w szczególności wjazdy na autostradę A1. Mogą one generować większą ilość zdarzeń, choć może o   mniejszym ciężarze gatunkowym z   uwagi na zmniejszoną prędkość pojazdów. Zwrócono szczególną uwagę na inżynierię ruchu drogowego, w   szczególności właściwe oznakowanie dróg w   okolicach autostrady, gdyż po zaistnieniu zdarzeń na odcinkach za zjazdami, a   w związku z   tym zablokowaniem ruchu na autostradzie, należy przypuszczać, że duża część użytkowników autostrady będzie szukała dróg alternatywnych, zjeżdżając z   A1. Komisja stwierdziła, że zdarzenia mające miejsce na autostradach, co do zasady, pociągają za sobą dużą liczbę uczestników oraz ofiar (ranni, zabici). Kwestią do rozważenia jest przygotowanie do obsługi autostrady wszelkich służb ratowniczych, w   tym szczególnie medycznych (liczba dostępnych karetek pogotowia i   ich obsady) i   ich wyposażenia technicznego. Policja podkreśliła brak miejsc do prowadzenia kontroli drogowej przez właściwe służby, w   tym miejsc do ważenia pojazdów, w   rejonie wjazdów i   zjazdów z   autostrady. Należy wyznaczyć odpowiednio przygotowane i   oznakowane miejsca w   celu bezpiecznej kontroli pojazdów, w   szczególności ponadnormatywnie obciążonych, co powinno pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo w   ruchu drogowym. Należy także zwrócić uwagę, że, koniecznością jest poszukiwanie wszelkich dróg alternatywnych, których zadaniem byłoby rozładowywanie natężenia ruchu na obciążonych ulicach i   skrzyżowaniach, zlokalizowanych w   sąsiedztwie autostrady (dla przykładu: ulica Pod Lipami, która, z   uwagi na stan nawierzchni, nie jest wykorzystywana przez kierujących samochodami osobowymi, a   mogłaby być ciągiem komunikacyjnym odciążającym ulicę Podmiejską. Wprawdzie koniecznym byłoby wtedy rozważenie budowy skrzyżowania z   sygnalizacją świetlną lub skrzyżowania o   ruchu okrężnym). Postawiono pod rozwagę kwestię wyjazdu z   Bytomiu - ulica Kędzierzyńska - na DW 911. Przy zakładanym zwiększonym ruchu na DW 911 wyjazd ten stanie się jeszcze bardziej utrudniony. Wprawdzie to nie jest teren administracyjny gminy Piekary Śląskie, natomiast na problem płynności ruchu należy spojrzeć bardziej globalnie. Jednym z   największych wyzwań są problemy dotyczące szeroko rozumianej ekologii. Do najczęstszych należą, bez wątpienia, powstające regularnie w   różnych częściach Miasta wysypiska śmieci. Należy wzmożyć działania kontrolne w   celu utrzymania czystości i   właściwej gospodarki odpadami. Ustalono, że Liderzy poszczególnych grup roboczych zostali zobowiązani do składania okresowych – rocznych sprawozdań z   wykonywania zadań nałożonych przez „Program Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i   Porządku Publicznego 2011–2013” Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku – Prezydentowi Miasta oraz do prezentowania ich na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku.  

5.   Ponadto Radny Pozimski zaproponował, aby w   Głosie Piekarskim była umieszczona stała rubryka poświęcona tematyce bezpieczeństwa, w   której mieszkańcy mogliby znaleźć informacje np. o   tym jak zabezpieczyć dom przed kradzieżą. Podziękował również za podjęte działania ograniczające handel na chodniku w   rejonie ulic Gen. Maczka i   J.P.II. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego zasygnalizował problem dotyczący umieszczonych pojemników na używaną odzież, które systematycznie są przewracane i   niszczone. W   tym celu zostały już wysłane zapytania o   pozwoleniach na ich rozmieszczanie. Okazało się, że nikt nie wydawał zgody na ich postawienie. Zaproponowano, aby Straż Miejska zewidencjonowała stan ilościowy i   miejsca, w   których zostały umieszczone.  

II.   W dniu 29 czerwca 2011 roku:  

1.   Przedstawiono informację na temat okoliczności okaleczenia ucznia Zespołu Szkół im.   Marii Grzegorzewskiej w   Piekarach Śląskich w   maju 2011 r. oraz działań policji w   tej sprawie. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji asp. Robert Pałka przedstawiając ogólnie okoliczności okaleczenia ucznia Zespołu Szkół im.   Marii Grzegorzewskiej w   Piekarach Śląskich zastrzegając, że nie może przedstawić bardziej szczegółowych informacji, gdyż czynności wyjaśniające są w   toku realizacji. Więcej danych na ten temat może przedstawić jedynie Prokuratura Rejonowa w   Tarnowskich Górach. Zauważalny jest brak współpracy pomiędzy poszkodowanym a   policją i   prokuraturą. Zdecydowanie odrzucił hipotezę udziału piekarskich pseudokibiców w   zajściu okaleczenia ucznia.  

2.   Przedstawiono sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w   Piekarach Śląskich z   działań Komendy w   I   półroczu 2011. Podkreślono dynamikę we wszczęciach postępowań przygotowawczych, istotnym są uzyskane wyniki w   zakresie efektywności ścigania karnego sprawców przestępstw, n.p.: wykrywalność przestępstw ogółem 91,3% (wskaźnik wyższy od średniej wojewódzkiej o   20,5%), w   kategorii wykrywalności przestępstw w   siedmiu wybranych kategoriach 60,0% (wskaźnik wyższy od średniej wojewódzkiej o   19,2%), wykrywalność przestępstw kryminalnych 71,0% (wskaźnik wyższy od średniej wojewódzkiej o   12,0%). Udzielono informacji nt. przestępstw narkotykowych, przeprowadzonych interwencji, działania Wydziału Ruchu Drogowego. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w   Piekarach Śląskich ze stanu bezpieczeństwa i   porządku publicznego na terenie Miasta za okres styczeń – maj 2011 zostało przedstawione.  

3.   Przedstawiono założenia „Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i   Porządku Publicznego na lata 2011-2013”, przedstawiono Liderów zespołów roboczych. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że „Program Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i   Porządku Publicznego na lata 2011 – 2013” został uchwalony Uchwałą nr VIII/103/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z   dnia 16 czerwca 2011   r. i   ogólnie przedstawił jego założenia. Przedstawił powołane grupy robocze i   liderów odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny: zespół ds. bezpieczeństwa dzieci i   młodzieży – lider Naczelnik Wydziału Edukacji UM, zespół ds. aspołecznych zachowań i   przemocy w   rodzinie - lider Dyrektor MOPR, zespół ds. bezpieczeństwa i   porządku publicznego – lider Komendant Miejski Policji, zespół ds. bezpieczeństwa w   ruchu drogowym – lider Przewodniczący KBRDz zespół ds. ochrony spokoju i   porządku w   miejscach publicznych – lider Komendant Straży Miejskiej, zespół ds. zarządzania kryzysowego – lider Naczelnik BO zespół ds. ochrony środowiska – lider Naczelnik ER.  

4.   Zaprezentowano kierunki prac grup roboczych „Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i   Porządku Publicznego na lata 2011-2013”. Liderzy grup roboczych przedstawiali założenia, które będą najistotniejsze w   działalności zespołów:  

a)   Naczelnik Wydziału Edukacji – Marek Kapica poinformował, że grupa robocza w   szczególności opierać się będzie na pedagogach szkolnych, którzy funkcjonują w   każdej placówce oświatowej. Zajmują się oni w   szkołach sprawami patologii i   bezpieczeństwa uczniów. Pedagodzy w   szkołach prowadzą kontrolę dyżurów, prowadzą zajęcia pozalekcyjne z   zakresu bezpieczeństwa – również w   czasie ferii i   wakacji, kierują dzieci do poradni psychologicznej. Pedagodzy realizują programy profilaktyczne. Stan bezpieczeństwa w   placówkach oświatowych poprawił się. Jego przyczyną jest montaż w   szkołach monitoringu wizyjnego. Bardzo przydatny jest również monitoring boisk sportowych. Zwrócił uwagę na problem włamań. Przypuszcza, że ten problem rozwiązałby montaż czujek.  

b)   Dyrektor MOPR – Maciej Gazda poinformował, że skład grupy roboczej oparty będzie o   przedstawicieli UM, Sądu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Prokuratury, Policji (dzielnicowi), organizacje pozarządowe. Działania zespołu wpisują się w   szczególności w   cele programu „Przeciwdziałania rozwijania się patologii społecznych na terenie Miasta”. Działania systemowe będą realizowane w   oparciu o   następujące założenia: realizacja „Lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   Piekarach Śląskich na lata 2009-2015”, przyjętego uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXXVI/394/09 z   dnia 26   marca 2009r., procedury „Niebieskiej Karty”, grupy wsparcia dla ofiar przemocy, programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, działania ustawowe – pomoc bezdomnym, pomoc z   powodu ubóstwa i   innych przyczyn, pomoc w   dożywianiu MOPR planuje w   najbliższym czasie wydłużyć czas pracy PIK, uruchomić projekty konkursowe: „Ja też tu jestem – wsparcie dziecka zagrożonego przemocą w   rodzinie” oraz „Bezpieczne miejsce – świetlica na drodze ku dorosłości”.  

c)   Pan Mariusz Szendzielorz – przedstawiciel KBRD poinformował, że działania grupy dążą do poprawy warunków w   ruchu drogowym na terenie Miasta. Podkreślił, że największe utrudnienia wynikają z   budowy autostrady. W   najbliższym czasie utrudnienia będą również na drodze 911 spowodowane wykonaniem nakładek asfaltowych.  

d)   Komendant Straży Miejskiej – Henryk Łoboda prace grupy roboczej pragnie oprzeć o   analizę napływających informacji od mieszkańców o   nieprawidłowościach na terenie Miasta. Działania profilaktyczne będą prowadzone w   szkołach, widzi sensowność adaptowania sprawdzonych programów z   innych miast. Konieczne jest zintegrowanie służb odpowiedzialnych za porządek na terenie Miasta, stworzenie zmian na mapie zagrożeń. Proponuje również wprowadzenie zmian w   monitoringu wizyjnym Miasta oraz stworzenie stanowiska dyżurnego SM w   monitoringu oraz wprowadzenie numeru alarmowego 986.  

e)   Komendant Miejski Policji przedstawił założenia na następnym posiedzeniu Komisji.  

f)   Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego – Tomasz Skowronek poinformował, że Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, poza reagowaniem w   przypadku wystąpienia kryzysu, podejmuje działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Będą prowadzone prace związane z   poprawą bezpieczeństwa, w   szczególności: osób bezdomnych, szczególnie w   okresach zimowych, pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Piekarskiego, kontroli cieków wodnych na terenie Piekar Śląskich, w   okresach zimowego i   letniego wypoczynku dzieci i   młodzieży, w   organizacji ruchu drogowego i   porządku w   czasie świąt (Bożego Ciała, Wszystkich Świętych).  

g)   Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i   Gospodarki Komunalnej – Stanisław Jarząbek powiedział, że grupa robocza będzie się borykać z   wieloma problemami, takim jak: tereny poprzemysłowe, dzikie wysypiska śmieci, wysypywanie nieczystości przemysłowych. Działania będą prowadzone dwutorowo: zmiany w   przepisach porządkowych oraz eliminacji przyczyn zanieczyszczeń. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i   Gospodarki Komunalnej zaproponuje wprowadzenie zmian w   regulaminie utrzymania czystości na terenie Miasta rozszerzając go zakaz wyrzucania nieczystości do okolicznych koszy (aktualnie są wyrzucane nagminnie nieczystości do koszy wystawionych przez miasto na ulicach). Poruszył problem nieczystości i   tworzenie dzikich wysypisk w   okolicach ogródków działkowych. Będą prowadzone kwartalne spotkania z   przedstawicielami ROD, w   czasie, których będzie poruszana problematyka gospodarki odpadami. Osobną kwestią jest brak posiadanych podpisanych umów na wywóz nieczystości przez właścicieli nieruchomości. Przewiduje, że skontrolowanych powinno być ok. 400 posesji. Proponował również zwiększenie kontroli skwerów i   parków przez Straż Miejską z   powodu nagminnej dewastacji tych obiektów.  

5.   Poinformowano o   stanie prac nad projektem uchwały dotyczącej rozwiązania problemu handlu materiałami pirotechnicznymi w   czasie pielgrzymek stanowych do Matki Boskiej Piekarskiej oraz odpustów parafialnych. Radny Leszek Podzimski poinformował, że prowadzi prace nad projektem uchwały dotyczących używania materiałów pirotechniki widowiskowej. Stwierdził, że skontaktuje się z   Wydziałem Bezpieczeństwa Publicznego celem podjęcia wspólnych prac nad uchwałą.  

6.   Przyjęto informację na temat posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącego akcji „Bezpieczne wakacje 2011”. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego poinformował Komisję, że w   dniu 8   czerwca Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przeprowadził posiedzenie dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i   młodzieży w   czasie wakacji w   okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. W   czasie posiedzenia wszystkie podmioty uczestniczące w   akcji przedstawiły propozycje działań, które będą podejmowane na terenie Miasta, aby zapewnić dzieciom i   młodzieży możliwość spędzenia wakacji w   mieście w   bezpiecznych warunkach. Dwa podmioty – WOPR i   piekarski Hufiec ZHP realizują w   czasie wakacji akcje finansowane z   budżetu Miasta dla organizacji pożytku publicznego związane z   bezpieczeństwem i   jego propagowaniem. W   czasie wakacji przede wszystkim kontrolowane będą place zabaw, autokary wyjeżdżające z   dziećmi na wypoczynek oraz kontrolowane będą obiekty, w   których odbywać się będzie zorganizowany wypoczynek.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku dla Miasta Piekary Śląskie  


mgr inż.   Stanisław   Korfanty

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »